English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.004-0001-C04
"Нов шанс за успех"
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
21.09.2016
21.09.2016
31.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“. Основна дейност на проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда. 
Проектът допринася за постигане на целите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Дейностите по проекта ще създадат условия за развитие на системата за учене през целия живот и ще имат положителен ефект върху бъдещата професионална реализация на обучаемите.
Заложените в проекта дейности са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии. Основната дейност ще бъде свързана с организационното и методическото осигуряване на процеса на обучение. 
Дейностите в проекта са свързани с организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, както и с осигуряване на възможности за организиране на дистанционно обучение. Овладяването на съвременни ключови компетентности е шанс за слабограмотните лица да излязат от рискова група на пазара на труда. Целите на проекта ще бъдат постигнати и чрез сертифициране на успешно завършеното обучение, чрез популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и чрез привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността, което ще допринесе за справяне със социалните предизвикателства, възникнали в резултат на глобални икономически процеси.
Дейности
 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.: Разработването и прилагането на подходящи политики за стимулиране на грамотността сред възрастните изисква да се събират и използват данни на училищно, регионално и национално ниво, които да позволяват проучване на потребностите от ограмотяване на възрастни и възможностите за реализацията им. Популяризирането на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността е необходимо, за да бъдат мотивирани за включване в обучения по проекта представители на целевата група. Ще бъдат предприети действия за организиране и провеждане на конференции по проблемите на грамотността. На следващ етап ще бъде възложено изработването на видеоклип за популяризиране на ползите от повишаване на грамотността и изработването на рекламни материали. Изработеният видеоклип ще бъде излъчван в рамките на поне един месец по два канала на телевизионни компании, разпространяващи национална ефирна телевизия. В резултат на излъчването на този видеоклип очакваме да бъде повишена информираността относно мерките за насърчаване на грамотността, както и за възможностите за продължаване на образованието или обучението, като тази информация окаже влияние и върху целевата група по проекта и мотивацията за учене. Рекламните материали ще бъдат разпространени чрез РИО и чрез проектните училища. Ще бъде възложено и изготвянето на сравнителен анализ на политиките за повишаване и насърчаване на грамотността. Задължителен елемент на този анализ ще бъдат изводите и препоръките, приложими в България на различни управленски равнища. Ето защо резултатите от анализа ще бъдат популяризирани на всички, организирани по проекта събития. Резултатите от анализа ще бъдат използвани при предприемането на бъдещи мерки за повишване на грамотността, като особено значима ще бъде и събраната информация за политиките на училищно равнище. Чрез популяризирането на резултатите от анализа училищата ще могат да планират и прилагат училищни програми за насърчаване и повишаване на грамотността, включително и чрез организиране на курсове за обучение на възрастни. В тази връзка независимо дали ще бъде възможно резултатите от анализа да бъдат прилагани в следваща фаза на проекта, то те несъмнено ще допринесат за устойчивостта на проектното предложение, като бъдат използвани от училища, общини или РИО за разработване на мерки и политики за повишаване на грамотността, включително и по отношение на възрастните.
 • Провеждане на информационни събития за мотивиране на неграмотни възрастни да участват в обучение: В рамките на проекта се предвижда организирането и провеждането на три обучителни етапа (курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности за прогимназиалния етап). Един месец преди началото на всеки обучителен етап ще се провеждат обучителни семинари, които имат за цел да привлекат и насърчат включването на целевата група в обучения по проекта. Сътрудничеството на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика ще се изразява в: - подпомагане ЕОУП при провеждането на дейностите за и насърчаване на заетостта и обучението на възрастни; - определяне на медиатори (28 за всяка административна област), които да оказват съдействие на МОН и РИО за информиране и мотивиране на търсещи работа лица, регистрирани в съответното ДБТ, за включване в обучение за ограмотяване или за прогимназиален етап от основното образование и предоставяне на МОН списък на определените медиатори; - съдействие на МОН при организиране на информационно–мотивационни срещи с търсещи работа лица за включването им в обучения; - предоставянето на МОН чрез РИО на актуална информация за регистрираните в дирекции ДБТ търсещи работа лица, които отговарят на критериите за включване в обучение; - информиране и насочване на регистрираните търсещи лица, които отговарят на критериите за включване в обучение за ограмотяване или за завършване на курсове за придобиване на компетентности за прогимназиалния етап. Сътрудничеството на Държавната агенцията за бежанците ще се изразява в: - определяне на свои представители, които да съдействат на МОН като контролира дейностите по осигуряване на обучение на бежанците, които отговарят на условията за включване в обучение; - предоставяне на МОН информация за постиженията на лизата, които ще бъдат включени в обучение, от организираното от ДАБ обучение по български език на търсещите международна закрила; - организиране и осъществяване насочването на лицата, търсещи закрила, към училищата, които осъществяват обучение на възрастни; - съдействие на лицата, търсещи или получили закрила, за валидиране на завършен клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап на образование, включително и за лица в задължителна училищна възраст; - предоставяне на информация на МОН за индивидуалните профили на бежанците относно образователния им статус и специфични им потребности; - предоставяне на МОН чрез РИО актуална информация за лицата, които отговарят на критериите за включване в обучение, като ги информира за възможностите за обучение. Министерството на образованието и науката ще: - разработи правила за осъществяване на съвместната дейност по информиране, мотивиране и насочване на бежанци, безработни и други търсещи работа лица, които отговарят на критериите за включване в обучение за ограмотяване или за придобиване на компетентности за прогимназиалния етап; - предоставя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и на Агенцията по заетостта (АЗ), списък на регионалните организатори, определени да работят съвместно с Дирекции “Бюро по труда” (ДБТ) и с представители на ДАБ при изпълнение на дейности по схемата; - организира и проведе съвместно с АЗ и ДАБ информационни събития за мотивиране на неграмотни възрастни да участват в обучение; - проведе обучение на експерти, определени от ДАБ и от АЗ, за запознаване с проектните дейности, видове обучения, критерии и условия за включване на лицата в обучение и др.; - предостави периодично на ДАБ и на съответните ДБТ актуална информация за училищата, получили одобрение за организиране на обучение по проекта, и за план-графиците на предстоящите обучения; - информира съответните ДБТ и служители на ДАБ за насочените лица, които са включени в обучение по проекта; - организира и провежда курсове за ограмотяване на възрастни, и на курсове за придобиване на компетентности за прогимназиалния етап; - ще предоставя на МТСП и АЗ списъци с успешно завършилите курсовете по проекта.
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001-4.3-01 „Ограмотяване на възрастни”, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР): За организиране и провеждане на обучение за усвояване на съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас ще бъдат разработени и утвърдени от министъра на образованието и науаката адаптирани учебни програми. За класовете от прогимназиалния етап, за които влиза в сила действието на ЗПУО, следва поетапно да бъдат изработени в изпълнение на проекта адаптирани учебни програми, които да бъдат утвърдени от министъра на образованието и науката. За провеждане на курсовете за придобиване на компетентности за прогимназиален етап ще бъдат актуализирани учебните планове, използвани и публикувани по проект „Нов шанс за успех”, изпълнен по ОП РЧР (2007-2013). Учебните планове ще бъдат актуализирани с ресурси на екипа за управление на проекта, като в тази връзка не са предвидени средства за такава дейност. За класовете от началния етап не се предвижда утвърждаване на адаптирани учебни програми, тъй като курсовете за ограмотяване обхваща целия начален етап, а влизането в сила на ЗПУО за последния от класовете в него ще бъде през учебната 2019/2020. При възрастните потенциални обучаеми наличният учебен опит е твърде различен. При някои той липсва изцяло и затова обучението им следва да започне с усвояване на механизмите на четене и писане и с алгоритмите за смятане. При други, които са напуснали рано училище и са загубили уменията си за четене, писане и смятане, той следва да бъде възстановен и надграждан. Спецификата на процеса на ограмотяване на възрастни предполага използване на форми, методи и средствa, различни от тези за ограмотяване на децата. Тя предполага специално внимание върху подбора на учебното съдържание и върху начините на оценяване, за да се отчитат наличния индивидуален жизнен или професионален опит на обучаемите и да се подпомага мотивацията им за учене през целия живот.
 • Създаване (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001-4.3-01 „Ограмотяване на възрастни”, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР), отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.: За провеждане на курсовете за ограмотяване, както и на курсовете за придобиване на компетентности за прогимназиален етап ще бъдат разработени учебни средства, които ще бъдат отпечатвани в тираж, приблизително съответстващ на лицата, включени в обучения по проекта. Чрез проектните дейности ще бъде актуализирана методологията за ограмотяване и обучение на възрастни. Ще бъдат създадени обучителни пакети, предназначени за обучението в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Разработването й предполага включването на специалисти с различни компетентности от определените научни области, от методиката на обучението по дадения учебен предмет. Обучителният пакет ще съдържа дидактическа технология за подпомагане на процеса на учене и самоподготовка на обучаемите – задачи за осмисляне, затвърдяване и прилагане на знания, както и за самостоятелна работа и самооценка; текстове за четене, дидактически материали и др. Той ще бъде съпътстван с актуализирани методически материали за учителите - примерно тематично разпределение на учебния материал; методически насоки за провеждане на урочните единици и др. материали за провеждане на заниманията с възрастни. Ще бъдат създадени обучителни пакети и методически, предназначени за обучението в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап по следните учебни предмети: • български език и литература за V, VI и VII клас; • математика за V, VI и VII клас; • английски език за V, VI и VII клас; • география и икономика за V, VI и VII клас; • информационни технологии за V, VI и VII клас; • история и цивилизации за V, VI и VII клас; • човекът и природата за V и VI клас; • технологии и предприемачество за V, VI и VII клас; • химия и опазване на околната среда за VII клас; • физика и астрономия за VII клас; • биология и здравно образование за VII клас. Актуализираните методически насоки ще бъдат предоставяни на електронен носител, а обучителните в книжно тяло. Книжното тяло ще обединява всички предмети за един клас, а методическите насоки за учебен предмет за класовете, в които се изучава.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентнонсти от прогимназиалния етап.: По проекта ще бъдат организирани три обучителни етапа с курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентнонсти от прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16 години. За реализирането на дейността ще бъдат определени регионални организатори (по двама от всеки РИО) по предложение на началника на РИО. За регионалните организатори се определят служител в РИО, заемащ длъжност по служебно правоотношение , който да изпълнява дейности в Регионалния екип за организиране на обученията (РЕОО) в позицията на „ръководител“, и служител в РИО, заемащ длъжност по служебно или трудово правоотношение, който да изпълнява дейности в РЕОО в позицията на „Сътрудник за събиране, обработка и одобряване на информацията за разходите на проектните училища“. Членовете на РЕОО ще изпълняват дейности, определени от ръководителя на проекта, с цел ефективното провеждане на курсовете. Съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) училищата може да организират и провеждат курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап за лица, навършили 16 години. Дейността ще се организира и изпълнява в три етапа. Всеки от етапите ще включва подаване на заявления за участие от училищата, оценка на заявленията, стартиране и провеждане на обучение в одобрените училища. В първите два етапа се предвижда провеждането на обучение само в курсове за ограмотяване, тъй като няма да бъдат създадени обучителните пакети за курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. В последния етап ще се провежда обучение и в курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап от своя страна ще се провеждат поетапно – като в отделните етапи ще се извършва обучение съответно за придобиване на съответните компетентности за V, VI и VII клас. Всеки етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап се провежда за съответния клас, като след първия и втория етап се провеждат междинни изпити (чрез междинни тестове). А след последния етап (7. клас) от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап ще се провеждат финални изпити (чрез финални тестове). Обучението ще се осъществява по адаптирани учебни програми за придобиване на съответните компетентности по учебни предмети, предвидени за V, VI и VII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката. Лицата, които не издържат успешно междинните тестове, не могат да продължат обучението си в следващия етап, но по тяхно желание в края на курса, могат да получат удостоверение за валидиране на съответния клас, за който междинния изпит е издържан успешно. На успешно завършилите курсове за ограмотяване или за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, на основание чл. 169, ал. 4 от ЗПУО, ще се издават съответно удостоверения в съответствие с чл. 168, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗПУО, а именно, описани в дейност 7 от този формуляр. За провеждане на курсовете проектните училища ще определят учители, които ще провеждат обучението. На училищата ще бъдат осигурени средства за възнаграждения на преподавателите в курсовете, за хонорари за квестори, за стипендии на обучаемите – за присъствие и за успех, средства за транспортни разходи за обучаемите, средства за материали и консумативи за провеждане на обучението, както и средства за възнаграждения на директор и на счетоводител. Учителите, които са преминали обучение по андрагогия по проекта, изпълняван по ОП РЧР, ще имат възможност да бъдат включени в училищните екипи за провеждане на обученията и по настоящата схема. Учителите, които не са преминали през обучение по андрагогия ще получат на електронен носител обучителния пакет от проведеното обучение. За организиране и провеждане на обученията от ЕОУП ще бъде разработена инструкция, която ще бъде утвърдена от ръководителя на проекта.
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение.: Дейността ще включва разработването на платформа за дистанционно обучение, която ще съдържа в себе си методически ръководства, учебни помагала и тестове от различен тип за провеждане на дистанционно обучение. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с изпълнението на дейността са подчинени на динамичните промени в обществените отношения през последните години и бурното навлизане на информационните и комуникационните технологии в човешкия живот, които поставиха нови предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване. С предложената проектна дейност ще бъдат изградени условия за организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение. Целта е да бъдат осигурени повече възможности за достъп до образование в съответствие със съвременните предизвикателства, които да бъдат приложени в практиката в системата на училищното образование. Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В тази връзка платформата, която ще бъде изработена в изпълнение на проектната дейност ще трябва да разполага с необходимите функционалности, за да гарантира реализирането на тази форма на обучение. Разработването на платформата ще бъде възложено на изпълнител по реда и условията на ЗОП, който ще гарантира нейното съответствие с посочените изисквания, както и подготовката на учители, които да могат да я използват. Устойчивостта на тази дейности ще се гарантира чрез предоставянето на продукта за използване на училища, желаещи да организират и провеждат дистанционна форма на обучение, като по този начин бъде осигурен достъпа до обучение в гимназиален етап на групите лица, за които може да се организира такава форма на обучение. Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗПУО дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма, за ученици със специални образователни потребности, за ученици с изявени дарби, както и за ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия. При избора на двете пилотни училища ЕОУП ще се съобрази и изискванията на чл. 113, ал. 7 от ЗПУО, като избере училища, които разполагат с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. В тези училища ще бъдат обучени учители, заявили желание, за провеждане на дистанционно обучение, ще бъде направена проверка на функционалностите на платформата в рамките на 40 часа, а за виртуалните учебни часове – 12 учебни часа.
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи : Дейността включва разработването на тестови задачи и за междинни и финални тестове по проекта, организиране и провеждане на три етапа на финални тестове, издаване на документи за успешно завършени курсове по проекта. За създаването на тестовете има предварително определени критерии, предоставени на изпълнителя. Тестовите задачи ще бъдат използвани за създаване на тестове. Междинните и финалните тестове ще бъдат публикувани в информационната система на проекта, а след приключване на тестовете ще бъдат публикувани и ключове с верните отговори. Ангажирането на квестори е предпоставка за добра организация при провеждане на тестовете и за обективността на резултатите. Ще бъдат подготвени образци на договори с квесторите и с оценителите. Използваните понятия – курс, етап, междинни, заключителни и финални тестове са пояснени в описанието на дейност 5, като правим уточнението, че използваме думите заключителни и финални като синоними. Курсът е организационната форма на обучението. По проекта ще се организат два вида курсове – курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Курсът за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап ще се проведе в последователни етапи, като всеки етап от курса ще включва обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети, предвидени съответно за V, VI и VII клас. В края на първия и втори етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап ще бъдат проведени междинни тестове, с които ще се установи придобили ли са обучаемите необходимите компетентности, заложени в адаптираните учебни програми за съответния етап. Успешното полагане на междинния тест е условие за преминаване в слядващия етап на обучението в курса. В края на третия етап от курса ще бъдат проведени финални (заключителни) тестове, с които ще се установи придобили ли са обучаемите необходимите компетентности по учебните предмети, предвидени за VII клас. На обучаемите, успешно положили финалните тестове, ще бъде издадено удостоверение за валидиране на компетентности за основната степен на образование. На успешно завършилите курсове за ограмотяване или за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, на основание чл. 169, ал. 4 от ЗПУО, ще се издават съответно удостоверения в съответствие с чл. 168, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗПУО, а именно: • удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната степен на образование, което дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация; • удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование, което дава право за продължаване в средната степен на образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация. По желание на обучаемите, които не са издаржали успешно финалния тест, може да се издава удостоверение за валидиране на компетентности съответно за V или за VI клас, ако са издържали успешно междинните тестове в края на обучението на първи, съответно втори етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 168, ал. 1, т. 3 от ЗПУО). Разпределението на междинните и финалните тестове по учебни предмети и по класове е както следва: • български език и литература за ограмотяване, V, VI и VII клас – 32 броя; • математика за ограмотяване, V, VI и VII клас – 32 броя; • човекът и обществото за ограмотяване – 8 броя; • английски език за V, VI и VII клас – 24 броя; • география и икономика за V, VI и VII клас – 24 броя; • информационни технологии за V, VI и VII клас – 24 броя; • история и цивилизации за V, VI и VII клас – 24 броя; • човекът и природата за ограмотяване, V и VI клас – 24 броя; • технологии и предприемачество за V, VI и VII клас – 24 броя; • химия и опазване на околната среда за VII клас – 8 броя; • физика и астрономия за VII клас – 8 броя; • биология и здравно образование за VII клас – 8 броя.
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и иформалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и иформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование.: Дейността е свързана само с валидиране на компетeнтности, необходими за завършване на прогимназиален етап от основната степен на образование, както и на компетентности, необходими за завършване на клас от първи гимназиален етап на лица в задължителна училищна възраст, търсещи или получили закрила по Закона за убежището и бежанците. За повишаванe на самочувствието и мотивацията на възрастните за учене и за повишаване на грамотността им от съществено значение е развитието на системата за признаване и валидиране на неформалното обучение и самостоятелното ученe. Пилотното прилагане на системата за валидиране на резултати от неформалното обучение и иформалното учене ще се реализира в хода на изпълнението на проекта, като се даде възможност на училищата, провеждащи обучения по проекта, да допускат до явяване на изпити за валидиране на лица, които не са се обучавали по проекта. Тестовете за тези лица ще бъдат разработени въз основа на утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми за общообразователна подготовка в прогимназиалния етап и в първи гимназиален етап. Провеждането на тестовете ще се извършва едновременно с провеждането на финалните тестове на обучавалите се по проекта, поради което не са предвидени допълнителни средства за квестори и оценители. На успешно положилите финалните тестове ще бъдат издаване удостоверения в описаните в начина на изпълнение на дейността. Организацията на валидирането се определя в инструкцията за организиране и провеждане на обученията по проекта, утвърдена от ръководителя на проекта. По учебните предмети (без физическо възпитание и спорт) за задължителна подготовка ще бъдат изработени тестови задачи, както следва: • по 20 задачи по всеки от учебните предмети български език и литература, чужд език, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество за валидиране в V клас; • по 20 задачи по всеки от учебните предмети български език и литература, чужд език, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачествоза валидиране в VІ клас; • по 20 задачи по всеки от учебните предмети български език и литература, чужд език, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество за валидиране в VІІ клас – 240; • по 25 задачи по български език и литература, математика и история и цивилизации и по 20 задачи по информационни технологии, география и икономика, философия, музика, изобразително изкуство, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда съответно за VІІІ клас, за ІХ клас и за Х клас; • по 25 задачи по български език и литература, математика и история и цивилизации и по 20 задачи по информационни технологии, география и икономика, философия, музика, изобразително изкуство, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда за първи гимназиален етап; • по 30 задачи за всеки чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски) за ниво А1 – 180; за ниво А2 – 180; за ниво В1.1 – 180; за ниво В1 – 180.
 • Организация и управление: Организацията и управлението на проекта ще се осъществяват от екип за организация и управление на проекта (ЕОУП), от регионални организатори, от медиатори. Екипът за организация и управление на проекта включва 14 членове: ръководител, 11 координатори, 1 юрист, 1 технически сътрудник. Екипът координира дейностите, свързани с изпълнение на индикаторите за продукт и за резултат. Функциите на всеки един от членовете са определени в Раздел 9. Екип. Значителна част от включените в екипа за организация и управление членове притежават опит в изпълнението на проект „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 „Ограмотяване на възрастни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Във връзка с изпълнението на нови дейности в ЕОУП са включени и експерти, които притежават специфични умения и опит, необходими за успешното реализиране на съответните дейности. Дейността по организация и управление ще се реализира чрез провеждане на периодични работни срещи на екипа за организация и управление. При необходимост от обсъждане на възникнали въпроси, чието решаване изисква задълбочен анализ, както и при планиране и отчитане на конкретни дейности, изискващи систематизиране на информация, ще се организират и провеждат семинари на ЕОУП. ЕОУП ще има следните основни отговорности: - организиране, координиране и контролиране на дейностите по проекта; - координиране на дейностите, изпълнявани от асоциираните партньори; - осигуряване на публичност на проекта; - изготвяне на договори, заповеди, технически задания за възлагане на дейности по проекта и др.; - осъществяване на мониторинг или на проверка на изпълнението на дейностите от проектните училища и от РЕОО (при необходимост); - изготвяне на междинни и финален доклади за изпълнението на проекта. Всички координатори по проекта имат основен ангажимент към организацията и управлението на проекта. Конкретната дейност е с общата продължителност равна на подължителността на проекта. Във формуляра за кандидатстване функциите на членовете на екипа включват дейността/дейностите, по която/които съответното лице има водеща роля и отговорности, което не изключва участието му в други проектни дейности, при изпълнението на който няма водеща роля.
 • Информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (2014 – 2020): Ще бъдат организирани информационни събития, семинари, обучения, срещи и др. Ще бъде периодично публикувана актуална информация в електронната страница на проекта. Ще се осъществи информиране чрез мрежата от регионални организатори и медиатори. Ще бъдат създадени информационни табели, плакати на проекта, дипляни, информационни материали по проекта (папки и тефтери), промоционални материали, информационни стикери. Информационните стикери са предназначени за училищата, които провеждат обучения по проекта, като целта е да се отбелязва приноса на ЕСФ за финансирането на конкретните дейности по проекта. Предвижда се стикерите да се използват, като се поставят на различни места – учебни пособия, тетрадки на обучаемите, училищната документация по проекта и други по преценка на училището. Предвижда се провеждането на две пресконференции, ката за тях ще е необходимо осигуряване на зала, съответното оборудване, кафе-пауза, регистрация, материали.
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности: Основна цел на проекта е разширяването на достъпа до образование и обучение на лица над 16 години, както и повишаване на възможностите на тези лица за заетост. Качественият анализ на резултатите от проекта следва да даде информация за постигането на тази цел. Резултатите от този анализ ще бъдат надежден източник на информация за устойчивостта на реализираните по проекта дейности, от една страна, и за планиране и изпълнение на мерки за повишаване на грамотността и за участие в различни форми за учене през целия живот, от друга.

Индикатори

Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвоявяне на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП, Целева стойност: 10 000.00, Достигната стойност: 5 503.00
Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

19 070 732.00 BGN
19 070 732.00 BGN
12 008 269.00 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Образование

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 860 609.80 0.00 16 210 122.20 19 070 732.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 860 609.80 0.00 16 210 122.20 19 070 732.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти, Стойност: 580 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти
 • Обособена позиция 2: Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти
 • Обособена позиция 3: Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти
 • Обособена позиция 4: Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти
Предмет на предвидената процедура: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове “, Стойност: 480 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове “
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на работна среща, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на работна среща
Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към датата на одобряване на проекта Министерството на образованието и науката вече е обявило открита процедура с посочения предмет за сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители., Стойност: 72 500.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Предмет на предвидената процедура: Създаване на тестови задачи и на финални тестове за серитифициране на резултатите от обучението по проект „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за вилидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене, Стойност: 67 834.00
 • Обособена позиция 1: Създаване на тестови задачи и на финални тестове за серитифициране на резултатите от обучението по проект „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за вилидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене
Предмет на предвидената процедура: „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”, Стойност: 264 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”
Предмет на предвидената процедура: Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас, Стойност: 254 366.00
 • Обособена позиция 1: Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.