English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0118-C02
Съпричастие-подкрепа, отговорност.
000565544 ОБЩИНА СИТОВО
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.12.2015
01.02.2016
31.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Силистра, Ситово

Описание

Подготовка и реализация на проекта. Публичност – същност, финансиращ орган, оперативната програма и популяризиране модела на Звеното за услуги в домашна среда, подкрепа за съществуващите дейности, осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според индивидуалните потребности-конференции. Подбор и наемане на персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, информиране и подбор на кандидат-потребители, предоставяне на почасови услуги за лична помощ, медицинска услуга, комунално – битови дейности, рехабилитация, психологическа и социална подкрепа.  Извършване на обучение на персонала, ангажиран с предоставяне на услугите, супервизия и консултативна дейност пряко свързана с целевата група.
  Проектът, който предлагаме гарантира правото на достоен живот в общността на хората над 65 години и хората с увреждания,  цели удовлетворяване потребностите им от повишаване на автономността и интеграцията им в общността, чрез подкрепа на тяхното здравно, социално и личностно развитие. Предвиденото разширяване на услугите на Звеното  в с. Ситово е доказана необходимост, идентифицирана на база оценка на специфичните характеристики на лицата в общността и потребностите от социални услуги. Допълването и интегрирането на съществуващите услуги в Звеното с  услуги "социален асистент", "домашен санитар" и "личен асистент" е нова форма на социална услуга в Община Ситово, която ще обхване минимум 60 потребители от целевите групи и техните семейства и ще гарантира провеждането на една последователна национална и местна политика и като краен резултат – по-висок жизнен стандарт на хората в България.  Едновременно с това, въвеждащо и поддържащи обучения за социални асистенти, домашни санитари и лични асистенти ще осигури заетост на лица в трудоспособна възраст, част от тях безработни, а друга част принудително неработещи поради необходимостта да се грижат за близките в дома си.
Дейности
 • Организация и управление на проекта.: Създаването на добра организация за изпълнение и управление на проекта е важна част от цялостното му изпълнение.Управлението включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта. Дейността включва осигуряване на помещение за нуждите на проекта; сформиране на екипа; Провеждане на работна среща за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта; За дейността са необходими обзавеждане, което ще направи Община Ситово и консумативи /канцеларски материали/, заложени в бюджета на проектното предложение. Ще бъде изготвен график на екипните срещи, разпределени задачите по изпълнение на проекта, разяснен принципа на отчитане на работата на всеки от екипа, изготвени задължителните документи по реализиране дейностите от проекта.
 • Информиране и публичност.: Дейността ще съпътства всички останали дейности. Основната цел на дейностите, свързани с публичността са да повиши обществената осведоменост за финансиращата програма, отпуснатите средства, проекта и целите му, като предоставя информация на възможно най-широк кръг заинтересовани на регионално и местно ниво. Планът за публичност е важна част от цялостния план за изпълнение на проекта, като цели да даде „видимост“ на целите, резултатите и обхвата на финансираните от ОПРЧП дейности. Той съдържа конкретни стъпки за информиране и времето за тяхното изпълнение: информационни събития представящи старта и напредъка на проекта с участието на представители на национални и местни държавни и неправителствени институции; публикуване на информация в сайта на бенефициента, заинтересовани; периодично публикуване на материали в местните електронни медии и печатни издания; разпространение на информационни и популяризиращи материали. Осъществява се през цялото време на изпълнение на проекта. Всяка разпространявана информация ще указва: - съфинансирането от Фондовете на ЕС и на Операцията, чрез поставяне на емблема на ЕС, в съответствие с техническите характеристики и упоменаване на ЕС. - упоменаване на фонда и фондовете, които оказват подкрепа на операцията и проекта; - общото лого за програмен период за 2014-2020, в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. - информация за операцията и проекта ще бъде публикувана периодично на сайта на Община Ситово, като публикацията ще отговаря на всички изисквания за визуализация и правилата за информация и комуникация 2014/2020г., не по-късно след приключване на проекта ще поставим постоянна табела в големи размери, на видимо за обществеността място.
 • Подбор и наемане на персонал в услугите.: По настоящия проект ще бъдат обслужвани минимум 60 потребители, за които ще се грижат - 1 сътрудник социални дейности, 2 социални асистенти, 1 медицинска сестра, 7 домашни санитари и 23 лични асистенти .Организацията и управлението на Звеното се осъществява от управителя на Социалното предприятие, по решение на ОбС Ситово/№36/Протокол №4/29.04.2014г. / На основание Чл.21,Ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово дава съгласие Звено за услуги в домашна среда „ Помощ за независим живот” да премине като дейност към СПОХ ” Независим живот „ считано от срока посочен в Договора с ОУ. / Поради разширяване дейността но звеното с предоставяне на интегрирани услуги в помощ на управителя ще работи 1 сътрудник социални дейности, който ще изготвя индивидуалните планове, ще организира социалното включване в общността, арт и трудотерапията, ще изготвя графиците за работа на останалите специалисти за предоставяне на интегрирана грижа /психолог, рехабилитатор, шофьор, социални асистенти, домашни санитари и лични асистенти /. С цел осигуряване на дългосрочна заетост, персоналът на Звеното ще бъде назначаван на трудови договори за период от 20 месеца, включително и 7 -те лични асистенти, които ще бъдат назначени на трудови договори по проекта след изтичане срока на настоящите им трудови договори към проект "Нови възможности за грижа", който приключва на 28.02.2016год. За да осигурим непрекъснатост на трудовите правоотношения на личните асистенти, процедурата по тяхното оценяване и подбор ще стартира в предходния месец и ще приключи до 28.02.2016г. Социалните асистенти ще подпомагат социалното включване в общността - оформяне на документи , връзка с институции, рецептурни книжки, занимания по домовете-четене на книги, писма, попълване на документи и т. н./ Рехабилитацията ще се осъществява от рехабилитатор, а психологоческата подкрепа на персонала и потребителите от психолог почасово по график, на граждански договори. Ще бъде нает на трудов договор шофьор, който ще осъществява транспорта със специализиран превоз, закупен по проекта от съставните села на община Ситово /Добротица, Искра, Попина, Поляна, Нова Попина, Слатина, Гарван/. За разработване на документацията, задължителна по нормативната уредба при предоставяне на социални услуги ще бъде назначен Проектен консултант. Проектният консултант ще е избран чрез процедура за възлагане по ЗОП. С него се сключва договор за възлагане, в който се описват всички негови задължения, свързани с оказване на методическа помощ на екипа предоставящ услугите. Изисквания: висше образование и опит в консултативни дейности на сходни социални проекти. Той ще разработва: 1. Общ работен проектен план 2. Система за вътрешен контрол и мониторинг 3.„Правилник за вътрешния ред” 4. Критерии и правила за подбор на потребителите 5.Оценка на риска. 6. „Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. 7. Критерии за подбор и правила за назначаване на персонала 8.. Процедура за жалби и сигнали 8. Система за подкрепа на персонала. Ще бъде нает и супервайзор , който ще консултира персонала за предоставяне на услугата . Ще е на граждански договори, външен за организацията. За ателието за арт и трудотерапия ще се закупят материали цветна хартия, прежда, лепила, мъниста, корда, ножици, гипсови фигури за оцветяване, бои и др. за периода на проекта. За наетите лица/34 бр./ по Наредбата ще бъде закупено работно облекло и канцеларски материали за Звеното /химикали, хартия, бадж, пътен лист, гориво за автомобил/.
 • Предоставяне на почасови социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване на територията на Община Ситово.: Дейността надгражда услугите предоставяни в Звено за услуги в домашна среда Ситово, създадено по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001- 5.1.04 "Помощ в дома", който обхвана жители на община Ситово и всички съставни села, принадлежащите към нея. След приключване на финансирането по проекта, Община Ситово осигури устойчивост за продължението му, като продължи да обслужва потребители и осигури работни места за 12 домашни санитари. Също така, Община Ситово е бенефициент по проект "Нови възможности за грижа", Бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 "Нови алтернативи". Проектът се изпълнява и до момента, като в него са обхванати 7 лични асистенти, които обслужват деца/лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване от града и населените места в общината. Настоящото проектно предложение цели да надгради съществуващите услуги , да осигури приемственост с услугата "личен асистент", след приключване на финансирането по проект "Нови възможности за грижа", както и с домашните помощници по "Помощ в дома". Това ще гарантира комплексност на действията в посока на осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в общността и/или в домашна среда, както и устойчивост на положените по предходните схеми грижи в домашна среда и в общността. По настоящият проект ще бъдат обслужвани приблизително минимум 60 потребители. Услугите ще са почасови и ще се предоставят в домашната среда на потребителите, ще се предоставят услуги за социално включване в общността /в зала за рехабилитация, медицински кабинет, ателие за арт и трудотерапия, осигурена транспортна услуга/. Социално-здравните услуги за потребителите ще включват дейности за: - лична помощ; - за социална подкрепа и социално включване; - за комунално-битови дейности; - здравни грижи; -рехабилитация; - осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания . Услугите ще бъдат съобразени с потребностите, възможностите и желанията на потребителите. Демаркацията между различните операции ще се извършва на ниво конкретен представител на целевата група, с цел избягване на двойно финансиране. Това изисква координиране на действията както на ниво проекти, така и на ниво проектни екипи и целеви групи. Проектното предложение е съобразено с принципите на равните възможности, равенство между мъжете и жените, и устойчиво развитие. За да бъдат коректно подбрани ползвателите на услуги е необходимо да бъдат оценени компетентно и професионално. На граждански договор ще бъдат назначени двама оценители. След приключване на оценяването се изготвя списък, в който кандидат-потребителите са ранжирани и се предоставят на Комисия, назначена със заповед на кмета на Общината. Комисията разглежда документите и се произнася с решение за всеки кандидат-потребител., след което изготвя списък на класираните кандидати за ползване на услугата по низходящ ред, в зависимост от определените им часове за обслужване. Изпращат се уведомителна писма до одобрените потребители.
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите.: Дейността има за цел да усъвършенства професионалните теоретични и практически познания, необходими за работа с хора с увреждания и възрастни хора, както и повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво. Важно за работещите е да разпознават рисковите ситуации за потребителя и да могат да прилагат адекватни поведенчески модели. От значение е и познаването на законовата и подзаконовата нормативна база по отношение на: социалните услуги в общността, познаване и спазване на професионалната етика в социалната работа. Потребителите имат нужда да са сигурни, че хората, които полагат грижи за тях в дома притежават знания и умения, необходими за удовлетворяване на техните потребности. Подобряването на качеството на предоставяните услуги и адекватния отговор на реалните и променящи се потребности на потребителите е възможно само чрез професионално консултиране и подкрепа. Това подобрява психологическия и емоционалния комфорт на персонала и индиректно на потребителите.
 • Ремонт и оборудване на помещение за администриране на проектните дейности, администриране на Звеното за почасови социални услуги, и за рехабилитация и психологическа подкрепа.: С Решение № 53/24.06.2015г. на Общински Съвет - с. Ситово са предоставени помещения /зала, две стаи, коридор и санитарен възел/ за текущ ремонт, намиращи се в сграда общинска собственост на на ул. " Трети март" , непосредствено до Социалното предприятие за хранене, трапезария и патронаж. Ще бъде направена топлинна изолация на външни стени и съпътстващи работи. В залата с олекотена конструкция ще бъде обособено помещение за рехабилитация и медицински кабинет, който ще се ползва и от психолога за психологическа подкрепа. Там ще се шпакловат стените, боядисат, ще се намали височината, с цел енергийна ефективност с окачен таван, настилка-удароотблъскваща. Оборудването на залата за рехабилитация ще включва: шведска стена, уреди за раздвижване след инсулти, кростренажор, гири, велоергометър, бягаща пътека и др.; за медицинският кабинет: кушетка, апарат за измерване на кръвно налягане, мобилен апарат за кардиограми, спешен шкаф, глюкомер, лекарско бюро в комплект с контейнер, хладилник. Офис за управление на проекта и на Звеното за предоставяне на социални услуги ще се обособи в стая, обзавеждането на която ще се направи със закупените по проект "Помощ в дома" мебели, компютри, принтер. Втората стая ще бъде за арт и трудотерапия, за нея ще бъде закупен диван и телевизор. В помещенията ще се облицоват стените с гипс картон, ще се постави ламинат на пода, подмяна на съществуващи врати. Ще бъде подменена ел. и водна инсталация/поцинкованите тръби ще се подменят с нови/. Ще се монтира бойлер за топла вода, 80 л.Помещенията ще се приведат в състояние на готовност за предоставяне на социалната услуга и в съответствие с регламентите на Наредба №4 от 01.07.2009 г. на МРРБ. Ще се направи ремонт на съществуващ санитарен възел и преддверие-шпакловка, боядисване, подмяна на плочки, тоалетни чинии, мивки. обособяване на санитарен възел на ниво, достъпно за хора с увреждания. Ще се извърши облицовка с гипсокартон и топлоизолация. Ще се извърши демонтаж и монтаж на осветителни тела и окабеляването в стаите, както и подмяна на дограмата с PVC. Фирмата-изпълнител на СМР ще се определи чрез тръжна процедура, като бъдат спазени всички изисквания на Закона за обществените поръчки. За осъществяването на процедурата ще се подготви пакет документи и ще се информира обществеността, за да се гарантира публичността на процедурата и прозрачността на действията по подбора.
 • Закупуване на специализиран автомобил за хора с увреждания.: Община Ситово не разполага с автомобил за хора с увреждания и това ограничава достъпа до интегрираните услуги, които ще предоставя общината по проекта. Общината има 11 съставни села, от които ще се извозва целевата група до Звеното за услуги. Предвид целевата група, местоживеене и степен на увреждане е необходимо закупуване на специализиран автомобил, адаптиран за хора с трайни увреждания и помощни средства. Автомобилът ще е 8 + 1. Ще бъде определена от Община Ситово процедурата, по която ще се избере доставчик на автомобила по ЗОП. На територията на общината има три лекарски практики, в с. Ситово има здравна служба, но придвижването на старите хора и хора с увреждания, социалните контакти, възможността за участие в обществения живот на общината е възпрепятствано от липсата на такъв транспорт. Автомобилът ще се ползва и за транспорт на нуждаещи се до рехабилитационни центрове /Котел, Балчик, Златни пясъци/, по предписание на специалист, по клинична пътека, като по изготвяне на документацията за тази цел ще се организира от персонала предоставящ интегрираните услуги. Отдалечеността на областния център, където са специалистите /кардиолог, невролог и др./ също ограничава достъпа на хора с увреждания и такъв автомобил ще улесни придвижването, ще даде възможност за социално включване в общността. Застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Каско".

Индикатори

Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 94.00
Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 94.00

Финансова информация

499 819.72 BGN
499 819.72 BGN
499 815.15 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 972.96 0.00 424 846.76 499 819.72
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 972.96 0.00 424 846.76 499 819.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Строително-монтажни работи на общински обект към проект "Съпричастие - подкрепа, отговорност", Стойност: 25 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка чрез покупка на дълготрайни материални активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции, Стойност: 46 791.67
 • Обособена позиция 1: Доставка чрез покупка на оборудване и обзавеждане на помещенията по проект "Съпричастие-подкрепа, отговорност"
Предмет на предвидената процедура: Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил, адаптиран за хора с увреждания и помощни средства за нуждите на Община Ситово, Стойност: 42 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции, Стойност: 12 866.67
Предмет на предвидената процедура: Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил, адаптиран за хора с трайни увреждания и помощни средства за нуждите на Община Ситово, Стойност: 42 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.