English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0320-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
22.01.2018
22.01.2018
26.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Марица, с.Маноле

Описание

  „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД е регистрирана в началото на 2006 г. със седалище гр. Пловдив, с основна икономическа дейност: код по КИД 2008 – 20.41 Производство на сапун, миещи и полиращи препарати. Производственият обект на фирмата е разположен в индустриалната зона на с. Маноле, област Пловдив.
  Фирмата има производствен капацитет от 4 милиона литра на година и за кратко време успя да разработи широка гама от почистващи продукти като: препарат за прозорци и мебели, препарат за почистване на санитарни помещения и премахване на варовик, обезмаслител, препарат за измиване на съдове, препарат за тоалетни, препарат за под, гел за пране 2 в 1 с омекотител, течен сапун и широка гама от професионални продукти, подходящи за ресторанти, хотели, производствени помещения, автомивки и др. Също така компанията предлага разработка на продукти Private Label. Всички продукти отговарят на последните изисквания и стандарти.
  Чрез проекта, „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД планира да подобри енергийната си ефективност, като закупи и въведе в експлоатация ново високотехнологично и по-производително оборудване, както следва:
- Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати;
- Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати.
  Фирмата е решила да намали разходите на енергия чрез въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от оборудването посредством аспирация и вентилиран въздух чрез рекуператор и въвеждане на ВИ за собствени нужди. Ще се използват и услуги за изработка на Енергиен одит за набелязване на енергоефективни мерки за инвестиции, услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001 и услуги за Визуализация. 
  Чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване на себестойността на произвежданата продукция, „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД ще стане по-конкурентоспособна, което е предпоставка за устойчивото и развитие.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване: Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати- 1 брой и Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати - 2 броя.: Доставката монтажа и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати - 1бр. и на 2 броя хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати, допринасят за изпълнението на основните цели на проекта за инвестиции - подобряването на енергийната ефективност. Дейностите по проекта за придобиване на ново производствено оборудване, ще допринесат до разширяване производствения капацитет на фирмата и са необходими за да се намалят разходите и продуктите да станат по конкурентни на пазара за перилни и почистващи препарати. Мярка 1. Понастоящем има съществуваща линия за бутилиране, затваряне на перилни и почистващи препарати. Тя се експлоатира почти 10 години и е старо поколение, като се има в предвид развитието на технологиите в машиностроенето. Производствено технологичните възможности на линията са ограничени. Новата линия ще замени досега работещата. Тя е ново поколение машини с PLC управление и ще бъде монтирано устройство за мониторинг на консумираната електроенергия. Линията ще бъде с инверторно управление и енергоспестяващи електромотори. Оборудването за производство се състои от няколко възли, които сами за себе си изпълняват различни функции и операции, за да се достигне до краен продукт както следва: - При автоматичната пълначна система пълненето е на електронен принцип. Мотор редукторите, пневматиката, разпределителите и контролера, уплътненията , ел.шкафа и компонентите и датчиците са на водещи в отраслите си фирми. Управлението е посредством PLC; -Универсална автоматична машина за затваряне на опаковки от пластмаса с пластмасови капачки; -Етикираща машина предназначена за залепване на самозалепващи се етикети. Автоматизираната пълначна линия със своите технически характеристики и иновативни решения, допринася за подобряване на качеството на продукцията и увеличаване на производството чрез енергийно ефективни технологични решения. Мярка 2. Хомогенизирането на полуфабриката е основен цикъл от производствения процес. Инвестиционното намерение на „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД е да замени 2-та стари хомогенизатора с нови. Те са ново поколение машини с PLC управление. Всички електродвигатели са енергоспестяващи. Новите хомогенизатори ще имат възможност автоматично да отвеждане за допълнителна обработка с байпас система, бракувания полуфабрикат. По този начин се намалява зависимостта на фирмата от първични ресурси, включвайки дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини. Инвестицията се отнася за мерки 1 и 2 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез провеждане на процедура „Избор с публична покана“, посочена в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 .(от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 10 месец); 3. Реализация (от 10 до 12 месец).
 • Придобиване на ново оборудване: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор- 1 брой; ВИ (Ко-генерационна инсталация) за собствено потребление- 1 брой.: Описание на дейностите допринасящи за изпълнението на проекта и намаляването на енергопотреблението. *Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор- 1 брой. Дейността ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от производствени помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система.Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменик и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройство, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа. *Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ВИ (Ко-генерационна инсталация) за собствено потребление- 1 брой. Фотоволтаичен модул за генериране на ел.енергия, намиращ се от горната страна на хибридния слънчев колектор. Падащата слънчева светлина предизвиква ел.генериращи процеси в PV частта на колектора и чрез инвертор, контролер и др.елементи трансформира генерираната ел.енергия с цел акумулиране в батерия за бъдещо използване, в нашия конкретен случай – за захранване на 3-те осветителни LED прожектора. Топлинният модул се намира от долната страна на хибрида и през неговата тръбна мрежа преминава топлоносител с цел загряване от слънчевата светлина, преминалата през PV модула, намиращ се от горната страна на слънчевия колектор. Топлоносителят циркулира през тръбната мрежа на топлинния слънчев колектор и се планира през тръбна серпентина да отдава топлината си с цел загряване на вода в съществуващите обемни бойлери, към сегашно време изцяло загрявани с ел.енергия. Награвайки топлоносителя, топлинният модул действа като радиатор и охлажда горноразположения ел.модул на хибридния слънчев колектор. По такъв начин, чрез процеса на охлаждане на ел.модула, топлинният модул спомага за оптимизиране на кпд на ел.модула. Всеизвестно е, че с повишаване на нагряването на тялото си, PV слънчевите колектори намаляват електрогенериращия си капацитет, на което в нашия конкретен случай се противодейства с функционирането на топлинния модул. Инвестицията се отнася за мерки 3, 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 2 до 5 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 5 до 9 месец); 3. Реализация (от 9 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за: енергиен одит; въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001; сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001; публичност и визуализация.: Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извърши предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. След избора на изпълнител от три оферти, съгласно старите указания на УО, следва изработката на Енергийния одит, който подадохме за проверка в АУЕР. Получихме становище за съответствие на одита съгласно процедурата. Енергийния одит и предписаните мерки понататък използвахме за проектното предложение с което кандидатстваме по процедурата. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Услугите за публичност и визуализация - ще бъдат изготвени обозначителни табели 2броя, които ще се поставят на видно място в производственото предприятие. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 1 до 5 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 5 до 8 месец); 3. Реализация (от 9 до 11 месец).

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 161.73, Достигната стойност: 161.73
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 197.48, Достигната стойност: 197.48

Финансова информация

325 216.00 BGN
235 241.20 BGN
231 766.20 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 199 955.02 35 286.18 89 974.80 325 216.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 199 955.02 35 286.18 89 974.80 325 216.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати - 1 брой Обособена позиция 2: Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати- 2 броя , Стойност: 280 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати- 2 броя
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор, Стойност: 5 200.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система ВИ (Ко-генерационна инсталация) за собствено потребление, Стойност: 2 066.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за извършване на енергиен одит, Стойност: 19 450.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.