English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0223-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
11.07.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

  Офсетовата печатница e основана през 1990 г. в град Варна. Фирмата предлага разнообразие от печатни услуги и се специализира в производството на богата продуктова гама, включваща: книги с твърда и мека корица, листовки, календари, брошури, менюта, етикети и папки. 
Чрез проекта за инвестиции, фирмата има намерения да разшири и увеличи производството, като въведе в експлоатация ново енергийно ефективно оборудване, да подобри енергийната ефективност на фирмата, да разнообрази произвежданите продукти и като крайната цел да подобри конкурентоспособността си чрез следните дейности:
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на експонатор за термални пластини;
- Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от производствените машини, чрез монтиране на рекуператор в съществуващата вентилационна система;
- Въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението;
- Услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001;
- Услуги за изработка на Енергиен одит за набелязване на енергоефективни мерки за инвестиции;
- Услуги за Визуализация.
   Освен директните енергийни икономии спрямо производството, планираните инвестиции ще доведат до допълнителни ползи в други области, като ползи за околната среда чрез понижение на разхода на енергия и общо намаление на вредните въглеродни емисии. За производството си на пластини, фирмата ще използва алуминиеви листа, произведени от рециклиран отпадъчен алуминиев скрап.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено обродване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Експонатор за термални пластини- 1 брой: Като част от дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация на Експонатор за термални пластини- 1 брой Към настоящият момент изработката на печатни плаки се извършва на няколко отделни машини. Експонатор и процесор за филми с мощност 6,31 kW и производствена скорост 5 филма на час. Готовите филми се поставят в копирама за плаки с мощност 2,2 kW и производствена скорост 5 копирани филма на час. След копирането плаката минава през проявителна машина за плаки с мощност 2,35 kW и производствена скорост 5 проявени плаки на час. Съгласно инвестиционния проект, ПАСАТ ПРЕС ЕООД възнамерява да закупи нов експонатор за термални пластини. Той ще бъде поставен в Производствената база на фирмата. С високоефективната машина за експониране на термални плаки се избягва процеса на производство на филми за плаки и директно се експонира върху плаките с лазер с висока резолюция. Препоръчаната машина е с консумирана мощност 0,55 kW и производствена скорост 16 плаки на час. Придобития по проекта Експонатор за термални пластини ще произвежда печатни плаки, които служат за производство на продукти от хартия и картон, която е основната дейност по проекта. Продуктите са: Рекламни материали, етикети, опаковки, календари и други свързани с основната дейност по проекта по Кид 2008 17.29 -Производство на други изделия от хартия и картон. Закупуването на новия експонатор за термални пластини ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка, поради изключване на изработката на филми за печатни плаки, което ще доведе до намаляване на разходите за консумативи за оборудването, използвано при сегашното положение. Закупуването на новата машина ще доведе до разширяване на съществуващо производство и капацитета на печатната база като цяло. Инвестицията се отнася по мярка 1 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез провеждане на процедура „Избор с публична покана“, посочена в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г(от 1 до 3 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 3 до 7 месец); 3. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация (от 7 до 8 месец).
 • Придобиване на ново обродване. Дейностите ще бъде извършени чрез закупуване на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия- 1брой и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой.: Като част от дейността ще бъде закупени и пуснати в експлоатация система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението Съгласно инвестиционния проект, ПАСАТ ПРЕС ЕООД, планира да въведе оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез монтиране на рекуператор в съществуващата вентилационна система. Вентилационната система има за цел да отвежда топлината от машините, за да не се задържат отделените изпарения от използваните мастила. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник от типа „въздух-въздух“ и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройството, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа във вентилационните системи. ПАСАТ ПРЕС ЕООД планира да внедри автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) в производствената база, която записва потреблението на електроенергия за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия в разпределителите табла на компанията, монтиране на хaрдуер който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. Направения анализ на разхода на електроенергия, производствено-технологичните параметри и ресурси, позволяват на управлението да планира и взема най ефективните решения. Инвестициите се отнасят по мярка 2 и 3 от енергийния одит. Стъпките за изпълнение на дейността : 1. Избор на изпълнител -ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения( от 2 до 4 месец ) ; 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 6 месец); 3. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация (от 6 до 8 месец).
 • Консултански услуги за: енергиен одит, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001 и Визуализация на проекта: Консултантските услуги за извършване на енергиен одит са задължителни за проекта и целят предписване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Предписаните мерки се реализират в проекта предлаган от бенефициента, като предварително мерките и резултатите от тях са проверени от АУЕР. Агенцията за утсойчиво и енергийно развитие издава становище за съответствие на енергийния одит, което служи на бенефициента да кандидатства по процедурата за безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност за МСП". Енергийния одит е единствената услуга от проекта, която трябва да бъде извършена предварително и трябва да бъде регистрирана за стартиране в първия месец и да бъде с продължителност 2 месеца. Фирмата планира да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление. Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: Енергийно планиране; Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; Планиране на управлението на енергията. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойноста на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. По проекта се планира да се направят разходи за публичност и визуализация като бъдат изготвени 2 броя обозначителни табели, които ще се поставят на видно място в производственото предприятие. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 2 до 4 месец ). Избора на изпълнител за услугата за извършване на енергиен одит е извършен предварително по старите указания на УО; 2. Сключване на договор за услугите (от 4 до 5 месец) ; 3. Реализация (от 5 до 8 месец ).

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 61.24, Достигната стойност: 61.24
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 50.15, Достигната стойност: 50.15
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

184 721.30 BGN
133 484.91 BGN
133 243.39 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 113 462.17 20 022.74 51 236.39 184 721.30
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 113 462.17 20 022.74 51 236.39 184 721.30

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА : Експонатор за термални пластини- 1 брой, Стойност: 156 840.00
 • Обособена позиция 1: Експонатор за термални пластини- 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия- 1 брой, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой, Стойност: 4 981.30
Предмет на предвидената процедура: Услуга за извършване на енергиен одит, Стойност: 4 500.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и Визуализация, Стойност: 400.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.