English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0022-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "ВИТИН-В" ООД
105001559 ВИТИН-В ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
08.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Видин, гр.Видин

Описание

“ВИТИН-В” ООД е регистрирана през 1996 г. Основната дейност през годините е производство и доставка на бетонови смеси. Фирмата разполага със собствена производствено-ремонтна база находяща се в промишлената зона на гр. Видин. За своята основна дейност производство и доставка на бетон фирмата разполага със собствен бетонов възел напълно компютъризиран, 8 автобетоновоза, 2 автобетонпомпи, самосвали и друго помощно оборудване. Фирмата разполага с ремонтно-складова база за заготовка и монтаж на сложни армировки, кофражи и метални конструкции, ремонт и поддръжка на машинния и автомобилен парк, авторемонтна работилница.
Понастоящем фирмата разполага с технологично оборудване работещо на два вида гориво. Машините се използват за осъществяване на дейността на фирмата. В момента машините работят за производството на бетонови смеси.
Оборудването е сравнително старо, неефективно и производително в сравнение с новите високотехнологични съоръжения на пазара. Причината за смяна на старите машини е, че новите са по-икономични, което ще доведе до по - малък разход на гориво, съответно до по - малко вредни газове в атмосферата.
Инвестиционният проект предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено описаното по-долу ново оборудване с по-големи технологични възможности, интегрира се система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението: 
-Багер товарач;
-Рециклираща Система за Отпадъчен Бетон (РСОБ);
-Вентилационна инсталация в производствена сграда за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия;
-Системи за мониторинг на енергопотреблението.
След интегриране на изброеното технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите за гориво в много голяма степен, както и енергопотреблението на единица произведена продукция.
Дейности
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и намаляване на разходите за дизелово гориво, посредством закупуването на нов, високоефективен Багер товарач-Мярка 1: Старият Багер на дружеството е морално и технически остарял. Единствено благодарение на опита и рутината на оператора се постига годишната часова използваемост, съответно и производителност. Чести повреди (спукани хидравлични маркучи, заварки, както по багерната, така и по товарачната кофа и т.н.) съпътстват работата на старата машина, което пък води до нежелателни престои и неефективност, като цяло. Старата Машина е с номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 70 kW, а оперативното й тегло е 8,9 t. Старият комбиниран Багер-товарач е със скоростна кутия с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от по-старо поколение, обемът на багерната кофа е 1,1 m³, а маневреността му не е особено висока. Вследствие гореизложените недостатъци, а и предвид честите престои за ремонт, средната производителност на старата машина за 1 работен час е около 12 [m³/h]. Средният разход на дизелово гориво за 1 работен час на стария Багер товарач е около 12 [l/h], отнесен към спецификата на дейността му и обвързан със средо-часовата му производителност. Техническото състоянието на машината е незадоволително – разходът на консумативи (хидравлични маркучи,масла, ремъци и заварки по кофата) е висок. Настоящата Мярка-1 предвижда закупуването на нов, високоефективен Багер товарач, който да спомогне за оптимизиране дейността на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се инвестиция в нов, високоефективен хидравличен Багер с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 74,5 kW. Средната производителност на новия Багер за 1 час, по експертна оценка, ще бъде около 20 m³/h, a средният разход на гориво дизел, с което ще се реализира тази средночасова производителност, ще бъде около 8 l/h. Параметрите на новото оборудване са: ДВГ-мощност - 100 НP / 74,5 kW Макс. въртящ момент - 410 Nm Височина на разтоварване - 2 865 mm Дълбочина на копаене - 4 600 mm Товароподемност - 3 440 kg Работно тегло - 9 750 kg В конкретния случай с препоръчаната Мярка 1 се предвижда разширяване на производството. Когато имаме съществуващо производство и въвеждаме ново оборудване, с което компанията да може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, изчисляването на спестяването на енергия от въвеждането на новото оборудване се прави на база на разликата от потреблението на съществуващото оборудване преди въвеждане на мярката и потреблението след въвеждането на мярката с по-висока производителност. С други думи енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност, посредством закупуването на нова Рециклираща Система за Отпадъчен Бетон (РСОБ)-Мярка 2: Към момента Фирмата-бенефициент не разполага със своя собствена стара РСОБ (рециклираща с-ма за отпадъчен бетон), поради което за целите на сравнителния анализ е използван методът на „Добрата Стара Практика” (ДСП). Старата рециклираща система, с която се прави сравнение е марка Ивена, модел WAM-15 и е собственост на фирма ГУСВ, гр. Плевен. Старата рециклираща система е с обща инсталирана електрическа мощност от 22,7 kW. Поради липсата на честотни регулатори средната едновременна работна електрическа мощност на системата е приблизително 25,5 kW. Производителността на старата РСОБ не надвишава 8 m³/h рециклиран отпадъчен бетон. Тя обаче се постига твърде трудно, само благодарение на опита и рутината на двамата оператори. Чести повреди съпътстват работата на старата система, което пък води до нежелателни престои и неефктивност, като цяло. Въпросната електрическа мощност отнесена към годишната часова използваемост на старата система за рециклиране на бетон определя годишното потребление на енергия от старото оборудване – 20 875 kWh/год. Настоящата Мярка-2 предвижда закупуването на нова, високоефективна рециклираща с-ма за отпадъчен бетон (РСОБ), който да спомогне за раширяване дейността на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се общата инсталирана електрическа мощност на новата рециклираща с-ма за отпадъчен бетон (РСОБ) да бъде 20,3 kW. Поради наличието, обаче на съвременни честотни регулатори в електрическата схема, средната едновременна работна електрическа мощност на системата ще бъде не повече от 13,2 kW. Средната производителност на новия РСОБ за 1 час, по офертни данни, ще бъде 8 m³/h. Параметрите на новата машина са: Инстал. ел. мощност - 20,3 kW Производителност - 8 m³/h Миеща колона - 1бр. Пропелер - 4 kW Лебедки за помпите - 2 бр. В конкретния случай с препоръчаната Мярка 2 се предвижда въвеждане на ново производство. Когато въвеждаме ново производство в предприятието се използва метода „Добри стари практики“ за изчисляване на спестяването на енергия от въвеждането на новото оборудване. В случая за потребление преди въвеждане на мярка е взета стойността на енергията, която ще консумира добрата стара практика, ако трябва да произведе продукцията на новото оборудване. С други думи енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия-Мярка 3: Към настоящия момент в производствените помещения на компанията бенефициент не се използва механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Поради тази причина, за целите на сравнителния анализ, е използван методът на „Добрата Стара Практика” (ДСП) или осигуряване на пресен въздух за производствените помещения посредством обикновена механична вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (без рекуперация). Инсталацията подсигурява средно 216 m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – гр.Видин (климатична зона 3) - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствена сграда, която компанията ползва за ремонт на машините) - Квадратура на производствената сграда - 8 m х 3 m - Светла височина на производствената сграда - 3 m - Брой на работещите в производствената сграда - 1 човека - Кратност на въздухообмен - трикратен въздухообмен (по технологично изискване) За целите на проекта, фирмата предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производствените помещения, в които работи производствения персонал на компанията. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата. Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Мярката предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, ел.нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сграда на компанията. Инсталацията трябва да осигури средно около 216 m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – гр.Видин (климатична зона 3) - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствена сграда, която компанията ползва за ремонт на машините) - Квадратура на производствената сграда - 8 m х 3 m - Светла височина на производствената сграда - 3 m - Брой на работещите в производствената сграда - 1 човека - Кратност на въздухообмен - трикратен въздухообмен (по технологично изискване) - Ефективност на оползотворяване на отпадната топлина – 73% Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Доставка на активите ( 6-16 месец). 3. Тестване и пускане в експлоатация и подписване на протокол (17-18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението-Мярка 4: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. За целите на проекта, фирмата предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 1 – консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 – Багер Товарач (БТ) представлява: - Софтуер за енергиен мениджмънт: - разработен на език HTML5; - с възможност за анализ на разходите по различни активи. - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им - с възможност да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри. - с възможност да се достъпва от различни мобилни устройства. - Уред за измерване ефективност на строителни машини - Измерване разход на гориво, движение на машината и брой загребвания: - технологично, GPS устройство за проследяване, за мониторинг и контрол на КБЧ. - с възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. - с възможност да чете данни от борд-компютрите чрез FMS, LCV и J1708 интерфейси, - с възможност за дистанционно предаване на данни от дигитални тахографи. - GPS устройството има DUAL CAN функционалност, която позволява да се чете и да предава данни към системата, както от борд компютър така и от дигитален тахограф едновременно. - вградена батерия, позволяваща на устройството да изпраща данни до 4 часа след неговото изключване от токоизточника. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото и потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване (БТ), съобразени с плануваните количества на производството. Системата за мониторинг играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението. Наред с това, тя осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. На база функциите на описаната по-горе автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и според някой анализатори на такива системи, само по тази линия се получават икономии на енергия от порядък до 10 %. Конкретната автоматизирна система за мониторинг на енергопотреблението се отнася само и единствено до Мярка 1 – закупуване на високоефективен Багер Товарач. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Доставка на активите ( 6-16 месец). 3. Тестване и пускане в експлоатация и подписване на протокол (17-18 месец).
 • Изготвяне на Енергиен одит по образец - 1 бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в дружеството е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – 1 месец 2. Извършване на услугата – 1-2 месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление – - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейностите по сертифициране на Система за управление на енергията, разработена и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включват: -провеждане на одит I фаза (предсертификационен одит) за преглед на документацията на изградената и внедрена Система за управление на енергията; -провеждане на сертификационен одит (същински одит) за цялостна проверка на Системата за управление на енергията и на отстраняването на констатирани в предишните одити несъответствия; -издаване на сертификат/и на български език и на английски език при успешно приключили одити. Процеса на сертификация се осъществява в съотвествие с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 17021:2011. С успешното изпълнение на дейностите по сертифициране на Система за управление на енергията, разработена и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, фирмата ще може да отговори на международните стандарти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).
 • Изпълнение на мерки за визуализация - стикери, плакати, табели и др.: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от дружеството задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г. На всички активи закупени по проекта ще бъдат залепени стикери указващи подкрепата на ЕС и ЕФРР. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 256.49, Достигната стойност: 256.49
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 78.40, Достигната стойност: 78.40
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

292 668.00 BGN
212 447.60 BGN
212 085.21 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 180 580.46 31 867.14 80 220.40 292 668.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 180 580.46 31 867.14 80 220.40 292 668.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на дълготрайни материални активи: Багер товарач - 1 брой; Рециклираща система за отпадъчен бетон - 1 брой., Стойност: 232 718.00
 • Обособена позиция 1: Багер товарач
 • Обособена позиция 2: Рециклираща система за отпадъчен бетон
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, Стойност: 6 050.00
 • Обособена позиция 1: Вентилационна инсталация
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за мониторинг на енергопотреблението, състоящо се от Уред за измерване ефективност на строителни машини и Софтуер за енергиен мениджмънт, Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Система за мониторинг на енергопотреблението, състоящо се от Уред за измерване ефективност на строителни машини и Софтуер за енергиен мениджмънт
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец - 1 брой, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за визуализация, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация и публичност по проект

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.