English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.020-0005-C02
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1
000291591 Община Ловеч
ЕФРР ==> Региони в растеж
20.03.2018
20.03.2018
20.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ловеч

Описание

В Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГР на гр.Ловеч е включен проект за прилагане на мерки за енeргийна ефективност (ЕЕ) върху многофамилни жилищни сгради (МЖС). С реализирането му ще се приложат мерки за ЕЕ по отношение на 7 МЖС, разположени в строителните граници на Ловеч, отговарящи на критериите за допустимост по процедурата:
-МЖС на ул."Г.С. Раковски"№3; 
-МЖС на ул."Търговска"№86; 
-МЖС на ул."Г.С.Раковски"№20,№24 и №26 - 3 сгради свързано застрояване-архитектурен ансамбъл; 
-МЖС на ул."Ген. Скобелев"№26, ЖБ "Скобелев" и
-МЖС на ул."Св.Св. Кирил и Методий"№6 ЖБ "Лястовица". 
Предвидено е да бъдат реализирани дейности по:
-прилагане на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки, предписани в ен.обследвания;
-мерки за осигуряване на достъпна среда;
-конструктивното възстановяване на сградите, съгл. предписаните задължителни мерки в техническото обследване;
-мерки за възстановяване на първоначалното състояние след намесите.
С изпълнение на предвидените мерки, ще се осигури преминаване към по-висок клас на ЕЕ и ще се допринесе за постигането на националните цели: 25% по-висока ЕЕ към 2020г., повишаване качеството на живот на обитателите на сградите, повишаването на експлоатационните характеристики на сградите, удължаване на живота им и подобряване качеството на околната среда.
Очакваните резултати са:
-по-високо ниво на ЕЕ на МЖС и намаляване разходите за енергия;
-подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; 
-осигуряване на адекватна с критериите за устойчиво развитие, достъпна жизнена среда.
Основните дейностите, които ще се изпълнят по време на проекта са: организация и управление, мерки за информиране и публичност, инженеринг, (проектиране, одобряване на инвест. проекти и издаване на разрешение за строеж, извършване на СМР и авторски надзор), осъществяване на строителен надзор, въвеждане на обектите в експлоатация и извършване на одит.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Община Ловеч ще отговаря за цялостната координация, управление и контрол на изпълнението на проекта, докладване на УО на ОПРР за настъпили извънредни ситуации в изпълнението, финансовото управление, подготовката на искания за плащане и др. Организацията за изпълнението на проекта, включва и изграждането на ясни комуникационни канали, което ще създаде условия за качествено управление на дейностите, навременно идентифициране на евентуални рискове и предприемане на мерки за преодоляването им. За да постигне очакваните резултати по време на изпълнението, ще се следват стриктно общата и специфичните цели, спецификата и графика на дейностите. Ще бъде създаден екип за управление на проекта, съставен от експерти, служители само на Общината, които ще отговарят за организацията и управлението на дейностите по проекта: Ръководител, Координатор СМР, Технически сътрудник и Счетоводител. За нуждите на проекта, ще се осигури офис, в който ще се провеждат срещите на екипа за управление на проекта и изпълнителите по договорите, необходимата офис техника за работа. В него ще се обособи архив за съхранение на проектното досие. Спазването на плана за изпълнение на дейностите, разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа, в зависимост от техните компетенции, въведените вътрешни процедури за управление и мониторинг в общинската администрация ще допринесат за качественото изпълнение на основните дейности в проектния цикъл. Екипът ще работи в тясна връзка и непрекъсната комуникация с всички експерти и звена от общинската администрация в т.ч.: - Отдел "Разходване на средства и контрол"-по подготовката и провеждането на обществените поръчки; - Дирекция "Устройство на територията" и Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда"-проблеми по време на изпълнение на СМР и въвеждането на строежа в експлоатация; - Отдел "Счетоводен"-по отношение на целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта и осчетоводяване на направените разходи, съгласно изискванията на българските счетоводни стандарти и изискванията на УО на ОПРР; - Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" за осъществяване на контрол при изпълнението и отчитането на проекта към УО на ОПРР. За успешното изпълнение на настоящия проект предвиждаме прилагането на следните методи: - Методи за оперативно управление на екипа по проекта-прилага се по време на целия проектен цикъл. При сформирането на екипа по проекта ще бъдат взети предвид индивидуалните качества, професионалната квалификация и опита в изпълнението на проекти. Основна роля за управление, организиране, координиране и контрол върху цялостното изпълнение на дейностите по проекта ще има Ръководителят. - Методи за администриране, съхранение на информацията, отчитане и проверка на разходите: ще бъде прилагана система за администриране на проекта съгласно СФУК, Процедурен наръчник на Община Ловеч, Указания на УО на ОПРР и съответните регламенти на ЕС за техническо и финансово изпълнение, архивиране на документи, в рамките на която ще се поддържат архив, чрез който ще се осигури пълна проследимост на извършените дейности. - Методи и средства за комуникация и обмен на информация: стандартни средства за обмен на данни и съобщения. Ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще бъде анализиран напредъкът по проекта. - Методи и средства за визуализация и публичност: прессъобщения, пресконференции, периодични съобщения на интернет страницата на общината, информационни табели, билбордове, банери. Дейността предвижда: - Балансирана координация и мениджмънт; - Техническа и финансова отчетност по проекта; - Подготовка на технически задания, технически спецификации и документации за обществени поръчки, съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - Управление на комуникацията в проекта; - Прозрачно изпълнение; - Организация на отчитането на проектните дейности, - Провеждане на срещи на екипа за управление. Допъл: разходи персона-ред 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 бюджет
 • Подготовка на документации за обществени поръчки и обявяване на процедурите: Община Ловеч, чрез екипа за управление и изпълнение на проекта съвместно с експерти от отдел "Разходване на средства и контрол", Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" и Дирекция "Устройство на територията" ще разработи документации за обществени поръчки (технически задания - Приложение Д-3 от Процедурния наръчник на Общината, технически спецификации, решения за обществена поръчка, обявления, указания за подготовка на офертите и документации, които съдържат: образци на документи и указания за подготовката им, методика за определяне на комплексната оценка на офертата (когато е приложимо) и проект на договор за следните дейности: 1. Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1". Възложителят - Община Ловеч ще проведе открита процедура, на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Обществената поръчка ще бъде с 5 обособени позиции - по една за всяка многофамилна жилищна сграда/архитектурен ансамбъл. 2. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор с инвеститорски функции по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1". Възложителят - Община Ловеч ще проведе открита процедура, на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. 3. Изработване на материали за информацията и комуникация по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1". Процедурата ще бъде открита процедура, на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. 4. Извършване на ангажимент за договорена процедура (независим финансов одит) във връзка с изпълнението на проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1". Възложителят - Община Ловеч ще проведе открита процедура, на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. При подготовката на документациите за обществени поръчки ще се спазват стриктно изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане, Закона за устройство на територията, наредбите към него и цялото приложимо законодателство, както и приложимите указания на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Министерство на финансите, вкл. Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация по изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС за 2014-2020г.
 • Провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители: Обществените поръчки ще бъдат възложени чрез провеждането на открити процедури, съгласно Закона за обществените поръчки. Срокът за подаване на оферти ще бъде определен в съответствие с чл.74, ал.1 от ЗОП. След изтичане на срока за подаване на оферти, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.51 ППЗОП, Възложителят ще назначи комисия за разглеждане и оценка на офертите, която ще се състои от нечетен брой членове. В определения в заповедта срок за приключване на работата на комисията, членовете й ще разгледат и оценят подадените оферти. Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Действията на комисията ще се протоколират, като резултатите от работата й ще бъдат отразени в доклад, който се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. В 10 дневен срок от получаването му, възложителят ще го утвърди или ще го върне на комисията с писмени указания в случаите по чл.106, ал.3 ЗОП. В 10 дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят ще издаде решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. При спазване на срока по чл.112, ал.6 ЗОП, Възложителят ще сключи договор, който съответства на проекта на договор, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. В 30 дневен срок от сключването му ще бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на поръчка. До цялата документация по обявяването и провеждането на обществените поръчки още бъде предоставен неограничен пълен и безплатен достъп по електронен път на профила на купувача на сайта на Община Ловеч, считано от датата на публикуване на обявлението за оповестяване откриване на процедурата в "Официален вестник на ЕС".
 • Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1": В рамките на дейността, избраният Изпълнител 1. Ще изготви работен инвестиционен проект за прилагане на мерки за ен. ефективност на съответната многофамилна жилищна сграда/архитектурен ансамбъл, съгласно задание за проектиране и техническа спецификация на Възложителя за всяка сграда, приложените към документацията за обществената поръчка сертификати и доклади от обследването за ен.ефективност (ЕЕ), технически паспорт и архитектурно заснемане на сградите, изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изискванията на ЗУТ и НК по настоящата процедура. В проектите ще се включат: -изпълнение на всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за съответната сграда в обследването за ен. ефективност и водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; -изпълнение на мерки по конструктивното възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгл. Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т.2 "Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки"); -изпълнение на всички мерки, предписани като задължителни в техническото обследване, в случай че в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин.60% за съответната сграда - само за МЖС на ул."Ген. Скобелев"№26, гр. Ловеч; -изпълнение на съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването -изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хора с увреждания. В работните проекти, като задължителни за изпълнение ще се изискват само задължителните дейности, предписани в техническото обследване на жилищната сграда свързани с конструктивното укрепване/усилване. Предписаните задължителни мерки, извън конструктивното им укрепване/усилване няма да бъдат изисквани за проектиране и изпълнение с БФП. В работния проект ще се включи част ЕЕ, която ще бъде оценена за съответствие по реда на чл.169,ал.1, т.6 от ЗУТ. 2. Съгласуване на инвестиционните проекти с експлоатационните дружества и др., съгласно чл.143, ал.1 от ЗУТ. Одобряването на работните проекти ще се извърши по реда на ЗУТ - от главния архитект на Общината, след което ще се издадат разрешения за строеж. 3. Изпълнение на СМР, съгласно одобрените инвестиционни проекти свързано само с прилагането на мерки за ен.ефективност, конструктивното укрепване/усилване на сградите, предписано в техническия паспорт, извършване на СМР водещи до възстановяване на първоначалното състояние на сградите, преди интервенциите и прилагане на мерки за достъпна архитектурна среда, а не цялостно обновяване на сградите и околното пространство. 4.Осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Ще се осъществява контрол върху точното изпълнение на извършваните СМР в пълно съответствие с одобрения инвестиционен проект. Предписанията на проектантите ще бъдат вписвани в заповедната книга за строежа и ще бъдат задължителни за всички участници в строителството. След приключване на строителните работи проектантите ще заверят съответната екзекутивна документация. Допълнение: Остойностяването на дейност 4 "Инженеринг" - разходите за инженеринг - редове 6.1, 8.1 и 8.2. от бюджета. Разходите, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи при одобряване на проектите - редове 33.1, 35.1 и 35.2 са отнесени в тази дейност, но не се включват в стойността на обществената поръчка за инженеринга.
 • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнението на строително-монтажни работи по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1": Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП и приложимите нормативни уредби. Настоящата дейност е свързана с реализирането на Дейност 3 "Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект " и включва: - Оценяване на съответствието на изготвеният работен проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 и ал. 11 от ЗУТ; - Осъществяване на строителен надзор съгласно чл. 168 от ЗУТ, - Контролиране качеството на доставените и влагани в строежите строителни материали и продукти, - Упражняване на контрол на количествата на изпълнените СМР. - Следене и документиране на всички обстоятелства, свързани със строежа. За изпълнение на задълженията си изпълнителят ще изготвя и предоставя на Възложителя ежемесечни междинни доклади за напредък. - Отчитане на дейността си чрез междинни и окончателен доклади и протокол за заплащане на услуга Дейността има за цел: - Изготвен комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти по чл. 142, ал. 6, т. 2 и ал. 11 от ЗУТ. - Осъществен строителен надзор, съгласно изискванията на действащото законодателство; - Качествено изпълнение на предвидените СМР; - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - Контрол по спазването на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството. Съгласно Закона за устройство на територията, по време на строителство върху обекти от първа до четвърта категория /категоризацията е по Наредба №1 на МРРБ/ е задължително да бъде предвиден независим строителен надзор, осъществяван от лицензиран консултант. Тази дейност се състои в: - Подробно и задълбочено проучване на проектната документация във всичките й части. - Изготвяне на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителните линии; - Следене за безопасни и здравословни условия на труд, безопасност на движението, опазване на съседни сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него; - Изготвяне заповедна книга за строежа; - Съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003г; - Следене за качеството на вложените материали; - Следене за качеството и количеството на извършените СМР; - Координиране взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес – изпълнител на СМР, авторски надзор, местна администрация и държавните контролни органи, сдружение на собствениците. - Съвместно с изпълнителя на СМР, организира контролните замервания и тестовете на независимите и оправомощени институции; - Следене и контрол по изпълнението на договора за инженеринг в съответствие с графика за изпълнение на дейностите, линейния календарен график за изпълнение на СМР и при изоставане изисква от тях предприемане на мерки за спазване на крайния срок. - При необходимост изготвя оценка за съответствие за съществени изменения на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ; - Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта. Допълнение: Остойностяването на дейността вкл.: разходите за оценка на съотв. на инв. проекти - редове 15.1., 17.1. и 17.2. от бюджета и р-дите за строителен надзор с инвестит. функци - редове 24.1., 26.1. и 26.2. от бюджета.
 • Съгласуване на инвестиционните проекти с контролни органи и институции : Инвестиционните проекти след като бъдат изготвени подлежат на съгласуване с РС ПБЗН гр.Ловеч, а при необходимост и по изискване на консултанта, който ще извършва оценката на съответствието им със съществените изисквания на ЗУТ и с други институции и организации. За целта се предвиждат средства в размер на общо 1000 лв. за заплащане на такси. Остойностяването на дейността вкл.: разходите по б. р. 33.1., б.р. 35.1 и б.р. 35.2.
 • Осигуряване на информация и комуникация по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1": Съгласно чл. 6 от Общи условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на БФП, се предвиждат дейности за информация и комуникация по проекта, с цел популяризиране на получената финансова подкрепа от ЕФРР, чрез ОПРР 2014-2020 г. Всички дейности за информация и комуникация по проекта са съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. В рамките на дейността ще се изпълни следното: 1. Провеждане на две пресконференции (начална и заключителна с мин. 30 присъстващи на всяка). Пресконференциите ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет-Ловеч в сградата на Община Ловеч и ще бъдат отворени за журналисти, представители на НПО и граждани. Организирането на пресконференциите ще се извърши, съгласно т. 3.5 от Единния наръчник на бенефициента и включва: подготовка и изпращане на покани до всички участници в събитието, осигуряване на кафе - пауза за минимум 30 човека, подсигуряване присъствието на местни и/или регионални медии за отразяване на събитието. На пресконференциите ще бъдат раздадени рекламни и информационни материали. Разходът за пресконференции е 240 лв. без ДДС (2 х 120 лв.) 2. Организиране и провеждане на две официални церемонии: "Първа копка“ с присъствие на медии и широката общественост на Ловеч, ще се проведе на един от обектите. „Откриване на обекта“ също е отворена за медии и широката общественост на Ловеч. Ще се проведе на един от обектите след приключване на СМР. Организирането на официалните церемонии ще се извърши, съгл. т. 3.6 от Единния наръчник на бенефициента. Разходи за двете церемонии са 250 лв. без ДДС (2 х 125 лв.). 3. Публикуване на 4 съобщения със снимки в местни/регионални медии с информация за проекта, при стартирането и приключването му на стойност 400 лв. без ДДС (4 х 100 лв.) 4. Изработване, доставка и монтаж на билборд с размер 4х3м (метална конструкция с винил), съобразен с примерната визия посочена в т.8.1. от Единния наръчник на бенефициента и определените в Регламент (ЕК) 1828/2006. Разходът е 2 250 лв. без ДДС. Община Ловеч ще уведоми УО на ОПРР за дизайна и мястото на поставяне на билборда и табелите. 5. Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела, след приключването на проекта с размер 70х100 см., съобразно изискванията на т. 8.2. от Единен наръчник на бенефициентите и определените в Регламент (ЕК) 1828/2006. Цена - 750 лв. без ДДС (5 х 150 лв.) 6. Изработка и монтаж на информационна табела с размер 50х70 см. Тя ще се монтира в сградата на Общината пред офиса на проекта. Цена - 100 лв. без ДДС 7. Изработка на информационни дипляни (А4 - тройно сгъната, 170 гр. двустранен хром гланц/мат), съобразно т.3.7 и т.8.5. от Единен наръчник на бенефициентите и определените в Регламент (ЕК) 1828/2006. Дипляните ще бъдат разпространявани при стартирането и приключването на проекта. Цена за 300бр.-390лв без ДДС. 8. Изработване на банер с размер минимум 0,80х180см и стойка. Визия съгл. изискванията на т.3.9. от Единен наръчник на бенефициентите. Цена 140,00лв. без ДДС. 9.Изработка и доставка на брандирани с логото на ОПРР метални ключодържатели с LED лампичка а стойност 480 лв. без ДДС (120х4,00лв). На интернет страницата на Община Ловеч (http://www.lovech.bg) ще бъдат публикувани съобщения и информация за финасиращият орган, основната цел на проекта, напредъка в изпълнението му и постигнатите резултати и индикатори. Допълнение: Остойностяването на дейността вкл.: разходите за публичност и визуализация - ред 36.1. от бюджета.
 • Въвеждане на обектите в експлоатация : За въвеждане на обектите в експлоатация ще бъде изготвена екзекутивна документация, при необходимост, Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложения, издадени удостоверения по чл.54а, ал.2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, проведени съгласувателни процедури с експлоатационни дружества и други организации при необходимост, подготвени окончателни доклади от строителния надзор. Допълнение: Остойностяването на дейността вкл. разходи свързани с въвеждането на обекта в експлоатация - редове 27.1., 29.1. и 29.2. от бюджета.
 • Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1" (одит): В резултат от провеждане на приложимата процедура за възлагане на обществена поръчка, ще бъде избран регистриран експерт-счетоводител/фирма за одит, с който/която ще бъде сключен договор за извършване на независим финансов одит на проекта. Основни критерии за подбор и избор на одитор ще бъдат опитът при одитиране на проекти, изпълнявани с външно финансиране, наличието на квалифициран персонал, както и предлаганата цена за извършване на услугата. Дейността включва провеждането на задълбочен финансов одит на проекта по време на цялостното му изпълнение. Целта е да се провери и потвърди, че финансовото изпълнение на проекта е проведено в съответствие с одобрения бюджет на проекта и според изискванията на настоящата процедура за подбор на проекти, в съответствие с приложимите стандарти и законодателствода се извърши одитна проверка и да се предостави допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС. Одитът трябва да формира констатации и препоръки, относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с международните одиторски стандарти и да включва проверка и констатации по следните въпроси: 1. Спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; 2. Изборът за изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява Проектът, е проведен в съответсвие с изискванията на националното законодателство; 3. Дейностите по Проекта са осъщетсвени в съответствие с принципите за добро финансово управление; 4. Всички декларирани разходи са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с Насоките за кандидатстване; 5. Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; 6. Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; 7. Счетоводни системи и осчетоводявания са изрядни. Одитът трябва да провери дали Община Ловеч поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одитът следва да потвърди, че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност; 8. Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от Управляващия орган. 9. Напредъкът по Проекта, в т.ч финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реално изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо); 10. Проверка на докладваните нередности- Одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции, след което е съставен съответния план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и този план се изпълнява своевременно 11. Проверка (за наличието) на приходи от дейността -Одиторът следва да провери дали има реализирани приходи от дейността на проекта. 12. Неправомерно изплатени суми са възстановени по надлъжния ред- Одиторът следва да провери, дали неправомерно изплатените суми, (ако има такива) са възстановени по надлъжния ред и дали са осчетоводени коректно. 14. Проверка за двойно финансиране-Одиторът трябва да се увери, че бенефициентът не получава финансиране за същата операция от друга програма или схема (национална или общностна), както и от друг програмен период. 15. Проверка за приложимия режим и начина на отчитане на минималните държавни помощи. Допълнение: Остойностяването на дейността вкл. разходи за одит - ред 37.1.от бюджета.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 227.37, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 73.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 296 210.72 BGN
1 296 210.72 BGN
735 206.74 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 101 779.12 194 431.60 0.00 1 296 210.72
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 101 779.12 194 431.60 0.00 1 296 210.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1", Стойност: 1 001 520.95
 • Обособена позиция 1: ОП1-Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Георги Сава Раковски“ №3
 • Обособена позиция 2: ОП2-Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Търговска“ №86
 • Обособена позиция 3: ОП3-Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Г. С. Раковски“ №20, №24 и №26
 • Обособена позиция 4: ОП4-Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Генерал Скобелев“ №26, ж.б. „Скобелев“
 • Обособена позиция 5: ОП-5-Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“
Предмет на предвидената процедура: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнението на строително-монтажни работи по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1", Стойност: 27 359.15
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 – проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на информация и комуникация по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1", Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“
Предмет на предвидената процедура: Екип по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: инж. Деница Илиева Зоркова - Ръководител проект
 • Обособена позиция 2: инж. Цветелин Веселинов Лишев - Координатор СМР
 • Обособена позиция 3: Марияна Христова Йочева - Технически сътрудник
 • Обособена позиция 4: Поля Трифонова Стойкова - Счетоводител
Предмет на предвидената процедура: Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1" (одит), Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, обособена позиция №1: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1"
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност по ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, Стойност: 35 090.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 - "Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Г. С. Раковски" №3
 • Обособена позиция 2: ОП 2 - "Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул."Търговска" №86, вх. А и вх.Б
 • Обособена позиция 3: ОП 3 - "Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. Г.С Раковски" №20, №24, №26
 • Обособена позиция 4: ОП 4 - "Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Генерал Скобелев" №26, бл. "Скобелев"
 • Обособена позиция 5: ОП 5 - "Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №6, бл. "Лястовица"
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Ловеч ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“, част от проект„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1”, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, Стойност: 128 734.00
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Ловеч ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“, част от проект„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1”, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, Стойност: 128 734.00
 • Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.