English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.002-0275-C01
Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите
130951969 ПЕТКОМ 2002 ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
27.03.2017
27.03.2017
30.01.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина

Описание

Петком 2002 ООД е телекомуникационна компания, доставчик на кабелна, цифрова телевизия и интернет, основана през 2002 г. 
Фирмата оперира в Северозападен Район на планиране в следните обекти: гр. Бяла Слатина и селата Борован, Търнава, Търнак, Попица, Алтимир и Малорад.
Към момента Петком 2002 ООД не разполага с единна система за управление на ресурсите, което създава затруднение в събирането, обработката и анализирането на информацията и води до влошена вътрешно фирмена организация.
С изпълнението на настоящия проект компанията ще въведе нов организационен модел, който ще оптимизира работата на служителите, ще подобри вътрешната комуникация, ще повиши качеството и ефективността на предлаганите услуги, а това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД. 
Основните дейности, предвиждани в рамките на настоящия проект са:
1. Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в Петком 2002 – "Единна система за управление на ресурсите (ERP)";
2. Инвестиция в ново оборудване, допринасящ за въвеждането на ERP системата;
3. Ре-сертификация на системите за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001;
4. Визуализация на проекта.
Реализацията на проекта ще доведе до подобряване конкурентоспособността на Петком 2002 АД, чрез подобряване на модела на управление и организация на основните процеси в дейността, увеличение на приходите от продажби и подобряване пазарните позиции на дружеството.
Дейности
 • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в Петком 2002 – Единна система за управление на ресурсите (ERP): Към настоящия момент основното ограничение пред развитието на компанията се корени в липсата на единна управленска система (ERP), която да събира, разпределя и обобщава в едно информацията от извършваните услуги – събирането на информацията става чрез оператори, частично се обобщава в таблици, липсват записи за редица извършени операции, което не позволява проследимост, мониторинг и контрол. Липсата на ERP затруднява управлението на дейностите, води до дублиране на дейности от различните служители, пречи на предлагането на гъвкави пакетни услуги спрямо стари клиенти и на привличането на нови такива и като цяло е пречка пред разширяването на пазарния дял на фирмата. Всичко това води до застой в развитието на компанията и е причина внедряването на ERP да бъде определен като водещ приоритет в плана за развитие на фирмата. Петком 2002 ООД е идентифицирала следните нужди, обуславящи необходимостта от своевременното внедряване на ERP: – нужда от обединяване на информацията поради ползването на сериозен документооборот и липсата на единна автоматизирана система между обектите/клиентите на фирмата; – необходимост от бързо и надеждно изготвяне на справки за нуждите на ръководството и клиентите; – нужда от автоматично анализиране на постъпилия обем работа и крайния резултат – ръчното обработване на такъв вид данни, води до голям разход на време и усилия; – нужда от наличие на възможност за отдалечен контрол върху изпълнението на заявките – включване на нови абонати, изключване на клиенти прекъснали ползването на услугите, инкасиране, отстраняване на аварии и технически проблеми; – нужда от по-гъвкава комуникация м/у служителите, реакция и срокове, с цел по-конкурентни условия. Изпълнението на дейността се състои в закупуване и внедряване на ERP, коeто ще интегрира и управлява цялата информация и всички дейности на дружеството, предоставяйки възможности за цялостно управление и контрол на процесите: сключване на договор с клиент, предлагане на гъвкави пакетни услуги, автоматично включване/изключване на абонати, анализ и контрол на текущото състояние на мрежата, статистиката на възникналите аварии, споделяне на бази данни между отделните модули, управление и контрол на мобилните групи и др. Системата обхваща всички елементи от дейността на интернет и кабелните оператори, като включва следните модули, подробно описани в раздел 11 от формуляра: 1) База данни – административни профили; клиенти; тарифи; договори и др.; 2) Мониторинг – следи състоянието на активните устройства; 3) Управление – преконфигурира устройствата, при неправилно функциониране; 4) Комуникационен – обмен на информацията; 5) Визуализация – състоянието на мрежата в реално време; 6) Такси – профил на абонатите със статистика на предоставените услуги; 7) Склад – управление на материалите. Изпълнението на настоящата дейност е необходимото условие, идентифицирано от мениджърския екип, за развитие на управленския капацитет и растеж на Петком 2002 ООД, чрез въвеждането на ИКТ. Внедряването на ERP в дружеството по същество представлява организационна иновация, тъй като за първи път ще се въведе цялостна управленска система на производствените операции, чрез която ще се постигне: – пълната проследимост на процесите в дружеството; – минимизиране на „човешка грешка”; – оценка на ресурса „време”; – прехвърляне на заявките м/у различните служители, при нужда; – обратна връзка, особено при евентуално неудовлетворение на клиента; – организиране на удобен и улеснен масив от информация, чрез който лесно да се представят данни – „история на клиента и аварии”. Обобщено, въвеждането на ERP система ще позволи по-добро планиране на всички дейности, анализиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието.
 • Дейност за инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в Петком 2002 ООД: Петком 2002 ООД по настоящем не разполага с необходимите за въвеждането и функционирането на ERP система оборудване и хардуерни ресурси. Хардуерният капацитет към момента е достатъчен единствено за осъществяване на настоящата дейност на дружеството чрез обезпечение с необходимите сървъри и работни станции на местата на осъществяване на дейността. След предварителен анализ направен от специалистите на компанията и препоръки от потенциални доставчици относно хардуерните потребности, които ще има ERP системата, се установява, че Петком 2002 ще трябва да закупи и въведе в експлоатация нов сървър със съответния капацитет, бързина и инфраструктура, както и оборудване, за гарантиране на безпрепятственото функциониране на ERP системата. Изпълнението на дейността се състои в закупуване и въвеждане в експлоатация на: 1) Сървърна конфигурация – 1бр. – На този сървър ще бъдат инсталирани базите данни и всички модули на ERP. Сървърът ще се монтира в гр. Бяла Слатина, в помещение на оператора. Конфигурацията ще бъде доставена със спецификации, отговарящи на съвременните технологии, за да може в максимална степен да покрие изискванията за обем и безпроблемно функциониране на ERP системата в продължителен период от време. Сървърът е необходим, тъй като наличния хардуер няма необходимия капацитет и потенциал да поеме цялата информация, която ще се съхранява и генерира от ERP системата. 2) Компютър/терминал за обслужване и достъп до ERP системата – 1бр. – Терминалът дава възможност за извършване на административни функции възможни само от него – архивиране на информацията, начална инициализация на база данни, импортиране и експортиране на данни, рестартиране на системата, нейното обновяване, както и други оперативни функции касаещи правилното функциониране на софтуера на ERP системата, чрез съответните администраторски права. При изборът на терминал отново ще се следи за последните тенденции в областта на IT технологиите, за да се осигури в пълна степен съответствие с изискванията на ERP системата и очакванията на Петком 2002. 3) Мобилно устройство - лаптоп – 3 бр. Устройствата са необходими за отдалечен достъп до ERP системата, откриване и отстраняване на проблеми на място, както и провеждане на тестове в абонати или изнесени точки с активно оборудване на оператора. Чрез тях, всеки един мобилен екип автоматично ще получава своите задачи, както и ще попълва резултата от изпълнението им. Мобилните устройства ще позволят онлайн комуникация с ERP системата и на другите администратори в компанията, което ще осигури бързо изпълнение на възложените задачи, а също така и адекватни решения на възникнали проблеми. Изпълнението на настоящата дейност е необходимо условие за качественото внедряване на ERP. Наличието на подходящо оборудване, осигуряващо функционирането на ERP системата и обезпечаване в пълна степен на работните процеси, е основен фактор за подобряване на производствените и работни процеси в дружеството, което неминуемо ще доведе и до постигането на търсения повишен управленски капацитет.
 • Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001: Изпълнението на дейността се състои в: 1) Актуализиране на съществуващата в Петком 2002 ООД интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001 версия 2008) и околната среда (ISO 14001 версия 2004) в съответствие с изискванията на новите версии на международните стандарти. Актуализирането на ИСУ ще даде възможност на Петком 2002 ООД да гарантира на своите потребители и партньори способността си трайно да предоставя бързи и качествени услуги. Още повече, че изпълнението на дейности 1 и 2 – закупуване и въвеждане в експлоатация на ERP и необходимото оборудване за неговото функциониране, е пряко свързано с предоставянето на бързи и качествени услуги, както и покриване на част от изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Новата ревизия на стандартите обхваща значителни промени в технологиите, бизнес разновидностите и глобалната търговия, включително: – Определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели; – Определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни; – Вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите. – Интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска; – Повече ангажираност от страна на висшето ръководство - лидерство; – Акцент в развитието на бизнес услугите и нуждата от управление на качеството в сектора на услугите; – Подпомагане с цел да се улесни разбирането на стандартите и да ги направят по-лесно достъпни и унифицирано приложими. В допълнение, новите версии на стандартите следват обща структура, с едни и същи термини и определения, което ще допълни извършената вече интеграция между тях на предходен етап. Основните промени в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са свързани с приравняването им към Annex SL на Директива на ISO организацията за уеднаквяване на структурата на всички ISO стандарти за системи за управление, като продължава да се основава на методология "планиране -изпълнение - проверка - действие". Промените са свързани с разширяване броя на клаузите на посочените стандарти, преосмисляне на подхода на прилагане на системите за управление, въвеждане на нова терминология и др., което налага необходимостта от цялостна преработка и актуализация на съществуващите документация по системите в момента. Изпълнението на дейността ще осигури актуализация на ефективността на управленските процеси и качествени и адекватни бизнес решения и услуги предоставяни от фирмата в контекста на цялостното изпълнение на проекта. 2) Ре-сертификация на системите за управление на качеството и околната среда в съответствие с новите версии на международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. По същество ре-сертификационните услуги по настоящото проектно предложение са свързани с потвърждаване поддържането на съответствието, ефикасността на системите за управление и целят продължаване на действието на сертификатите, съобразно актуализираните версии. По време на ре-сертификационния одит, екипът от одитори проверява и оценява ефективността на цялата система за управление на качеството и околната среда на Петком 2002 ООД. Тъй като в дружеството ще са настъпили значими изменения, в организацията на работа, разпределение на задълженията между служителите и др., в контекста, в който системите за управление действат – дейността по ре-сертификация ще препокрие всички етапи от процеса по сертификация. При изпълнението на дейността ще се създаде пълна, прозрачна и прецизна отчетност на документацията и разходите по проекта. Документацията ще се съхранява в рамките на определения в договора за безвъзмездна финансова помощ срок, като ще е осигурен пълен достъп във връзка с осъществяването на текущия и последващ мониторинг.
 • Дейност по визуализация на проекта: Целта на конкретната дейност е да информира широката общественост и участниците в проекта за приноса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Реализацията на тази дейност е задължително и необходимо условие за успеха на проекта като същата допълнително ще даде възможност за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Осъществяването на дейността създава условия за мултипликационен ефект, както по отношение на възможността други компании да приложат същия модел, така и по отношение на продължаване на създадените добри практики при осъществяване на подобни дейности. Предвидено е мерките за визуализация в рамките на проекта, да бъдат реализирани, от външен изпълнител избран, съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и приложимата, нормативна уредба. Предвидените дейности за информиране на широката общественост и участниците в проекта са: 1) Отпечатване и поставяне на информационна табела - плакат (1 брой) с информация за проекта и източника на финансиране – в офиса на компанията; 2) Отпечатване и поставяне на стикери, оповестяващи финансовия принос на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР (5 броя) върху всеки актив, закупен по проекта. 3) Създаване на документи, свързани с изпълнението на проекта, с включена информация за източника на финансиране - в пълно съответствие с изискванията на Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 4) Поставяне на информация за полученото финансиране в близост до сертификатите за съответствие със стандарти ISO 9001 и ISO 14001. При изпълнението на дейността и целия проект кандидатът ще спази всички задължителни мерки за информация и комуникация и въведените единни стандарти при визуализацията, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, изискванията, описани в Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. и Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по Оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации”.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 77 383.72, Достигната стойност: 78 720.93

Финансова информация

513 498.00 BGN
359 448.60 BGN
359 245.60 BGN
85.00 %
 • [1] Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)
 • [1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 305 531.31 53 917.29 154 049.40 513 498.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 305 531.31 53 917.29 154 049.40 513 498.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА (хардуер) и ДНА (ERP) по проект BG16RFOP002-2.002-0275-C01 „Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите", Стойност: 495 948.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите - ERP - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1) Сървърна конфигурация - 1 бр.; 2) Компютър/терминал за обслужване и достъп до ERP системата - 1 бр.; 3) Мобилно устройство - лаптоп - 3 бр.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на Визуализация на проекта , Стойност: 550.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Избор изпълнител за консултантски услуги, свързани с актуализиране на съществуващата в Петком 2002 ООД интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001 версия 2008) и околната среда (ISO 14001 версия 2004) в съответствие с изискванията на новите версии на международните стандарти., Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор изпълнител за консултантски услуги, свързани с актуализиране на съществуващата в Петком 2002 ООД интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001 версия 2008) и околната среда (ISO 14001 версия 2004) в съответствие с изискванията на новите версии на международните стандарти.
Предмет на предвидената процедура: Ре-сертификация на интегрираната система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001., Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Ре-сертификация на интегрираната система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.