English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0039-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”
000875856 ОБЩИНА ПОПОВО
ЕФРР ==> Региони в растеж
24.10.2016
24.10.2016
09.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Търговище, Попово, гр.Попово

Описание

Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 8 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 12856.54 м2, на адрес:
1.	ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37м²
2.	ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63м²
3.	ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22м²
4.	ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40м²
5.	ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76м²
6.	ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44м²
7.	ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м²
8.	ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м²

На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния облик, създаване на по-добри условия за живот и топлинен комфорт на гражданите на гр. Попово.

С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната електроенергия да бъде около 2 001 940 KWh/год., а годишното намаление на емисиите от парникови газове да бъде около 211,42 тона CO2/годишно.
Дейности
 • Дейност №1: Организация и управление на проекта: Дейността цели да гарантира изпълнение на проекта при спазване на графика, изразходване на средствата според изискванията на програмата и постигането на заложените цели. По проектът ще бъдат назначени петима експерта: Ръководител на екип, координатор, финансов инвеститорски контрол и експерт „Обществени поръчки”. Назначението на екипа и определянето на възнагражденията ще бъде съобразено с изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014 г. свързани с изпълнението на дейностите по сключени договори и указанията на Управляващия орган. Дейността предвижда: - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. - Провеждане на ежемесечни срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; Времеви графици на задачите; Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи. - Осъществяване на инвеститорски контрол от страна Общинска администрация-Попово; Отговорностите на конкретните членове на екипа и минималните изисквания за заемане на длъжността, са подробно разписани в т.9 "Екип" от формуляра за кандидатстване Всички обществени поръчки ще бъдат обявени до третия месец от сключване на договора за безвъзмездната финансова помощ, като до 12 месец от стартирането на проекта ще бъдат сключени всички договори със съответните изпълнители.
 • Дейност №2 "Публичност, визуализация на проекта и информационна кампания за информиране на целевите групи и обществеността": Целта на тази дейност е популяризиране на проекта, неговите цели и дейности, източника на финансовата помощ, прозрачност при неговото изпълнение, и недопускане на дискриминация. Дейността обхваща и провеждане на информационна кампания за информиране на целевите групи. Изпълнението на дейността ще бъде извършено съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. ДЕЙНОСТТА ОХВАЩА: 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ: През периода 10.2015 г.-02.2016 г., Общинска администрация-Попово организира подготовката на мероприятия по информиране на гражданите и всички заинтересовани лица, допустими за кандидатстване по процедурата. Във връзка с това са подготвени, листовки, плакати и комплект информационни материали с основните акценти на програмата, изискванията за кандидатстване и стъпките за учредяване на сдружение на собствениците. Листовките и плакатите бяха разпространени на видни места в града. На 17.11.2015 г. в сградата на „Дом на културата” – гр. Попово се организира и информационна среща с жителите на гр. Попово. На срещата са представени основните акценти и изискванията за кандидатстване на сдруженията, като също са разпространени подготвените информационни материали и документи за учредяване на сдружение на собствениците. На срещата присъстваха над 80 граждани. В Общинска администрация –Попово бе сформирана и работна група, която ежедневно да предоставя информация и разяснения на гражданите относно учредяването и кандидатстването на сдруженията на собствениците. Служителите предоставяха образци на приложенията за кандидатстване и допълнителни информационни материали. Предварителните разходи за организирането на кампанията са включени в общата стойност на дейността. По време на изпълнението на проекта се предвижда и още две срещи с членовете на сдруженията на собствениците за сградите, които са обект на интервенция. На срещите ще бъде подготвена презентация и ще се представи информация за вече подготвения работен проект и конкретните мерки в обектите на интервенция съгласно проектната документация. 2. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА 1. Организиране на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта – минимум по 60 участника - медии, представители на местна и държавна власт, граждани и др.; 2. Презентационни материали за пресконференциите по 60 бр. тефтери (А5), химикалки, рекламни чаши, чантичка и USB 8gb флаш памет - мин. клас 5; 2. Изработване на 50 бр. плакати, формат А3, с информация за проекта - цели, дейности/резултати, стойност.Плакатите ще бъдат разпространени на видни места в града и около обеките на интервенция; 4. Листовки с информация за проекта (100 бр.) 5. Изработване, доставка и инсталиране на два броя билбордове на видно място в града, съгласно изискванията на Наръчника. Билбордът ще бъде с размер 4х3 м. и ще съдържа задължителните реквизити, съгласно изискванията на програмата 6.Изработка и монтаж на 8 бр. обяснителни табели (50х70см) след приключване на СМР дейностите. Табелите ще бъдат монтирани на осемте сгради, обекти на интервенция. 7. Провеждане на церемония "Първа копка" за 30 души, съгласно изискванията на Наръчника. 8. Публикации в регионална и местна преса – 3 бр. Материалите ще съдържат задължителните реквизити за популяризиране на проекта и финансовата подкрепа на ЕС. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой участници за всяка пресконференция –60. Информираността на гражданите ще се извърши, чрез публикувана на покана на интернет страницата на Община Попово и публикация в пресата. Организирането на пресконференцията и публикацията на интернет страницата на общината ще се осъществи от екипа и по проекта.
 • Дейност №3: Разработване на инвестиционни проекти и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на задължителните мерки в докладите от техническото и енергийно обследване : I. ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ Дейността предвижда интервенции по осем многофамилни жилищни сгради с адрес: 1. ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37м² 2. ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63м² 3. ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22м² 4. ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40м² 5. ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76м² 6. ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44м² 7. ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м² 8. ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м² Обща РЗП на сградите е 12856,54 м² II. ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЪПЪТСТВАЩИ СМР ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: - Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследването за енергийна ефективност и които водят до най - малко клас на енергопотребление "С". - Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите /съгласно техническите паспорти на сградите част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонт", т.2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на стоежа и график за изпълнение на неотложните мерки"/. - Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението включително за хората с увреждания.
 • Дейност №4 "Строителен надзор и оценка за съответствие" : Съгласно българското законодателство упражняването на независим строителен надзор е задължително за изпълнението на строителните дейности за строежите от първа до четвърта категория, следователно обектите в настоящето проектно предложение, които са трета и четвърта категория, задължително подлежат на строителен надзор. Изпълнителят на тези услуги - ще има за задача да извършва мониторинг (да наблюдава) Изпълнителя на строителните дейности (Строителя) и да докладва на Възложителя при откриване на несъответствия в качеството на използваните материали, техническите характеристики, стандартните норми и други отклонения от предварително договорения обхват и качество на строителните дейности. Дейността включва и изготвяне на доклад за Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6, изготвена на основание чл. 142, ал. 9 от ЗУТ и по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради Изпълнителят упражняващ строителен надзор ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на ЗУТ и поднормативните актове към него, свързани с надзора на строителни дейности. По време на изпълнението на строителството надзорът ще следи основно за: - Законосъобразно започване на строежа - Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството - Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на приложимите нормативни актове и техническите спецификации - Спазване на условията за безопасност на труда - Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството - Годността на строежа за въвеждане в експлоатация - Оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания - Достоверността на данните в изготвените протоколи и актове
 • Дейност №5 "Въвеждане в експлоатация на обновените обекти": Обновените многофамилни жилищни сгради представляват строежи трета и четвърта категория, съгласно ЗУТ и се въвеждат в експлоатация след издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно чл.177 ал.2 и ал.3 от ЗУТ. След изпълнението на строително-ремонтните работи, в съответствие с издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, всички изисквания към строежите съгласно ЗУТ и поднормативната база към него, както и в съответствие с условията на сключения договор/и ,се пристъпва към издаване на съответните документи. Към тях се прилагат изготвените окончателни доклади за всеки един обект от лицето, упражняващо строителен надзор, акт образец No.15 и други документи, съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕЕ Дейността включва разходи за издаване на удостоверение от „Агенция по геодезия, картография и кадастър”, издаване на окончателни енергийни паспорти, становища, замервания, такси и съгласувателни писма. Забележка: За някои от разходите не е начисляван ДДС.
 • Дейност №6 "Извършване на независим финансов одит": Дейността е необходима с оглед спазването на стриктна финансова дисциплина при разходването на отпуснатите безвъзмездни средства и осигуряване на прозрачност при изпълнението на проекта. При изпълнение на дейността ще се спазва Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Сертифициращия орган от м.юли 2013 г. Сертифициран одитор ще изготви доклад за финансов одит на проекта при приключване на проектните дейности;

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 211.42, Достигната стойност: 211.42
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 8.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 103.00, Достигната стойност: 103.00

Финансова информация

2 560 733.63 BGN
2 560 733.63 BGN
1 954 754.45 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 176 623.60 384 110.03 0.00 2 560 733.63
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 176 623.60 384 110.03 0.00 2 560 733.63

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по осем обособени позиции“, Стойност: 1 964 446.38
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37 м2”
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63 м2”
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22 м2”
 • Обособена позиция 4: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40 м2”
 • Обособена позиция 5: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76 м2”
 • Обособена позиция 6: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м2”
 • Обособена позиция 7: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м2”
 • Обособена позиция 8: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м2”
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”;, Стойност: 48 212.03
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”;
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” по две обособени позиции. , Стойност: 12 650.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Организиране на информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка на 2 бр. билборд и 8 бр. информационни табели”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка на плакати, листовки, рекламни чанти и тефтери.”
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Предмет на предвидената процедура: Обследване и изготвяне на технически паспорти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 : "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по обособени позиции : Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилни жилищни сгради по обекти и Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обекти. , Стойност: 65 601.70
 • Обособена позиция 1: обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилни жилищни сгради по обекти: Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.; Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.; Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.; Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.; Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.; Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.; Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.; Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обекти: Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.; Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.; Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.; Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.; Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.; Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.; Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.; Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.;
Предмет на предвидената процедура: Управление на проекта, Стойност: 41 140.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Финансов експерт
 • Обособена позиция 3: Координатор по проекта
 • Обособена позиция 4: Ибвеситорски контрол
 • Обособена позиция 5: Експерт обществени поръчки
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект жилищна сграда на ж.к. "Русаля" бл.49", Стойност: 279 380.15
 • Обособена позиция 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м2”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.