English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-8.001-0024-C02
"Техническа помощ за община Панагюрище"
ЕФРР ==> Региони в растеж
30.06.2016
30.06.2016
30.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Панагюрище, гр.Панагюрище

Описание

Проектното предложение представлява съвкупност от мерки които обезпечават дейностите на общината в изпълнение на инвестиционната програма за периода до 2023 година и функциите и на междинно звено.
Чрез проекта се създават условия за организация и мониторинг по изпълнението на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за интегрирано градско развитие. Очакваните резултати са пълноценно функциониране на междинното звено, обучени експерти, осигурено управление на инвестиционната програма и успешно проведени оценителни процедури за проектни предложения по изпълнение на ИПГВР.
Основните дейности по настоящото проектно предложение са: 
•	Актуализация на системи за финансово управление и контрол;
•	Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционната програма;
•	Възнаграждение на екипите на Междинното звено;
•	Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители;
•	Участие в програми за обмен на опит и добри практики;
•	Управление на бюджетната линия;
•	Публичност и визуализация на дейностите на бюджетната линия.
Дейности
 • Актуализиране на системи за финансово управление и контрол : Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
 • Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: След одобрение на Инвестиционната програма , кмета на общината със своя заповед ще определи поименно Екипа за изпълнение на инвестиционната програма със следните позиции: Ръководител проект, координатор и технически сътрудник и отговорностите им, съгласно заложените изисквания в подаденото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.". Екипът ще бъде ангажиран с изпълнението на инвестиционната програма за целия период на изпълнение й, като по настоящата дейност ще осигури възнаграждения за екипа. Управление на ИП се базира на ясно дефинирани правила и процедури за вътрешна организация на дейностите.
 • Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: Организира и провежда всички дейности, свързани с оценката на проектните предложения за изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и с насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Приема и регистрира техническа документация към проектните предложения на хартия, като за целта издава разписка за получена документация; Организира и осигурява съхранението на техническата документация по проектните предложения до приключване процеса на оценка. След приключване на процеса на оценка организира връщането на техническата документация на бенефициента. Документира резултатите от оценката и избора на проектите, включени в инвестиционната програма, одобрена от УО на ОПРР. Извършва проверки на място дали проектите са физически завършени или изцяло осъществени преди подаване на съответното проектно предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени от конкретния бенефициент, или не; Съхранява всички документи, свързани с процедурата и резултатите от оценката и избора на проекти, за срок до 5/ пет/ години след приключване на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Изготвя и поддържа регистри на документите в архива; Отговаря за разработването и спазването на вътрешни правила/процедури имащи отношение към работата на Междинното звено; Изготвя и поддържа кореспонденция с всички заинтересовани страни; Изготвя справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по оценка на проектните предложения; Предоставя достъп на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, националните одитиращи и
 • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.: Община Панагюрище подготвя проектни предложения, подлежащи на оценка от Междинно звено по следните инвестиционни приоритети: “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, „Градска среда“, „Образователна инфраструктура“ и „Социална инфраструктура“, предвид спецификите на инфраструктурните проекти се индикира необходимост от външни експерти като оценители и/или помощник оценители. Помощник-оценителите не са членове на оценителната комисия, но могат да бъдат включвани в състава на комисията, с оглед необходима за оценката експертиза, свързана с конкретна квалификация и опит. Отчетено е ограничението, че за един и същи обект на интервенция не може да бъде давано становище от повече от един помощник-оценител с определена професионална компетентност.
 • Участие в програми за обмен на опит и добри практики.: С оглед изпълнение на вменените ни функции в качеството ни на градски власти, съгласно Регламента за ЕФРР 1301/2013, планираме едно дву или три дневно пътуването до страна членка на ЕС на шест експерти. Пътуването е планирано като комбинирана форма от обмяна на опит, придобиване на нови впечатления и опознаване на чуждестранни практики в областта на устойчиво интегрирано градско развитие. Дейността включва участие в обучения, семинари и работни групи, по теми, свързани с изпълнението на дейности за устойчиво градско развитие.
 • Разходи за публичност и визуализация : При изпълнение на ДБФП по бюджетната линия ще бъдат спазвани всички задължителни изисквания на ОПРР 2014-2020 съгласно Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. За изпълнение на дейността ще отговаря екипът по управление и изпълнение на бюджетната линия. Информация за бюджетната линия ще бъде публикувана на официалната страница на общината в интернет. Наръчникът определя конкретните изисквания за инициативи по приоритетна ос „Техническа помощ" и задължително условие е поставянето на плакат (минимален размер А3), който информира за стойността и целите на инициативата. Друго задължение е публикуването на информация за Бюджетната линия в интернет страницата на общината – до два дни след сключването на договора за предоставяне на БФП. В рамките на тази дейност ще бъдат отпечатани два информационни плаката формат А3. Също така ще бъдат изработени и допълнителни информационни материали: папки и химикалки. За запознаване на обществеността с изпълнението на бюджетната линия и ролята на фондовете на ЕС и на ОПРР се предвижда да се проведе едно публично събитие (информационен ден) в края на изпълнение тона бюджетната линия, на което да се подсигурят минерална вода и два вида сладки за 30 човека.
 • Разходи за организация и управление : За организация и управление на настоящата бюджетна линия е предвиден екип, състоящ се от ръководител и експерт, отговарящ за финансовото отчитане. Те ще отговарят за изпълнението на ДБФП и за правилното му финансово управление и изпълнение. Основните задължения и отговорности на ръководителя са да организира, ръководи, координира и контролира цялостното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, като следи за целесъобразното, законосъобразното, административното, техническото и финансовото изпълнение на бюджетната линия.

Индикатори

Осигурени заплати за служители на непълен работен ден, включително на граждански или друг договор, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

80 437.49 BGN
80 437.49 BGN
61 638.78 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 68 371.87 12 065.62 0.00 80 437.49
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 68 371.87 12 065.62 0.00 80 437.49

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г., Стойност: 12 420.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Координатор
 • Обособена позиция 3: Технически сътрудник
Предмет на предвидената процедура: Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г., Стойност: 13 248.00
 • Обособена позиция 1: Екип Междинно звено
 • Обособена позиция 2: Екип Междинно звено
 • Обособена позиция 3: Екип Междинно звено
Предмет на предвидената процедура: Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г., Стойност: 27 365.49
 • Обособена позиция 1: Външен за Междинното звено оценител
 • Обособена позиция 2: Външен за Междинното звено оценител
 • Обособена позиция 3: Външен за Междинното звено оценител
Предмет на предвидената процедура: 6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики., Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за публичност и визуализация , Стойност: 670.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за организация и управление , Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Експертът, отговарящ за финансовото отчитане
Предмет на предвидената процедура: Актуализиране на системите за финансово управление и контрол, Стойност: 9 600.00
 • Обособена позиция 1: ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.