English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0110-C01
Повишаване енергийната ефективност в Калинел ЕООД
110549817 КАЛИНЕЛ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.12.2017
28.12.2017
01.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, гр.Троян

Описание

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Калинел ЕООД, чрез оптимизиране на производството и намаляване енергийното потребление с изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на системи за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт. 
Специфичните цели на проекта са: 
• Да се повиши енергийната ефективност в предприятието, чрез въвеждане на мерки за подобряване енергийната ефективност;
• Да се повиши производствения капацитет на предприятието, чрез въвеждане на ново високо производително и енергийно ефективно технологично оборудване за основни производствени процеси във фирмата;
• Да се оптимизира технологичният процес и да се подобри ресурсната ефективност в производството `чрез въвеждане на нова енергийно ефективна машина за рециклиране;
• Да се увеличи реализираната печалба, чрез реализиране на енергийни и неенергийни икономии от въвеждане на високопроизводително енергийно ефективно оборудване; 
• Да се увеличат приходите, чрез увеличаване на производството и реализираната продукцията на вътрешния и външен пазар, в резултат на увеличен производствен капацитет и подобрен имидж и повишаване на доверието у клиенти на фирмата.

Проектът предвижда изпълнение на 6 мерки за подобряване енергийната ефективност на дружеството препоръчани от обследване за енергийна ефективност, както и въвеждане на система за енергиен мениджмънт според стандарт ISO 50 001.
Проектът включва и дейности за одит и за визуализация и публичност.
С извършването на посочените дейности ще бъдат постигнати следните цели и резултати:
-Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие с 50,31%
-Намаление на изразходвана електрическа енергия с 7 862 861 kWh на годишна база;
-Спестени емисии СО2 -5 950,1т/г
-Намалено количество на отпадъчни материали за депониране;
-Намалена себестойност на продукцията;
-Увеличен производствен капацитет и приходи от продажби;
-Подобрени пазарни позиции на дружеството.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на Мярка 1(дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Линия за пълнене на възглавници-3 броя): Препоръчана МЯРКА 1 предвижда Въвеждане на три енергоефективни линии за пълнене на възглавници. Технологията при производството (пълнене) на възглавници включва няколко етапа. Първоначално се осъществява разработка на пълнежа (механична) на дарак. Процесът е енергоемък предвид значителната мощност на оборудването. Така обработената пълнежа маса посредством вакуум вентилатори се доставя за пълнене. Последва контрол на грамажа, като при допустими отклонения от приетите се пристъпва към затваряне на възглавницата. Последва пакетаж и складиране на готовата продукция. Процесът на пълнене на възглавници е енергоемък, понеже инсталираните мощности на основното задвижващо оборудване са значителни, а коефициентът на натовареност – висок (0,9). Наред с консумацията на електрическа енергия, при работа на линиите за пълнене, се разходва и компресиран въздух. Той се доставя от компресори, намиращи се в близост до производствения цех. За осигуряване работата на една линия за пълнене на възглавници се разходва 3,61 l/min компресиран въздух. При работа на двете линии се разходват 389,9 Nm3/h компресиран въздух, а в годишен аспект консумация на енергия за производството на сгъстен въздух възлиза на 219 542 kWh/год. Общата годишна консумация на електрическа енергия от линиите за пълнене на възглавници възлиза на 1 197 504 kWh/год. Съществуващите линии, с които „Калинел“ ЕООД разполага са в добро състояние, но с ниска производителност.Посочените линии са с обща производителност от 1 450 бр./h, като в годишен аспект, производителността възлиза на 8 038 800 бр./год. Предвид увеличаващото се търсене на произвежданата от предприятието продукция, „Калинел“ ЕООД възнамерява да повиши производителността посредством въвеждането на три нови енергийно ефективни и високопроизводителни линии за пълнене на възглавници.Предложението е производителността на новите машини да достигне 3 600 бр./h (за всяка машина), което води до увеличаване на продукцията 2,48 пъти. Всяка една от 3те линии за пълнене на възглавници ще е снабдена с: -2бр. захранващи бункера с вакуумно зареждане с капацитет 9 m3; -2бр. филтърни системи след захранващ бункер с два изходящи въздуховода за отвеждане от бункера; -2бр. допълнителни сегмент с височина 1 m (приблизителен обем 3m3) към захранващ бункер; -1бр. автоматично дозиращо и захранващо устройство; -1бр. допълнителни приспособления към дозиращо и захранващо устройство с пръстеновидно захващащо устройство. Работния режим на машината изисква налягане в интервала между 8 и 10 bar. Не се предвижда промяна в режима на работа. Работата на посочените линии е свързана и с консумацията на сгъстен въздух, като консумацията от една линия ще е в размер на 500 dm3/min или 90 Nm3/h от трите линии. Общата годишна консумация на електрическа енергия от предложените линии за пълнене на възглавници възлиза на 306 812 kWh/год. Предложените линии са с обща производителност от 3 600 бр./h, като в годишен аспект, производителността възлиза на 19 958 400 бр./год. При въвеждане на предложената енергийно ефективна мярка (Въвеждане на три нови енергийно ефективни линии за производство на възглавници) се очакват два основни вида икономии – енергийни и неенергийни. Енергийните спестявания са резултат от директна икономия на енергия при въвеждането на енергийно ефективната мярка. Неенергийните спестявания са в резултат от намалени експлоатационни разходи и разходите за поддръжка и ремонт. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване ( месец 1-3) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители ( месец 4-5) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол ( месец 6-17) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 17-18) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 18)
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на Мярка 2 (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Линия за пълнене на завивки-3 броя): МЯРКА 2 от енергийното обследване предвижда закупуване у въвеждане на три енергийно ефективни линии за пълнене на завивки Изходна суровина за производство на завивки са влакна (като пълнеж), плат и конци. Процесът на смесване се осъществява в смесител, след което се подава за разработване на дарак. Последва настилване на разработените влакна на настилвач, прошиване на капитонираща машина, кроене на дискова ножица, обшиване на бие на шевна машина, ролиране и опаковка. Режимът на работа е трисменен, като в годишен аспект работните часове по данни на предприятието възлизат на 5 544 h/год. Технологията при производството (пълнене) на завивки включва няколко етапа. Изходната суровина за завивките (влакна) първоначално се смесват с специален смесител, след което се подават за разработване на дарак. Последва настилане, прошиване, обрязване, рулиране и опаковка. Процесът е енергоемък предвид значителната мощност на оборудването. Процесът на пълнене на завивки е енергоемък, понеже инсталираните мощности на основното задвижващо оборудване са значителни, а коефициентът на натовареност – висок (0,9). Общата инсталирана мощност на двигателите към задвижващото оборудване е в размер на 150 kW (в т.ч. дарак, режещи устройства и вакуум помпи). При коефициент на натовареност 0,9, годишната консумация на електрическа енергия от посочената линия възлиза на 748 440 kWh/год. Наред с консумацията на електрическа енергия, при работа на линията за пълнене се разходва и компресиран въздух. В годишен аспект консумация на енергия за производството на сгъстен въздух възлиза на 109 771 kWh/год. Така общата годишна консумация на електрическа енергия от линията за производство на завивки възлиза на 858 211 kWh/год. Производителността на посочената линия е 240 бр./h, като в годишен аспект, производителността възлиза на 1 330 560 бр./год. Съществуващата линия, с която „Калинел“ ЕООД разполага е с ниска производителност и енергоемка. Предвид увеличаващото се търсене на произвежданата от предприятието продукция, „Калинел“ ЕООД възнамерява да повиши производителността посредством въвеждането на три нови енергийно ефективни и високопроизводителни линии за пълнене на завивки. Предложението е производителността на една нова линия да достигне до 360 бр./h, което ще доведе до увеличаване на продукцията 1,5 пъти. Така в годишен аспект производителността на предложените три нови линии за пълнене на завивки ще нарасне с 5 987 520 бр./год. Съществуващата линия ще продължи да работи заедно с предложените три нови линии. Според представеното офертно предложение всяка една от линиите за пълнене на завивки е снабдена с: -2бр. захранващи бункера с вакуумно зареждане; -2бр. филтърни системи след захранващ бункер, снабдени с два отвеждащи въздуховода от бункера; -2 бр. допълнителни сегменти с височина 1 m (3 m3) към захранващ бункер; -1 бр. автоматично дозиращо и запълващо оборудване; -2бр. автоматична захранваща маса, снабдена с две двойни пълнещи тръби; -8 бр. пръстеновиден инжектор за впръскване под налягане. Предложените линии са с обща производителност от 360 бр./h, като в годишен аспект, производителността възлиза на 5 987 520 бр./год. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване ( месец 1-3) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители ( месец 4-5) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол ( месец 6-17) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 17-18) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 18)
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на Мярка 3 (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Машина за кроене-1бр): Предвидената в одита за ЕЕ МЯРКА 3 е за Въвеждане на енергийно ефективна кроячна линия. Към настоящия момент за кроене на текстилен материал „Калинел“ ЕООД разполага с кроячна машина Kuris Cutty 2321 Z. Производителността на кроячната машина е 45 m/min, като работните ширина и дължина на плота са 1 700 х 1 700 mm. Площта на разкрояваните детайли зависи основно от вида на произвежданото изделие. Приета е средна площ на детайл в размер на 0,2 m2 (1,8 lin m. обиколка). Така при възприетата производителност на кроячната машина времето за разкрояване на 1m2 плат възлиза на 12 s, като при работна площ на плота на кроячната машина 2,89 m2, времето за един цикъл е 34,68 s. Анализ на работния процес показва, че около 60 % от времето е необходимо за зареждане на машината и около 40% е работния режим на кроене. Така в годишен аспект, годишното количество накроен материал възлиза на 506 880 m2/год. Годишната консумация на енергия от машината възлиза на 156 710 kWh/год. Наред с консумацията на електрическа енергия, за осигуряване работата на кроячната машина се използва компресиран въздух с дебит 190 l/min или 11,4 Nm3/h. В годишен аспект, разходът на електрическа енергия за производството на сгъстен въздух възлиза на 4 891 kWh/год. Режимът на работа на кроячната машина е двусменен. Съществуващата машина за кроене на материал е недостатъчна, за да задоволи производствените нужди на предприятието. С въвеждането на мерки 1 и 2 по програмата, необходимото за разкрояване количество материал ще се увеличи значително. Това е и една от причините „Калинел“ ЕООД да предприеме действия по въвеждането на допълнителна машина за разкрояване на материал. Новата машина, освен,че е по-енергоефективна и налага по-ниски експлоатационни разходи. В годишен аспект разходите за експлоатация и поддръжка възлизат на 15 300 лв./год. Разходите за предложената кроячна машина са 70% от разходите на съществуващата или 10 710 лв./год. Машината е и много по-високопроизводителна от наличното оборудване.Производителността на новата кроячната машина е 45 m/min, като работните ширина и дължина на плота е 2 850 х 2 950 mm. Площта на разкрояваните детайли зависи основно от вида на произвежданото изделие. Приета е средна площ на детайл в размер на 0,2 m2 (1,8 л.м. обиколка). Така при възприетата производителност на кроячната машина времето за разкрояване на 1 m2 плат възлиза на 12 s, като при работна площ на плота на кроячната машина от 2,89 m2, времето за един цикъл е 100,89 s. Броят цикли на час възлизат на 36 бр./h. При посочените показатели, производителността на кроячния робот възлиза на 240 m2/h. Анализ на работния процес показва, че около 20 % от времето е необходимо за зареждане на машината и около 80% е работния режим. Така в годишен аспект, годишното количество накроен материал възлиза на 1 013 760 m2/год. Годишната консумация на електрическа енергия възлиза на 119 835 kWh/год. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване ( месец 1-3) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители ( месец 4-5) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол ( месец 6-17) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 17-18) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 18)
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на Мярка 4 (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Машина за рециклиране на бракувана продукция-1бр): МЯРКА 4 от енергийния одит предвижда Въвеждане на енергийно ефективна машина за рециклиране на бракувана продукция Процесът на производство на завивки е съпроводен с генериране на значително количество отпадък. Средно около 6 cm от всички страни при обрязването на завивката след нейното запълване се явява отпадък. За оползотворяване на отпадъчния материал „Калинел“ ЕООД разполага с рециклираща машина, чрез която този отпадък се рециклира и по-нататък се използва като пълнежен материал при производството на същия или друг продукт в предприятието.Производителността на съществуващата машина е 85 kg/h. При посочените годишни работни часове, производителността на машината в годишен аспект е 179,5 t/год. Съществуващата машина за рециклиране на материал е недостатъчна, за да задоволи производствените нужди на предприятието. С въвеждането на мерки 1 и 2 по програмата, необходимото за рециклиране количество материал ще се увеличи значително, въпреки по-малкия процент брак при въвеждането на линиите за пълнене на възглавници. Това е и една от причините „Калинел“ ЕООД да предприеме действия по въвеждането на допълнителна машина за рециклиране на бракувана продукция. Общата инсталирана мощност предложеното оборудване е 50,82 kW. Предвид спецификата на работното оборудване, коефициентът на натовареност ще бъде равен на този на съществуващата машина за рециклиране – 0,9. Така в годишен аспект консумацията на енергия за осигуряване работата на рециклиращата машина възлиза на 96 599 kWh/год. Производителността на предложената машина за рециклиране е значителна – 440 kg/h. При посочените работни часове, годишната производителност на машината възлиза на 929,3 t/год. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване ( месец 1-3) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители ( месец 4-5) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол ( месец 6-17) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 17-18) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 18)
 • Извършване на СМР за изпълнение на Мярка 5 (дейността ще бъде извършена чрез инсталиране на Система за рекуперация на отпадна топлина): Енергийният одит включва мерки за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия-Мярка 5. Основният производствен процес в цех 10 е производството на вата. Процесът на изпичане на вата е много енергоемък и свързан с отделянето на значително количество топлина и вредни газови компоненти. Чрез локални смукатели, генерираните горещи газове се улавят и посредством съществуващата вентилационна система се изхвърлят извън пределите на производственото помещение без да се оползотворява тяхната топлина. Компенсирането на изхвърляния от помещението въздух се осъществява от нагнетателна вентилация, а подгряването на свежия въздух се осъществява от котел на дърва. Количеството свеж въздух, което се подава в помещението посредством съществуващата нагнетателна вентилационна система е 20 000 m3/h. Броят на отоплителните дни за региона на гр. Троян са 195 дни/год., при средната температура на въздуха 4,25 оС. Режимът на работа на предприятието е трисменен, което предполага непрекъсната работа на производствения процес, респ. непрекъсната работа на системата за доставка на свеж въздух в помещението. Подаваният свеж въздух е със средна температура от 17 °С и се подгрява от котел на дърва с к.п.д. 80 % и к.п.д. на пластинчатия топлообменен апарат 83 %. Така при посочения дебит въздух и температура на подавания въздух в помещението от 17°С, годишния разход на енергия за загряване на въздуха възлиза на 418 907 kWh/год.При съблюдаване на коефициентите на полезно действие на котела и топлообменния апарат, необходимото количество топлина, доставяно от котела възлиза на 630 883 kWh/год. При калоричност на използваните дърва за горене в котела 3 833 kWh/t годишния разход на дърва от котела за загряване на въздуха е 164,6 t/год.За циркулацията на вода от котела до производствените помещения се използват две помпи с обща инсталирана мощност 4,4 kW. Доставката на свежия въздух към помещението се осъществява посредством два напорни вентилатора с мощност 12,5 kW всеки или общо 25 kW. За осигуряването на тяхната работа се разходва 137 592 kWh/год. електрическа енергия. Предложената мярка предвижда въвеждане на система за рекуперация на остатъчна топлина. Система за рекуперация на остатъчна топлина ще се използва за улавяне на топлината от отвеждания въздух от машината за изпичане на вата и подгряване на свежия въздух, подаван в помещението. Коефициентът на полезно действие на представените топлообменници в офертното предложение е 73 %. При температура на изхвърляния въздух t=22°С и относителна влажност =55%, рекуператорът ще повиши температурата на външния въздух до 17,2 °С, след което с тази температура той ще бъде подаван в помещението. Необходимата енергия за осигуряване работата на вентилаторите в смукателната и нагнетателна секции на системата възлиза на 117 000 kWh/год. По настоящем, енергията необходима за подгряването на свежия въздух е 630 883 kWh/год. С помощта на предложената система, годишното количество утилизирана топлинна енергия възлиза на 676 378 kWh/год. Това показва, че не е необходимо допълнително подгряване на свежия въздух след въвеждане на предложената система за рекуперация на топлина. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване ( месец 6-7) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители ( месец 7) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол ( месец 7-12) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 12) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 12)
 • Придобиване на ново оборудване за изпълнение на Мярка 6 (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Система за енергиен мониторинг): МЯРКА 6 предвижда Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Технологичните линии и машините, използвани в производството са значим консуматор на електрическа енергия. Електрическата енергия представлява 76,9 % от енергията, консумирана през 2016 год.Понастоящем в завода са въведени процедури и практика за наблюдение на енергопотреблението в предприятието чрез физическо отчитане и анализ на данните от монтирани в отделните цехове контролни електромери. Предприятието разполага с необходимия експертен персонал. Липсва,обаче,автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, включваща съответния софтуер и специфични измерващи устройства, благодарение на които да бъде възможно вземането на решения при повишаване на консумацията на енергия в дадено производство. Въвеждането на автоматизираната система за мониторинг ще доведе до непрекъснат мониторинг на потреблението. Наличието на информация за моментната консумация на електрическа енергия ще доведе до вземане на навременни управленски решения при сериозни разминавания в специфичното потребление на енергия. Въвеждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол ще допринесе за намаляване на енергийните разходи и взимането на ефективни и своевременни управленчески решения в тази насока, което е невъзможно без наличието на актуална и точна информация.С въвеждането на свободния пазар на електроенергия у нас, изискванията към функциите на системите за мониторинг и контрол на електропотреблението се завишиха. Освен контрола в реално време на консумацията на електроенергия и изработването на различни справки, системите трябва да спомагат за планирането и спазването на заявените почасови количества електроенергия към търговеца чрез осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно крайното енергийно потребление, предаване и получаване на данни посредством форма на електронна комуникация.Въведената система ще има следните възможности: Отдалечен достъп до данните за потреблението в реално време, без прекъсвания и натрупване на грешки; Възможност за включване в системата на устройства измерващи, както количествените параметри на енергии и мощности така и качествени параметри; групиране на електромерните устройства в т.н. контролни точки;Извеждане на съставените справки за произволен период от време; Възможност за съставяне на множество изчислителни схеми за остойностяване наелектроенергията; Съставяне на прогнозни часови графици за потреблението;Възможност за съставяне на динамични активни блок-схеми на работни възли. Обект на настоящото енергийно обследване са линиите за пълнене на възглавници, линии за пълнене на завивки, машина за кроене и машина за рециклиране на бракувана продукция. Консумацията на електрическа енергия от посочените линии/машини е 2 294 298 kWh/год.Предвид това, че консумацията на сгъстен въздух е значителна се предвижда и интегрирана система за мониторинг на консумацията на сгъстен въздух, респ. система за мониторинг консумацията на енергия за неговото производство. Системата ще включва: -табла за измерване; -токови измервателни трансформатори; -монтаж на измервателната система и настройка; -компютърна конфигурация; -софтуер и настройка на система за енергиен мониторинг, включваща: визуализация и контрол в реално време; обработка на данните в реално време; модул за справки и отчети; визуализация на справки в графичен и табличен вид; алармен модул; възможност за въвеждане на виртуални материали. Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Провеждане на процедура за избор на изпълнители на предвиденото оборудване (месец 6) 2/ Подписване на договори с избраните изпълнители (месец 6-7) 3/ Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (месец 7-12) 4/ Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол ( месец 12) 5/Поставяне на стикери за визуализация на проекта и получената помощ (месец 12).
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50 001: В рамките на проекта предвиждаме въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50 001. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. С въвеждането и прилагането на този стандарт целим намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001 осигурява системата, по която ще можем да идентифицираме миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработим енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще ни подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Въведената система ще бъде едно надграждане на системата за енергиен мениджмънт. Освен това, въведената система ще допринесе за утвърждаване на имиджа на Калинел като социално отговорно предприятие, което полага грижи и прилага отговорни производствени практики с грижа за околната среда и персонала. Въвеждането на системата ще е допълнително предимство особено пред най-важния ни клиент ИКЕА, които поставят изключително високи изисквания към своите доставчици за опазване на околната среда. В резултат въвеждане на системата очакваме да постигнем: •подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и конкурентно предимство чрез по-ниски разходи на енергия; •повишавате ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; •демонстрирате нашата корпоративна социална отговорност като поемане отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове пред клиенти и партньори; •популяризирате нашата система за управление на енергията за създаване на положителен образ на фирмата и насърчавате енергийната ефективност в цялата верига за доставки; •възможност да се възползвате от програмите за финансиране и данъчни облекчения. Стъпките за реализация включват: 1. Избор на консултант за въвеждане на система ISO 50 001 2. Разработване на документация и процедури и въвеждане на системата за енергиен мениджмънт 3. Вътрешен одит 4.Съдействие при избор на сертифициращ орган - във връзка с препоръки и проверка за актуална акредитация и опит и др. 5.Съдействие при отстраняване на препоръки и забележки от страна на сертифициращия орган при одита на системата с цел постигане на пълно съответствие.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50 001: С цел удостоверяване въведената система за енергиен мениджмънт ще бъде избрана сертифицираща организация за провеждане на одит на системата и издаване на сертификат. Сертификационният орган винаги е трета независима страна - българско или чуждестранно юридическо лице, акредитирано по надлежния ред да извършва сертификационна дейност. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. За целта ще изберем акредитирана организация съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или 2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). Дейността ще се реализира чрез изпълнението на следните стъпки: 1/ Избор на сертифицираща организация, акредитирана за ( месец 13) 2/ Подписване на договори с избрания изпълнител ( месец 13) 3/ Провеждане на одит на въведената система ( месец 13-14) 4/ Отстраняване на забележки и корекции , ако е приложимо (месец 14) 4/ Получаване на сертификат за сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50 001 (месец 14).
 • Осигуряване на публичност и визуализация: Калинел ЕООД ще предоставя активно информация за проекта, съгласно изискванията за информиране и публичност на програмата. Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на всички служители. При изпълнение на проекта ще се спазват всички изисквания на Единен наръчник за визуализация 2014-2020, публикуван на Интернет страницата на УО. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициента, изрично ще се указва финансирането от фондовете на ЕС на операцията, чрез: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на операцията ; - общото лого за програмния период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта ще информираме обществеността за получената подкрепа, като: - проведем информационно събитие/пресконференция при събитие при стартиране и приключване на проекта - включим на уебсайта на фирмата кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като откроим финансовата подкрепа на ЕС.В уебсайта ще бъдат поставени цветни логото на оперативната програма и емблемата на ЕС. На сайта ни ще бъдат публикувани тръжните документи за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - поставим постоянна табела с информация за проекта, в който се споменава финансовата подкрепа на Европейския съюз. На новозакупеното оборудване ще бъдат поставени обозначителни стикери. През целия срок на изпълнение на проекта ще спазваме изискванията за поставяне на текстове и визуализация на всички материали по проекта, включително, но не само тръжната документация и всякакви информационни материали във връзка с проекта. Регулярно ще информираме местните медии за прогреса по проекта и постигнатите междинни и крайни резултати- напр. придобит сертификат за въведена с-ма за енергиен мениджмънт и др. Стъпки за изпълнение на дейността: 1: Избор на изпълнител /1-ви месец/ 2: Дейности по информиране и публичност /месец 1-18/
 • Одит на проекта: Съгласно изискванията на програмата и сумата на заявената безвъзмездна помощ се налага провеждане на независим финансов одит на проекта, тъй като предвидената безвъзмездна помощ е повече от 750 000 евро.. За целта ще бъде избран външен одитор, който да направи преглед на документацията по проекта и ще изготви доклад за независим одит на проекта според изискванията на УО. Стъпки за изпълнение на дейността: 1: Избор на изпълнител /18-ви месец/ 2: Извършване на независим одит на проекта /месец 18/

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 7 862.86, Достигната стойност: 7 862.86
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 179.50, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 5 950.10, Достигната стойност: 5 950.10

Финансова информация

3 142 001.00 BGN
1 571 000.50 BGN
1 522 091.51 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 335 350.42 235 650.08 1 571 000.50 3 142 001.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 335 350.42 235 650.08 1 571 000.50 3 142 001.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка на специализирано енергийно ефективно производствено оборудване по обособени позиции както следва: Об. позиция 1: Оборудване в изпълнение на мярка 1 от препоръки в доклад от енергийно обследване Линия за пълнене на възглавници-3бр Об. позиция 2: Оборудване в изпълнение на мярка 2 Линия за пълнене на завивки-3бр Об. позиция 3:Оборудване в изпълнение на мярка 3 Машина за кроене-1бр. Об. позиция 4: Оборудване в изпълнение на мярка 4 Машина за рециклиране на бракувана продукция-1бр., Стойност: 2 943 780.00
 • Обособена позиция 1: Oборудване в изпълнение на мярка 1 от препоръки в доклад от енергийно обследване -Линия за пълнене на възглавници-3бр
 • Обособена позиция 2: Оборудване в изпълнение на мярка 2 Линия за пълнене на завивки-3бр
 • Обособена позиция 3: Оборудване в изпълнение на мярка 3 Машина за кроене-1бр.
 • Обособена позиция 4: Оборудване в изпълнение на мярка 4 Машина за рециклиране на бракувана продукция-1бр.
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за услуги по въвеждане на ISO 50001, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за услуги по въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за услуги по сертификация на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за услуги по сертификация на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на СМР в изпълнение на мярка 5 от препоръки в доклад от енергийно обследване -Система за рекуперация на отпадна топлина, Стойност: 97 700.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР в изпълнение на мярка 5 от препоръки в доклад от енергийно обследване -Система за рекуперация на отпадна топлина
Предмет на предвидената процедура: Избор на доставчик в изпълнение на мярка 6 от препоръки в доклад от енергийно обследване-Доставка и инсталиране на Система за енергиен мониторинг, Стойност: 81 521.00
 • Обособена позиция 1: Избор на доставчик в изпълнение на мярка 6 от препоръки в доклад от енергийно обследване-Доставка и инсталиране на Система за енергиен мониторинг
Предмет на предвидената процедура: Избор на независим одитор на проекта, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на независим одитор на проекта
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на мерки за визуализация и публичност, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на мерки за визуализация и публичност
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за: „Доставка на специализирано енергийно ефективно производствено оборудване по три обособени позиции“: Об. позиция 1: Оборудване в изпълнение на мярка 1 от препоръки в доклад от енергийно обследване Линия за пълнене на възглавници-3бр Об. позиция 2: Оборудване в изпълнение на мярка 2 Линия за пълнене на завивки-3бр Об. позиция 3: Оборудване в изпълнение на мярка 4 Машина за рециклиране на бракувана продукция-1бр., Стойност: 2 288 577.00
 • Обособена позиция 1: Оборудване в изпълнение на мярка 1 от препоръки в доклад от енергийно обследване Линия за пълнене на възглавници-3бр
 • Обособена позиция 2: Оборудване в изпълнение на мярка 2 Линия за пълнене на завивки-3бр
 • Обособена позиция 3: Оборудване в изпълнение на мярка 4 Машина за рециклиране на бракувана продукция-1бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.