English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-8.001-0026-C02
„Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен"
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН
ЕФРР ==> Региони в растеж
08.09.2016
08.09.2016
08.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

Проектът включва следните основни дейности:
1. Актуализиране на системата за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционната програма на Община Шумен спрямо функциите й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020” ; 
2. Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма по процедура
BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.;
3. Възнаграждения на екипа на Междинното звено с оглед реализацията на процедура BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 
4. Наемане на външни за Междинното звено оценители и помощникоценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г."; 
5. Участие в програми за обмен на опит и добри практики; 
6. Разходи за публичност и визуализация;
7. Управление на проекта.
Проектът включва финансов план с обосновка на необходимите средства и разпределението им. Чрез изпълнението на дейностите Община Шумен ще повиши капацитета си на местен орган, който отговаря за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и на инвестиционната програма за реализация на ИПГВР , в качеството си на междинно звено и бенефициент на безвъзмездна помощ по процедура BG16FROP0011.001.039. В резултат от изпълнението му Община Шумен ще разполага със СФУК, с добавен елемент „Система за управление и контрол на дейността на Междинното звено по ОПРР", ще се наблюдава и контролира изпълнението на инвестиционната програма за постигането на заложените междинни и окончателни цели, ще се обезпечи финансово функционирането на МЗ, ще бъдат осигурени обучение и информация във връзка с новите функции на Общината.
Дейности
 • Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”: Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
 • Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: Изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
 • Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: Изпълнение на дейностите и функциите на междинното звено
 • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
 • Участие в програми за обмен на опит и добри практики.: Участие в програми за обмен на опит и добри практики.
 • Разходи за публичност и визуализация : Изпълнение на дейностите за публичност и визуализация
 • Разходи за организация и управление : организация и управление на бюджетната линия

Индикатори

Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 16.00, Достигната стойност: 0.00
Осигурени заплати за служители на непълен работен ден, включително на граждански или друг договор, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

139 871.00 BGN
139 871.00 BGN
74 306.29 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 118 890.35 20 980.65 0.00 139 871.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 118 890.35 20 980.65 0.00 139 871.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, за инвестиционната програма на град Шумен, Стойност: 40 833.33
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, за инвестиционната програма на град Шумен
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация , Стойност: 760.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Стойност: 3 900.00
 • Обособена позиция 1: Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Предмет на предвидената процедура: Участие в програми за обмен на опит и добри практики, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Участие в програми за обмен на опит и добри практики

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.