English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0608-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "БУЛХАРТ" ЕООД
112053780 БУЛХАРТ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
18.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, с.Главиница

Описание

Основната цел на настоящия проект е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „БУЛХАРТ“ ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство.
За постигане на основната цел на проекта са планирани дейности, насочени към:
•	Внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
•	Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001.
•	Внедряване на нови технологии за опазване на околната среда чрез въвеждане на мерки за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия.

За целта по проекта ще бъдат внедрени съвременни високо енергийно ефективни активи, с които ще се намали енергийната интензивност и ще се създаде необходимата технологична обезпеченост за подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на капацитета за производство. Предвидените в проектното предложение мерки са насочени към внедряване на:
•	Товарен автомобил тип "хенгер" с надстройка – 1 бр.
•	Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията – 1 бр.
•	Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор – 1 бр.

С реализацията на проекта ще бъде въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
Очакваните резултати от изпълнението ще се изразят едновременно в подобряване на енергийната и ресурсна ефективност и повишаване на устойчивостта и производствения капацитет на кандидата.
В резултат на подобрената енергийна ефективност ще постигнем:
•	Годишни спестявания на енергия: 345 834.81 kWh/год. 
•	Спестени емисии СO2 в размер на 102,88 t/год. 

Идентифицираната пряка целева група е предприятието кандидат, а в по-широк обхват, икономическия сектор, в който работи.
Дейности
 • Закупуване на 1 нов тежкотоварен автомобил тип „хенгер” с надстройка.: Дейността е в изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нов тежкотоварен автомобил тип „хенгер” с надстройка - 1 бр.. С изпълнението на дейността ще се намали енергийната интензивност и ще се повиши производственият капацитет в предприятието. При анализа на наличните товарни автомобили на дружеството бе установено следното: В предприятието работят 5 товарни автомобила, превозващи готова продукция до клиенти, представляващо неразделна част от производствения процес на фирмата. Дейността им е пряко свързана с фирмената производителност и възможността на фирмата да увеличи продукцията си. При невъзможност за извозване на готовата продукция от тежкотоварните автомобили навреме, производствените и складови площи се препълват с готова продукция и производственият процес трябва да спре и да изчака освобождаване на площите. Поради тази причина, тежкотоварните автомобили са основно звено в самия производствен процес. Наличните товарни автомобили работят с дизелово гориво и транспортират ежедневно готова продукция до клиентите. Възрастта им е 15-20 години, значително амортизирани, съответно с голям разход на гориво и масла. Експлоатацията на наличните товарни автомобили е съпроводена с нежелателни дълговременни престои и допълнителни разходи за ремонти. Поради силната амортизация и значителната консумация на дизелово гориво от съществуващите товарни автомобили, енергоефективността на „Булхарт“ ЕООД е повлияна силно негативно. Това поражда необходимостта автомобилите да бъдат заменени с нови, високоефективни с нисък разход на гориво и с по-висок пробег на километри. Планът на дружеството е да замени най-остарелия си, значително амортизиран камион, с нов енергийноефективен. Планираният за замяна камион е с висока енергийна интензивност, като за 2015 г. е използван за транспортиране на 395 448,6 кг продукция, при специфичен разход на енергия от 0,1953 kWh/кг. В изпълнение на дейността ще бъде закупен 1 бр. нов тежкотоварен автомобил с цел замяна на наличния стар и силно амортизиран камион, който ще бъде напълно изведен от експлоатация. С високите си производителност и енергоефективност новата машина ще повиши обема на извършената работа и в същото време ще намали специфичната консумация на дизелово гориво до 0,0997 kWh/кг. С внедряването на новия камион ще се реализират и значителни неенергийни спестявания от намаляване на необходимите средства за експлоатация и техническо обслужване на заменяния по проекта автомобил. Новият камион ще бъде с гаранционно техническо обслужване и ще се икономисат разходи за техническо обслужване на стария амортизиран камион в размер на коригираните необходими средства за експлоатация и поддръжка, преведени към новата продукция. Полезния живот на новия камион се определя на 10 години, съгласно техническа документация към индикативна оферта от доставчик на подобно оборудване. Планираният годишен пробег на камиона от 140 608,00 км при прогнозируем живот на автомобила при нормална експлоатация и сервизно обслужване съгласно изискванията на производителя, без основен (капитален) ремонт от 1 500 000 км. Предвиденият за закупуване тежкотоварен автомобил тип „хенгер” с надстройка представлява специализирано транспортно средство и попада в категория N3 съгласно ЗДП. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 5-ти месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 6-ти до 11-ти месец). 3. Пускане в експлоатация (12-ти месец).
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията. : Дейността е в изпълнение на Мярка 2 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията – 1 бр. На този етап фирмата няма изградена система за мониторинг на енергопотреблението от камионите. Консумацията на течно гориво не се проверява спрямо базовите стойности. Във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) към камиона внедрен по Мярка 1, както и към останалите налични камиони, явяващи се основно производствено средство в работната схема на фирмата. С цел намаляване консумацията на течно гориво е наложително въвеждането на АСМЕ. Предполага се, че препоръчаната мониторингова система ще доведе до стриктно, регулярно и автоматизирано отчитане на консумацията на дизелово гориво и така ще могат да се анализират получените резултати и да се набележат конкретни мерки за намаляване консумацията на енергия. АСМЕ ще се инсталира към горивната система на камиона без да има интервенция към компонентите на превозното средство. Елемента на АСМЕ за измерване дебита на консумираното гориво в реално време ще се монтира паралелно към тръбопровода от резервоара като бъде фиксиран по съответния начин външно на тръбопровода без рязане или др. интервенции, нарушаващи механичната цялост на системите на камиона. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се запазва и архивира и при нужда ще може да се използва. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи, както и полезни справки и др. в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа на съоръжението. Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци във фирмата. Ще бъде обучен работещият и управляващ персонал. Ще се отчита и анализира ефективността на вземаните решения, др. АСМЕ, която ще се въведе във фирмата, представлява система за наблюдение, измерване и анализ на енергийните потоци, съчетаваща следните основни функции:  анализ на използваната енергия на база измерване в реално време;  отчитане и анализ на настоящите енергийни потоци, както и минало потребление на енергийни потоци;  обобщаване на данни и автоматичен анализ;  задаване на различни времеви интервали за сравнение, статистика и др. АСМЕ в реално време ще следи горните параметри – графично и таблично. Данните се визуализират като стойности и графики. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в оборудването. АСМЕ може да бъде надграждана при необходимост. АСМЕ спомага за внедряването, поддържането и подобряването на система за управление на енергията, съгласно европейски стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Ползите от АСМЕ са:  подробен мониторинг на енергийните потоци  информация в реално време  24-часов товаров график  определяне на средна енергийна консумация  лесна дистанционна връзка  часови, дневни, месечни и годишни графики  задаване на различни отчетни периоди  задаване на нива за предупрежение от претоварване на работната машина  гъвкавост към специални изисквания  без необходимост от допълнителни устройства или от нови дебитомери – всичко е в едно устройство Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 7 до 8 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 9 до 11 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 - 12 месец).
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор.: Дейността е в изпълнение на Мярка 3 от енергийното обследване и ще се изпълни чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор – 1 бр. Към момента, производствените цехове на фирмата се отопляват с електрически калорифери. В производствените цехове няма налична общообменна механична вентилационна система, както няма и налични отделни аспирационни съоръжения. Вентилирането на производствените помещения се извършва чрез естествена конвекция с отваряне на прозорци. Към времето на провеждане на енергийния одит, в производствената сграда на фирмата няма изградена система за рекуперация на отпадна топлина от отработен топъл въздух. Предлаганата мярка представлява изграждане на общообменна вентилационна система за производствените помещения, включваща 1 бр. рекуператор за отпадна топлина. В конкретния случай, вентилационната система ще бъде принудителна механична (с напорен вентилатор на входа и смукателен вентилатор на изхода) и общообменна за конкретните производствените помещения. Мярката е осъществена чрез използване на отпадна топлина от производствените помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен частично затоплен въздух в работните помещения чрез вентилационна система. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник от типа „въздух-въздух“ и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройството, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа във вентилационните системи. За установяване на енергийните спестявания, внедряваната по проекта Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор е сравнена с Базова линия - с общообменна механична вентилационна система без рекуператор. В нашия конкретен случай, рекуперационната система ще функционира само през зимния период. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 7 до 8 месец). 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 9 до 11 месец). 3. Пускане в експлоатация (10 - 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001: Като част от дейността ще бъдат извършени услуги по въвеждане на стандарт EN ISO 50001 и услуги по сертифициране му. Въпреки че към момента на кандидатстване дружеството прилага вътрешнофирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия, потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е голям. За подобряване на енергийната ефективност в дружеството е необходимо да се внедри ефективна система за управление на енергийната ефективност съгласно стандарт EN ISO 50001. ISO 50001 е стандарт с екологична насоченост. Той ще създаде рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление в дружеството. Внедряването на стандарта изисква прилагането на „най-добрите практики“ по отношение на планиране, контрол и управление на енергийната ефективност. С внедряването на стандарта ще създадем система за енергиен мениджмънт, обхващаща и оптимизираща следните основни процеси:  Енергийно планиране;  Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;  Енергийно обследване - включващо данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; С внедряването на стандарта очакваме да се повиши доверието на заинтересованите страни, ангажираността на служителите и репутацията на дружеството поради ангажимента на организацията към измененията на климата чрез стратегия за намаляване на емисиите. Бенефициентът ще изпълни всички предвидени дейности по визуализация и публичност на проекта в съответствие с изискванията със собствени средства. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител за внедряване на стандарт EN ISO 50001 (от 2 до 3 месец). 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и въвеждане на стандарта (от 4 до 8 месец) 3. Избор на изпълнител за сертифициране по стандарт EN ISO 50001 (от 7 до 8 месец). 4. Сключване на договор с избрания изпълнител и сертифициране по стандарта (от 9 до 10 месец)
 • Дейност за изготвяне на енергиен одит.: Като част от дейността са ползвани услуги за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Енергийното обследване обхваща планирания инвестиционен проект на дружеството, предвиждащ изпълнението на енергоспестяващи мерки, които да бъдат финансирани по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, с оглед бъдещото им прилагане за понижаване на консумацията на енергоносители и подобрение на енергийната интензивност на предприятието. Енергоспестяващият потенциал на предложените по проекта инвестиционни мерки е оценен по технически и икономически критерии спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори на проекта. Дейността е реализирана преди подаване на проектното предложение. Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на енергийния одит е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Изборът на изпълнител е извършен в периода след обявяване на процедурата и преди извършване на енергийния одит и подаване на проектното предложение. Изборът на изпълнител за изготвяне на енергиен одит към проекта е извършен чрез осигуряване на три оферти/предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от три оферти (1-ви месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител и изготвяне на енергийния доклад (1-ви месец) 3. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит и подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата (3-ти месец).

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 345 834.81, Достигната стойност: 345.83
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 102.88, Достигната стойност: 102.88
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

353 200.00 BGN
253 080.00 BGN
248 673.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 215 118.00 37 962.00 100 120.00 353 200.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 215 118.00 37 962.00 100 120.00 353 200.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Товарен автомобил тип "хенгер" с надстройка – 1 бр., Стойност: 301 400.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Товарен автомобил тип "хенгер" с надстройка – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията – 1 бр., състояща се от: 1. Софтуер – 1 бр. 2. Хардуер – 5 бр. , Стойност: 16 900.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергоконсумацията – 1 бр., състояща се от: 1. Софтуер – 1 бр. 2. Хардуер – 5 бр.
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор – 1 бр., Стойност: 5 700.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“., Стойност: 19 200.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.