English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0116-C01
Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора

Описание

"Чукурови и Ко" ООД е дружество, създадено през 1990 г., специализирано в производството на PVC профили и дограма, капаци и щори и е един от водещите производители в България. 
Проектът е насочен към и има за основна цел постигането на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност-в унисон с целта на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.Проектът е основан на препоръките от извършен енергиен одит по образец,включващ предвидени за изпълнение мерки с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% и ще се реализира посредством изпълнението на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се допустими по Елемент А "Инвестиции" и Б "Услуги" на процедурата дейности,а именно:
Дейности по Елемент А "Инвестиции":
-Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери (в изпълнение на Мярка 1 от енергийния одит);
-Закупуване на Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане (в изпълнение на Мярка 2);
-Закупуване,доставка и монтаж на линия за предобработка на PVC- профили (в изпълнение на Мярка 3);
Дейности по Елемент Б "Услуги":
-Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Чукурови и Ко" ООД,вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
-Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност");
-Публичност и визуализация.
Настоящият проект има за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в ДМА,свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и попада в приоритетите на процедурата-изпълнява се в сектор с висока енергийна интензивност-сектор С 22.Производство на изделия от каучук и пластмаси,както също така включва дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини.
Дейности
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на 2 броя двушнекови екструдери в изпълнение на Мярка 1 от енергийния одит);: Като част от дейността ще бъдат извършени инвестиции в ДМА-2 (два) броя двушнекови екструдери, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на реализацията й инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 1 от енергийния одит, на който се основава настоящия проект. Инвестицията в 2 бр.двушнекови екструдери допринася пряко за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към момента на подаване на настоящото проектно предложение ектрудерният цех на дружеството работи на двусменен режим, за да обезпечи постъпилите поръчки като произвежда профилите, необходими за производството на PVC дограма. Натовареността, поради спецификата на търсенето на пазара, тенденциозно е по-голяма през летните месеци. Машините, с които разполага предприятието, са недостатъчни за обезпечаване на поръчки през този период. Към момента дружеството разполага с 5 бр. екструдери, два от които могат да работят с рециклиран материал и имат възможност за производство на двуцветен профил. Използваните в момента екструдери, работещи с рециклиран материал, са стари, с голям срок на експлоатация и в следствие на тяхната работа се генерира голямо количество брак, възлизащо на 5% от общата произведена от тях продукция, като са с обща инсталирана мощност 103,8 kW (екструдер 1 – 46,15 kW, екструдер 2- 57,65 kW) и обща производителност 145 кг/час. С оглед ефективно преодоляване на изложените проблеми и ограничеция, в т.ч. с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект,изразен в създаване на необходимите предпоставки за повишаване на производствения капацитет по линия на произвежданите от дружеството профили (както като краен продукт, така и влагани в производството на крайни продукти врати и прозорци от PVC и капаци и щори) и с цел обезпечаване на по-голям брой заявки, се планира реализацията на първоначални инвестиции в ДМА - 2 броя двушнекови екструдера, които имат възможност да работят с рециклиран и не рециклиран материал/суровина. Въвеждането на тази енергоспестяваща мярка ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на дружеството и по-конкретно до частта от него, касаеща производството на PVC профили,(както от рециклиран,така и от нерециклиран материал), в т.ч. врати и прозорци от PVC-профили и щори и капаци - от 380 625 кг./г. към момента на 735 000 кг./г. след изпълнение на дейността.Изложеният ефект е в сравнение с капацитета на наличните екструдери, работещи с рециклиран и с нерециклиран материал и с оглед на обстоятелството, че производителността на планираните за закупуване в рамките на дейността двушнекови екструдери е не по-малка от 140 кг./час (за 1 екструдер). Инвестицията, посредством разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект, повишения производствен капацитет и минимизиране употребата на неефективни производствени мощности ще доведе до свеждане на брака в екструдерния цех до пренебрежимо малко количество. Изложеното е в унисон с целите на процедурата, като води до повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение на дейността: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви м. от изпълнението на проекта); 2) Избор на изпълнител (от 2ри до 5ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти м.); 4) Доставка на ДМА, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация; подписване на приемно-предавателен протокол(ППП) (от 7ми до 15ти м.).
 • Закупуване на Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 брой мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане - в изпълнение на Мярка 2 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА-1 (един) брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на нейната реализация инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 2 от енергийния одит, на който се основава настоящото проектно предложение. Инвестицията в Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане допринася пряко за изпълнението на настоящото проектно предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към настоящия момент, дружеството разполага с 1 брой рециклираща машина /мелница/, която се характеризира с ниска производителност и високи експлоатационни разходи. Същевременно "Чукурови и КО" ООД преработва бракувана продукция от собственото си производство и такава от други компании-партньори. Капацитетът на наличната машина е недостатъчен, за да покрие производствените нужди на предприятието по линия на произвежданите от него профили от рециклирана суровина, влагани както в производството на профили от рециклиран материал като краен продукт, така и в производството на врати и прозорци от PVC -профили и щори и капаци. Към момента, голяма част от бракуваната продукция е от собствено производство (цеха за PVC дограма, щори и екструдерния цех). Работният режим на рециклиращия цех е 8 часа дневно, 252 дни в годишен план.Общата инсталирана мощност на разглежданата рециклираща машина е 27,5 kW, а производителността - 200 кг./час. С оглед ефективно преодоляване на изложените проблеми и ограничеция, в т.ч. с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект, изразен в създаване на необходимите предпоставки за повишаване на производствения капацитет на компанията по линия на рециклиращия цех и произвежданите от дружеството профили от рециклирана суровина, влагани както в производството на профили от рециклиран материал като краен продукт, така и в производството на врати и прозорци от PVC -профили и щори и капаци, се планира реализацията на първоначална инвестиция в ДМА - Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане. Въвеждането на тази енергоспестяваща мярка ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на дружеството по отношение на произвежданите профили от рециклирана суровина (като краен продукт и влагани в производството на врати и прозорци от PVC и щори и капаци), като планираната за реализация инвестиция е с производителност не по-малка от ≥500 kg/h. В сравнение със съществуващото оборудване, капацитетът на дружеството е ограничен до 403200 кг./година, а след изпълнението на настоящата дейност ще се увеличи на 1008000 кг./г. Изложеното е в унисон с целите на процедурата, като води до повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение на дейността: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви месец от изпълнението на проекта); 2) Избор на изпълнител (от 2ри до 5ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти м.); 4) Доставка на ДМА, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация; подписване на приемно-предавателен протокол (от 7ми до 10ти м.).
 • Закупуване, доставка и монтаж на линия за предобработка на PVC-профили (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 брой линия за предобработка на PVC-профили - в изпълнение на Мярка 3 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА-1бр. линия за предобработка на PVC-профили,свързана с разширяване капацитета на съществуващия стопански обект.Проектна дейност/планираните в рамките на реализацията й инвестиции,се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 3 от енергийния одит.Инвестицията допринася пряко за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и,необходими ресурси и времева рамка за изпълнение,водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания.Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към момента, дружеството произвежда PVC дограмата по неефективен начин,свързан с висока консумация на енергия и ниска производителност.Производственият процес по предварителна обработка на PVC профили има следната последователност: -взимане на размер и изчертаване на размерите на специализиран софтуер; -изпращане на информацията до производствения цех, като от софтуера са извадени и спесифицирани нужните количества крепежи и обков, както и необходимото количество л.м. профил за производството; -точните размери, на които трябва да се нареже дограмата,достигат до оператора на циркуляр, където се извършва ръчна настройка на машината на точните градус и размер в зависимост от подадената на хартиен носител информация;след нарязването на размер на профила, същият се подава към оператор на челна фреза,който измерва по подадените му размери и прави множество отвори за водоотливни и въздухопрободни канали за конденз на всяка от страните на прозореца. На същата машина се правят и дупки за панти крепеж и обков;операторът на фреза за мартинел прави отвори за пантите и останала част от обкова за пантите; -друг оператор реже метален профил на ръчен циркуляр по размерите,съответстващи на вече нарязания профил. -оператор/монтажник завива на винтонавивна машина,посредством която се извършва закрепване на металния профил с PVC профила.Готовите детайли се подават на няколко монтажника, които поставят обкова на нужното за това място и го подготвят посредством ръчни винтоверти на въздух. Общият брой на заетите с тази част от технологичния процес е 11 човека. Производственият процес е бавен, неефективен,свързан с високи производствени разходи и с голямо количество брак и грешки, породени от страна на човешкия фактор. Най-често допусканите неточности при монтажниците и операторите са свързани с: -голямо количество брак в следствие на неточна преценка на операторите на режещите машини; -Неправилно нанасяне на шаблоните за отворите; -Често чупене на инструменти. Производственият капацитет по линия на предварителната обработка на PVC профили е нисък, като произведената продукция за 1 година възлиза на 1823 бр. С оглед ефективно преодоляване на изложените проблеми и ограничения и в изпълнение на мярка 3 от обследването се предвижда закупуване, доставка и монтаж на линия за предобработка на PVC-профили, състояща се от 2 компонента - Център за рязане на PVC-профили и Център за обработка на PVC-профили. Въвеждането на тази енергоспестяваща мярка ще доведе до повишаване на производствения капацитет на дружеството по линия на проивежданите от него врати и прозорци от PVC профили - произведената продукция ще възлиза на 26042,86 бр./година след реализация на инвестицията с производителност минимум 150 бр./смяна (или 21,43 бр./час).Изложеното е в унисон с целите на процедурата, като води до повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение: 1)Сформиране на екип,изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви месец); 2)Избор на изпълнител (2-5м.) 3)Сключване на договор(5-6 м.); 4)Доставка на ДМА,инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на ППП(7-15 м.).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Чукурови и Ко" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 (В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от настоящата проектна дейност се планира извършването на консултантски услуги, обособени в поддейност 1 и поддейност 2, както следва: Поддейност 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - услугите са необходими с оглед постигане на пълно съответствие на системата за енергиен мениджмънт в изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и обхващат етапи, сред които одит и анализ на състоянието в съответствие с ISO 50001; разработване и поетапно внедряване на приложимата документация; извършване на одити на отделните елементи на системата за енергиен мениджмънт; извършване на корективни действия в случай на идентифицирана необходимост от такива; удостоверяване на съответствието с изискванията на БДС EN ISO 50001 и др. Поддейност 2: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - Консултантските услуги са абсолютно необходими за изпълнение и се планират във връзка с въвеждането на системата за енергиен мениджмънт в предприятието в рамките на поддейност 1. Услугите следва да се извършат от акредитиран орган по сертификация и очакван резултат от тях е получаването на сертификат. Настоящата проектна дейност допринася за изпълнението на проекта с оглед на въвеждането в предприятието на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и нейното сертифициране, което води до повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийната му ефективност и капацитет. Реализацията на дейността ще допринесе за устойчивото развитие на предприятието, за постигане на Специфична цел 2 и на общата (основна) проектна цел. С оглед на изложеното, проектната дейност има пряк принос за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати. Необходими стъпки за изпълнение на настоящата проектна дейност: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с Управляващия орган на ОПИК на График за провеждане на процедури - 1ви проектен месец; 2) Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 - от 2 до 3 месец; 3) Извършване на услугата по въвеждане на IБДС EN SO 50001 и подписване на приемо-предавателен протокол - от 4 до 6 месец; 4) Избор на изпълнител за услугата по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 - от 6 до 7 месец; 5) Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт в съответствие с БДС EN ISO 50001 , получаване на сертификат и подписване на приемо-предавателен протокол - от 8 до 10-ти месец.
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от Закона за енергийната ефективност: Настоящата проектна дейност обхваща извършването на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Дейността е абсолютно необходима и има пряк принос за изпълнение на проекта с оглед на обстоятелството, че тя представлява предпоставка за допустимост на проектното предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с оглед на изискването проектът да се основава на препоръките от извършен енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Дейността, също така, попада в обхвата на допустимите по настоящата процедура дейности по Елемент "Услуги". В рамките на енергийното обследване бяха препоръчани следните мерки за повишаване на енергийната ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка: - Мярка 1: Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери; - Мярка 2: Закупуване на Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане; - Мярка 3: Закупуване, доставка и монтаж на линия за предобработка на PVC- профили; С оглед на изложеното и в съответствие с правилата на настоящата процедура, енергийното обследване обхвана препоръки за реализация на допустими по Елемент А "Инвестиции" на процедурата дейности, съответстващи на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност. Реализацията на проектната дейност обхвана следните стъпки: 1. Избор на изпълнител - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ 2. Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност"); 3. Представяне на енергийния одит към Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разглеждане на 28.07.2016 г. 4. Получаване от АУЕР на искане за отразяване на корекции на 05.08.2016 и представяне на енергийния одит с отразени исканите от АУЕР корекции на 08.08.2016 г. 5. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит №BG16RFOP-165/24.08.2016 г. (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. Видно от изложените стъпки за реализация, настоящата проектна дейност, в съответствие с изискванията на процедурата, е извършена след датата на обявяване на настоящата процедура и преди подаване на проектното предложение, като при описание на дейността, съгласно указанията на УО, в месец за стартиране на дейността е посочена стойност "1", а в продължителност на дейността в месеци е посочена реалната продължителност на дейността.
 • Публичност и визуализация (Дейността ще бъде изпълнена чрез реализация на набор от мерки за информиране и публичност (визуализация) в съответствие с правилата за информация и комуникация, в т.ч. посредством изготвяне на плакати - 2 броя и информационни стикери - 10 броя).: В рамките на дейността ще бъдат осигурени мерки за информиране и публичност в съответстие с Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Дейността е планирана и допустима с оглед на задължението на кандидата (и в последствие - на Бенефициента) да осигури изпълнението на дейности, свързани с информация и комуникация, съгласно Регл. 1303/2013. Кандидатът ще прилага подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС)№ 1303/2013, като ще спазва стриктно указанията на УО и изложените в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. указания и изисквания относно изпълнението на настоящата проектна дейност. С оглед на това, в рамките на дейността се предвижда: - при всички мерки за информация и комуникация (в т.ч. информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще се указва съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) на проекта посредством поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правила за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта бенефициентът ще информира обществеността за получената подкрепа като: - включи на своя уеб сайт подробно описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като открои финансовата подкрепа от ЕС - публикацията ще бъде направена в рамките на 2 дни от сключването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ и ще съдържа минимум: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз", наименованието на ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на ОПИК 2014-2020, наименование на проекта и общата му стойност, в т.ч. размер на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева; -постави 2 бр. плакати с минимален размер А3 с информация за проекта, в които се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място - напр. входа на сградата, в която ще се осъществява проектът. Плакатите ще съдържат следната текстова и визуална информация: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз"; наименование на съфинансиращия фонд-ЕФРР;общото лого на програмен период 2014-2020 г. с наименованието финансиращата ОПИК; наименование на проекта и главната му цел;обща стойност и размер на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;начална и крайна дата на изпълнение. - ще се поставят стикери на подходящо място на повърхността на всеки актив, закупен по проекта, с визуализирани на тях емблемата на ЕС, упоменаването на “ЕС”, наименование на ЕФРР, общото лого за програмния период с наименованието на ОПИК и номер на договора. Необходими стъпки за изпълнение: 1.Сформиране на екип,съгласуване на График за провеждане на процедури,Избор на изпълнител (1ви месец) 2.Изработка на плакати и стикери, доставка и подписване на приемо-предавателен протокол с избрания изпълнител (2ри месец) 3. Поставяне на информационни плакати и стикери при доставката на ДМА по проекта 4.През целия период на изпълнение на дейността-спазване на мерките на информация и комуникация от страна на Бенефициента във връзка с всички документи/публикации, свързани с изпълнение на проекта. С оглед на обстоятелството, че мерките, свързани с информация и комуникация, са задължителни и съпътстват изпълнението на проекта през целия период на неговата реализация,тяхното изпълнение е предвидено да стартира веднага след подписване на административния ДБФП и да продължи през целия период на изпълнение.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 609.88, Достигната стойност: 609.88
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 744.66, Достигната стойност: 744.66
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 318 185.84 BGN
799 236.50 BGN
798 612.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 679 351.03 119 885.47 518 949.34 1 318 185.84
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 679 351.03 119 885.47 518 949.34 1 318 185.84

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за предобработка на PVC- профили.“ , Стойност: 1 290 435.84
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за предобработка на PVC- профили.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 8 500.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация , Стойност: 450.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Стойност: 13 800.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.