English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0754-C01
„Насърчаване на заетостта в Митра Транслейшънс ООД“
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
30.08.2016
30.08.2016
30.11.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Митра Транслейшънс ООД е базирана в гр. Варна и е водещ доставчик на всестранни езикови услуги за всички езици. Компанията се отличава с доставка на изключително качествени услуги, персонално отношение и внимание към детайла. Клиентите ни от цял свят разчитат на нашата отдаденост на професията и непрекъснатия ни стремеж за развитие във връзка с преводите на документи. С глобализацията на света и членството на България в ЕС се увеличи разнообразието на използваните езици за комуникация. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна технология, техника и персонал. Гъвкави сме и се адаптираме бързо, което е важно предимство пред конкурентите ни. Всяка година финансовите резултати са по-добри за Митра Транслейшънс ООД от предходната. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства, което води до увеличаване на обемите на поръчките и броя на клиентите ни. Разполагаме с оперативни офиси в градовете София, Варна и Шумен, а предлагаме услугите си на националния и международния пазар, особено в страните от ЕС. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 8 безработни или неактивни на пазара на труда лица. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим специализиран софтуер за компютърно-подпомаган превод и сървър. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло и съответно на заплащането на самите работници.
Дейности
 • Наемане на безработни младежи до 29 г. включително и безработни или неактивни лица над 30 г. за период от 12 месеца: Целта на дейността е да се осигурят работни места за 8 лица, представители на целевите групи, а именно: безработни младежи до 29 г. включително и безработни или неактивни лица над 30 г. Дейността включва набирането на лицата от целевите групи чрез Дирекция бюро по труда, социални мрежи, интернет сайтове, информационни флаери и др. След получаване на автобиографии и мотивациони писма, ще се извърши подбор и избраните кандидати ще бъдат назначени на работа по трудово правоотношение за период от 12 месеца. Наетите лица ще са 8, на длъжност - Компютърен оператор код 35113002. (4 лица безработни младежи до 29 г. и 4 безработни или неактивни лица над 30 г.). Общата стойност на възнаграждението на наетите лица за 12 месеца е 58 839.36 лева. Месечно възнаграждение: - 4 безработни или неактивни младежи до 29 годишна възраст включително за 12 месеца х 520.30 лв. = 24974.40 лв. - 4 безработни или неактивни лица над 30 годишна възраст за 12 месеца х 520.30 лв. = 24974.40 лв. Осигуровки за сметка на работодателя: - 4 безработни или неактивни младежи до 29 годишна възраст включително за 12 месеца х 92.61 лв. = 4445.28 лв. - 4 безработни или неактивни лица над 30 годишна възраст за 12 месеца х 92.61 лв. = 4445.28 лв.
 • Изработване на специализиран софтуер за компютърно-подпомаган превод: Цел на дейността: За да отговорим на пазарните изисквания ще закупим специализирано изработен софтуер за компютърно-подпомаган превод, подпомагащ работата на компютърните оператори при текстообработка чрез използване на преводна памет и терминологични бази, които натрупват, актуализират и динамично предоставят подходящи за конкретния контекст преводни решения. Това води до повишаване на качеството на работния текст и ще ни даде следните предимства: - Ще позволи драстично ускорение на процесите и управлението на текстово съдържание при мащабни проекти; - Екип от лингвисти и компютърни оператори на текстообработка ще може да се организира да работи едновременно върху едни и същи проекти, като използва споделени бази данни от текстови единици, сегменти, термини и памети; - Достъпът до системата ще се осъществява посредством сървърна технология, което ще позволи едновременна отдалечена работа на всички офиси; - Базата данни от текстови единици, сегменти, термини и памети постоянно ще се допълва с изпълнението на всеки проект; - Ще постигнем автоматизиране на целия процес по текстообработка и управление на съдържание; - Ще се повиши конкурентоспособността и качеството на предлаганите услуги. Всички новоназначени служители ще бъдат обучени за работа със специализирания софтуер за автоматизация на процесите по текстообработка.
 • Закупуване на оборудване, свързано със създаването на новите работни места: Цел на дейността: Закупуване на сървър с комуникационна инфраструктура и сървърна операционна система, на който едновременно да работят компютърните оператори със специализирания софтуер за компютърно-подпомаган превод. Сървърът е последно технологично поколение, конфигуриран с райдконтролер от 4 хард диска за максимална бързина, сигурност на информацията и архив. Поради наличието на четири работни места към момента, за изпълнение на проекта ще оборудваме само четири нови работни места с преносими компютри последно поколение (енергоспестяващи, 15.6" на дисплея), с което ще обособим общо осем работни места за новонаетите лица. Оборудването е пряко свързано с изпълнението на основните задължения и отговорности на новонаетите лица: Цел на длъжността: - Текстообработка на файлове - редакция и формат; - Въвеждане на текст; - Комуникация по електронна поща по установени правила; - Изготвяне на презентации; - Работа с бази данни; - Архив на въведени данни и съхраняване на архивни файлове на сървъра. Задължения и отговорности на служителите: - работа с инструменти за компютърно-подпомаган превод; - работа с платформи с преводни памети от текстови единици; - работа с текстови файлове от терминологични бази; - работа с таблици и изчисления; - работа с текстови документи с графични елементи; - DTP/предпечатна обработка на файлове. Закупуването на заложеното оборудване на новите работни места е съобразено и ще допринесе за заложените в проекта хоризонтални принципи за гъвкави форми на заетост и гъвкаво работно време. Закупеното оборудване ще бъде застраховано.
 • Дейности за организацията и управление на проекта.: Дейността за организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното му изпълнение, като се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва: Ръководител, Координатор и Финансист/счетоводител.
 • Дейност по информиране и публичност.: Публикуване на информация на интернет страницата на бенефициента за протичането на проекта. Изработване на плакат формат А3 с цел информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата. Плакатът ще съдържа информация за проекта (всички задължителни реквизити за информираност и визуализация) и ще бъде поставен на видно за обществеността място - на входа на офисите на бенефициента в градовете Варна, София и Шумен. Изработване информационни материали: - Информационни брошури - съдържат целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обученията и възможностите за реализация на пазара на труда и целевите групи към които е насочен проекта. Информационните брошури ще бъдат разпространявани на широкодостъпни обществени места – Бюро по труда, Информационен център към Община Варна и др. - Промоционален информационен пакет (папка, химикал, тефтер и др.). - Флаш памети. Всички информационни материали ще съдържат задължителните реквизити за информираност и визуализация на "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г." Информационните материали се създават с цел популяризиране приноса на Европейския съюз за осъществяване на проекта, популяризиране сред обществеността и да се осигури публичност и прозрачност при неговото изпълнение.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 9.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00

Финансова информация

102 079.36 BGN
102 079.36 BGN
93 055.96 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 15 311.91 0.00 86 767.45 102 079.36
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 311.91 0.00 86 767.45 102 079.36

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на оборудване, Стойност: 15 511.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за услуга по организация и управление на проекта , Стойност: 900.00
 • Обособена позиция 1: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 2: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 3: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 4: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 5: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 6: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 7: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 8: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 9: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 10: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 11: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 12: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 13: Услуга по организация и управление на проекта - Наемане на счетоводител
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на специализиран софтуер за компютърно подпомаган превод, Стойност: 15 109.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на специализиран софтуер за компютърно подпомаган превод
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за застраховка на компютърно оборудване, Стойност: 380.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка на компютърно оборудване
 • Обособена позиция 2: Застраховка на компютърно оборудване
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали , Стойност: 2 040.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на информационни материали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.