English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP001-5.001-0007-C01
Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
ЕФРР ==> Транспорт и транспортна инфраструктура
06.06.2016
06.06.2016
10.01.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Подготовката на Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г. е в съответствие с изпълнението на Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на европейските фондове в периода 2014 – 2020 г. и  със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Разработването на Интегрираната транспортна стратегия включва задълбочени анализи за развитието на транспорта, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, а изпълнението й изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс.
Обхватът на стратегическия документ ще покрива всички видове транспорт и пътувания през, към, от и в Република България, като се включат и нуждите на транспортния сектор с оглед специфичните особености (географско разположение, релеф, социално-икономически и демографски фактори) и регионалната обвързаност на страната.
Разработването на инструменти за транспортно моделиране ще бъде основна част от подготовката на Интернираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. Интегрираният Национален транспортен модел ще се основава на мултимодален подход за прогнозиране търсенето на пътнически и товарни превози. Целта на Националния транспортен модел е да се създаде инструмент, който да може да се използва за тестване и симулиране на бъдещите основни потоци от трафик на пътници и товари по видове транспорт и маршрути на базата на множество от предположения по отношение на икономически и инфраструктурни режими, както и режими за таксуване и тарифиране. 
Това ще допринесе и за ефективното усвояване на средства по програмите, съ-финансирани от ЕС и изпълнението на приоритетни инфраструктурни проекти, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността на националната икономика и ще осигури високо ниво на мобилност за хората и бизнеса.
Дейности
  • Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. : Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. се разработва от Обединение "Инфракър - Пи Ти Ви" ДЗЗД, съгласно договор Д-5/13.01.2016 г., със срок на изпълнение 14 месеца от датата на подписването му. Разработването на Интегрираната транспортна стратегия включва следните поддейности: 1. Подготвителна фаза Извършване на подготвителни дейности по управление на проекта, планиране на дейностите и график на проекта. Подготовка на план за обхват и методиката за събиране на данни. Осъществяване на срещи и консултации със заинтересовани страни и широката общественост. 2. Събиране на данни и създаване на електронна база данни На базата на разработен план за обхвата, източниците и методиката за събиране на данни, уточнени с Възложителя по време на изпълнението на Дейност 1, Изпълнителят ще извърши събиране на база от данни и ще създаде електронна база данни, която да послужи за изготвянето на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. 3. Подготовка на Национален транспортен модел Целта на Националния транспортен модел е да създаде инструмент, който може да се използва за тестване и симулиране на бъдещите основни потоци от трафик на пътници и товари по видове транспорт и маршрути на базата на множество от предположения по отношение на икономически и инфраструктурни режими, както и режими за таксуване и тарифиране. Интегрираният Национален транспортен модел ще се основава на мултимодален подход за прогнозиране търсенето на пътнически и товарни превози. 4. Извършване на транспортни анализи Идентифициране на: пропуските между съществуващите транспортни нужди и съществуващата транспортна мрежа, организация и дейности; бъдещите транспортни нужди, които биха възникнали в бъдеща ситуация на „не прави нищо”; ключови проблеми. 5. Разработване на мерки Разработване на мерки, обхващащи целия транспортен сектор, с ясни логически връзки към идентифицираните ключови проблеми и нужди. Мерките ще бъдат насочени към подобрение на инфраструктурата, организационни и експлоатационни въпроси. 6. Оценка на разработените мерки Целта на дейността е оценка на разработените мерките с оглед на тяхното значение въз основа на общите социални, екологични и икономически критерии, изразени посредством конкретните цели. 7. Изготвяне на проект на Окончателен доклад на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. Създаване на проект на окончателен доклад на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. 8. Стратегическата екологична оценка Разработване на Стратегическата екологична оценка. 9. Идентифициране на проекти и процес на планиране Целта е разработване на рамка за първоначална оценка и определяне на приоритети на идентифицираните транспортни проекти в Република България, което ще подпомогне идентифицирането на проекти, които да бъдат включени в програмния период 2014 – 2020 г. и ще очертае индикация за тези проекти, които ще бъдат най-целесъобразни за следващите програмни периоди. 10. Преглед на административния капацитет Целта на дейността е да се направи анализ на съществуващата ситуация по отношение на правна рамка, стратегическо развитие, обучение и образование на човешките ресурси по изпълняваните и подготвяните за изпълнение проекти за различните видове транспорт и да се предложат стратегически мерки за развитие на човешкия капитал, който е ключов за осъществяването на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. 11. Заключителна фаза Целта на дейността е разработване на Пълна предварителна версия на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. с включени всички резултати по проекта. Подготовка на Окончателен доклад по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Целева стойност: 9.00, Достигната стойност: 9.00
Одобрена стратегия/план/програма/концепция, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

3 403 200.00 BGN
3 403 200.00 BGN
3 403 200.00 BGN
85.00 %
  • [1] Оценка и проучвания
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 892 720.00 510 480.00 0.00 3 403 200.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 892 720.00 510 480.00 0.00 3 403 200.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.", Стойност: 2 836 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.