English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0115-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)
000024948 ОБЩИНА РАЗЛОГ
ЕФРР ==> Региони в растеж
17.10.2016
17.10.2016
17.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

Описание

Настоящето проектно предложение включва интервенции за обновяване и енергийна ефективност на 4 броя многофамилни жилищни сгради в строителните граници на град Разлог.
Сградите отговарят на критериите за допустимост на програмата и са одобрени за обновяване, въз основа на което Общината е сключила договори за финансиране с всяко едно сдружение на собствениците на отделните сгради.
Извършените енергийни и технически обследвания на обектите на интервенция показват, че при сегашното състояние на сградите и системите на топлоснабдяване, не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт и не се удовлетворяват изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение. Също така сградите не са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.
След реализиране на всички предложени в проектното предложение енергоспестяващи и задължителни мерки заложени в техническите обследвания, сградите ще бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” по Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. за енергийна ефективност на сгради и ще се удовлетворят изискванията по чл.169 от ЗУТ и изискванията за достъпна среда.
Проектното предложение включва всички необходими дейности съгласно изискванията на програмата за цялостна реализация на проекта – Организация и управление на проекта, Инженеринг, Строителен надзор и оценка на съответствието, Въвеждането на обекта в експлоатация, Информация и комуникация, Одит, Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители.
Дейности
 • Управлението е присъща дейност за всеки проект и съществено условие за успешното му изпълнение. Основна цел на тази дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта. В рамките на настоящия проект се предвижда сформирането на екип за управление, състоящ се от специалисти, които да обезпечат координираното, коректно и в пълен обхват изпълнение на планираните дейности, съобразно спецификата на проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде съставен изцяло от служители и експерти на община Разлог и включва: 1. Ръководител на проекта; 2. Административен сътрудник. 3. Технически експерт ; 4. Експерт по Обществени поръчки 5. Счетоводител; 6. Експерт "Инвеститорски контрол" Съставът на екипа и разпределението на задълженията на членовете му е съобразено с характера и обема дейности, които следва да бъдат изпълнени. Всеки от членовете на екипа отговаря на изискванията за заемане на съответната позиция и ще изпълнява посочените му задължения в Раздел 9 Екип от настоящия формуляр. Като цяло екипът ще носи отговорност за успешното изпълнение на дейностите по проекта, ще оказва съдействие при необходимост на изпълнителите с подаване на изходна информация, необходима за изпълнението на съответния договор; ще изготвя доклади за напредъка по проекта; ще изготвя кореспонденция с Управляващия орган и съответните институции с цел постигане резултатите по проекта; ще изготвя и входира искания за плащания; ще участва активно в публичността на проекта и неговото представяне пред широката общественост. С цел постигане на резултатите по проекта екипът ще вземе участие в обученията организирани от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.
 • Дейността предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез възложен договор за инженеринг, с който да се изпълни проектиране, строително-монтажни работи, предвидени в проектната документация и остойностени от избрания изпълнител в предложената от него оферта. Дейността сама по себе си включва и изпълнение на авторски надзор. За следните 3 обекта на интервенция по настоящото проектно предложение: Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.3 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.57.1 по КК на гр. Разлог, са предвидени следните дейности: - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване /усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонт”) - изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническите обследвания; - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. За Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.246.1 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС "Блок Гоце Делчев, блок на ул. "Гоце Делчев" 1, град Разлог са предвидени следните дейности: - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване /усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонт”) - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
 • Ще бъде сключен договор за строителен надзор с лицензиран консултант за упражняване на независим надзор по време на строителството на обекта. Предвидени са следните дейности за изпълнение за всеки един от 4-те обекти на интервенция по настоящето проектно предложение - Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.3 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.246.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.57.1 по КК на гр. Разлог: 1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ - 4 броя Обхватът на дейностите по изработване на комплексния доклад за оценка на съответствието на работните проекти със съществените изисквания към строежите обхваща проверка за съответствие с: • Предвижданията на подробния устройствен план; • Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 на Закона за устройство на територията; • Правилата и нормативите за устройство на територията; • Взаимна съгласуваност между отделните частите на работния проект • Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления • Специфичните изисквания към определени видове строежи в съответствие с изискванията на законодателството, когато е приложимо; • Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена степен на опасност, ако в обекта има такива; • Изискванията на изготвените обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност. 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 4-те обекта, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168, ал. 1 и 3 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Строителният надзор след приключване на СМР изготвя 4 окончателни доклади и 4 технически паспорти по един за всеки обектите по настоящето проектно предложение. 3. Оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на 4-те обекта по настоящето проекта предложение.
 • За всеки един от 4-те обекта на интервенция по настоящето проектно предложение - Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.3 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.246.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.57.1 по КК на гр. Разлог са включени разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, разходи за комисии дължими на съответните компетентни органи за въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Дейностите по информация и комуникация са задължителни при осъществяване на проектите и трябва да се реализират при спазване на изискванията съгласно условията на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г." договори за безвъзмездна финансова помощ и Насоките за осъществяване на мерките за информация и комуникация, изготвени от Управляващия орган. С оглед осигуряване публичността и визуализация на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта, е предвидено в проектното предложение да се проведат: 5.1. Публично събитие - Пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта. 5.2. Публично събитие - Пресконференция/конференция по повод приключването на проекта. 5.3. Плакати /разработване и разпечатване в тираж 20 копия. 5.4. Печатни и информационни материали - 500 броя дипляни 5.5. Печатни и информационни материали - 60 броя папки 5.6. Промоционални материали - 60 броя химикалки 5.7. Промоционални материали - 60 броя флаш-памет /USB 5.8. Банер - 1 брой 5.9. Платени публикации в местни/регионални/национални печатни медии - 2 броя 5. 10. Билборд - 1 брой 5.11. Постоянна обяснителна табела - 4 броя 5.12. Официална церемония за ефективния старт на проекта - "Първа копка" - 1 брой 5.13. Официална церемония за откриване на обекта - 1 брой Всички дейности предвидени в Дейност 5: "Публичност и визуализация" следва да съдържа текстова и визуална информация, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.” Отговорности на Община Разлог в процеса по информация и комуникация от задължителен характер: При всички мерки за информация и комуникация, предприети от Община Разлог изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на проекта, съгласно изкискванията посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.” По време на осъществяването на проекта Община Разлог ще информира обществеността за получената финансова подкрепа, като включва на уеб-сайта (www.razlog.bg) подробна информация за проекта, включително на неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от ЕС. Първата публикация ще бъде направена в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна помощ. Публикувана информация следва да съдържа текстова и визуална информация, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.” По отношение на дейностите, съфинансирани от фондовете на ЕС, Община Разлог ще прилага необходимите комуникационни мерки, за да бъдат участниците в проекта информирани за това финансиране. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който ще се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, се посочва, че финансиращата го оперативна програма се осъществява с подкрепата на фонда или фондовете. При публични изяви и интервюта на представители на Община Разлог свързани с проекта, в изказванията и словата ще се подчертае ролята на Общността за осъществяването на проекта чрез съответната програма. Ще бъде спомената и финансовата помощ. Предвидените дейностите по Информация и комуникация отговарят на задължителните изискванията за мерки по информация и комуникация на ЕС, описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
 • Одитът на проекта се извършва с цел да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата за проекта и изпълнението на бюджета, както и да потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства. Дейността е изпълнение на Договор за независим цялостен одит по изпълнение на проекта от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит. Одитен доклад ще бъде представен при искане за окончателно плащане по проекта. Необходими условия за изпълнение на дейността са подготвени отчети с всички изискуеми приложения от страна на бенефициента и съдействие от страна на екипа на проекта.
 • Дейността по подготовка и извършване на тържни процедури за избор на изпълнители на всеки един от 4-те обекта на интервенция по настоящето проектно предложение - Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.3 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.246.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.212.1 по КК на гр. Разлог, Многофамилна жилищна сграда с № 61813.759.57.1 по КК на гр. Разлог е дейност, произтичащата от задълженията на Бенефициента по ЗОП и от Договора за безвъзмездна финансова помощ. В случая при избор на изпълнител за изпълнението на дейности или части от дейности по проекта ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба (ЗОП, ПМС). Предвижда се в рамките на тази дейност да бъдат подготвени необходимите тържни процедури и след това да бъдат възложен Договор за инженеринг, Договор за строителен надзор, Договор за информация и комуникация, Договор за одит за всеки един от 4-те обекта на интервенция по настоящето проектно предложение.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 42.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 60.87
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 42.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 60.87
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 42.00, Отчетена стойност: 42.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.87, Отчетена стойност: 60.87
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00

Финансова информация

1 041 896.76 BGN
1 037 573.71 BGN
862 201.11 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 881 937.65 155 636.06 4 323.05 1 041 896.76
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 881 937.65 155 636.06 4 323.05 1 041 896.76

Тръжни процедури

Наименование: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“ за Обособена позиция 1: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ №1, бл. №1“-61813.246.1;, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (вкл. работно проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 815 333.67
Наименование: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по 14 обособени позиции" за Обособена позиция 1: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 1, бл. №1“-61813.246.1, Предмет на предвидената процедура: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”., Стойност: 35 750.00
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 3 (три) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ по Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група” (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)“, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 8 083.33
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит ) по три проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с три обособени позиции" за Обособена позиция №1: Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9), Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на финансов одит по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 6 166.67
Наименование: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Разлог.“, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Разлог., Стойност: 0.00
Наименование: “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 Закона за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Разлог.”, Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 Закона за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Разлог., Стойност: 0.00
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 3 (три) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ по Обособена позиция № 4: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 3 (три) проекта на община Разлог по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г., попадащи в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП., Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 8 083.33
Наименование: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“ за Обособена позиция 2: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Опълченска“ №2“-61813.212.3;, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (вкл. работно проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 815 333.67
Наименование: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“ за Обособена позиция 3: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ №9“-61813759.57.1;, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (вкл. работно проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 815 333.67
Наименование: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“ за Обособена позиция 4: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ №10“-601813.212.1;, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (вкл. работно проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Стойност: 815 333.67
Наименование: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по 14 обособени позиции" за Обособена позиция 2: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Опълченска“ № 2“-61813.212.3, Предмет на предвидената процедура: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”., Стойност: 35 750.00
Наименование: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по 14 обособени позиции" за Обособена позиция 3: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 9“-61813759.57.1, Предмет на предвидената процедура: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”., Стойност: 35 750.00
Наименование: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по 14 обособени позиции" за Обособена позиция 4: „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 10“-601813.212.1, Предмет на предвидената процедура: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”., Стойност: 35 750.00
Наименование: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 1, бл. №1“-61813.246.1“, Предмет на предвидената процедура: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 1, бл. №1“-61813.246.1“, Стойност: 2 416.66

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.