English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0186-C01
Повишаване на енергийната ефективност в СИГ И СИН ООД
108683104 СИГ И СИН ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
13.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали

Описание

Основната дейност на СИГ И СИН ООД е механично обработване на метал. Основните продукти, които произвежда фирмата са метални детайли за хидравлични изделия: бутални пръти за хидравлични цилиндри, затвори за хидравлични цилиндри, цилиндри за хидравлични цилиндри, бутала за хидравлични цилиндри.
Основнaта потребност на фирмата е свързана с подобряване на енергийната ефективност за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Удовлетворяването на тази потребност е основната цел на проекта, която ще бъде изпълнена чрез следните дейности: 
1. Придобиване на ново производствено оборудване
2. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Дейността по избор на изпълнител за изготвяне на енергиен одит е изпълнена преди подаване на проектното предложение.

Чрез реализирането на гореописаните дейности, включващи мерки за енергийна ефективност, включени в одобрен от АУЕР енергиен доклад (Становище № BG16RFOP-677/ 01.09.2016), ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - Двуколонна лентоотрезна машина (1бр.); CNC Струг тип 1 (1бр.); CNC Струг тип 2 (1бр.); CNC хоризонтален машинен център (1бр.); CNC вертикален машинен център (1бр.)
2. получен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 
3. изпълнени дейности за опазване на околната среда
4. годишни спестявания на енергия - 112 606 kWh/год
5. спестени емисии CO2 - 92,22 т/год
6. поставена визуализация

Чрез изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените резултати ще се разшири капацитета на съществуващия стопански обект, ще се намалят разходите за производство на единица продукция, ще се развие екологосъобразно производство и ще се подобри енергийната ефективност на фирмата.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Двуколонна лентоотрезна машина (1бр.), CNC Струг тип 1 (1бр.), CNC Струг тип 2 (1бр.), CNC хоризонтален машинен център (1бр.) и CNC вертикален машинен център (1бр.)): Като част от дейността ще бъдат закупени: - Двуколонна лентоотрезна машина - 1бр. (мярка 1 от одобрен енергиен одит) - CNC Струг тип 1 - 1бр. (мярка 2 от одобрен енергиен одит) - CNC Струг тип 2 - 1бр. (мярка 3 от одобрен енергиен одит) - CNC хоризонтален машинен център - 1бр. (мярка 4 от одобрен енергиен одит) - CNC вертикален машинен център - 1бр. (мярка 5 от одобрен енергиен одит) Закупуването и въвеждането в експлоатация на описаното по-горе производствено оборудване (включено като мерки в одобрения енергиен доклад) ще доведе до подобряване енергийната ефективност на фирмата и разширяване капацитета на съществуващия стопански субект. Предвидените машини са с високи технологични и функционални възможности, което ще намали и разходите (енергийни, неенергийни и ресурсни) за производство на единица продукция. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец от изпълнението на проекта) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти до 5-ти месец) 3. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол (от 5-ти до 15-ти месец) 4. Визуализация (от 1-ви до 15-ти месец) С цел информиране на ползвателите и обществеността за получената безвъзмездна помощ и в съответствие с изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация” 2014-2020г. и приложимото към момента на изпълнение на дейността законодателство, фирмата ще осигури за собствена сметка визуализация на проекта. На входа на базата на фирмата ще бъде поставен билборд, а на новозакупеното оборудване – ще бъдат поставени стикери, указващи обстоятелството, че оборудването е закупено с помощта на ЕС чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните поддейности: въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 и сертифицирането й. Основен аспект на стандарта е следване на систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използването на енергия и потреблението. Чрез изпълнението на дейността ще се повиши енергийната ефективност и конкурентоспособността на фирмата. Като част от дейността се предвижда да бъдат извършени следните поддейности: I. Въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 Етап 1: Диагностичен анализ - извършва се диагностичен анализ на съществуващия начин на работа Етап 2: Разработване на СEM Етап 3: Внасяне на корекции и одобрение на документите - разработената документация се обсъжда с ръководството на организацията. При необходимост се нанасят корекции и изменения. Етап 4: Внедряване и потвърждаване на СEM Етап 5: Вътрешен одит - провеждане на финален вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на консултанта и Упълномощен представител на ръководството Етап 6: Преглед на ръководството - консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата. II. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Етап 1: ще се проведе на място във фирмата, като одитът включва следните дейности: - Обсъждане и потвърждаване на предложения обхват на сертификация и предмет на дейност - Преглед на документираната система - Потвърждение, че СЕМ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Етап 2 Етап 2: ще се проведе на място във фирмата и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Етап 1(ако има такива) - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата от одиторския екип - Преглед на програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от ръководството - Издаване на сертификат Поддейност 1. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сключване на договор (от 1-ви до 2-ри месец) 2. Предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на БДС EN ISO 50001 (от 2-ри до 4-ти месец) Поддейност 2. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на акредитиран изпълнител, който да извърши услуги за сертифициране (от 4-ти до 5-ти месец) 2. Подаване на заявление за сертификация към избрания акредитиран орган (от 5-ти до 6-ти месец) 3. Извършване на сертификационни одити (от 6-ти до 7-ми месец)
 • Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване): Дейността за изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на проектното предложение. Като част от дейността е извършено обследване за енергийна ефективност на фирма СИГ И СИН ООД. В резултат от обследването е изготвен енергиен одит, включващ пет на брой мерки. Изпълнението на дейността премина през следните етапи: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на три оферти 2. Подписан приемо-предавателен протокол след получен енергиен одит по образец 3. Подаден към АУЕР одит и получено становище

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 112.61, Достигната стойност: 112.61
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 25.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 92.22, Достигната стойност: 92.22
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 452 000.00 BGN
1 020 600.00 BGN
1 011 180.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 867 510.00 153 090.00 431 400.00 1 452 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 867 510.00 153 090.00 431 400.00 1 452 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Oбособена позиция 1: Двуколонна лентоотрезна машина - 1 брой; Oбособена позиция 2: CNC Струг тип 1 - 1 брой и CNC Струг тип 2 - 1 брой; Oбособена позиция 3: CNC хоризонтален машинен център - 1 брой; Oбособена позиция 4: CNC вертикален машинен център - 1 брой, Стойност: 1 431 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Oбособена позиция 1: Двуколонна лентоотрезна машина - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Oбособена позиция 2: CNC Струг тип 1 - 1 брой и CNC Струг тип 2 - 1 брой
 • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Oбособена позиция 3: CNC хоризонтален машинен център - 1 брой
 • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Oбособена позиция 4: CNC вертикален машинен център - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на ISO 50001, Стойност: 4 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на ISO 50001, Стойност: 10 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване), Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.