English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.001-0297-C01
Повишаване конкурентоспособността на „КРАЛТРЕЙС” ООД, посредством закупуване на нова трошачна инсталация и оборудване на собствена лаборатория
106623560 КРАЛТРЕЙС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
23.12.2015
23.12.2015
21.02.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, с.Костелево

Описание

Проектът е за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Той ще бъде изпълнен чрез закупуване на Мобилна роторна трошачка и МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ за анализ на строителни материали и скални агрегати. Тези мехатронни уреди и машини ще увеличат качеството и количеството на произвежданата продукция и предоставяните услуги, ще увеличат ефикасността на производствения процес на предприятието, ще разнообразят продуктовия асортимент и ще разширят пазарните позиции на Кралтрейс ООД.
В резултат на въвеждането в експлоатация на новата мобилна роторна трошачка продуктовата гама ще се допълни с нови продукти и услуги. Ще бъдат въведени 4 бр. нови продукти (смеси по нови рецепти и инертни материали, в това число от преработени строителни отпадъци) и 2 бр. нови услуги (производство на фракции и смеси с материал на клиента и рециклиране на строителни отпадъци).
Чрез закупуването на Мобилна роторна трошачка ще може да се задоволят собствените потребности от фракции и инертни материали и да започне износ на интертни материали за Събрия и Румъния.
Внедряването в експлоатация на тези машини ще намали себестойността на произвежданата продукция, ще увеличи ефективността на производствения процес и ще подобри ресурсната ефективност по отношение на гориво, електроенергия и рециклиране на строителни материали. Преработката на земни маси, скални материали и керамика ще намали депонирането на строителни отпадъци и ще подобри опазването на околната среда.
Лабораторното оборудване ще позволи затваряне на технологичния цикъл, икономии от външни услуги и ускоряване на производството. 
Проектът ще бъде изпълнен чрез външно възлагане, избор на изпълнител за доставка. За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде проведена процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, съгласно ПМС № 118/20.05.2014 г. Изпълнението на проекта ще продължи 12 месеца и общата му стойност възлиза на 1 220 000 лв.
Дейности
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на Кралтрейс ООД (ще бъде изпълнена чрез закупуването на Мобилна роторна трошачка и Комплект оборудване за подвижна лаборатория): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация Мобилна роторна трошачка и Комплект оборудване за подвижна лаборатория, които са нови технологии за Кралтрейс ООД. Ефективното управление на производствени мощности с помоща на автоматизиране на процесите за работа, гаранира оптимално натоварване на производственните мощности и контролируемо изразходване на необходимите ресурси. Основните ефекти имащи непряко позитивно влияние върху околната среда се реализират посредством инвестицията във високо-технологично оборудване отговаящо на екологичните норми и стандарти. Трошачката е оборудвана с вибропитател за максимизиране на производителността, чрез ефективно отстраняване на финия материал. Внедряването в експлоатация на трошачката с производителност 300 т/час гарантира добро натоварване на съществуващата пресевна инсталация с производителност 350 т/час. Настройката на новата трошачка става в рамките на 10 минути. Поради това, новата трошачка ще увеличи значително ефикасността на производствения процес. Чрез закупуването й се изпълнява и задължението за внедряване в производство на рециклирани строителни отпадъци. (ресурсна ефективност) Намаляването с около 10% на себестойността на продукцията, произведена с помощта на новата мобилна роторна трошачка и оборудваната лаборатория, гарантираща непрекъснат контрол на процесите, се обуславя от намаляване на разходите за производство, както следва: ­o Намаляване разхода за суровини и материали чрез снижаване количеството на бракувана продукция и внедряване в производство на строителни отпадъци o Намаляване на разходите за производство и транспорт с около 33% o Намаляване на риска от нередовни доставки o Намаляване разходите за ел. енергия o Намаляване на бракуваният материал с около 5% o Изпълнение на заложените в ЗООС изисквания за влагане в производството на асфалтови и бетонови смеси на рециклирани инертни материали ­o Намаляване разходите за външни услуги с 20% чрез затваряне на процесa по контрол на суровините, материалите и продукцията в рамките на предприятието ­o Съкращаване времето за технологичен престой чрез отпадане на необходимостта от настройки на новата трошачка, което ще увеличи обема на произвеждана продукция. Изпълнението на проекта ще доведе до значително оптимизиране на производствения процес. Машините са с най-висок клас на прецизнос. Инвестициите за ДМА заложени в проекта са високо технологични с ниска ресурсоемкост, висока производителност и ниски оперативни разходи. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 3 месец) 2. Сключване на договори (от 3 до 4 месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( от 5 до 12 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 13 до 14 месец). Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, на уеб-сайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със собствени средства на бенефициента ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (размер А3), билборд и постоянна табела, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на производствената площадка, където се изпълнява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от Кралтрейс ООД задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г.
 • Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на Кралтрейс ООД (ще бъде изпълнена чрез закупуването на Мобилна роторна трошачка и Комплект оборудване за подвижна лаборатория): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация Мобилна роторна трошачка и Комплект оборудване за подвижна лаборатория, състоящо се от клатачна машина за сита, комплект лабораторни сита, електромагнитна клатачна машина за сита, устройство за определяне на еластичен и деформационен модул, автоматичен маршалов чук, сушилен шкаф, електронна везна, центрофужен екстрактор и дестилатор за разтворители, набор за тест за пясъчен еквивалент, водна баня за маршалови пробни тела, шублер, автоматичен дигитален пенетрометър, пикнометри, конус за пясъчна абсорбция и трамбовка, тестер, апарат “пръстен и топче”, комплект разглобяема и класическа форма, комплект CBR форма, комплект пръчковидни сита, устройство за определяне граница на протичане и граница на източване на глинести почви, дигитална CBR-маршалова преса, сонда за взимане на проби. Чрез изпълнението на дейността Кралтрейс ООД ще затвори технологичния цикъл при производството на асфалтови смеси, включително производство на инертни материали и извършването на собствени лабораторни анализи. Дружеството поддържа активна развойна дейност с цел създаване на нови продукти, като залага на собствените разработки в областта на производството на асфалтови смеси, съобразявайки ги с наличните актуални тенденции на пазара и изискванията на клиента. Кралтрейс ООД разполага с екип от опитни специалисти в областта на технологиите за производство на материали за пътното строителство. Част от стратегията на компанията е развитие на продуктовото портфолио с включването на нови продукти. Чрез внедряването на Мобилна роторна трошачка и употребата на рециклирани инертни материали ще се подобрят количеството, качеството и асортимента на предлаганите трошенокаменни фракции, в това число и от преработени строителни отпадъци. Чрез закупеното лабораторно оборудване ще се повиши качеството на продукцията. Посредством своевременен и точен анализ на суровините и продукцията ще се подсигури бързина и качество на производството. В резултат на въвеждането в експлоатация на новата мобилна роторна трошачка продуктовата гама ще се допълни с нови продукти и услуги. Ще бъдат въведени 4 бр. нови продукти (смеси по нови рецепти и инертни материали, в това число от преработени строителни отпадъци) и 2 бр. нови услуги (производство на фракции и смеси с материал на клиента и рециклиране на строителни отпадъци). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 3 месец) 2. Сключване на договори (от 3 до 4 месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( от 5 до 12 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 13 до 14 месец). Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, на уеб-сайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със собствени средства на бенефициента ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), билборд и постоянна табела, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от Кралтрейс ООД задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 249 510.00, Достигната стойност: 249 394.42
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 16.17, Достигната стойност: 0.00
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Целева стойност: 25.55, Достигната стойност: 0.00
Нарастване на производителността, Целева стойност: 17.58, Достигната стойност: 0.00
Вътрешна норма на възвръщаемост, Целева стойност: 16.88, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 220 000.00 BGN
732 000.00 BGN
728 762.40 BGN
85.00 %
 • [1] Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 622 200.00 109 800.00 488 000.00 1 220 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 622 200.00 109 800.00 488 000.00 1 220 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на Мобилна роторна трошачка - 1 брой и на Мобилна лаборатория за анализ на строителни материали и скални агрегати, състояща се от по 1 брой клатачна машина за сита, комплект лабораторни сита, електромагнитна клатачна машина за сита, устройство за определяне на еластичен и деформационен модул, автоматичен маршалов чук, сушилен шкаф, електронна везна, центрофужен екстрактор и дестилатор за разтворители, набор за провеждане на тест за пясъчен еквивалент, водна баня за маршалови пробни тела, шублер, автоматичен дигитален пенетрометър, пикнометри (6 броя), конус за пясъчна абсорбция и трамбовка, тестер за измерване на триенето и съпротивлението, апарат “пръстен и топче”, комплект разглобяема и неразглобяема форма, комплект CBR форма, комплект пръчковидни сита за определяне на плосковидност на скални агрегати, устройство за определяне граница на протичане и на източване на глинести почви, дигитална CBR-маршалова преса с принадлежности, сонда за взимане на проби с бензинов мотор, Стойност: 1 220 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на Мобилна роторна трошачка - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Закупуване на мобилна лаборатория за анализ на строителни материали и скални агрегати, състояща се от по 1 брой клатачна машина за сита, комплект лабораторни сита, електромагнитна клатачна машина за сита, устройство за определяне на еластичен и деформационен модул, автоматичен маршалов чук, сушилен шкаф, електронна везна, центрофужен екстрактор и дестилатор за разтворители, набор за провеждане на тест за пясъчен еквивалент, водна баня за маршалови пробни тела, шублер, автоматичен дигитален пенетрометър, пикнометри (6 броя), конус за пясъчна абсорбция и трамбовка, тестер за измерване на триенето и съпротивлението, апарат “пръстен и топче”, комплект разглобяема и неразглобяема форма, комплект CBR форма, комплект пръчковидни сита за определяне на плосковидност на скални агрегати, устройство за определяне граница на протичане и на източване на глинести почви, дигитална CBR-маршалова преса с принадлежности, сонда за взимане на проби с бензинов мотор

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.