English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0774-C01
Повишаване на енергийната ефективност в „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Кричим, гр.Кричим

Описание

Основната цел на настоящия проект е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство.
За постигане на основната цел на проекта са планирани дейности, насочени към:
•	Внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
•	Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001.
•	Внедряване на нови технологии за опазване на околната среда чрез въвеждане на мерки за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия.

За целта по проекта ще бъдат внедрени съвременни високо енергийно ефективни активи, с които ще се намали енергийната интензивност и ще се създаде необходимата технологична обезпеченост за подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на капацитета за производство. Предвидените в проектното предложение мерки са насочени към внедряване на:
•	Комбиниран багер – 1 бр.
•	Хидравличен багер – 1 бр.
•	Мини челен товарач – 1 бр.
•	Камиони – 2 бр.
•	Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията – 1 бр.
•	Мобилен компресор с пневматичен къртач - 1 бр.
•	Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук – 1 бр.

С реализацията на проекта ще бъде въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
Очакваните резултати от изпълнението ще се изразят едновременно в подобряване на енергийната и ресурсна ефективност и повишаване на устойчивостта и производствения капацитет на кандидата.
В резултат на подобрената енергийна ефективност ще постигнем:
•	Годишни спестявания на енергия: 452 247,19 kWh/год. 
•	Спестени емисии СO2 в размер на 120,77 t/год. 

Идентифицираната пряка целева група е предприятието кандидат, а в по-широк обхват, икономическия сектор, в който работи.
Дейности
 • Покупка и въвеждане в експлоатация на комбиниран багер - 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов комбиниран багер - 1 бр.. Към момента на кандидатстване дружеството не разполага със собствен багер. За изпълнение на дейността си, фирмата използва техника под наем или техника на подизпълнителите. Към настоящия момент използва под наем амортизиран неефективен багер, работещ с дизелово гориво. Използвания от дружеството багер е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност и висок разход на гориво. Предвидения за замяна багер е с висока енергийна интензивност (среден разход на гориво от 10 литра/час) и ниска производителност (15 м3/час), като за 2015 г., багерът е използван при извършването на изкопни работи в обем на 10 500 м3 /год. при специфичен разход на енергия 6,69 kWh/м3. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен комбиниран багер, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият багер ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти, както и загубите от спиране на работа при честите неотложни ремонти. Планираният за закупуване комбиниран багер е с ниска енергийна интензивност (среден разход на гориво от 10 литра/час) и повишена производителност от 39 м3/час), водещи до понижаване на специфичния разход на енергия до 2,0487 kWh/ м3, което ще доведе до намаляване на разхода за енергия с повече от 50%. С внедряването на новия багер ще се реализират спестявания от поддръжка и техническо обслужване на заменяния амортизиран багер, в резултат на намалени разходи по стария багер за хидравлични и моторни масла, причинени от течове; резервни части за замяна на дефектирали такива; ремонтни дейности, необходими за отстраняване на повредите и други. Новият багер ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран багер в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Животът на багера се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Предвиденият за закупуване комбиниран багер е машина за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и не е транспортно средство, а представлява самоходна машина, която се регистрира в Контролно–техническа инспекция (КТИ) към МЗХ. Спецификата на дейността на дружеството обичайно се осъществява в рамите на обектите на нашите възложители. Използваната в дейността строителна техника се ползват единствено за СМР само на територията на строителните обекти. Транспортирането на строителната техника от предприятието до строителната площадка и обратно се осъществява с автомобилна платформа. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 6 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7 до 9 месец); 3. Пускане в експлоатация (10 месец).
 • Покупка и въвеждане в експлоатация на хидравличен багер - 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 2 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов хидравличен багер - 1 бр.. Към момента на кандидатстване дружеството не разполага със собствен хидравличен багер. За изпълнение на дейността си, фирмата използва техника под наем от подизпълнител. Използвания от дружеството към момента хидравличен багер под наем е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност и висок разход на гориво. Предвидения за замяна хидравличен багер е с висока енергийна интензивност (среден разход на гориво от 8 литра/час) и ниска производителност (6 м3/час), като за 2015 г., багерът е използван при извършването на изкопни работи в обем на 4 800 м3 /год. при специфичен разход на енергия 13,317 kWh/м3. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен хидравличен багер, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият багер ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти. Планираният за закупуване комбиниран багер е с ниска енергийна интензивност (среден разход на гориво от 4 литра/час) и повишена производителност от 13 м3/час), водещи до понижаване на специфичния разход на енергия до 3,073 kWh/ м3. С внедряването на новия хидравличен багер ще се реализират спестявания от поддръжка и техническо обслужване на заменяния амортизиран багер, в резултат на намалени разходи по стария багер за хидравлични и моторни масла, причинени от течове; резервни части за замяна на амортизирани и дефектирали такива; ремонтни дейности, необходими за отстраняване на повредите и други. Новият багер ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран багер в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Животът на багера се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Предвиденият за закупуване комбиниран багер е машина за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и не е транспортно средство, а представлява самоходна машина, която се регистрира в Контролно–техническа инспекция (КТИ) към МЗХ. Спецификата на дейността на дружеството обичайно се осъществява в рамите на обектите на нашите възложители. Използваната в дейността строителна техника се ползват единствено за СМР само на територията на строителните обекти. Транспортирането на строителната техника от предприятието до строителната площадка и обратно се осъществява с автомобилна платформа. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 6 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7 до 9 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 месец).
 • Покупка и въвеждане в експлоатация на мини челен товарач - 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 3 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов мини челен товарач - 1 бр.. Към момента на кандидатстване дружеството не разполага със собствен мини челен товарач. За изпълнение на дейността си, фирмата използва техника под наем от подизпълнител. Използвания от дружеството към момента мини челен товарач под наем е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност и висок разход на гориво. Предвидения за замяна мини челен товарач е с висока енергийна интензивност (среден разход на гориво от 7 литра/час) и ниска производителност (25 м3/час), като за 2015 г., багерът е използван при извършването на изкопни работи в обем на 20 000 м3 /год. при специфичен разход на енергия 2,979 kWh/м3. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен мини челен товарач, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият челен товарач ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти. Планираният за закупуване мини челен товарач е с ниска енергийна интензивност (среден разход на гориво от 4 литра/час и повишена производителност от 50 м3/час, водещи до понижаване на специфичния разход на енергия до 0,799 kWh/ м3. С внедряването на новия мини челен товарач ще се реализират спестявания от поддръжка и техническо обслужване на заменяния амортизиран багер, в резултат на намалени разходи по стария багер за хидравлични и моторни масла, причинени от течове; резервни части за замяна на дефектирали такива; ремонтни дейности, необходими за отстраняване на повредите и други. Новият багер ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран багер в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Животът на багера се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Предвиденият за закупуване комбиниран багер е машина за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и не е транспортно средство, а представлява самоходна машина, която се регистрира в Контролно–техническа инспекция (КТИ) към МЗХ. Спецификата на дейността на дружеството обичайно се осъществява в рамите на обектите на нашите възложители. Използваната в дейността строителна техника се ползват единствено за СМР само на територията на строителните обекти. Транспортирането на строителната техника от предприятието до строителната площадка и обратно се осъществява с автомобилна платформа. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 6 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7 до 9 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 месец).
 • Покупка и въвеждане в експлоатация на нов камион – 1 бр. : Дейността е в изпълнение на Мярка 4 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов камион - 1 бр.. Към момента на кандидатстване дружеството разполага само с един малотонажен камион. За извозване на по-големите по обем материали дружеството ползва техника по наем от подизпълнител. Използвания от дружеството към момента голям камион под наем е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност и висок разход на гориво. Предвидения за замяна камион е с висока енергийна интензивност (среден разход на гориво от 26 литра/100 км.). За представителната 2015г. с камиона са превозени 3960 тона строителни материали при специфичен разход на енергия 8,134 kWh/t. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен камион, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият камион ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти. Планираният за закупуване нов камион е с ниска енергийна интензивност (среден разход на гориво от 8 /100 км.), водеща до понижаване на специфичния разход на енергия до 3,0032 kWh/ t. С внедряването на новия камион ще се реализират спестявания от поддръжка и техническо обслужване на заменяния амортизиран багер, в резултат на намалени разходи по стария камион за хидравлични и моторни масла, причинени от течове; резервни части за замяна на дефектирали такива; ремонтни дейности, необходими за отстраняване на повредите и други. Новият камион ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран багер в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Животът на камиона се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Предвиденият за закупуване камион е с технически допустима максимална маса от 11990 кг, и представлява специализирано транспортно средство и попада в категория N2 съгласно ЗДП. Новият високоефективен камион напълно ще замени използвания под наем към момента амортизиран и неефективен камион. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 6 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7 до 11 месец). 3. Пускане в експлоатация (12 месец).
 • Покупка и въвеждане в експлоатация на нов камион – 1 бр. : Дейността е в изпълнение на Мярка 5 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов камион - 1 бр.. Към момента на кандидатстване дружеството разполага с един малотонажен камион. Наличният към момента в дружеството голям камион е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност и висок разход на гориво. Предвидения за замяна камион е с висока енергийна интензивност (среден разход на гориво от 14 литра/100 км.). За представителната 2015г. с камиона са превозени 770 тона строителни материали при специфичен разход на енергия 35,047 kWh/т. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен камион, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият камион ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти. Планираният за закупуване нов камион е с ниска енергийна интензивност (среден разход на гориво от 7 /100 км.), водеща до понижаване на специфичния разход на енергия до 11,113 kWh/ t. С внедряването на новия камион ще се реализират спестявания от поддръжка и техническо обслужване на заменяния амортизиран багер, в резултат на намалени разходи по стария камион за хидравлични и моторни масла, причинени от течове; резервни части за замяна на дефектирали такива; ремонтни дейности, необходими за отстраняване на повредите и други. Новият камион ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран багер в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Животът на камиона се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Предвиденият за закупуване камион е с технически допустима максимална маса от 7000 кг, и представлява специализирано транспортно средство и попада в категория N2 съгласно ЗДП. Новият високоефективен камион напълно ще замени използвания под наем към момента амортизиран и неефективен камион. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 6 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 7 до 11 месец). 3. Пускане в експлоатация (12 месец).
 • Изграждане и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението. : Дейността е в изпълнение на Мярка 6 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез Изграждане и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението – 1 бр. На този етап фирмата няма изградена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението от камионите. Консумацията на течно гориво не се проверява спрямо базовите стойности. Във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. С цел намаляване консумацията на течно гориво е наложително въвеждането на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ). Предполага се, че препоръчаната мониторингова система ще доведе до стриктно, регулярно автоматизирано отчитане на консумацията на дизелово гориво и така ще могат да се анализират получените резултати и да се набележат конкретни мерки за намаляване консумацията на енергия. Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението към новозакупените 2 бр. камиони – Мярка 4 и Мярка 5, явяващи се основно производствено средство в работната схема на фирмата. Системата се състои от хардуерна част, представляващи ДМА и софтуер, представляващ ДНА. АСМЕ ще се инсталира към горивната система на камионите без да има интервенция към компонентите на превозното средство. Елемента на АСМЕ за измерване дебита на консумираното гориво в реално време ще се монтира паралелно към тръбопровода от резервоара като бъде фиксиран по съответния начин външно на тръбопровода без рязане или др. интервенции, нарушаващи механичната цялост на системите на камиона. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се запазва и архивира и при нужда ще може да се използва. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи, както и полезни справки и др. в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа на съоръжението. Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци във фирмата. Ще бъде обучен работещият и управляващ персонал. Ще се отчита и анализира ефективността на вземаните решения, др. АСМЕ, която ще се въведе във фирмата, представлява система за наблюдение, измерване и анализ на енергийните потоци, съчетаваща следните основни функции:  анализ на използваната енергия на база измерване в реално време;  отчитане и анализ на настоящите енергийни потоци, както и минало потребление на енергийни потоци;  обобщаване на данни и автоматичен анализ;  задаване на различни времеви интервали за сравнение, статистика и др. АСМЕ в реално време ще следи горните параметри – графично и таблично. Данните се визуализират като стойности и графики. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в оборудването. АСМЕ може да бъде надграждана при необходимост. АСМЕ спомага за внедряването, поддържането и подобряването на система за управление на енергията, съгласно европейски стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Ползите от АСМЕ са:  подробен мониторинг на енергийните потоци  информация в реално време  24-часов товаров график  определяне на средна енергийна консумация  лесна дистанционна връзка  часови, дневни, месечни и годишни графики  задаване на различни отчетни периоди  задаване на нива за предупреждение от претоварване на работната машина  гъвкавост към специални изисквания  без необходимост от допълнителни устройства или от нови дебитомери – всичко е в едно устройство . Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 7 до 8 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 9 до 11 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 - 12 месец).
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на мобилен компресор с пневматичен къртач – 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 7 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на мобилен компресор с пневматичен къртач – 1 бр. При анализа на наличното оборудване се установи, че „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД използва в дейността си мобилен компресор с пневматичен къртач, работещ на дизелово гориво. Дружеството не разполага със собствен компресор с пневматичен къртач, като за изпълнение на дейността си ползва такъв под наем от подизпълнител. Ползваният мобилен компресор с пневматичен къртач е значително амортизиран, със сравнително ниска производителност (4,42 кв.м/час) и висок разход на гориво (7,00 л/час). За представителната 2015г. с компресора е ползван за изработка на 2125 кв.м от обработената продукция при специфичен разход на енергия от 15,7920 kWh/кв.м. Констатираните високи енергийни разходи и значителна амортизация, налагат закупуване на нов собствен мобилен компресор с пневматичен къртач, който да замени текущо използвания. С високите си енергоефективност и сигурност новият мобилен компресор с пневматичен къртач ще повиши обема извършена работа и в същото време ще намали консумацията на дизелово гориво. Ще се спестят и разходите за чести и скъпи ремонти. Планираният за закупуване нов мобилен компресор с пневматичен къртач е с ниска енергийна интензивност (разход на гориво от 5 l/h) и повишена производителност от 6,92 м2/час, водеща до понижаване на специфичния разход на енергия до 7,2090 kWh/кв.м . При същият брой 480 работни часа/год. и повишената производителност, новозакупеният мобилен компресор с пневматичен къртач ще може да подпомогне застрояването на 3325 кв.м/год. от продукцията на предприятието при значително подобрено специфично потребление. Животът на мобилния компресор с пневматичен къртач се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Новият високоефективен мобилния компресор с пневматичен къртач напълно ще замени използваният към сегашно време амортизиран компресор. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (1 - 6 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите ( 7 - 9 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 месец).
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук – 1 бр.: Дейността е в изпълнение на Мярка 8 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук – 1 бр. За строително-ремонтни дейности, свързани с къртене, пробиване и разрушаване на бетони, скали, камъни, тухлени зидове, др., строителните фирми използват вибрационни чукове (хидравлични или пневматични къртачи), захранвани с ударна мощност основно от хидравлични станции и компресори за сгъстен въздух. В конкретния случай фирмата използва пневматичен къртач, свързан към компресор, генериращ сгъстен въздух. Къртачът се използва за строително-ремонтни дейности по къртене и пробиване на бетони, скали, камъни, тухлени зидове и други на дълбочина до 35 см. През зимния период – при ниски атмосферни температури, дейностите, свързани с използването на пневматичния къртач, са ограничени и затруднени, основно поради замръзване и свързаната с него много по-висока резистенцност на обработвания материал. При работа с мобилен компресор с пневматичен къртач в ситуация при ниски атмосферни температури, дейностите, свързани с използването на пневматичния къртач, ще бъдат ограничени, поради замръзване на обработвания материал. Производителността намалява значително спрямо ситуация с незамръзнал обработван материал и при запазване на разхода на гориво, специфичната консумация, приравнена към общата продукция на фирмата се увеличава до 16,4403 kWh/м2. Дружеството планира закупуване на Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращо в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач). Предлаганото съоръжение способства за значително облекчаване на функцията на пневматичния къртач при обработване на замръзнали бетони, скали, камъни, тухлени зидове и други. Съоръжението за оползотворяване на отпадна топлина от компресора ще функционира по следния начин: Към горната решетка на компресора за сгъстен въздух, през която се изхвърля горещия отработен въздух с температура 35-55 °С от охлаждането на компресора, чрез болтова връзка се фиксира аспирационен чадър. Горещият въздух се засмуква от осов вентилатор, монтиран съосно с гъвкав шланг, поемащ горещия въздух и насочващ го през дюза към зоната на къртене на скали, бетон и други. Гъвкавият шланг се фиксира с помощта на 3 стойки. Горещият въздух спомага за размразяване на обработваните замръзнали бетони, скали, камъни, тухлени зидове и други и за размекване на почвата през зимния сезон и оптимизира работата на къртача (вибрационния чук). При използване на предлаганото за закупуване съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресора с цел затопляне и, съответно, размразяване на обработвания материал, производителността на пневматичния къртач ще нарасне. При запазване на планираните работни часове и при същата консумация на гориво, извършената работа с повишената производителност, специфичното потребление след така описаните подобрения ще бъде 14,4657 kWh/м2. Животът на багера се приема за 20 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Бенефициентът ще изпълни всички дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията, със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (6 - 7 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (8 - 10 месец). 3. Пускане в експлоатация (11 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.: Като част от дейността ще бъдат извършени услуги по въвеждане на стандарт EN ISO 50001 и услуги по сертифициране му. Въпреки че към момента на кандидатстване дружеството прилага вътрешнофирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия, потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е голям. За подобряване на енергийната ефективност в дружеството е необходимо да се внедри ефективна система за управление на енергийната ефективност съгласно стандарт EN ISO 50001. ISO 50001 е стандарт с екологична насоченост. Той ще създаде рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление в дружеството. Внедряването на стандарта изисква прилагането на „най-добрите практики“ по отношение на планиране, контрол и управление на енергийната ефективност. С внедряването на стандарта ще създадем система за енергиен мениджмънт, обхващаща и оптимизираща следните основни процеси:  Енергийно планиране;  Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;  Енергийно обследване - включващо данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; С внедряването на стандарта очакваме да се повиши доверието на заинтересованите страни, ангажираността на служителите и репутацията на дружеството поради ангажимента на организацията към измененията на климата чрез стратегия за намаляване на емисиите. Бенефициентът ще изпълни всички предвидени дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител за внедряване на стандарт EN ISO 50001 (2 - 3 месец). 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и въвеждане на стандарта (4 - 8 месец) 3. Избор на изпълнител за сертифициране по стандарт EN ISO 50001 (7 - 8 месец). 4. Сключване на договор с избрания изпълнител и сертифициране по стандарта (9 - 10 месец)
 • Дейност за изготвяне на енергиен одит.: Като част от дейността са ползвани услуги за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Енергийното обследване обхваща планирания инвестиционен проект на дружеството, предвиждащ изпълнението на енергоспестяващи мерки, които да бъдат финансирани по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, с оглед бъдещото им прилагане за понижаване на консумацията на енергоносители и подобрение на енергийната интензивност на предприятието. Енергоспестяващият потенциал на предложените по проекта инвестиционни мерки е оценен по технически и икономически критерии спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори на проекта. Дейността е реализирана преди подаване на проектното предложение. Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на енергийния одит е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Изборът на изпълнител е извършен в периода след обявяване на процедурата и преди извършване на енергийния одит и подаване на проектното предложение. Изборът на изпълнител за изготвяне на енергиен одит към проекта е извършен чрез осигуряване на три оферти/предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от три оферти (1-ви месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и изготвяне на енергийния доклад (1-ви месец) 3. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит и подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата (3-ти месец).

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 120.77, Достигната стойност: 120.77
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 452 247.19, Достигната стойност: 452.25
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

585 592.00 BGN
391 164.23 BGN
390 928.99 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 489.58 58 674.65 194 427.77 585 592.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 489.58 58 674.65 194 427.77 585 592.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: 1. Комбиниран багер – 1 бр.; 2. Хидравличен багер – 1 бр,; 3. Мини челен товарач – 1 бр.; 4. Камион – 1 бр.; 5. Камион – 1 бр.; 6. Мобилен компресор с пневматичен къртач– 1 бр.; , Стойност: 550 635.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Комбиниран багер – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Хидравличен багер – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Мини челен товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Камион – 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Камион – 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Мобилен компресор с пневматичен къртач– 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 бр., състояща се от: 1. Софтуер – 1 бр. 2. Хардуер – 5 бр. , Стойност: 3 360.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 бр., състояща се от: 1. Софтуер – 1 бр. 2. Хардуер – 5 бр.
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук – 1 бр., Стойност: 2 097.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.