English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0668-C01
Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
107010172 ПЛАСТФОРМ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
17.08.2017
17.08.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, гр.Габрово

Описание

Проектът е разработен в съответствие със стратегията за развитие на "ПЛАСТФОРМ" ООД и предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност за разширяване на производствения капацитет и постигане на устойчив растеж, и повишена конкурентоспособност. 
Като един от водещите производители в България на опаковки от пластмаси, фирмата разполага с добре развита производствена база. Въпреки мащабните инвестиции от 1993 г. насам и реализираните успешни проекти, в основния производствен процес все още се използват стари и енергоемки машини с високи разходи за експлоатация, ремонт и поддръжка. Те водят до оскъпяване на продукцията и имат ниска производителност, несъответстваща на растящото търсене на пазара. 

1. По Елемент А "Инвестиции" проектът ще се изпълнява в режим на регионална инвестиционна помощ и планирани дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийния одит, свързани със закупуване и въвеждане в експлоатация на:
-	2 бр. шприцмашини, 600 kN, Ø35;
-	2 бр. шприцмашини, 800 kN, Ø40;
-	2 бр. раздувни машини 200 ml – 1000 ml;
-	1 бр. раздувна машина 50 ml – 500 ml;
-	1 бр. раздувна машина 0,450 l -2,5 l;
-	1 бр. инсталация за капачки във фармацията;
-	1 бр. машина за производство на бутилки от PET с безотпадна технология.
2. По Елемент Б "Услуги" - въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, енергиен одит, публичност и визуализация, и одит на проекта. 
Очакваните резултатите от проекта са:
- Повишена енергийна ефективност - годишни спестявания на енергия: 1 416 754,373 kWh/год. 
- Разширен производствен капацитет с над 10% чрез внедряване на 10 бр. нови машини и инсталации;
- Увеличен пазарен дял с над 2%;
- Повишено качество на изделията;
- Разкрити 5 бр. нови работни места;
- Повишена конкурентоспособност и устойчив растеж;
- Опазена околната среда - спестени емисии СО2 - 1160,32 t/год.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”).: В рамките на тази дейност и за да е допустим кандидат по настоящата процедура, преди подаване на настоящото проектно предложение "ПЛАСТФОРМ" ООД е възложило на ЕНЕРГОКОНСУЛТ - М ООД, гр. София извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Настоящият проект се основава на препоръките от изпълнения енергиен одит. Обследването за енергийна ефективност е извършено на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Контролът относно качеството на изготвения енергиен одит е извършен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за което предприятието е получено положително становище.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини, 600 kN, Ø35.: Дейност 2 се явява основна дейност по проекта по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 1 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на капачки чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. шприцмашини, 600 kN, Ø35. Към момента дружеството разполага с шприцмашина ENGEL ES 240/65 ST, с инсталираната мощност - 22 kW и производителност от 720 бр. кап./час.Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 12 569,80 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 4 872 960 бр.кап./год., възлизат на 38 100,00 лв. Съществуващото оборудване е старо, високоенергоемко и амортизирано. Друг съществен недостатък освен високата консумация на енергия е, че машината причинява аварии и щети върху скъпоструващата съпътстваща инструментална екипировка - матриците. Липсата на съвременно цифрово управление не позволява наличието на обратна връзка от машината, а от там и прилагане на правилни и навременни защитни механизми, свързани с работния цикъл и регулиране на режима, респективно оперативната мощност. По този начин, ако скъпата инструментална екипировка /матрицата/ бъде повредена, се налага нейното демонтиране от машината и скъпоструващ ремонт, а в някой случай и бракуването й. Това неминуемо забавя производственият процес и води до ниска производителност и загуба на поръчки от редовните клиенти на дружеството. Старата машина генерира постоянно висок технологичен брак, който в последствие трябва да се преработва в допълнителна външна мелачка за повторна употреба, което води до допълнителни разходи за ел. енергия, обосновано в т.11.4. Новите шприцмашини, обект на инвестиция по проекта, са с инсталирана ел. мощност за всяка от машините е 25,4 kW и с по-висока производителност – 792 бр.кап./час на машина, като общо ще произвеждат 1584 бр.кап./час. Те са с фабрична защита, така че при наличие на минимална съпротива в хода на челюстите на матрицата, на по-ранен етап преди пълното им затваряне, машините спират работата си и изчакват операторска намеса. В този смисъл може да се каже, че този подход за предпазване е една добра практика в технологично отношение. Очакваните експлоатационни разходи за новите машини в годишен план са 12 800 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 34 400,00 лв./год. С новите машини ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД. Машините използват рециклиран материал и в хода на производствения процес сами смилат технологичния брак, като го вкарват за повторна употреба, което не води до допълнително консумирана енергия. По този начин чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Посредством закупуването, доставката и внедряването в експлоатация на новите съвременни шприцмашини, ще бъде постигнат качествен скок в технологичния процес на предприятието, тъй като новите шприцмашини имат чувствителни защитни механизми и напълно цифровизирано управление, осигуряващо прецизен контрол на параметрите на технологичния процес в автоматичен режим. Внедряването на двете шприцмашини ще доведе до значително намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка в този производствен участък. Очакваните годишни спестявания от енергия след въвеждане на енергоспестяващата мярка възлизат на 68844,096 kWh/год., а емисиите на CO2 ще намалеят с 56,38 t/год. при увеличена производителност.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини, 800 kN, Ø40.: Дейност 3 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 2 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на капачки чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. шприцмашини, 800 kN, Ø40. Към момента дружеството разполага с шприцмашина ENGEL ES 330/80 HL. Инсталираната ел. мощност на съществуващата шприцмашина е 34.9 kW, а производителността й е 720 бр.капачки/час. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 19 940,27 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 4 872 960 бр.кап./год., възлизат на 38 100,00 лв. Старата машина генерира постоянно технологичен брак, който в последствие се преработва на външна мелачка. Това води до големи допълнителни разходи на енергия и труд. Подробно описание на процеса е направено в т.11.4. Друг съществен недостатък на машината е, че причинява чести аварии и щети върху скъпоструващата съпътстваща инструментална екипировка - матриците. По този начин, ако скъпата инструментална екипировка /матрицата/ бъде повредена, се налага нейното демонтиране от машината и скъп ремонт, а в някой случай и бракуването й. Това забавя и намалява производствения капацитет на предприятието и води до отслабване на пазарните му позиции и загуба на традиционни клиенти. Липсата на съвременно цифрово управление не позволява наличието на обратна връзка от машината, а от там и прилагане на правилни и навременни защитни механизми, свързани с работния цикъл, както и регулиране на режима на работа, което рефлектира върху енергийната консумация на машината. Предвидените за закупуване нови машини имат инсталираната ел. мощност за всяка от машините - 32,5 kW, a производителността им е 792 бр.кап./час на машина. Общата инсталирана ел. мощност на двете машини възлиза на 65,0 kW, а тяхната обща производителност е 1 584 бр.кап./час. Очакваните експлоатационни разходи за новите машини в годишен план са 11 840 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 33 440,00 лв./год. Посредством закупуването, доставката и внедряването в експлоатация на новите съвременни шприцмашини ще бъде постигнат качествен скок в технологичния процес на предприятието, тъй като новите шприцмашини имат чувствителни защитни механизми и напълно цифровизирано управление, осигуряващо прецизен контрол на параметрите на технологичния процес в автоматичен режим и постигане на оптимална енергийна консумация. С новите шприцмашини ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД. Машините използват рециклиран материал и сами смилат технологичния брак и го вкарват за повторна употреба. По този начин чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция Очакваните годишни енергийни спестявания са 151 409,635 kWh/год. а намаляването на емисиите CO2 е със 124 t./год. при значително увеличена производителност в този производствен участък.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя раздувни машини с производствен капацитет 200 ml – 1000 ml.: Дейност 4 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 3 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на бутилки чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. раздувни машини с производствен капацитет 200 ml – 1000 ml. Към момента дружеството разполага с раздувна машина БА65/30-2Д/Л с инсталираната ел. мощност 63,38 kW и производителност 420 бр. бутилки/час. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 36 212,45 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 2 842 560 бр. бут./год., възлизат на 62 600,00 лв. Съществуващото оборудване е старо, амортизирано и прави чести аварии, които забавят производствения процес и водят до снижена производителност на бутилки. Предвид растящите пазари (тенденция, видна от представената справка за целите на енергийния одит) планираната производителност се предвижда да бъде 6 253 632 бр. бут./год. При старите машини за производство на бутилки се получава до 40% технологичен брак, който се отстранява ръчно от готовите изделия и след това се смила в отделна мелачка, смесва се с подобрители, за да се използва повторно в производството. Това означа допълнителна енергия и труд. Подробно описание на процеса е представено в т.11.4. В рамките на тази дейност се предвижда закупуване на 2 бр. раздувни машини с производствен капацитет 200 ml – 1000 ml. Инсталираната ел. мощност за всяка от машините е 31,2 kW, a производителността – 462 бр.бут./час или общо за двете машини - 924 бр.бут./час. В установен режим на работа, потребяваната мощност от всяка машина е 22,83 kW, обуславяща се от интегрираната енергоспестяваща система. Очакваните експлоатационни разходи за новите машини в годишен план са 28 000,00 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 49 600,00 лв./год. Посредством закупуването на новите машини ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД. Машините използват рециклиран материал и сами смилат технологичния брак и го вкарват за повторна употреба, като това не води до допълнително консумирана енергия. По този начин чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Годишните енергийни спестявания от въвеждането на мярката се очаква да бъдат в размер на 285 505,914 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 233,83 t/год. при значително увеличена производителност в участъка.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 50 ml – 500 ml.: Дейност 5 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 4 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на бутилки чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 50 ml – 500 ml. Към момента дружеството разполага с раздувна машина БА60/25-2Д/Л. с инсталираната ел. мощност 42,08 kW. Същата е с производителност 480 бр. бут./час. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 24 042,60 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 3 248 640 бр. бут./год., възлизат на 56 600 лв./год. Съществуващото оборудване е старо, амортизирано и прави чести аварии, които забавят производствения процес и водят до снижена производителност на бутилки. При старата машина се получава до 40% технологичен брак, който се отстранява ръчно от готовите изделия и след това се смила в отделни мелачки, за да се смеси с подобрители и да се използва повторно в производството. Това означа допълнителна енергия и труд. Подробно описание на процеса е направено в т.11.4. Предвид растящите пазари (тенденция, видна от представената справка за целите на енергийния одит) планираната производителност се предвижда да бъде 3 573 504 бр. бут./год. В рамките на дейността се планира да бъде закупена раздувна машина с производствен капацитет 50 ml – 500 ml. Инсталираната ел. мощност на раздувната машина е 21,9 kW, a производителността – 528 бр. бут./час. Очакваните експлоатационни разходи за предвидената за закупуване машина в годишен план са 16 263,94 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 37863,94 лв./год. Посредством закупуването на новата машина ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД. Машината използва рециклиран материал и сама смила технологичния брак и го вкарват за повторна употреба, като това не води до допълнително консумирана енергия. По този начин чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Годишните енергийни спестявания от въвеждането на мярката се очаква да бъдат в размер на 87723,026 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 71,85 t/год. при значително увеличена производителност в участъка.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 0,450 l -2,5 l.: Дейност 6 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 5 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на бутилки чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 0,450 l -2,5 l. Към момента дружеството разполага с раздувна машина “БА 65/25 - Д/Л-Н”.с инсталираната ел. мощност 61,53 kW. Производителността е 360 бр. бутилки/час.Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 40 177,65 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 2 436 480 бр. бут./год, възлизат на 62 600 лв./год. Съществуващото оборудване е старо, амортизирано и прави чести аварии, които забавят производствения процес и водят до снижена производителност на бутилки. При старата машина се получава до 40% технологичен брак, който се отстранява ръчно от готовите изделия и след това се смила в отделнa мелачкa, за да се смеси с подобрители и да се използва повторно в производството. Това означа допълнителна енергия и труд. Процесът е подробно описан в т.11.4, както са представени изчисления на допълнително изразходваната енергия и труд. Предвид растящите пазари (тенденция, видна от представената справка за целите на енергийния одит) планираната производителност се предвижда да бъде 3 248 640 бр. бут/год В рамките на дейността се планира да бъде закупена раздувна машина с производствен капацитет 0,450 l -2,5 l. Инсталираната ел. мощност на раздувната машина е 58,5 kW, a производителността – 480 бр.бут./час. Очакваните експлоатационни разходи за раздувната машина, предмет на инвестицията по проекта в годишен план са 16 248,84 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 37 848,84 лв./год. Посредством закупуването на новата машина ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД. Машината използва рециклиран материал и сама смила технологичния брак и го вкарват за повторна употреба, като това не води до допълнително консумирана енергия. По този начин чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Годишните енергийни спестявания от въвеждането на мярката се очаква да бъдат в размер на 78 297,638 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 64,13 t/год. при значително увеличена производителност в участъка.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за капачки във фармацията.: Дейност 7 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 6 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на капачки за фармацията чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за капачки във фармацията. Към момента дружеството разполага с шприцмашина ENGEL ES 240/65 ST с инсталираната ел. мощност 22 kW и производителност, обуславяща се от 3 цикъла в минута по 4 капачки на цикъл, а именно 720 бр. кап/час. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 12 569,80 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 4 872 960 бр. кап/год., възлизат на 38 100,00 лв. Съществуващото оборудване е старо, амортизирано и прави чести аварии, които забавят производствения процес и водят до снижена производителност на капачки. При старата машина се получава технологичен брак, който се смила в отделна мелачка, за да се смеси с подобрители и да се използва повторно в производството. Това означа допълнителна енергия и труд. Процесът е подробно описан по-долу в т.11.4. Предвид растящите пазари (тенденция, видна от представената справка за целите на енергийния одит) планираната производителност се предвижда да бъде 18 950 400 бр. кап/год., В рамките на дейността се планира да бъде закупена и въведена в експлоатация инсталация за капачки във фармацията. Инсталираната ел. мощност на инсталацията за капачки за фармацията е 62,3 kW, a производителността й е многократно по-голяма – 2 800 бр. капачки./час. Посредством закупуването на тази инсталация ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД, което се явява качествен скок в технологично отношение за предприятието по отношение постигането на ресурсна ефективност. В допълнение чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Очакваните експлоатационни разходи за предвиденото за закупуване оборудване в годишен план са 5 600,00 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 27200,00 лв./год. Годишните енергийни спестявания от въвеждането на мярката се очаква да бъдат в размер на 153 972 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 126,10 t/год. при значително увеличена производителност в участъка.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на бутилки от PET с безотпадна технология.: Дейност 8 се явява основна дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 7 за енергийна ефективност, включена в обследването за енергийна ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД. Дейността предвижда разширяване на производствения капацитет на "ПЛАСТФОРМ" ООД за производство на на бутилки от PET чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на бутилки от PET с безотпадна технология. Към момента дружеството разполага с “БА 65/25 - Д/Л-Н” с инсталираната ел. мощност 61,53 kW. Производителността й е 360 бр. бутилки/час. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия, обуславящи функционирането на старата машина в описания работен годишен режим, възлизат на 35 155,45 лв./год. Годишните експлоатационни разходи към настоящия момент по счетоводни данни за функционирането на базовата машина при годишна производителност от 2 436 480 бр. бут./год, възлизат на 62 600 лв./год. Съществуващото оборудване е старо, амортизирано и прави чести аварии, които забавят производствения процес и водят до снижена производителност на бутилки. При старата машина за производство на бутилки се получава до 40% технологичен брак, който се отстранява ръчно от готовите изделия и след това се смила в отделни мелачки, за да се смеси с подобрители и да се използва повторно в производството. Това означа допълнителна енергия и труд. Процесът и допълнителните разходи за него са подробно описани в т.11.4. Предвид растящите пазари (тенденция, видна от представената за целите на енергийния одит) планираната производителност се предвижда да бъде 8 121 600 бр. бут/год. В рамките на дейността се предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на бутилки от PET с безотпадна технология. Инсталираната ел. мощност на машината за производство на бутилки от PET с безотпадна технология е 71,0 kW, a производителността – 1 200 бр.бут./час. Очакваните експлоатационни разходи за машината в годишен план са 17 369,73 лв./год., а тези за работни заплати – 21 600,00 лв./год. или общо 38 969,73 лв./год. Посредством закупуването на тази машина ще бъде внедрена безотпадна технология за производство в "ПЛАСТФОРМ" ООД, което се явява качествен скок в технологично отношение за предприятието и води до ресурсна ефективност. В допълнение чувствително се повишава енергийната ефективност на производството и качеството на произвежданата продукция. Годишните енергийни спестявания от въвеждането на мярката се очаква да бъдат в размер на 591 002,064kWh/год., а спестените емисии CO2 - 484,03 t/год. при значително увеличена производителност в участъка.
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт.: Дейността ще бъде свързана с въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ПЛАСТФОРМ" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Целта на българския, европейски и международен стандарт БДС EN ISO 50001 е да позволи на предприятието да установи системите и процесите, необходими за да се подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на стандарта води и до намаление на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда, и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Системата за енергиен мениджмънт се определя като съвкупност от взаимно свързани или взаимодействащи си елементи за установяване на енергийна политика и енергийни цели и процеси и процедури за постигане на тези цели. За изпълнение на изискванията на БДС EN ISO 50001 в предприятието ще бъде разработена система, която ще обхване всички точки от стандарта: Отговорност на ръководството; Енергийна политика; Енергийно планиране – с преглед на законовите и други изисквания, енергиен преглед, определена базова линия, показатели за енергийни характеристики; общи и конкретни енергийни цели, планове за действие; Внедряване и функциониране; Проверка; Преглед от ръководството.
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейност 10 ще бъде предшествана от изпълнението на Дейност 9, като ще започне с избор на изпълнител без провеждане на процедура чрез набиране на 3 оферти по критерий "най-ниска цена". След като бъде въведена системата за управление на енергията (енергиен мениджмънт) в рамките на Дейност 9, предприятието ще подаде заявка за сертификация от независими организации – органи за сертификация. Ще бъде сключен договор с органа за сертификация за осигуряване на достъп до стандартизираната система за управление, разработена съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001, с цел проверка на съответствието и издаване на сертификат. Органът за сертификация извършва проверка дали внедрената система за енергиен мениджмънт отговаря на изискванията на стандарта. Проверката се извършва от екип, който включва водещ одитор и помощни одитори, както може да включва и технически лица, които имат образование, компетентност и опит да проверяват съответствието на система за управление на енергията спрямо изискванията на стандарта. Проверката приключва с доклад, който може да съдържа искане за предприемане на коригиращи действия или да дава препоръки за издаване на сертификат. При искане за предприемане на коригирани действия предприятието отстранява повдигнатите несъответствия спрямо конкретни клаузи (точки) от стандарта и се прави проверка от независимата организация дали искането е изпълнено. При изпълнение на исканията и доклад за съответствие органът за сертификация издава сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
 • Публичност и визуализация на проекта.: Дейността ще бъде предшествана от описаните в Дейност 2 предварителни действия по проекта. Дейност 11 е свързана с изпълнение на ангажиментите на "ПЛАСТФОРМ" ООД да информира широката общественост за съфинансирането, предоставяно от ЕС по ОПИК. Целите на дейността са: - да повиши обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК; - да информира широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; - да гарантира прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; - да информират за източника на европейско съфинансиране – в случая това е Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на дейността ще бъде изпълнен пълния набор от мерки за визуализация и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, който се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Мерките включват: 11.1 Публикуване на кратко описание на проекта, цели и резултати, на уеб-странницата на компанията, след сключване на ДБФП (мярката ще бъде изпълнена от фирмата, непосредствено след сключване на ДБФП); 11.2 Изработване на 3 бр. плакати с размер А3. 1 бр. ще бъде поставен на видно място на входа на "ПЛАСТФОРМ" АД, а другите 2 ще се използват по време на информационните събития. Освен задължителните реквизити, плакатите ще съдържа наименование на проекта, обща цел, размер на финансирането по източници, начална и крайна дата на проекта. 11.3 Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд с размери 1,50 х 1,00 м на площадката на "ПЛАСТФОРМ" ООД, тъй като проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕФРР и предвижда закупуване на производствено оборудване с публична подкрепа на стойност над 500 000 евро. Билбордът ще съдържа наименование и предназначение на проекта, обща стойност и срок за изпълнение, както и размер на финансирането в т.ч. съфинансиране от предприятието на бълг. език, и ще се изработи в съответствие с технически характеристики на ЕК. Той ще бъде отстранен не по-късно от 3 месеца след приключване на проекта и ще се замени от постоянна табела. 11.4 Изработка и монтаж на 1 бр. постоянна табела с размери 50 х 70 на видно място в админ. сграда на предприятието до 3 месеца след приключване на проекта, тъй като закупеното оборудване ще бъде на стойност, надхвърляща 500 000 евро публична помощ. Съдържанието на табелата ще бъде, като на билборда, но без датите за начало и край на проекта, като ще включва наименование и основно предназначение на проекта, и ще бъде изработена в съответствие с техн. характеристики на ЕК. Табелата ще бъде изработена от подходящ материал, устойчив на атмосферните условия. 11.5 Организиране на 2 публични събития за представяне на проекта и резултатите от него, в т.ч. 1) Начална пресконференция.. 2) Финална пресконференция. Двете пресконференции ще се анонсират предварително чрез разпространение на прессъобщения до средствата за масово осведомяване. На събитията ще присъстват работници и служители от фирмата, представители на други фирми, официални гости и медии. Ще бъде организиран кетъринг за 30 участници на всяко събитие. Ще бъдат изпратени електронни покани. Ще се състави присъствен списък. Ще се представи презентация. Предварителна информация за събитията ще се публикува на уеб-страницата на фирмата. Тя ще бъде изпратена до УО и до ОИЦ - Габрово. 11.6 Изготвяне и публикуване на 2 бр. прессъобщения за проведените събития в медиите и на уеб-страницата на фирмата. 11.7 Изработване и поставяне на 12 бр. информационни стикери - 10 бр. на новите машини/инсталация, 1 бр. на системата за ен. мениджмънт и 1 бр. на доклада от ен. одит. Стикерите ще съдържат емблемата на ЕС, текста "Европейски съюз", наименование на съфинансиращия фонд, общото лого на новия програмен период 2014 - 2020 и номер на договора за БФП.
 • Одит на проекта: Дейността ще бъде предшествана от описаните в Дейност 2 предварителни съпътстващи действия по проекта. Дейността е приложима за проекта, тъй като стойността на безвъзмездната финансова помощ е над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. В рамките на Дейност 12 избраният изпълнител при приключване на проекта ще изготви одитен доклад в писмена форма в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите, специфичните изисквания, поставени от Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Указания на МФ относно счетоводното и бюджетно отчитане на разходите, както и всички документи, които ще му бъдат представени от Възложителя във връзка с изпълнение на неговата дейност. Одиторът ще изпълни дейността, като извърши необходимите действия по събиране и анализ на информацията за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността на проекта, и ще извърши оценка на неговото съответствие. Одитът ще бъде изпълнен въз основа на подходяща извадка за потвърждаване на декларираните разходи.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 416 754.37, Достигната стойност: 1 416.75
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 160.32, Достигната стойност: 1 160.32

Финансова информация

2 858 040.00 BGN
1 499 876.00 BGN
1 498 111.80 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 274 894.60 224 981.40 1 358 164.00 2 858 040.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 274 894.60 224 981.40 1 358 164.00 2 858 040.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”)., Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”).
Предмет на предвидената процедура: Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД по 7 обособени позиции, Стойност: 2 822 000.00
 • Обособена позиция 1: Обос. позиция №1: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини, 600 kN, Ø35."
 • Обособена позиция 2: Обос. позиция №2: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини, 800 kN, Ø40."
 • Обособена позиция 3: Обос. позиция №3: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя раздувни машини с производствен капацитет 200 ml – 1000 ml."
 • Обособена позиция 4: Обос. позиция №4: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 50 ml – 500 ml."
 • Обособена позиция 5: Обос. позиция №5: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувна машина с производствен капацитет 0,450 l -2,5 l."
 • Обособена позиция 6: Обос. позиция №6: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за капачки във фармацията."
 • Обособена позиция 7: Обос. позиция №7: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на бутилки от PET с безотпадна технология."
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ПЛАСТФОРМ" ООД., Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ПЛАСТФОРМ" ООД
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 в "ПЛАСТФОРМ" ООД., Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 в "ПЛАСТФОРМ" ООД
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация на проект на "ПЛАСТФОРМ" ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“., Стойност: 2 240.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация на проект на "ПЛАСТФОРМ" ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“
Предмет на предвидената процедура: Одит на проект на "ПЛАСТФОРМ" ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“., Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит на проект на "ПЛАСТФОРМ" ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.