English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0342-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД
107523513 М-ПРЕС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
24.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Севлиево, гр.Севлиево

Описание

Фирма „М-прес” ООД развива дейност на пазара от 1996 година. Нашата производствена дейност включва дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и довършителни операции на полиграфическа продукция – етикети, флаери, дипляни, брошури, книги, вестници, формуляри, печатни рекламни изделия и др. 
За да осъществим своите стратегически планове за развитие, предвиждащи разширяване на пазарните позиции на вътрешен и външен пазари, планираме изпълнението на настоящия проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност на предприятието и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, при което той ще може да произвежда повече от всички вече произвеждани продукти.
Проектът включва 5 дейности за придобиване на производствено оборудване, представляващо първоначални инвестиции в материални активи, в съответствие с мерките за енергийна ефективност залегнали в одитния доклад, одобрен от АУЕР, както и дейност за въвеждане на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 и сертифицирането й. 
Всички дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания – по правилата на ПМС 160/ 01.07.2016, Условията за кандидатстване и Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК. Заедно с това в рамките на проекта ще изпълним и задължителни дейности по информиране и публичност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Обща цел на проекта е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятие "М-прес" ООД. 
Като резултат от неговото изпълнение очакваме след приключване на проекта следните ефекти по отношение повишаване на конкурентоспособността и рентабилността на компанията: 
-	    Повишаване на енергийната ефективност (Фактор на енергийни спестявания (ESR) от изпълнение на проекта общо: 75,11 %);
-       Разширяване на производствения капацитет (общо над 20 %);
-       Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството;
-       Принос за опазване на околната среда.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Високоскоростен книговезки нож - 1 брой): В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Високоскоростен книговезки нож - 1 брой. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 1 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Към момента във фирмата се извършва форматиране на хартията преди печат и оформяне и окрайчване на готовите напечатани изделия със стар прав книговезки нож. Машината е морално и физически остаряла, със сравнително ниска производителност и енергоефективност. Книговезкият нож е с производителност 72 броя цикъла на час (1 цикъл включва позициониране на хартията на необходимия размер, подаване на сигнал за рязане от оператор чрез натискане едновременно на два бутона, работен ход на резеца, ход на резеца за връщане в изходна позиция). По паспортни данни инсталираната мощност на машината е 7,1 kW. Машината работи 2000 часа годишно. В изпълнение на настоящия проект, “М-ПРЕС” ООД възнамерява да подмени стария прав книговезки нож с нов високоскоростен прав книговезки нож. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност и по-висока енергоефективност. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 3 kW, а производителността на новата машина ще бъде 360 бр. цикъла/час (1 цикъл включва позициониране на хартията на необходимия размер, подаване на сигнал за рязане от оператор чрез натискане едновременно на два бутона, работен ход на резеца, ход на резеца за връщане в изходна позиция). Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата - 2000 часа годишно. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Увеличаване на производствения капацитет и произведената продукция; - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 17-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (18-ти месец) При изпълнение на дейността, “М-ПРЕС” ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. “М-ПРЕС” ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Напълно автоматична комбинирана сгъвачка - 2 бр.): В рамките на дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи: Напълно автоматична комбинирана сгъвачка- 2 бр. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 2 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Към момента във фирмата се извършва сгъване на хартия с различни размери и дебелини, с различен брой гънки и конфигурации, съобразени със спецификата на конкретното изделие с две стари сгъвачки за хартия. Машините са морално и физически остарели и с ниска производителност, енергоефективност и степен на автоматизация. Всяка от сгъвачките за хартия е с производителност 12000 бр. листа/час при паралелни гънки и 6 000 бр. листа/час при кръстосани гънки (ножово сгъване). За енергийните пресмятания в енергийния доклад е взета за обща производителност- 18 000 бр. листа/час По паспортни данни инсталираната мощност на машините е по 3,75 kW или обща мощност-7,5 kW. И двете машини работят 2000 часа годишно. В изпълнение на настоящия проект, “М-ПРЕС” ООД възнамерява да подмени старите сгъвачки за хартия с две нови напълно автоматични комбинирани сгъвачки за хартия. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност и по-висока енергоефективност и степен на автоматизация. Инсталираната мощност на новите машини ще бъде 4,4 kW за всяка или общо 8,8 kW. Производителността на всяка от новите сгъвачки е 42000 бр. листа/час при паралелни гънки и 21000 бр. листа/час при кръстосани гънки (ножово сгъване). За енергийните пресмятания в одитния доклад е взета обща производителност- 63000 бр. листа/час ). Предвижда се новите машини да работят с работен режим като старите - 2000 часа годишно. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Увеличаване на производствения капацитет и произведената продукция; - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 17-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (18-ти месец) При изпълнение на дейността, “М-ПРЕС” ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. “М-ПРЕС” ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Дигитална цветна печатна машина - 1 бр.) : В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Дигитална цветна печатна машина - 1 бр. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 3 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Към момента във фирмата се извършва пълноцветно и едноцветно отпечатване на мостри и продукция в къси тиражи - до 300 бр. с Дигитална цветна печатна машина. Машината е морално и физически остаряла, със сравнително ниска производителност и енергоефективност. Дигиталната цветна печатна машина е с производителност 25 бр. листа при максимален формат в минута. По паспортни данни инсталираната мощност на машината е 3 kW. Машината работи 2000 часа годишно. В изпълнение на настоящия проект, М-ПРЕС” ООД възнамерява да подмени старата Дигитална цветна печатна машина с нова Дигитална цветна печатна машина. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност и по-висока енергоефективност. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 2,2 kW, а производителността - 80 бр. листа при максимален формат в минута (4800бр./ч). Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата- 2000 часа годишно. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Увеличаване на производствения капацитет и произведената продукция; - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 17-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (18-ти месец) При изпълнение на дейността, “М-ПРЕС” ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. “М-ПРЕС” ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Машина за перфорация и номерация - 1 бр.) : В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Машина за перфорация и номерация - 1 бр. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 4 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Към момента фирмата разполага с произведена през 1985 година, морално и физически остаряла със сравнително ниска производителност и енергоефективност, машина за перфорация и номерация. Машината перфорира за лесно откъсване впоследствие и номерира вече отпечатаните листове един по един. Машината за перфорация и номерация е с производителност 4000 бр. листа на час. По паспортни данни инсталираната мощност на машината е 3,3 kW. Машината работи 2000 часа годишно. В изпълнение на настоящия проект, “М-ПРЕС” ООД възнамерява да подмени старата Машина за перфорация и номерация с нова Машина за перфорация и номерация. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност и по-висока енергоефективност. Новата машина ще перфорира за лесно откъсване впоследствие и номерира вече отпечатаните листове, като ще има възможност за номериране на готови комплекти от няколко листа едновременно и автоматично отброяване по кочани на готовата продукция. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 2,4 kW, а производителността - 9000 бр. листа на час. Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата- 2000 часа годишно. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Увеличаване на производствения капацитет и произведената продукция; - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 17-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (18-ти месец) При изпълнение на дейността, “М-ПРЕС” ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. “М-ПРЕС” ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Машина за щанцоване - 1 бр.) : В рамките на дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следният актив: Машина за щанцоване - 1 бр. МЯРКА ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ОДИТ КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА: МЯРКА 5 ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Фирмата разполага с произведена през1958 година, морално и физически остаряла със сравнително ниска производителност и енергоефективност, машина за щанцоване. Оборудването се ползва за щанцоване (изрязване), преге (оформяне на релеф в хартията) и биговане (оформяне на участъци за сгъване) на готова отпечатана хартия и картони. Машината за щанцоване е с производителност 2500 бр. листа на час. и инсталирана мощност 6,2 kW. Машината работи 2000 часа годишно и се обслужва от трима работници. В изпълнение на настоящия проект, “М-ПРЕС” ООД възнамерява да подмени старата Машина за щанцоване с нова Машина за щанцоване. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност, по-висока енергоефективност и степен на автоматизация. Инсталираната мощност на новата машина ще бъде 10 kW, а производителността- 5500 бр. листа на час. Предвижда се новата машина да работи с работен режим, като старата- 2000 часа годишно и да се обслужва от един работник, заради по високата степен на автоматизация. Приносът на мярката за изпълнение на проекта се състои в: - Спестявания на енергия (енергопотребление); - Увеличаване на производствения капацитет и произведената продукция; - Намаление на емисиите СО2; - Финансови ползи: от енергийни спестявания (от намаляване на разходите за енергийно потребление) и неенергийни спестявания (от намаляване на производствения брак, разходите за ремонт, поддръжка и консумативи и разходите за работна заплата). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 17-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемо-предавателен протокол (18-ти месец) При изпълнение на дейността, “М-ПРЕС” ООД ще информира по подходящ начин обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и за резултатите от него. “М-ПРЕС” ООД ще предприеме необходимите мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, като разходите за тях ще бъдат за сметка на предприятието.
 • Консултантски услуги за разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 и сертифициране по стандарта (в рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 и сертифициране по стандарта).: Предмет на дейността е извършването на следните услуги: - разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001, и -сертифициране по ISO 50001, които поради спецификата си ще бъдат извършени от различни независими изпълнители. КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА СЪГЛАСНО ISO 50001 ще осигурят пълно съдействие за подготовка за сертифициране в съответствие с изискванията на ISO 50001 и включват: - Преглед на състоянието; - Разработване на документи от системата за управление (Политика; Процедури; Формуляри, чек-листове и други помощни документи; Инструкции; Наръчник); - Приемане на документите от съвместни екипи; - Внедряване (Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта и съдействие при внедряването); - Извършване на вътрешен одит (проверка на готовността за сертификация) и предаване на доклад. КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO 50001 ще включат сертификация (от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии) на въведената система за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт ISO 50001 "Системи за управление на енергията": ще бъдат извършени процедури по верификация за цялост на документацията и готовност за сертификация и верификация за функциониране на система за управление; изготвяне на доклад от сертификационен одит; издаване на сертификат. ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Внедряването на система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001 ще осигури на «М-прес» ООД призната рамка за интегриране на енергийната ефективност в нейната управленска практика. ISO 50001 е последователност от процесите: планиране, извършване, проверка, действие за непрекъснато подобряване на системата за енергийно управление. Очаква се въвеждането му да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. За успешното му въвеждане ще бъдат ангажирани всички нива и длъжности в организацията и най-вече главното управление. Консултантските услуги ще допринесат за успешното внедряване на системата чрез осигуреното компетентно съдействие за постигане на пълно съответствие с изискванията на стандарта. ISO 50001 ще се приложи за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от предприятието. Стандартът ще осигури на «М-прес» стратегия за управление за увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите и подобряване на енергийните характеристики. Ползи от въвеждане на стандарта за предприятието: - Принос за по-добро използване на съществуващите енергоемки активи; - Осигуряване на прозрачност и улеснена комуникация относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчаване на най-добрите практики за енергийно управление и затвърждаване доброто поведение в енергийното управление; - Помощ в оценката на съоръжения и поставяне на приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигуряване на рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улесняване на подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Внедряването на система по ISO 50001 ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията, с което ще бъде надграден ефектът от изпълнение на мерки 1, 2, 3, 4 и 5 по дейности 1, 2, 3, 4 и 5 за повишаване на енергийната ефективност в рамките на настоящия проект. С въвеждане на стандарта компанията ще направи положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси и смекчаване на ефектите в световен мащаб от използването на енергия, като глобалното затопляне.
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност: Дейността е изпълнена преди подаване на проектното предложение и след обявяване настоящата процедура. Изпълнението включи извършване на енергиен одит по образец на предприятие "М-Прес" ООД. Одитът е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одит беше внесен за разглеждане от АУЕР и получи становище за съответствие с вписано одобрение № BG16RFOP-329 / 22.08.2016 г. ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: На базата на извършения енергиен одит на промишлената система на "М-прес", изготвен за целите на участие по настоящата процедура, бяха определени 5 мерки за енергийна ефективност, всяка с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%. Енергоефективните мерки са предмет на изпълнение по дейности № 1, 2, 3, 4 и 5 от настоящия проект и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност, разширяване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес в предприятието. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител 2. Извършване на услугата и оформяне на приемо-предавателен протокол между изпълнителя и "М-прес" ООД за извършена услуга и приет доклад за енергийно обследване 3. Представяне на енергийния одит в АУЕР и получаване на становище за съответствие с вписано одобрение на енергийния одит.

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 111.52, Достигната стойност: 111.52
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 91.33, Достигната стойност: 91.33
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 686 140.00 BGN
1 188 134.00 BGN
1 187 136.20 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 009 913.90 178 220.10 498 006.00 1 686 140.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 009 913.90 178 220.10 498 006.00 1 686 140.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на производствено оборудване по 3 обособени позиции (ОП): ОП 1: Високоскоростен книговезки нож - 1 брой; ОП 2: Напълно автоматична комбинирана сгъвачка - 2 броя; ОП 3: Машина за перфорация и номерация - 1 брой. , Стойност: 513 713.00
 • Обособена позиция 1: Високоскоростен книговезки нож - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Напълно автоматична комбинирана сгъвачка - 2 броя
 • Обособена позиция 3: Машина за перфорация и номерация - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка на производствено оборудване по 2 обособени позиции: Дигитална цветна печатна машина - 1 брой; Машина за щанцоване - 1 брой, Стойност: 1 133 247.00
 • Обособена позиция 1: Дигитална цветна печатна машина - 1 брой с прогнозна стойност 79 747,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Машина за щанцоване - 1 брой с прогнозна стойност 1 053 500,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001, Стойност: 11 800.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на консултантска услуга за въвеждане на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност 11 800,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001, Стойност: 7 880.00
 • Обособена позиция 1: консултантска услуга за сертифициране на система за управление на енергията по стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност 7 880,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Извършване на обследване за енергийна ефективност, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност с обща прогнозна стойност 19 500,00 лв. без включен ДДС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.