English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.012-0001-C02
Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО
ЕФРР ==> Региони в растеж
06.10.2016
06.10.2016
16.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Хасково, гр.Хасково

Описание

Проект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" е част от Инвестиционната програма и провежданата политика на Община Хасково, в която подобряването на образователната инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Дейностите които ще се изпълняват в рамките на проекта са :
- Организация, управление, и вътрешен мониторинг на проекта;
- Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и провеждане на процедури за избор на изпълнител; 
- Строително-монтажни и ремонтни дейности. Предвижда се реконструкция, обновяване и въвеждане мерки за енергийна ефективност в две основни училища и осем сгради на Обединени детски заведения. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по видове работи са: ремонт на ВИК, отоплителни, вентилационни и ЕЛ инсталации. Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Оборудване на нови котелни централи и изграждане на дворни газови инсталации за природен газ. Оформят се нови площадки за игра и спорт в детските градини и училищните дворове. Изграждане на достъпна архитектурна среда в детските заведения и външни асансьори в училищните сгради;
- Надзор на проекта.По време на изпълнение на строителните дейности ще бъде осъществяван непрекъснат строителен и авторски надзор на обектите до получаване на Разрешение за ползване на обектите или Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- Закупуване и внедряване на  оборудване за детските градини-В детските заведения ще бъдат оборудвани помещения за разливни и там където е необходимо за кухни.
- Публичност и комуникация по проекта с цел информиране на широката общественост за финансовия принос на ЕФРР;
- Одит на проекта- Ще бъде извършен независим финансов одит на разходите направени от дейностите на проекта, включително и провеждането на обществените поръчки.
Дейности
 • Организация, управление, и вътрешен мониторинг на проекта. : Основната цел на тази дейност е да се постигне максимално ефективно и прозрачно разходване на средствата, както и да се координира постигането на целите, заложени в проекта. Добрата организация и компетентното управление е предпоставка за положителния резултат от изпълнението на проекта и постигане на заложените индикатори. В рамките на дейността ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение на проекта. Настоящата дейност включва следните задачи: сформиране на екип по проекта; разпределение на задачи и отговорности, както и утвърждаване на принципи за вътрешна и външна комуникация, координация и мониторинг върху изпълнението на дейностите и разходване на средствата; организиране на регулярни срещи на членовете на екипа, както и с избраните изпълнители, за осъществяване на контрол върху техническия и финансов напредък на проекта, отчитане на постигнатите резултати и разрешаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение. За провеждане на срещите ще се изготвят протоколи , ще се попълват присъствени листове и др. Отчетност, вътрешен мониторинг и контрол, включително проверка на документи на проектните дейности и разходи. Поддържане на постоянна комуникация с УО на ОПРР, с цел осигуряване на прозрачност на проекта, докладване на нередности и разрешаване на проблеми, изискващи намесата на финансиращият орган. Подготовка на междинни и окончателен технически и финансови доклади, искания за плащане. Приключване на проекта и архивиране.
 • Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и провеждане на процедури за избор на изпълнители.: Всички дейности на проекта без дейност "Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта ", ще се изпълняват от външни за Община Хасково изпълнители, коитоще бъдат избрани след провеждане на процедури по реда на ЗОП. Целта на дейността е спазване на изискванията за приложимите процедури за избор на подизпълнители по проекти, финансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС с цел осигуряване на публичност и равнопоставеност за участниците и прозрачност на избора. Ще бъдат проведени няколко процедури за избор на изпълнители за: • Извършване на СМР по проекта • Доставка на оборудване • Авторски надзор • Строителен надзор • Одит на проекта • Дейности за осигуряване на публичност и визуализация
 • Строително- монтажни дейности по проекта: Реализацията на проекта е свързана с изпълнението на основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Иван Рилски", ОДЗ №15 „Слънце"/сграда детска градина и сграда детска ясла/, ОДЗ №19 „Щурче“ /сграда „Усмивка“ и сграда "Щурче"/, ОДЗ №11 „Елхица“ /сграда "Радост" и сграда "Елхица"/, ОДЗ 20 „Весели очички“ /сграда детска ясла и сграда детска градина/. Строителните дейности предвидени с настоящия проект са както следва: Полагане на топлоизолация по фасадите. Покривите се ремонтират основно. Цялостна подмяна на дограмата, вътрешна и външна. За сградите се предвиждат подмяна на Ел и ВиК инсталациите - Ел. табла и захранващи линии; осветителна и силнотокови инсталации; мълниезащитни инсталации; заземителни инсталации; слаботокови инсталации; подмяна на вътрешна и външна ВиК инсталация. Предвижда се изграждане и на пожароизвестителни инсталации. Предвижда се подмяна на остарелите нафто- газови водогрейни котли. Ще се поставят по един брой газов кондензен котел с вградена горелка и по един брой котел на нафта с цел резерв при аварийни ситуации. Всички вътрешни стени и тавани се шпакловат и боядисват. В класните стаи се премахва съществуващия естествен паркет. Прави се нова циментова замазка с дебелина около 30-35мм и след това се изпълнява саморазливна замазка. Финишното покритие се предвижда от PVC настилка. Подиумите пред учебните дъски се премахват. Всички настилки вътрешни и външни се подменят. Изграждат се санитарни възли за инвалиди по всички етажи. В детските градини и ясли се предвижда ново оборудване за разливни помещения и кухненско оборудване в ОДЗ 15 "Слънце" . Дворното пространство на образователната инфраструктура се благоустроява и ремонтира основно. Предвижда се подмяна на всички тротоарни плочки, бордюри , изграждане на нови алеи , подпорни стени и рампи с нови спортните игрища и детски площадки. Премахват се старите спортни съоръжения и се монтират нови - баскетболни кошове, футболни врати и др. Върху старият асфалт се полага трошено каменна фракция с два размера, след което специализирана спортна настилка – три слоя. Предвиждат се нови огради с височина 6 метра. Спортните зони ще бъдат осветени с нови осветителни стълбове и е оборудвани с фитнес уреди за открито и пейки. Ще се монтира мрежа от високо плътен полиетилен с дебелина 2мм над игрищата и растер 130мм/130мм чиято единствена цел е да пази високо ритнати топки да не напускат пределите на игрището. Ремонтните дейности в сградата и вътрешните дворове включват следните видове работи: демонтажни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни, тенекеджийски, облицовъчни, мазачески работи, подмяна на настилки, бояджийски работи, подмяна на дограми, монтаж на стоманени конструкции, хидроизолационни, топлоизолационни, ВиК , електроинсталации, отопление и вентилация, газификация и озеленяване. Предвижда се изграждане на достъпна архитектурна среда чрез изграждане на нови стоманобетонни рампи и нови външни асансьори с метална конструкция в училищата. Предвижда се ново осветление в дворовете и ново озеленяване. В детските градини и ясли се оформят нови кътове за игра с нови настилки по дворното пространство, Предвиден е достъпен маршрут до площадките и съоръжения за деца в неравностойно положение. Предвижда се запазване на почти всичката съществуваща дървесна растителност, като ще се премахнат само тези дървета, които са в лошо състояние, силно повредени, или представляват опасност за хората, които са в близост. Обемно- пространствената композиция на растителността ще се допълни и с нова храстова растителност представена от цъфтящи широколистни храсти, катерливи и увивни храсти, както и стелещи се почвопокривни растения. Предвидено е и озеленяване с многогодишни цветя.
 • Закупуване и внедряване на оборудване за детските градини.: Дейността включва доставка на оборудване за кухни и разливни на детските градини. Оборудване на детските помещенията отговаря на стандартните изисквания за функционалност, хигиена и безопасност, гарантира личното пространство на обитателите и осигурява атмосфера, комфорт и уют. В седем сгради на детски заведения ще бъдат обзаведени помещения за разливни. В ОДЗ №15, сграда на детска градина се предвижда кухненски блок в който ще се приготвя топла храна и закуски. В разпределенията на сградите е показана разстановката на оборудването в помещенията, като са разработени подробни технически спецификации на оборудването. Доставката на оборудването и избора на помещения за разливни и кухня отговорят на изискванията на Наредба 6/2011 г. за „Здравословно хранене на децата от 3 до 7 год. в детски заведения”, Наредба №26 от 18 ноември 2008 год. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 • Авторски надзор по проекта: През целия строителен процес ще се извършва авторски надзор. Целта на дейността е осъществяването на авторски надзор на обекта съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта за изпълнение на етапи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/ 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя. Успешното реализиране на проект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" се гарантира с издаване на Разрешение за ползване на обекта или въвеждането на строежа в експлоатация. За целта е необходимо през целия период на строителството и до неговото завършване да се осъществи координация между строител, надзорник и проектант, изразяващо се не само в проследяване и контролиране на изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), но и в съвместно подписване на строителната документация (протоколи, актове, Заповедни книга, екзекутивна документация и т.н.), включително и при нужда промяна в работните проекти, което може да се осъществи само от проектанта на обекта. Проектантите осигуряват: • Упражняване на авторски надзор и вписването на констатации, забележки със Заповеди от него в Заповедната книга на обекта; • Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете, съобразно Наредба № 3 /31.07.2003.г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от Възложителя; • Обсъждане и промяна на конструктивните решения при нужда; • Изготвяне на ревизирани чертежи/проекти при нужда; • Изменение на проектни части по време на работа при нужда; • Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на Разрешение за ползване на обектите.
 • Строителен надзор по проекта: Целта при осъществяването на строителния надзор е обектът да бъде построен в съответствие с всички нормативи, касаещи качеството му и бъдещата му експлоатационна дълготрайност. Строителният надзор ще приема всички скрити строително-монтажни работи и оформя съответните документи. Избраният строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение по всички части. Услугата за упражняване на строителен надзор цели качествено изпълнение на СМР контролирано от квалифициран консултант. По време на изпълнение на услугите се очаква Консултантът да работи в тясно сътрудничество със съответните представители на строителя и възложителя. Консултантът е отговорен за прилагане на всички изисквания на българското законодателство по отношение строителния надзор на извършените видове СМР. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за изпълнение на работите в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове, както и да оформи цялостната техническа документация на обекта. При изготвянето на необходимите документи заедно с доклада на строителния надзор, те ще се изпратят в Община Хасково. Подготвяната документация следва да бъде надлежно разгледана от приемателна комисия в органа, който да издаде разрешение за ползване на обновените обекти.
 • Дейности по осигуряване на Публичност и визуализация по проекта: Целта на дейността е информация и публичност за проектните цели и резултати, както и приноса на Европейския съюз. За осигуряването на публичност на проектните дейности и на помощта на Общността ще се приложат следните мерки: 1. Стартова пресконференция по проекта – при старта на реализация на проекта - 1 бр.; 2. Официална церемония за ефективния старт на проекта "първа копка" и за откриване на обекта - 2 бр.; 3. Изработване и монтаж на временни билбордове - 10 бр.; 4. Публикуване на информация за проекта на официалната страница на Бенефициента - периодично; 5. Публикации в медиите - 3 бр.; 6. Брошури, представящи проекта и финансовата помощ от ЕФРР, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – 1000 бр.; 7. Изработване и монтаж на постоянни разяснителни табели -10 бр.; 8. Заключителна пресконференция по проекта- при приключване на проекта - 1 бр.; Организирането и провеждането на предвидените информационни събития и дейности за публичност и визуализация ще бъдат съобразени с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година и Указанията за изпълнение на договорите по ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
 • Одит по проекта: Одитът на проекта ще се извърши с цел да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата по проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства. Одитът на проекта ще бъде осъществен от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит, които ще осъществяват текущ контрол върху разходването на средства през целия период на проекта. Одиторският доклад ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Дейността ще се осъществява текущо, като в последния месец от изпълнението на проекта ще се изготвят финални одиторски доклади – т.нар. „Доклад за фактически констатации по проекта” по образец на Договарящия орган. С изготвянето му одиторите трябва да проверят дали декларираните от Бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ – община Хасково - разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с договора.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 3 242.00, Достигната стойност: 3 242.00
Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура, Целева стойност: 559.00, Достигната стойност: 515.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00

Финансова информация

20 112 716.49 BGN
20 112 716.49 BGN
15 539 361.13 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 17 095 809.00 3 016 907.49 0.00 20 112 716.49
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 17 095 809.00 3 016 907.49 0.00 20 112 716.49

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" по обособени позиции., Стойност: 15 781 216.29
 • Обособена позиция 1: Първа обособена позиция: „Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Шандор Петьофи“;
 • Обособена позиция 2: Втора обособена позиция: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Иван Рилски“;
 • Обособена позиция 3: Трета обособена позиция: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №15 „Слънце“
 • Обособена позиция 4: Пета обособена позиция: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №11 „Елхица“
 • Обособена позиция 5: Шеста обособена позиция: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №11 „Весели очички“
 • Обособена позиция 6: Четвърта обособена позиция: Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №19 „Щурче“
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет "Закупуване и внедряване на оборудване за детски градини", Стойност: 305 901.62
 • Обособена позиция 1: Първа обособена позиция: „Закупуване на внедряване на оборудване за детска градина № 15 „Слънце“- 2 сгради“
 • Обособена позиция 2: Втора обособена позиция: „Закупуване на внедряване на оборудване за детска градина № 19 „Щурче“- 2 сгради“
 • Обособена позиция 3: Трета обособена позиция: „Закупуване на внедряване на оборудване за детска градина № 11 „Елхица“ - 2 сгради“
 • Обособена позиция 4: Четвърта обособена позиция: „Закупуване на внедряване на оборудване за детска градина № 20 „Весели очички“ - 2 сгради“
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет "Авторски надзор за обект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" по обособени позиции, Стойност: 190 000.00
 • Обособена позиция 1: Първа обособена позиция: "Основен ремонт/ реконструкция/ обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Шандор Петьофи" и в ОУ "Иван Рилски"
 • Обособена позиция 2: Втора обособена позиция: "Основен ремонт/ реконструкция/ обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 15 "Слънце", ОДЗ № 19 "Щурче", ОДЗ № 11 "Елхица" и ОДЗ № 20 "Весели очички"
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет "Строителен надзор на обект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" по обособени позиции, Стойност: 280 000.00
 • Обособена позиция 1: Първа обособена позиция: "Основен ремонт/ реконструкция/ обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Шандор Петьофи" и в ОУ "Иван Рилски"
 • Обособена позиция 2: Втора обособена позиция: "Основен ремонт/ реконструкция/ обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 15 "Слънце", ОДЗ № 19 "Щурче", ОДЗ № 11 "Елхица" и ОДЗ № 20 "Весели очички"
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: "Публичност и визуализация по проекти финансирани със средствата на Европейския съюз" по обособени позици, Стойност: 42 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: По проект "Подобряване на образователна инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и ДГ в гр.Хасково" по ОПРР 2014 - 2020
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: "Финансов одит на изпълнение на дейностите по проект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково", Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: "Независим финансов одит по проект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково"
Предмет на предвидената процедура: Избор на експерт ОВК по проекта, Стойност: 5 100.00
 • Обособена позиция 1: Избор на експерт ОВК по проекта
Предмет на предвидената процедура: Избор на екип, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Диана Иванова Митева- специалист "Публичност"
 • Обособена позиция 2: Евгени Димитров Консулов - Ръководител проект
 • Обособена позиция 3: Надежда Иванова Иванова - Експерт "Мониторинг на проекта"
 • Обособена позиция 4: Валери Бисеров Милков - Експерт "ЕЛ"
 • Обособена позиция 5: Тони Георгиев Пасев- Експерт "АС" - училища
 • Обособена позиция 6: Гергана Димитрова Камбурова- Технически сътрудник
 • Обособена позиция 7: Надежда Иванова Иванова - Ръководител проект
 • Обособена позиция 8: Венцислава Методиева Антонова- Експерт "Мониторинг на проекта"
 • Обособена позиция 9: Радослав Кирилов Ванчев- Финансов експерт
 • Обособена позиция 10: Даяна Добрикова Георгиева- Координатор "Строителство" и "Доставки"
 • Обособена позиция 11: Лора Пенкова Чучулева- Експерт част "АС"-детски градини
 • Обособена позиция 12: Красимир Иванов Герджиков - Експерт част "ВиК"
 • Обособена позиция 13: Стилян Георгиев Парапанов- Експерт част "ОВиК"
 • Обособена позиция 14: Даринка Енчева Колева- Експерт "ЗУТ"
 • Обособена позиция 15: Росица Павлова Тръндева - експерт "Еколог"
 • Обособена позиция 16: Валери Бисеров Милков - Експерт "ЕЛ"
 • Обособена позиция 17: Диана Иванова Митева- специалист "Публичност"
 • Обособена позиция 18: Гергана Димитрова Камбурова- Технически сътрудник
 • Обособена позиция 19: Валентина Господинова Василева- Юридически консултант
 • Обособена позиция 20: Тони Георгиев Пасев- Експерт "АС" - училища
 • Обособена позиция 21: Венета Тодорова Тенчева - Експерт "Благоустрояване и озеленяване"
 • Обособена позиция 22: Лена Димитрова Вангелова - Експерт "ВиК
 • Обособена позиция 23: Елена Георгиева Петрова - Финансов експерт
 • Обособена позиция 24: Евгени Димитров Консулов - Ръководител проект
Предмет на предвидената процедура: Увеличаване на предоставената електрическа мощност, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.