English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0435-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
04.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Враца (BG313), Мездра, с.Крета

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните показатели, което включва енергийна ефективност, контрол и анализ на използването и потреблението на енергия. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за производство на фракции от инертни материали, включваща следните активи: Трошачна инсталация, Колесен багер, Мини багер, Мини челни товарача - 2бр., Самосвал, Бордови камион, оборудван с кран  и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се  внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големтие работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „АРЕТЕ СТРОЙ ” ЕООД.
Социаният ефект от реализиране на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачна инсталация“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Трошачна инсталация за производство на фракции от инертни материали, препоръчана от извършено енергийно обследване. Към момента в предприятието се произвежда 1 продукт – фракция стерил 0-100 мм за основа на пътни настилки. Натрушаването се извършва с налична механизация: Комбиниран багер товарач с хидравличен чук и Мини челни товарачи. Технологията е неефективна, ниско производителна и се акумулира голямо количество надситов материал +100 мм, който се депонира. С новото технологично оборудване – Трошачна инсталация ще се увеличи капацитета на съществуващ стопанки обект и ще се постигне енергийна и ресурсна ефективност. Суровината – инертен скален материал постъпва във вибропитател с бункер, с цел максимилизиране на производителността, чрез предварително пресяване на входящия материал. Пречистеният материал с конвейерни ленти постъпва в ротранта трошачка. Материалът се подава в центъра на ротора за претрошаване на материала и производство на 2 фракции с размер: 0-40 мм и 0 – 63 мм. Надситовия материали и готовите продукти се отвеждат на депа от конвейерни ленти. Надситовият материал се връща отново за вторично претрошаване и производство на още един продукт - фракция: 4 –22 мм. Трошачната инсталация ще се инсталира в производствена база в гр. Мездра. Произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в производствените обекти на „АРЕТЕ СТРОЙ ” ЕООД, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Инсталираната мощност на Трошачната инсталация ще бъде до 143 kW, средна производителност мин. 100 т/час с енрегоносител ел. енергия. Това обуславя специфичено потребление на енергия на единица продукция от 3,55 kWh/t при специфично потребление към настоящия момент от 6,177 kWh/t. Трошачната инсталация има Сателитна, компютърна система за енергиен мониторинг на машината. Посредством модем инсталиран на машината и интернет портал, системата дава информация в реално време на собственика за разхода на гориво, моточасовете, местоположението, моментното състояние и авариите. Софтуера осигурява пълни функционалности на система за енергиен мониторинг с възможност за разпечатка на агрегирани данни за енергопотреблението на моментна, дневна, седмична и месечна база. Посредством имплементирането на системата се осигурява оптимизиране на енергийните разходи на машината и се реализират спестявания от 5 до 10% на консумацията на дизелово гориво. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Колесен багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Трошачна инсталация е необходимо закупуване на Колесен багер. Дейността е препоръчана от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще натрошава допълнително скалния материал чрез хидравлична линия за чук и ще товари инертния материал на вътрешен специализиран транспорт, който ще транспортира суровината до инсталираната на производствената площадка Трошачна инсталация. Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 123 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 9,1 л/час; Предвиденият за закупуване Колесен Багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Арете строй" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Колесен Багер ще бъде мин. 308 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,60 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 74215,17 лева годишно. Колесният Багер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Мини багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Трошачна инсталация е необходимо закупуване на Мини багер. Дейността е препоръчана от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще складира произведените фракции от Трошачната инсталация. Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 29,5 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 4,8 л/час; Предвиденият за закупуване Мини Багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Арете строй" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието като складира на депа произведените фракции. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Мини багер ще бъде мин. 30 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,63 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 19 757,25 лева годишно. Мини Багерът има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на на два нови, високоефективни Мини челни товарача - 2бр., ключена в обследването за енергийна ефективност: За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Трошачна инсталация е необходимо закупуване на Мини челни товарачи - 2бр. Дейността е препоръчана от извършен енергиен одит в предприятието. Новите активи са част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Те ще зареждат непрекъснато бункера на Трошачната инсталация с инертни материали. Активите ще бъдат с единична инсталирана мощност на двигателя до 54 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 6,2 л/час; Предвидените за закупуване Мини челни товарачи -2 бр. ще работят в рамките на производствената площадка на "Арете строй" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Машините са оборудвани с двигатели, които се отличават с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новите Мини челни товарачи ще бъде мин. 72 м3/час за весик от тях. С новите активи ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 3,16 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 181 520,53 лева годишно. Мини челните товарачи имат мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен камион – самосвал “, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване на транспортиране на готовите фракции, произведени от предвидената за закупуване по проекта Трошачна инсталация е необходимо наличие на специализиран транспорт. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми фракции от инертни материали и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта, препоръчани от извършен енергиен одит, ще се закупи и достави нов, високоефективен камион – Самосвал – 1 бр. Инсталираната единична мощност на Самосвала ще бъде не по-висока 294,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 26,00 тона и разход гориво 25,77 литра/мото час. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност - 294,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Активът ще бъде със самосвална надстройка с тристранно разтоварване. Има електронна спирачна система, контролираща разпределението на налягането в спирачните цилиндри С новия самосвал ще се постигне спестявания само от енергия в размер на 76 510,83 лева годишно. Активът има Индикатор за данните от пътуването показващ: средна скорост, среден разход на гориво, работни часове, общ среден разход, времена на шофиране, проверка ниво на масло в двигателя. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен бордови камион, оборудван с кран“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената по проекта Трошачна инсталация е необходимо ритмично осигуряване на суровини – скални материали. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми фракции от инертни материали и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта, препоръчани от извършен енергиен одит, ще се закупи и достави нов, високоефективен Бордови камион, оборудван с кран – 1 бр. Инсталираната единична мощност на Бордовия камион с кран ще бъде не по-висока 294,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 26,00 тона и разход гориво до 27,2 литра/мото час. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност - 294,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Активът ще има Електронна спирачна система, контролираща разпределението на налягането в спирачните цилиндри Хидравличният кран ще бъде с повдигащ момент мин. 12,8 mt и с 4 хидравлични удължения. Ще има Дистанционно управление с лостове и четири функции за управление на Крана. С новия Бордови камион, оборудван с кран ще се постигнат спестявания от само от енергия в размер на 117 633,21 лева годишно. Активът ще бъде с Индикатор за данните от пътуването показващ: средна скорост, среден разход на гориво, работни часове, общ среден разход, времена на шофиране, проверка ниво на масло в двигателя. Той е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 7 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Телехендлер“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Телехендлер, препоръчан в извършен енергиен одит в предприятието. Телехендлерът ще оптимизира производството на фракции от инертни материали чрез подсигуряване на технологичните процеси, изискващи максимална височина на подаване 13 800 мм, основно при вторичното зареждане на бункера на трошачката, както и при експедирането на готовите продукти. Предвиденият за закупуване Телехендлер ще работи в рамките на производствената площадка на "Арете строй" ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 75,00 kW, разход на гориво до 5,9 л/ч. и производителност на товарене мин. 265 м3/ч. Капацитетът на повдигане е 4 000 кг. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,70 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 73 774,52 лева годишно. Телехендлер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 8: „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“ : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад, финансиран със собствени средства на кандидата, препоръчва реализиране на мярка "Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 156 861 kWh/год. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието : С проекта ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Със Стандарта ISO 50001, "Арете строй" ЕООД ще акцентира на управляемите фактори, като насочва вниманието си към задачата да се подобрява енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Стандарта ще позволи на предприятието да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Очаква се стандартът да: - Помогне на компанията за по-добро използване на съществуващите енергоемки активи; - Позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; - Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Системата за енергийно управление ще позволи на "Арете сторй" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в корпоративната политика), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт. Дейността ще се реализира от 5-ти до 17-ти месец, включително.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачна инсталация  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Колесен багер  Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Мини багер  Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на два нови, високоефективни Мини челни товарача - 2бр.  Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Камион – самосвал  Мярка 6: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Бордови камион, оборудван с кран  Мярка 7: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Телехендлер  Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Арете строй" ЕООД.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 117.88, Достигната стойност: 1 117.88
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 276.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 27 620.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 040.85, Достигната стойност: 3 040.85
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 723 857.81 BGN
1 212 660.46 BGN
1 212 627.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 030 761.40 181 899.06 511 197.35 1 723 857.81
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 030 761.40 181 899.06 511 197.35 1 723 857.81

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Трошачна инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Колесен багер – 1 бр.; Мини багер – 1 бр.; Мини челен товарач - 2 бр.; Обособена позиция 003: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр. , Стойност: 1 694 057.81
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Трошачна инсталация – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Колесен багер – 1 бр.; Мини багер – 1 бр.; Мини челен товарач - 2 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление , Стойност: 5 400.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 4 400.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр., Стойност: 625 376.65
 • Обособена позиция 1: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр., Стойност: 625 376.65
 • Обособена позиция 1: Камион - Самосвал - 1 бр.; Бордови камион, оборудван с кран -1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.