English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0760-C01
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД
817060472 ТЕХНОЛЕС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
22.01.2018
22.01.2018
21.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, гр.Габрово

Описание

ТЕХНОЛЕС ООД произвежда банцигови ленти, циркулярни и гатерни триони, ножове за абрихт машини, отрезни ленти, машини за поддръжка, сервиз и заваряване на банцигова лента. Продуктите ни са предназначени за дървопреработвателната и мебелна промишленост. 

Предмет на настоящото проектно предложение е осъществяването на комплекс от мерки, базирани на препоръките на доклад от извършено енергийно обследване, които ще допринесат за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на дружеството. Ефектът от изпълнението на мерките се изразява в намаляване на енергопотребленето и на разходите за 1-ца продукция, намалено количество СО2 изхвърлени в атмосферата, увеличено потребление на рециклирани суровини и повишаване на производителността.

В допълнение ще въведем и сертифицираме Система за управление на енергията /СУЕ/, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, което ще позволи извършването на анализ, набелязване и реализация на мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на промишления обект на дружеството, като обхване всички енергийни потоци в предприятието. По този начин ще постигнем по-голям ефект от изпълнението на мерките, препоръчани в одитния доклад спрямо сумата на индивидуалните ефекти от всяка мярка поотделно.

Изпълнението на проекта е в унисон със стратегията за развитие на дружеството, предвиждаща намаляване на енергоемкостта на производството, разширяване на производствения му капацитет, развитие на екологосъобразно производство при намалени разходи за суровини и материали, увеличение на количеството рециклирани суровини и материали, вложени в производството и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на дружеството.

В изпълнение на проекта ще реализираме и дейности по управление на проекта, избор на изпълнители, доставка на активи и услуги, визуализация и популяризиране на финансовия принос на ЕС, финално отчитане.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са измерими и ще бъдат отчетени със заложените Индикатори.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следните активи: Челноискрова заваръчна машина - 1 брой: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 1 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 79.17%. Дейността предвижда да бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните машини: Челноискрова заваръчна машина - 1 бр. ТЕХНОЛЕС ООД произвежда и предлага на пазара машини за поддръжка и сервиз на банцигови ленти, както и дървообработващи инструменти- банцигови ленти, циркулярни и гатерни триони, ножове за абрихт машини, отрезни ленти и др. Фирмата извършва челно заваряване на произвежданите от нея банцигови ленти и с последващо отгряване в зоната на заваръчния шев, посредством стара заваръчна машина, морално и физически остаряла с ниска енергийна ефективност и производителност. Същата машина се използва както за производство, така и за рециклиране на употребявани банцигови ленти, които са били скъсани при експлоатацията си и имат нужда от ремонт. Животът на една банцигова лента е дълъг и може да включва около 20 цикъла на презаточване. Ето защо е важно, ако лентата се скъса, а това често се случва, да може да се възстанови и да продължи да се използва, докато материалът подлежи на презаточване и се износи. Приемането на заявки за рециклиране трудно се съчетава с текущия производствен график, на който се дава приоритет, като по този начин услугата се извършва със забавяне и без ясен регламент за срок на изпълнение. Ниският производствен капацитет и високата енергоемкост на старата машина рефлектира както върху себестойността на продукцията, така и на цената на предлаганата услуга, поставяйки ограничения пред изпълнението на производствения график и оказвайки негативно влияние върху конкурентоспособността на дружеството. Параметри на Стара заваръчна машина: - Инсталираната мощност - 10 кW. - Производителност - 10 бр./час Съгласно инвестиционният проект, базиран на препоръчаните в одитния доклад мерки, ТЕХНОЛЕС ООД ще подмени старата заваръчна машина с нова челноискрова заваръчна машина, като новата машина извършва челно заваряване на банциговите ленти и последващо автоматично отгряване в зоната на заваръчния шев. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност, сравнително по-висока енергоефективност и степен на автоматизация. Параметри на новата Челноискрова заваръчна машина: - Инсталирана мощност - 25 kW - Производителност - 120 бр./час Коригираното енергопотребление на старото оборудване е 168 000 kWh/год., а консумацията на новото оборудване е 35 000 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 133 000 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 79,17%. Отделените емисии CO2 от старото оборудване при коригирано енергопотребление са 137,59 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новото са 28,67 t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 108,93 t/год. Изпълнението на планираната дейност от една страна ще допринесе за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД и до намаляване на разходите за електроенергия вложена за производството на 1-ца продукт, а от друга ще доведе до разширяване на производствения му капацитет за банцигови ленти с около 1200 %. Увеличените производствени мощности ще дадат възможност производствения план да се изпълнява в срок и клиентите за рециклиране на банцигови ленти да се увеличат, като при това се обслужват своевременно и при ясно дефинирани срокове и условия. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на ТЕХНОЛЕС ООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следния актив: Винтов въздушен компресор - 1 брой/: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 2 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 31.35 %. Дейността предвижда да бъде закупен и пуснат в експлоатация Винтов въздушен компресор - 1 брой. За изпълняване на производствените си дейности Дружеството използва компресори, посредством които работят част от машините. Към момента във фирмата за производствени нужди се използват два стари, амортизирани компресора: един бутален компресор с производителност 0,5 м3/мин. и инсталирана мощност 4 kW при работно налягане 6 bar и един винтов компресор с производителност 1,5 м3/мин. и инсталирана мощност 7,5 kW при работно налягане 6 bar. Общата мощност на компресорите е 11,5 kW , а общата производителност- 120 м3/час. Компресорите работят с два ресивъра- 272 л. и 200 л. в добро състояние. Годишната консумация на сгъстен въздух от досегашното производство се оценява на 120 000 м3. Съгласно инвестиционният проект, ТЕХНОЛЕС ООД възнамерява да подмени старите компресори с нов винтов въздушен компресор. Разглежданата машина е с инсталирана ел.мощност 7,5 kW, производителност 1.9 м3/мин (114 м3/ч) и работно налягане 7.5 bar. Компресорът ще работи с нов ресивър- 500 л. Годишната консумация на сгъстен въздух във фирмата ще се запази на 120 000 м3. Коригираното енергопотребление на старите компресори е 11 500 kWh/год., а консумацията на новата машина е 7 895 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 3 605 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 31,35%. Отделените емисии CO2 от старите компресори при коригирано енергопотребление са 9,42 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата машина са 6,47 t/год. След подмяната на машината емитираният CO2 ще намалее с 2,95 t/год. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД и до намаляване на разходите за електроенергия вложена за производството на 1-ца продукт. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността на ТЕХНОЛЕС ООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Извършване на СМР на производствена сграда /Дейността ще бъде изпълнена чрез Саниране на производствена сграда - 1 брой/: Дейностите по проекта представляват СМР, свързани с изпълнение на МЯРКА № 3 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 56,79%. Дейността предвижда да бъде санирана производствената сграда на дружеството, като се постави топлоизолация на стените й. Съществуващата производствена сграда е частично санирана - с топлоизолиран покрив и сменена дограма. Сградата е изградена от: 1. Стени: Тип 1 – 54м2 цокъл от стоманобетон с външна цементова замазка с U=2,59 W/m2K Тип 2 – 398м2 външни стени от решетъчни тухли с вътрешна и външна варопясъчна мазилка с U=1,4 W/m2K 2. Дограма: Тип 1 – 86м2 Al с двоен стъклопакет с U=2,00 W/m2K 3. Покрив: Тип 1 – 497м2 скатен покрив с въздушна междина и топлоизолация с U=0,43 W/m2K 4. Под: 497 m2 под над земя с U=0,25 W/m2K Сградата се отоплява с вътрешноотоплителна инсталация, работеща с водогреен котел на дизелово гориво, който произвежда топлинна енергия и за други две сгради- производствена и административна. Енергията използвана за отопление на разглежданата сграда не може да бъде отделена от енегиите за другите сгради поради липса на измервателни уреди за всяка сграда и заради това се работи по базова линия (не се извършва калибриране на модела). За определяне на годишния разход на енергия на сградата е използван програмния продукт ЕАВ. В него като изходни данни са въведени климатичните характеристики на региона, всички ограждащи елементи на сградата с разположението им по небесна ориентация и с конкретните им характеристики, отопляемата площ и констатирания работен режим и състояние на инсталациите в нея, както и изискванията на производството към микроклимата. Сградата е моделирана съгласно Приложение 3 към чл.5 от Наредба 7. Съгласно т.1.2.5. са отчетени печалбите от вътрешни източници – електроуреди (работен режим 40 ч./седм. при едновременна мощност 17 W/m2), изкуствено осветление (работен режим 40 ч./седм. при едновременна мощност 4.68 W/m2) и хора (2.8 W/m2). Предлаганата мярка е саниране на съществуващата производствена сграда чрез: 1. Стени - топлинно изолиране на 54м2 цокъл от стоманобетон с външна циментова замазка с U=2,59 W/m2K - с 5см. топлоизолационен материал с λ=0.035 W/mK, с което се постига U=0.55W/m2K - топлинно изолиране на 398м2 външни стени от решетъчни тухли с вътрешна и външна варопясъчна мазилка с U=1,4 W/m2K – с 10см. топлоизолационен материал с λ=0.035 W/mK, с което се постига U=0.28W/m2K; Годишният разход на енергия за отопление на сградата преди прилагането на енергоспесяващите мерки е 37 081 kWh/год., а след прилагането на енергоспестяващите мерки е 16 023 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 21 058 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 56,79%. Отделените емисии CO2 преди прилагането на енергоспестяващите мерки са 9,90 t/год., а емисиите CO2, отделяни след прилагането на енергоспестяващите мерки са 4,28 t/год. След прилагането на ЕСМ емитираният CO2 ще намалее с 5,62 t/год. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД и постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на ТЕХНОЛЕС ООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 бр. /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следните активи: Система за енергиен мониторинг - 1 бр./: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 4 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 10.00 %. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация Система за енергиен мониторинг- 1 брой. В своята съвкупност изброените компоненти на системата представляват интегрирана електронна система, представляваща цялостно решение, а отделните части не могат да функционират и изпълняват целите на дейността самостоятелно. Хардуерна част: Електрически мрежови анализатори с комуникационен изход - 1 брой. Токови трансформатори -3 бр. Концентратор за събиране и визуализиране на данни, архивиране, запис на вграден флаш за графики (трендове), web server: 1 брой. Софтуерна част: Изготвяне на приложна програма за обекта и внедряване - 1 бр. Към момента в предприятието няма изградена такава система. Предвижда се изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която ще предоставя данни на потребителя за консумираната електроенергия от съоръженията в предприятието, без енергията от дизелово гориво. На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както да извършва анализи и да взема решения водещи до намаляване на консумацията. Измервателната точка ще бъде една - измерване на общо консумираната ел. енергия от предприятието. Консумираната ел. енергия след въвеждане на оборудването по мярка 1 и мярка 2 ще е в размер на 42 895 кWh. Енергийните спестявания от тях, след изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението ще са 4 289.5 kWh/год.или 10 % от консумацията. Консумацията на останалото оборудване в предприятието не подлежащо на подмяна е в размер на 80 500 kWh/год. Спестената енергия от останалото оборудване в предприятието след въвеждане на СЕМ възлиза на 8050 kWh/год или 10 %. След инсталирането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, фактора на енергийните спестявания (ESR) на новото производствено оборудване е 10%, а на останалите машини фактора на енергийните спестявания (ESR) също ще е 10%. След изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението емитираният CO2 ще намалее с 3,51 t/год. от новото оборудване и с 6,59 t/год. от останалите машини. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД. Съвкупността на резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на ТЕХНОЛЕС ООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./: Дейността се състои в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система зауправление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./ Консултантските услуги за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ и консултантските услуги по сертифицирането й по стандарта ISO 50001 ще бъдат изпълнени от две отделни фирми изпълнители, тъй като по регламент двете дейности трябва да бъдат извършени от две независими фирми. Консултантската услуга за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ по стандарта ISO 50001 се състои в следното: I. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО (GAP анализ) 1. Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата Система за управление с изискванията на стандарта. ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 1. Разработване на необходимите документи от Системата за управление: 1.1. Политика; 1.2. Процедури; 1.3. Формуляри, чек-листове и други помощни документи, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до информация, необходима за изграждане на Системата за управление; 1.4. Инструкции – в зависимост от необходимостта им се разработват от консултанта, с активно участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 1.5. Наръчник – при необходимост. 2. Приемане на документите от съвместни екипи. ІІІ. ВНЕДРЯВАНЕ 1. Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта (на ръководния персонал и на специалистите, отговорни за внедряването на Системата за управление); 2. Оказване съдействие при внедряване на Системата за управление; 3. Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за управление. ІV. ВЪТРЕШЕН ОДИТ (проверка на готовността за сертификация) 1. Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад; 2. Консултиране за провеждане преглед от ръководството. Консултантската услуга за сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 включва: 1. Първоначален Сертификационен одит Етап 1 – оценяване на съответствието на документацията на системата за управление; Етап 2 – оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място. Въвеждането и сертифицирането на Система за управление на енергията /СУЕ/ съгласно стандарта ISO 50001 ще спомогне на ТЕХНОЛЕС ООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Наличието на СУЕ ще помогне да се идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да се разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне предприемането на действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Прилагането на този стандарт ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Не на последно място ще бъде повишен ангажимента на служителите на дружеството за по-ефективно използване на енергията. Дружеството ще демонстрира своята корпоративна социална отговорност като поеме отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД. Съвкупността на резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на ТЕХНОЛЕС ООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност /Дейността е извършена преди подаване на проектното предложение./: Дейността е изпълнена преди подаване на проектното предложение и след обявяване на настоящата процедура. Изпълнението включи извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец на предприятие ТЕХНОЛЕС ООД. Одитът е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одит беше внесен за разглеждане от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и получи становище за съответствие с вписано одобрение № BG16RFOP-774/19.09.2016г. На базата на извършения енергиен одит на промишлената система на ТЕХНОЛЕС ООД, изготвен за целите на участие по настоящата процедура, бяха определени 4 мерки за енергийна ефективност, всяка с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%. Енергоефективните мерки са предмет на изпълнение по дейности № 1, 2, 3 и 4 от настоящия проект и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност, разширяване на производствения капацитет и намаляване на разходите за производството на единица продукция на предприятието.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 127.61, Достигната стойност: 127.61
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 170.00, Достигната стойност: 170.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

220 468.00 BGN
157 887.60 BGN
155 713.80 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 134 204.46 23 683.14 62 580.40 220 468.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 134 204.46 23 683.14 62 580.40 220 468.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Челноискрова заваръчна машина - 1 брой; Обособена позиция 2: Винтов въздушен компресор - 1 брой; Обособена позиция 3: Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част, Стойност: 175 548.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Челноискрова заваръчна машина - 1 брой с прогнозна стойност 159 068,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Винтов въздушен компресор - 1 брой с прогнозна стойност 11 980,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част с обща прогнозна стойност 4 500,00 лв. без ДДС - за хардуерна част: 2 700,00 лв. без ДДС и за софтуерна част 1 800,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на СМР на производствена сграда: Саниране на производствена сграда - 1 бр., Стойност: 27 120.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на СМР на производствена сграда: Саниране на производствена сграда - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията", Стойност: 8 700.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги по сертификация на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията", Стойност: 2 200.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги по сертификация на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията"
Предмет на предвидената процедура: Извършване на обследване за енергийна ефективност, Стойност: 6 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване: изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част, Стойност: 4 500.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част с обща прогнозна стойност 4 500,00 лв. без ДДС - за хардуерна част: 2 700,00 лв. без ДДС и за софтуерна част 1 800,00 лв. без ДДС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.