English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0517-C01
Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
15.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Казанлък, с.Енина

Описание

Основната дейност на МАШПРОМ-КМХ ЕООД е производство на детайли за хидравлични изделия: цилиндри, оси за хидравличната промишленост, ръчни хидравлични помпи, клапани, блокове и компоненти за селскостопанската промишленост и машиностроенето; блокове за хидравлични помпи; хидравлични цилиндри.
Основнaта потребност на фирмата е свързана с подобряване на енергийната ефективност за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Удовлетворяването на тази потребност е основната цел на проекта, която ще бъде изпълнена чрез следните дейности: 
1. Придобиване на ново производствено оборудване
2. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
3. Финансов одит
Дейността по избор на изпълнител за изготвяне на енергиен одит е изпълнена преди подаване на проектното предложение.

Чрез реализирането на гореописаните дейности, включващи мерки за енергийна ефективност, включени в одобрен от АУЕР енергиен доклад (Становище № BG16RFOP-575/ 17.09.2016), ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг (3бр.), 4+1 Машинен център (1бр.) и CNC вертикален машинен център (1бр.)
2. получен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
3. финансов одит
4. изпълнени дейности за опазване на околната среда
5. годишни спестявания на енергия - 348 658 kWh/год
6. спестени емисии CO2 - 285.551 т/год
7. поставена визуализация

Чрез изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените резултати ще се разшири капацитета на съществуващия стопански обект, ще се намалят разходите за производство на единица продукция, ще се развие екологосъобразно производство и ще се подобри енергийната ефективност на фирмата.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на CNC Струг - 3бр.; 4+1 Машинен център - 1бр.; CNC вертикален машинен център - 1бр.): Като част от дейността ще бъдат закупени: - CNC Струг - 3бр. (мярка 1 от одобрен енергиен одит) - 4+1 Машинен център - 1 бр. (мярка 2 от одобрен енергиен одит) - CNC вертикален машинен център - 1бр. (мярка 3 от одобрен енергиен одит) Закупуването и въвеждането в експлоатация на описаното по-горе производствено оборудване (включено като мерки в одобрения енергиен доклад) ще доведе до подобряване енергийната ефективност на фирмата и разширяване капацитета на съществуващия стопански субект. Предвидените машини са с високи технологични и функционални възможности, което ще намали и разходите (енергийни, неенергийни и ресурсни) за производство на единица продукция. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец от изпълнението на проекта) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти до 5-ти месец) 3. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол (от 5-ти до 16-ти месец) 4. Визуализация (от 1-ви до 16-ти месец) С цел информиране на ползвателите и обществеността за получената безвъзмездна помощ и в съответствие с изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация” 2014-2020г. и приложимото към момента на изпълнение на дейността законодателство, фирмата ще осигури за собствена сметка визуализация на проекта. На входа на базата на фирмата ще бъде поставен билборд, а на новозакупеното оборудване – ще бъдат поставени стикери, указващи обстоятелството, че оборудването е закупено с помощта на ЕС чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните поддейности: въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 и сертифицирането й. Основен аспект на стандарта е следване на систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използването на енергия и потреблението. Чрез изпълнението на дейността ще се повиши енергийната ефективност и конкурентоспособността на фирмата. Като част от дейността се предвижда да бъдат извършени следните поддейности: I. Въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 Етап 1: Диагностичен анализ - извършва се диагностичен анализ на съществуващия начин на работа Етап 2: Разработване на СEM Етап 3: Внасяне на корекции и одобрение на документите - разработената документация се обсъжда с ръководството на организацията. При необходимост се нанасят корекции и изменения. Етап 4: Внедряване и потвърждаване на СEM Етап 5: Вътрешен одит - провеждане на финален вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на консултанта и Упълномощен представител на ръководството Етап 6: Преглед на ръководството - консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата. II. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Етап 1: ще се проведе на място във фирмата, като одитът включва следните дейности: - Обсъждане и потвърждаване на предложения обхват на сертификация и предмет на дейност - Преглед на документираната система - Потвърждение, че СЕМ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Етап 2 Етап 2: ще се проведе на място във фирмата и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Етап 1(ако има такива) - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата от одиторския екип - Преглед на програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от ръководството - Издаване на сертификат Поддейност 1. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сключване на договор (от 1-ви до 2-ри месец) 2. Предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на БДС EN ISO 50001 (от 2-ри до 4-ти месец) Поддейност 2. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на акредитиран изпълнител, който да извърши услуги за сертифициране (от 4-ти до 5-ти месец) 2. Подаване на заявление за сертификация към избрания акредитиран орган (от 5-ти до 6-ти месец) 3. Извършване на сертификационни одити (от 6-ти до 7-ми месец)
 • Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване): Дейността за изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на проектното предложение. Като част от дейността е извършено обследване за енергийна ефективност на фирма МАШПРОМ-КМХ ЕООД. В резултат от обследването е изготвен енергиен одит, включващ три на брой мерки. Изпълнението на дейността премина през следните етапи: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на три оферти 2. Подписан приемо-предавателен протокол след получен енергиен одит по образец 3. Подаден към АУЕР одит и получено становище
 • Одит на проекта (като част от дейността ще бъде извършен финансов одит на проекта): Като част от дейността ще бъде извършен финансов одит на проекта. Като резултат от изпълнението на дейността ще бъде изготвен Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта (съгласно приложение Ц към Условията за изпълнение) от регистиран одитор. Докладът ще бъде представен към искането за окончателно плащане. Дейността за изготвяне на финансов одит ще бъде извършена след доставка, монтаж и въвеждане в експоатация на производственото оборудване и след получаване на сертификат по ISO 50001. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител (от 16-ти до 17-ти месец от изпълнението на проекта) 2. Подписан приемо-предавателен протокол след получен одит по образец (от 17-ти до 18-ти месец)

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 348.66, Достигната стойност: 348.66
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 285.55, Достигната стойност: 285.55
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 2.50, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 528 000.00 BGN
1 499 270.00 BGN
1 497 500.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 274 379.50 224 890.50 1 028 730.00 2 528 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 274 379.50 224 890.50 1 028 730.00 2 528 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1. CNC Струг – 3 броя; Обособена позиция 2. 4 + 1 Машинен център - 1 брой; Обособена позиция 3. CNC вертикален машинен център - 1 брой, Стойност: 2 503 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1. CNC Струг – 3 броя
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 2. 4+1 Машинен център - 1 брой;
 • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 3. CNC вертикален машинен център - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на ISO 50001, Стойност: 4 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на ISO 50001, Стойност: 10 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Финансов одит на проект, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Финансов одит
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване), Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.