English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-1001-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в Ред Стар Сървиз ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.09.2016
27.09.2016
27.11.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

Ред Стар Сървиз ЕООД е базирана в гр.Варна фирма за професионално почистване, която предлага широк спектър от услуги за частни лица и фирми. Оперираме основно на регионално ниво, но имаме изпълнени обекти и на територията на общините Девня и Добрич. От създаването на фирмата до сега оборотите и клиентите ни постоянно се увеличават, което е атестат за качеството на предлаганите от нас услуги и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна техника и персонал, за да сме конкурентни и да разширим пазарното си покритие. Гъвкави сме и бързо се адаптираме, което е важно предимство пред конкурентите ни. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с големи фирми и организации, които регулярно увеличават обемите на поръчките. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 6 безработни и неактивни на пазара на труда лица. За тези лица сме планирали провеждането на вътрефирмено обучение и осигуряването на добри условия за труд. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим машина за почистване и шлайфане на естествени настилки, машина за сухо и мокро почистване, машина за почистване на улуци и машина за височинно почистване на прозорци. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло и съответно на заплащането на самите работници.
Дейности
 • Наемане на 6 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца: Част от дейността е да наемем 6 лица, представители на целевите групи, а именно: безработни младежи до 29 г. и безработни или неактивни лица над 30 г. Все повече фирми избират да предоставят изпълнението на дейности, които са несвойствени за тях, на външни изпълнители. В тази група попадат дейности като охрана, хранене, компютърна поддръжка, почистване и др. Те предпочитат да се съсредоточат върху това, от което генерират средства и се освобождават от хора и отдели, които не могат да бъдат натоварени достатъчно и поддържането им излиза скъпо. Друго предимство на този модел е по-качествената работа на една специализирана само в една дейност фирма. Забелязва се и тенденция частни лица, които разполагат с повече средства да се обръщат регулярно към фирми за почистване за поддръжка на домовете си. Забелязвайки тези тенденции създадохме фирма, която се специализира във вътрешно и външно почистване на сгради. От създаването си през 2014г. до сега фирмата постоянно увеличава клиентите си, сключва нови договори за абонаментна поддръжка и увеличава инвестициите си в професионална техника и персонал. В тази връзка ние искаме да назначим 6 нови служители, които ще подсилят екипа ни основно за обслужване на дейността ни, както и за предлагането на нови услуги, съпътстващи основната ни дейност. -Ще назначим 3 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години и 3 безработни или неактивни лица на възраст над 30 години на длъжности "Чистач производствени помещения" Код по НКПД 91120003, "Мияч прозорци/витрини" Код по НКПД 91230001 и "Чистач/хигиенист" с код по НКПД 91120004. Трите длъжности не изискват професионална квалификация. Новите служители ще преминат вътрешно фирмен курс на обучение за работа със специализираната техника за почистване.След това ще се включат в екипи от стари служители и в работен режим ще получат практическо обучение в рамките на 2 седмици. След като преценим, че са достатъчно подготвени, новоназначените служители ще могат да работят самостоятелно. Минималният осигурителен доход и за двете длъжности е 360 лева, но тази сума от началото на 2016г. ще се актуализира според минималната заплата - 380 лева. Сумата на заплатите на лицата, назначени за 12 месеца, е 27360 лева - 6 човека х 380 лева х 12 месеца. Сумата за осигуровки за сметка на работодателя е 4870,08 лева и се формира като процент / 17,8%/ от общата сума за заплати - 27360 х17,8% = 4870,08 лева. Общата сума за възнаграждения за всички лица и всички дължими вноски за осигуровки за сметка на работодателите е 32230,08 = сумата за заплати 27360 лева + сумата за осигуровки 4870,08 лева. Тази сума от 32230,08 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 16115,04 лева за три новоназначени млади лица до 29 години. 16115,04 лева за 3 новоназначени лица над 30 години.
 • Закупуване на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места: Като част от дейността планираме да закупим почистваща техника, която е необходима за разширяването на дейността на фирмата и ще се използва основно от новоназначените по проекта лица. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с големи фирми, но сключваме и нови договори. Поради тази причина назначаваме хора, които пряко ще са ангажирани с дейности по почистване на прозорци и витрини с голяма височина, почистване на улуци, почистване и лъскане на естествени настилки и др. За обезпечаване на работата на работниците ще закупим: 1. Машина за почистване и шлайфане на естествени настилки на стойност 2500 лева., което ще се използва основно от 3 новоназначени работници с длъжност "Чистач производствени помещения" и "Чистач/хигиенист". 2. Водосмукачка на сухо и мокро почистване на стойност от 580 лева, която ще се използва основно от 3 новоназначени работници с длъжност "Чистач производствени помещения" и "Чистач/хигиенист". 3. Машина за почистване на улуци чрез вакуум на стойност 5000 лева, която ще се използва основно от 3 новоназначени работници с длъжност "Чистач производствени помещения" и "Чистач/хигиенист". 4. Водоструйка на стойност 2335 лева, която ще се използва основно от 3 новоназначени работници с длъжност "Мияч прозорци/витрини". 5. Машина за шлайфане и полиране на силно замърсени повърхности на стойност 6000 лева, която ще се използва основно от 3 новоназначени работници с длъжност "Мияч прозорци/витрини". Общата сума за закупуване на почистваща техника е 16415 лева. Тази сума от 16415 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 8080 лева за трима новоназначени млади хора до 29 години. 8335 лева за трима новоназначени над 30 години. Ще направим застраховка на закупената техника за сумата от 324 лева за най-разпространените рискове - кражба, природни бедствия, наводнения, пожар и др. Тази сума от 324 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 159,5 лева за новоназначените млади лица до 29 години. 164,5 лева за новоназначените лица над 30 години.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Дейността за организация и управление на проекта има за цел да обезпечи ефективното му изпълнение, като се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва: Ръководител и Финансист/счетоводител. Всеки член на екипа има конкретни разписани ангажименти. За качественото изпълнение на проекта, екипът поема следните задължения и отговорности: 1. Ръководител екип - 1 брой. Ръководи цялостното изпълнение на планираните дейности съгласно план-графика и работата на екипа на проекта. Следи за целесъобразното, законосъобразното, административното, техническото и финансовото изпълнение на проекта. Координира отношенията с другите членове на екипа, ангажирани с изпълнението на отделни дейности. Следи за изпълнение на задълженията на членовете на екипа и координира изготвянето на отчети по проекта. Осъществява официалната комуникация с представители на програмата. Извършва текущо ежемесечно отчитане на изпълнението на проекта на всеки етап от реализирането му . Проверява комуникацията с управляващия орган. Води архив на документацията. Следи за извършването и провеждане на процедури по реда на ПМС №118/20.05.2014г. за доставки и услуги. Възнаграждение на ръководителя на проекта: 4200 лева - 14 месеца х 30 часа х 10 лева. 2.Финансист/счетоводител - 1 брой. Води изрядна финансова отчетност и документация на разходите по проекта. Осъществява контрол върху финансовите операции като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата по проекта. Осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на проекта. Съхранява счетоводните документи. Води аналитично счетоводство по проекта, изготвя финансови отчети и необходими финансово-счетоводни справки. Възнаграждение на Финансист/счетоводител на проекта: 980 лева - 14 месеца х 14 часа х 5 лева. За администрирането на проекта не се нуждаем от отделно помещение или компютърна и периферна техника. Залагаме разходи единствено за основни канцеларски материали и консумативи. Офис консумативи необходими за изпълнение на дейността: Рециклирана копирна хартия А4 - 10 пакета по 500 листа = 10 х 6 лв. = 60 лв. Тонер касетa - 1 х 120 лв. = 120 лв. Пликове - 15 х 1 лв. =15лв. Класьори - 5 х 4 лв. = 20 лв. PVC папки - 20 х 0,25 лв. = 5 лв. Общата сума за канцеларски материали и консумативи е 220 лева без ДДС. Общата сума за организация и управление на проекта е 5400 лева. Тази сума от 5400 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 2700 лева за новоназначените млади лица до 29 години. 2700 лева за новоназначените лица над 30 години.
 • Дейности по информиране и публичност: В съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. ще предприемем следните мерки за осъществяването на информираност и публичност за получената подкрепа: -На Интернет сайта на фирмата ще публикуваме кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като откроим получената финансова помощ. -Изработване на 1 бр. постоянна обяснителна табела с цел информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата . Табелата ще съдържа информация за проекта / всички задължителни реквизити за публичност и визуализация/ и ще бъде поставена в офиса на фирмата. Общата сума за изработка на табелата е 100 лева бр. без ДДС. -Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще съдържа информация за името на проекта и безвъзмездната помощ, получена като финансиране по мярката. - Изработване на пакет информационни материали - цветни информационни брошури, папки и CD носители. Информационните брошури ще съдържат информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и темите на обученията и възможностите за реализация на пазара на труда на целевите групи, към който е насочен проектът. Информационните брошури ще бъдат разпространявани на широко достъпни обществени места – Бюро по труда, Информационен център към Община Варна, контрагенти и др. Общата сума за изработка на пакетите с информационни материали е 980 лева - 100бр. х 9,80 лева без ДДС Общата сума за информиране и публичност с 1080 лева без ДДС. Тази сума от 1080 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 540 лева за новоназначените млади лица до 29 години. 540 лева за новоназначените лица над 30 години.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 4.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 15.00

Финансова информация

55 449.08 BGN
55 449.08 BGN
53 768.90 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 8 317.38 0.00 47 131.70 55 449.08
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 317.38 0.00 47 131.70 55 449.08

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за услуга по организация и управление на проекта, Стойност: 980.00
 • Обособена позиция 1: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 2: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 3: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 4: Услуга по организация и управление на проекта – Ръководител проект
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на почистваща техника с 5 Обособени позиции, Стойност: 16 415.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Машина за почистване и шлайфане на естествени настилки
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Водосмукачка за сухо и мокро почистване
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Машина за почистване на улуци чрез вакуум
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Водоструйка
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Машина за шлайфане и полиране на силно замърсени повърхности
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на офис консумативи, Стойност: 220.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за застраховка на почистваща техника, Стойност: 162.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка на почистваща техника за 6 месеца
Предмет на предвидената процедура: Изработка на информационни материали - без провеждане на процедура, Стойност: 1 080.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на информационни материали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.