English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0743-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "БИЛДИМЕКС ООД"
175140273 БИЛДИМЕКС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
17.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Червен бряг, гр.Червен бряг

Описание

Проектното предложение се фокусира върху подобряване на енергийната ефективност на предприятие, специализирано в производството на подложни чаршафи с производствена база в гр. Червен бряг. В рамките на проекта се предвижда реализацията на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес на дружеството. Фирмата планира внедряване в дейността си на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. С изпълнение на проекта ще се реализират следните ефекти: 
1/ Подобряване на енергийната ефективност на производствения процес;
2/ Понижаване на разходите за производство;
3/ Спестяване на емисии CO2;
4/ Намаляване на енергопотреблението за единица произведена продукция;
5/ Увеличаване на производствения капацитет;
6/ Увеличаване на финансовите резултати на дружеството;
7/ Постигане на устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (ще се осъществи чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи - 1 бр.) /Мярка 1 от енергиен одит/: В изпълнение на Мярка 1 от извършен енергиен одит на дружеството ще се закупи и въведе в експлоатация линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи. Към момента част от производствените процеси се изпълнява с ръчен труд, а останалите с относително енергоемко оборудване: топилна машина, фолираща машина, пакетиращи/лепящи машини, преса. В технологичния процес за производството на подложни чаршафи ръчно се полага основа от полиетилен, нанася се топлосопяемо лепило, върху него се полага целулозна вата с абсорбент, нанася се отново топлостопяемо лепило, след което се затваря със слой от нетъкан текстил, сгъва се и се пълни в пакети. С предвидената мярка части от производствения процес ще се автоматизират чрез поточна линия, като отделните етапи на производствения процес се запазват, но голяма част от ръчния труд се ограничава. С предвиденото оборудване целулозната маса се раздробява от рулони до пух маса, подава се към поточната линия, където вече е развит полиетилена и е нанесено топлостопяемото лепило, добавя се суперабсорбент, нанася се отново лепило, продуктът се затваря, преминава през визуални и теглови детектори за проследяване на качеството и грамажа, преминава през валяци за максимално пресоване, нарязва се на отделни бройки, които се сгъват, преминават през автоматизиран брояч и се поставят в пакети и кашони. С тази мярка предприятието ще намали относителния дял на разходите си за суровини и външни услуги при подобряване на енергийната ефективност на процеса и увеличаване на капацитета на производството. Очаква се само в резултат на използването на новата линия производството на основния продукт да се увеличи от 150 хил. до над 6 млн. броя годишно, линията ще работи с пълно натоварване 2000 часа/год. Енергийните спестявания се оценяват на 180 833 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 148.1 t/год.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.: Дейността предвижда извършването на услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Дейността ще доведе до реализация на енергийни спестявания и повишаване на конкурентоспособността на предприятието, т.к. ще: - идентифицира областите, където потреблението на енергия може да бъде намалено; - гарантира правилно прилагане на контролните механизми за енергийно управление; - осигури енергийно управление на базата на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност; - осигури непрекъснато подобряване на използването на енергия и на произведената продукция с течение на времето. Международният стандарт БДС EN ISO 50001 ще спомогне за определяне на системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията в предприятието. Прилагането на стандарта ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Стандартът ще посочи специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които ще допринасят за по-добрите енергийни характеристики на дейността и ще спомогнат да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Чрез внедряване на стандарта ще се постигне подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-нисък разход на енергия; ще се повиши разбирането на служителите за по-ефективно използване на енергията; ще се демонстрира корпоративна социална отговорност чрез ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. За изпълнение на изискванията на БДС EN ISO 50001 ще бъде разработена система, която ще обхване всички точки от стандарта: отговорност на ръководството; енергийна политика; енергийно планиране – с преглед на законовите и други изисквания, енергиен преглед, определена базова линия, показатели за енергийни характеристики; общи и конкретни енергийни цели, планове за действие; внедряване и функциониране; проверка; преглед от ръководството.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 : Дейността предвижда извършването на услуги за сертифицирането на БДС EN ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 ще спомогне за определяне на системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията в предприятието. Прилагането на стандарта ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Стандартът ще посочи специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които ще допринасят за по-добрите енергийни характеристики на дейността и ще спомогнат да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Чрез внедряване на стандарта ще се постигне подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-нисък разход на енергия; ще се повиши разбирането на служителите за по-ефективно използване на енергията; ще се демонстрира корпоративна социална отговорност чрез ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. След изпълнение на предходната дейност по внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, предприятието подава заявка за сертификация от независими организации – органи за сертификация. На органа за сертификация се осигурява достъп до стандартизираната система за управление, разработена съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001, с цел проверка на съответствието и издаване на сертификат. Органът за сертификация извършва проверка, дали внедрената система за енергиен мениджмънт отговаря на изискванията на стандарта. Проверката се извършва от екип, който включва водещ одитор и помощни одитори, както може да включва и технически лица, които имат образование, компетентност и опит да проверяват съответствието на система за управление на енергията спрямо изискванията на стандарта. Проверката приключва с доклад, който може да съдържа искане за предприемане на коригиращи действия или да дава препоръки за издаване на сертификат. При искане за предприемане на коригирани действия предприятието отстранява повдигнатите несъответствия спрямо конкретни клаузи (точки) от стандарта и се прави проверка от независимата организация, дали искането е изпълнено. При изпълнение на исканията и доклад за съответствие органът за сертификация издава сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
 • Извършване на енергиен одит: Дейността се състои в извършване на енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. има за цел да даде забележки и препоръки относно енергоспестяващи дейности за намаляване на енергоемкостта и подобряване на ефективността и производителността в предприятието.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 148.10, Достигната стойност: 148.10
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 180.83, Достигната стойност: 180.83
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 953 399.88 BGN
1 372 259.92 BGN
1 359 299.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 166 420.93 205 838.99 581 139.96 1 953 399.88
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 166 420.93 205 838.99 581 139.96 1 953 399.88

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.), Стойност: 1 928 999.88
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.)
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 , Стойност: 4 500.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001., Стойност: 5 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.