English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.009-0002-C01
Изграждане на Кризисен център за лица
ЕФРР ==> Региони в растеж
17.01.2017
17.01.2017
17.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Велико Търново

Описание

Проектното предложение предвижда изграждане на "Кризисен център за лица" с общ капацитет 30 лица (места), разположен в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства.

"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ ще се реализират следните основни дейности: кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно включване в обществения живот.

Поради разполагането на Кризисния център за лица в две сгради в рамките на УПИ X и УПИ XII, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“, архитектурно те ще изглеждат по сходен начин и ще бъдат обособени като самостоятелни сгради (тип пасивна къща) и пространства, независими едно от друго. Сградите ще съответстват на градската архитектурата и ще хармонизират на околната среда в района.

Организация на пространството на двата кризисни центрове включва следните помещения: стая за прием; спални помещения; санитарни помещения; дневна, кухненски бокс и трапезария; зали за терапия; офис и санитарно помещение за персонала; медицински кабинет и изолатор; складово и перално помещение; гараж. 

Предвидено е оборудване и обзавеждане, отговарящо на нормативните изисквания и подходящо за предоставянето на социалната услуга от резидентен тип "Кризисен център".
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Основната цел на тази дейност е да се осъществи максимално ефективно и прозрачно разходване на средствата по проекта, както и да се координира и контролира постигането на заложените цели. Дейността ще бъде организирана в следните етапи: 1.Определяне и назначаване на екипа: Екипът ще бъде сформиран от експерти с квалификация и професионален опит, съобразени с изискванията на Насоките за кандидатстване и със спецификата на предвидените дейности. Той ще бъде съставен от: - Ръководител на проекта; - Счетоводител; - Експерт "Инвеститорски контрол"; - Експерт "Обществени поръчки"; - Координатор на проекта. Подробното описание на задълженията и отговорностите на всеки член на екипа е дадено в Раздел 7. Екипът на проекта ще бъде съставен само от общински експерти. 2. Текущо управление на проекта: - детайлно запознаване на членовете на екипа за управление с Методическите указания на УО на ОПРР за изпълнение на сключените договори; - провеждане на периодични срещи на екипа (ако е необходимо срещите ще бъдат ежемесечни, особено ако са възникнали проблеми, свързани с технически въпроси, разходи, качество или други теми, свързани с ДБФП). За всяка среща ще се води протокол; - актуализиране на план-графика на проекта след текущо отчитане на напредъка; - регулярни срещи с представители на избраните изпълнители и всички други лица, които имат участие в изпълнението на проекта на съответния етап; - при необходимост ще се организират и отделни технически срещи, включително и на място на обекта. 3. Финансово управление на проекта: - вътрешната организация на финансовите документи ще бъде направена така, че да подпомага управлението – ще бъде въведена номерация на платежните нареждания за целите на проекта, номерация на сметките и договорите, така че да предполага лесно архивиране и проследяване. - ще бъдат правени копия на разходно - оправдателни документи за всеки вид разход още в момента на извършването му, за архива на проекта. 4. Провеждане на процедури за избор на изпълнители: - актуализиране и съгласуване с УО график на обществените поръчки; - организация на изготвянето на документациите за избор на изпълнители; - организация на процедурите за избор на изпълнители; - контрол на процеса по изпълнение на договорите с избраните изпълнители. 5.Вътрешен мониторинг на проекта: - периодично актуализиране на план – графика на проекта и графиците на всяка задача; - 100 % документални проверки – междинни и при извършване на плащане - за качество и за достоверност и допустимост; - доклади за документална проверка - при подписване на приемо-предавателен протокол и оформяне на плащане.
 • Изпълнение на СМР чрез инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) : Изпълнението на строително-монтажните работи по проектното предложение ще бъде възложено и изпълнено чрез инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор). Поради разполагането на Кризисния център за лица в две сгради в рамките на УПИ X и УПИ XII, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“, архитектурно те ще изглеждат по сходен начин и ще бъдат обособени като самостоятелни сгради (тип пасивна къща) и пространства, независими едно от друго. Съгласно издадените Скици №80-323-7/08.07.2016 г. и №80-323-8/08.07.2016 г. на парцелите, заверени от Главния архитект на община Велико Търново и изготвените схеми/чертежи, двете сгради ще са разположени както следва: - пасивна къща I на два етажа - в северозападния край на УПИ XII, кв. 53; ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“ - пасивна къща II на два етажа-в северозападната част на УПИ X, кв. 531, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“. Ориентацията на входовете на всяка от сградите ще бъде еднаква, както и разположението и оформлението на площадката за спорт и отдих и прилежащите зелени пространства. Сградите ще съответстват на градската архитектурата и ще хармонизират на околната среда в района, където ще се изграждат-да не се открояват и набиват на очи като специални, т. е. да отговарят на общата архитектурна стилистика или на съвременното строителство в района, в който се изграждат. Сградите разполагат с прилежаща територия, която ще се обособи като част от услугата и ще има лесен достъп до външните прилежащи пространства. Където е възможно, предвид наклонения терен, в дворното пространство ще се избягва етажиране и стълби с цел осигуряване на лесен достъп и преход за лица със затруднена мобилност. За всяка сграда ще се осигурят по две паркоместа за автомобили откъм улицата. Сградите ще осигуряват възможност за обособяване на спални помещения, които да бъдат самостоятелни, с осигурен достъп до общите за всички помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания. При проектирането на къщите размерите, площите и обзавеждането на всички комуникационни зони във и извън тях, санитарните възли и останалите помещения ще бъдат предвидени за ползване и от лица с двигателни увреждания съгласно условията на приложената таблица и на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Върху прилежащите на двете къщи имоти ще бъдат извършени благоустройствени мероприятия и озеленяване, които да гарантират възможност за визуално проследяване на местоположението на ползвателите на услугата. Прилежащото пространство ще бъде оформено така, че да позволява провеждането на разнообразни занимания – самостоятелно спортуване, разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, спорт. Организация на пространството на двата кризисни центрове включва следните помещения: стая за прием; спални помещения; санитарни помещения; дневна, кухненски бокс и трапезария; зали за терапия; офис и санитарно помещение за персонала; медицински кабинет и изолатор; складово и перално помещение; гараж. Предвидено е оборудване и обзавеждане, отговарящо на нормативните изисквания и подходящо за предоставянето на социалната услуга от резидентен тип "Кризисен център": обзавеждане и инвентар за спалните помещения; аксесоари за баня и тоалетна; оборудване, обзавеждане и инвентар за кухненски бокс, трапезария и дневна; оборудване и обзавеждане на перално и складово помещения; оборудване и обзавеждане на офиси за управител и персонал; специализирано оборудване и обзавеждане за медицински кабинет (манипулационна) и изолатор; оборудване и обзавеждане за зали за терапия.
 • Изпълнение на строителен надзор: Съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности се предвижда осъществяването на строителен надзор по време на цялото СМР. Той ще се извършва от изпълнител, избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "осъществяване на строителен надзор". Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, свързани с надзора на предвидените строителните дейности. Избраният изпълнител за упражняване на строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи изпълнителят ще изготви окончателен доклад.
 • Въвеждане на обекта в експлоатация: След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания се предвижда изпълнителят на строителен надзор с оглед въвеждане на обекта в експлоатация да представи: - окончателен доклад по чл. 168, ал. 6; - договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; - технически паспорт, документ за собственост /или документи удостоверяващи качеството на възложител на строежа; - строително разрешение /акт за узаконяване, - протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива, - акт обр. 14 за приемане на конструкцията, - констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания, - документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, - удостоверение по чл.54а от ЗКИР от Агенция по Геодезия, картография и кадастър и др.
 • Изпълнение на мерки за информация и комуникация: Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013 в проектното предложение са предвидени мерки и дейности за информация и комуникация, чрез които да се информира обществеността за приноса на Общността за изпълнението на заложените интервенции и за ефекта, който те ще имат за развитието на град Велико Търново. Всички дейности ще бъдат съобразени с изискванията на Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (Единния наръчник). Мерките за информация и комуникация са насочени към следните групи: - Целеви групи и преки бенефициенти по проекта; - Широка общественост (на общинско и областно ниво); - Разпространители на информация (национални и регионални медии). Изпълнението ще съответства на заложените в Националната комуникационна стратегия принципи, а именно: - Равнопоставеност – изпълнението на мерките за информация и комуникация ще осигури равен достъп до информация както на всички заинтересовани страни, така и на широката общественост като цяло; - Навременност – всички мерки за информация и комуникация са планирани и ще бъдат изпълнени с оглед своевременното задоволяване на идентифицираните нужди на отделните групи и аудитории; - Адаптивност – всички мерки за информация и комуникация са съобразени със специфичните особености както на идентифицираните групи и аудитории, така и на конкретната ситуация, в която се изпълняват; - Партньорство – всички мерки ще се изпълняват в открит диалог и взаимодействие с всички заинтересовани страни; - Прозрачност – ще се предоставя информация за изпълнението на мерките по информираност и публичност, съгласно Единния наръчник за бенефициента. Основна цел на дейността е достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки. Изпълнението има за цел и да повиши публичността и прозрачността на процеса на реализация на проектното предложение. Комуникационни канали, които ще бъдат използвани при реализацията на тази дейност: - Електронни медии; - Печатни медии; - Онлайн медии (включително социални мрежи); - Областен информационен център - Велико Търново; - Директна комуникация (пресконференции, официални церемонии, информационни дни, разработване на брошури и промоционални материали); - Външна реклама (билбордове, постоянни обяснителни табели) Съгласно Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация при всички мерки, предприети от бенефициента се указва съфинансирането на фондовете на ЕС чрез поставяне на: - Емблемата на ЕС; - Наименование на съответния фонд (в случая ЕФРР); - Общото лого на програмен период 2014-2020. Всички документи и материали, свързани с управлението на проекта ще съдържат гореописаните реквизити и дизайнът им ще бъде съобразен с изискванията на Единния наръчник. В стойността на дейността в настоящия раздел са включени разходите за дейността, с включен ДДС.
 • Одит на проекта: Бенефициентът ще организира извършването на одитна проверка за проекта с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на Европейския съюз. При изпълнение на дейността по извършване на ангажименти по договорени процедури ще се прилага Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средствата от Структурните и фондове и Кохезионния фонд на ЕС на ниво бенефициент (Инструкцията), издадена от Сертифициращия орган (Дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите). Одитът ще бъде извършен от регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит, избрани по реда на Закона за обществените поръчки съобразно заложената стойност в бюджета. Избраният изпълнител ще отговаря на изискванията, заложени в Инструкцията. Целта на ангажимента също така е и да установи наличие на констатации, които могат да бъдат: - Съществени констатации – установени недостатъци, които имат пряко отражение върху верифицирането на разходите. Такива констатирани пропуски могат да доведат до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и предприемането на конкретни дейности от бенефициента, които са насочени към промяна/засилване на контролните дейности от самия бенефициент. - Второстепенни констатации – установени недостатъци, които при определени обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите, респективно на размера на средства от СКФ, които следва да се възстановят от ЕК. Такива недостатъци могат да се отстранят от бенефициента. - Несъществени констатации – добри практики, оптимизиране на дейността, т.е. тези констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. Тези недостатъци имат формален характер.
 • Доставка на оборудване и обзавеждане: За изпълнението на тази дейност бенефициентът планира да обяви процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на необходимото оборудване, обзавеждане и инвентар за двата кризисни центъра, съгласно приложената към проектното предложение остойностена техническа спецификация. Предвид естеството на социалната услуга, която ще бъде разкрита в последствие, екипът по разработване на проектното предложение е предоставил списък с базовото оборудване и обзавеждане, необходими за нормалното функциониране на Кризисния център. Оборудването и обзавеждането, които ще бъдат закупени в рамките на тази дейност включват най-общо: - Кухненско обзавеждане, оборудване и кухненски инвентар; - Обзавеждане на спални помещения включително легла, матраци, шкафове за лични вещи на ползвателите; - Оборудване и обзавеждане на общите помещения, включително трапезария, дневни, складови помещения; - Оборудване, обзавеждане и аксесоари за санитарни възли; - Щори, завеси, пердета, килими и др. - Оборудване и обзавеждане за офисите на управителя и персонала; - Оборудване и обзавеждане на залите за терапия, включително работилница за трудотерапия; - Специализирано оборудване за хора със затруднена мобилност.

Индикатори

Население, ползващо подобрени социални услуги, Целева стойност: 110.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 169 123.77 BGN
2 169 123.77 BGN
1 306 586.62 BGN
85.00 %
 • [1] Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 843 755.21 325 368.56 0.00 2 169 123.77
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 843 755.21 325 368.56 0.00 2 169 123.77

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на обект "Изграждане на Кризисен център за лица" , Стойност: 1 457 052.14
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка със СМР на проект " Изграждане на Кризисен център за лица" по обособени позиции: Обособена позиция 1: "Извършване на независим строителен надзор", Обособена позиция 2: "Извършване на оценка на съответствието на проектите", Стойност: 47 000.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”
 • Обособена позиция 2: "Извършване на оценка на съответствието на проектите"
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на Кризисен център за лица” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери (лепенки) и информационни брошури”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”, Стойност: 17 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери (лепенки) и информационни брошури”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, съгласно техническа спецификация по обособени позиции: позиция 1 "Мебели", позиция 2 "Бяла и черна техника", позиция 3 "Компютри и периферия", позиция 4 "Електрически инструменти и железария", позиция 5 "Домашни потреби", позиция 6 "Постелен инвентар", позиция 7 "Аптечни артикули", позиция 8 "Медицинско оборудване"., Стойност: 236 651.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Мебели"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Бяла и черна техника"
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 "Компютри и периферия"
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 "Електрически инструменти и железария"
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 "Домашни потреби"
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6 "Постелен инвентар"
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7 "Аптечни артикули"
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция 8 "Медицинско оборудване"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на техническа документация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: "АР ДЖИ БИ" - гр. София
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на обект "Изграждане на Кризисен център за лица" , Стойност: 1 457 052.14
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на обект "Изграждане на Кризисен център за лица" , Стойност: 1 457 052.14
 • Обособена позиция 1: "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Жоро Георгиев Ковачев - Ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Ваня Ангелова Косинчева - Счетоводител проект
 • Обособена позиция 3: инж. Вяра Георгиева Димитрова - Експерт "Инвеститорски контрол"
 • Обособена позиция 4: Мариана Малчева Иванова - Координатор проект
 • Обособена позиция 5: Явор Росенов Иванов - Експерт "Обществени поръчки"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.