English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.011-0001-C02
Заедно срещу насилието
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
29.05.2017
01.07.2017
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Предотвратяването на насилието във всичките му форми е важен приоритет за MТСП, в контекста на предстоящата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Този акт ще доведе до ясни ангажименти за законодателни промени и практически мерки за подкрепа на жените, жертви на насилие. През 2016 г. беше приет Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, който цели създаване на условия за изграждане на институционална среда за провеждане на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Съгласно чл.7, ал. 4, министърът на труда и социалната политика е длъжен да организира създаването и поддържането на система за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете. Очаква се данните и анализите от системата за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете да послужат като база данни за прилагане на политиката. Във връзка с ангажиментите по Конвенцията, държавата е длъжна да осигури специализирани социални услуги за жертвите на насилие в България, така че всички жертви на насилие да имат постоянен и незабавен достъп не само дo услуги за кризисно настаняване, но и специфични консултативни услуги и услуги за психологическа подкрепа и кризисна интервенция. Социалните работници срещат сериозни трудности в работата си по случаи на домашно насилие, особено когато става въпрос за пълнолетни лица, жертви на насилие. Поради това е необходимо допълнително повишаване на техния професионален капацитет и знания чрез надграждащи обучения. В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитета на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочените области за планиране, мониторинг и анализ и развиване на умения за предприемане на адекватни на идентифицираните потребности дейности, решения и политики.
Дейности
 • Организация и управление: С оглед изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление. В екипа ще бъдат включени общо 6 лица – ръководител, координатор по проекта от МТСП, Координатор по проекта от АСП, сътрудник анализи и обучения от АСП, юрист и счетоводител, притежаващи необходимите квалификация и качества за изпълнение на отговорностите си по проекта. Дейностите на екипа са разпределени, съгласно компетенциите и ангажиментите на всеки член от екипа по проекта.
 • Информация и комуникация.: С оглед изпълнението на планираните дейности по проекта с цел повишаване на информираността и чувствителността на гражданите относно различните форми на насилие в цялата страна, както и да се провокира широката общественост и всички институции да разпознават насилието като нарушаване правата на човека, да говорят за него и да обединят усилия за неговото ограничаване ще бъдат разработени информационни материали. За целта ще бъде извършено следното: Изработване, дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни материали – брошури (400 бр.) и конферентни пакети (400 бр. вкл. химикалки, тефтери, флаш памет, торбички, чаши), които да бъдат разпространени. Материалите ще носят задължителните елементи за визуализация и идентификация на проекта и ще бъдат съобразени с насоките, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.
 • Организиране и провеждане на 10 надграждащи обучения : Целта на дейността е да се повиши капацитета на експертите, работещи по случаи на насилие и най-вече насилие, основано на полов признак. Придобиването на знания и умения от професионалистите, ще доведе до превенция на потенциални случаи на домашно насилие, до адекватна подкрепа на жертвите и тяхната успешна ресоциализация. Проследяването на взаимодействието в дългосрочен план в рамките на мрежата от обучени специалисти, ще гарантира изграждане на устойчиво партньорство както между самите специалисти, така и между институциите, които те представляват на териториално и на национално ниво.
 • Организиране и провеждане на национални конференции и кампании: С оглед изпълнението на планираната дейност относно повишаване на информираността и чувствителността относно различните форми на насилие ще бъдат организирани и проведени различни дейности, сред които: провеждане на две конференции (откриваща и заключителна) и провеждане на шест Национални кампании. Целта на кампаниите е да се повиши чувствителността по темата в цялата страна, да се повиши информираността на гражданите, да се провокира широката общественост и всички институции да разпознават насилието като нарушаване правата на човека, да говорят за него и да обединят усилия за неговото ограничаване. Темите, които приоритетно ще залегнат, са различните форми на насилието, със специален фокус върху насилието, основано на полов признак, ролята на институциите за борба с насилието и други. Акцент ще бъде и участието на жертви на насилие, които ще споделят своите истории и насърчат други като тях – да не се страхуват и да говорят за проблема. По време на кампаниите ще бъде формулиран надслов, който да носи своето послание към обществото. Възможностите на социалните медии ще бъдат използвани също за провеждане на социални кампании.
 • Изготвяне на анализи и изследване: Изготвяне на анализи и изследване По своята същност планираната дейност обхваща няколко допълващи се под-дейности, както следва: 1.1 Преглед, оценка и анализ на българското законодателство, попадащо в обхвата на компетентност на МТСП, уреждащо случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Част от дейността е изготвяне на сравнителен анализ за добри практики на държавите, подписали и ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие по отношение опита им в областта на социалните услуги. 1.2 Анализ на броя, случаите и причините за насилие, на база на който да бъдат планирани и обезпечени всички общи и специални мерки за защита за тази уязвима група. По своята същност анализа в социалната сфера ще включва: • анализ на съществуващите кризисни центрове в страната; • анализ на преминалите потребители в кризисните центрове през последните две години; • райониране и профилиране на кризисните центрове; • необходимост от разкриване на нови кризисни центрове при необходимост на база извършения анализ; • разкриване на консултативни центрове за лица жертви на домашно насилие, вкл. на насилие, основано на полов признак; • разработване на междусекторни услуги, които да са специално насочени към тази уязвима група, както и за необходимите средства и източници на финансиране; • Разработване на механизъм за сътрудничество и проследяване на случаите на лица, жертва на насилие, след приключване предоставянето на услугата Кризисен център. 1.3 Разработване на препоръки за подобряване на правната рамка в социалната сфера отнасяща се до насилие, както и конкретни практически мерки, които да подкрепят жертвите на насилие – например мерки и дейности за насочване на лицето, жертва на насилие и др. В резултат от изпълнението на дейността ще бъде разработена методика за оценка на риска при работа по случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. В допълнение ще бъдат разработени методически ръководства за организация и управление на кризисните центрове и консултативните центрове за жертви на домашно насилие. 1.4 Разработване на практически насоки за експертите в социалната сфера, работещи по случаи на насилие – как да разпознават белезите на насилието и най-вече „скритото“ насилие, по какъв начин да работят с жертвата, извършителя и евентуално детето в семейството, към какъв тип социална услуга в общността да бъде насочена жертвата, проследяване на случаи и др. 1.5 Провеждане на Национално представително изследване на тема: „Насилието в България”. В съответствие с ангажиментите на Република България при последващата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) ще бъде проведено Национално представително изследване на тема: „Насилието в България”. На базата на социо-демографските характеристики за страната по време на изследването ще бъдат проведени интервюта с около 1000 лица (жени и мъже) на територията на България, подбрани на случаен принцип, както и с около 500 експерти, работещи по случаи на насилие и специалисти в областта на социалната сфера, здравеопазването, образованието, полицията, правосъдната система и други заинтересовани лица. По време на изследването ще се постави акцент върху преживяното насилие в различните среди, като например семейна среда, работно място и други, както и на различните форми на насилие, чрез иновативни комуникационни технологии като текстови съобщения или в интернет-базирани мрежи. Целта на изследването е да осигури данни за насилието на територията на България, както и чрез него да бъдат събрани данни за разработването на различни индикатори, които ще се използват за наблюдение на явлението насилие.
 • Изграждане на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете.: Под "изграждане на система за наблюдение ии мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете" се има предвид концептуално изграждане на система за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете. В "наблюдение" и "мониторинг" се влага еднакъв смисъл и се използват взаимозаменяемо. Изграждането на системата за наблюдение е от съществено значение за бъдещото развитие на политиката, което към момента е затруднено от ограничените данни (включително по пол) в различните секторни политики. Създаване, въвеждане в практиката и поддържане на система за наблюдение се предвижда да бъде една от отговорностите на министъра на труда и социалната политика, разписани в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Изграждането на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете, следва да създаде възможност за събиране, регистриране и обработване на данни по пол от државните органи в различните секторни политики за целите на системата. Това ще послужи като база за анализиране на ситуацията и преодоляване на идентифицирани неравенства, чрез прилагането на временни насърчителни мерки. Чрез системата ще се осъществява мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на политиката в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 297.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 330.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за мониторинг, оценка и контрол на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

987 540.00 BGN
987 540.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 148 131.00 0.00 839 409.00 987 540.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 148 131.00 0.00 839 409.00 987 540.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.