English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0277-C01
Подобряване енергийната ефективност на Хартцвет ООД
127585981 ХАРТЦВЕТ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
15.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

  Хартцвет ООД е основано през 1995 година в град Шумен. Дружеството е лидер в Североизточна България в производството на опаковки от вълнообразен картон. Продуктовата гама включва: кашони, слотерни опаковки, щанцови опаковки и други опаковки от велпапе. Основната суровина за производството е велпапе, което пристига с предварително заявени размери. В зависимост от желаната конструкция на кашоните се извършва пренасочване към съответната линия. Слотерните видове се подават към принтер-слотер , където се изработват стандартен тип кашони с капаци, които се изрязват, биговат и се поставя флексопечат, ако е необходим. Така изработеният полуфабрикат се подава на лепачна машина, от която излиза готов продукт. Щанцовите конструкции се подават към Ротощанца № 1 и Ротощанца № 2, като машините изработват опаковките, биговат и поставят необходимия печат.
  Чрез проекта за инвестиции, фирмата има намерения да разшири и увеличи производството, като въведе в експлоатация ново енергийно ефективно оборудване, да подобри енергийната ефективност на фирмата, да разнообрази произвежданите продукти и като крайна цел да подобри конкурентоспособността си чрез следните дейности:
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Разкъсващо-стифиращо устройство с Флексопечатна секция за да окомплектова линия за двуцветен печат;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Разкъсващо-стифиращо устройство с Флексопечатна секция за да окомплектова линия за трицветен печат;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на рекуперативна вентилация с използване на остатъчната топлина от машините;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерация за намаляване на разхода на електроенергия на бойлера;
- Въвеждане на автоматизирана система за мениджмънт на енергията (СМЕ);
- Услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, Енергиен одит, Визуализация.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване. Дейността ще се извърши чрез закупуване на: Разкъсващо-стифиращи устройства - 2 броя, флексопечатни секции - 2 броя, система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия с Рекуператор- 1 брой, система Когенератор- 1 брой и автоматична система за мониторинг- 1 брой.: Като част от дейностите по проекта ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи: Мярка 1 и 2. За линии 1 и 2 ще бъдат закупени Разкъсващо-стифиращи устройства - 2бр. Линиите сега се обслужва от седем работника, защото голям брой технологични операции се извършват ръчно поради липса на Разкъсващо-стифиращо устройство. Номиналната производителност на машината е 6 000 кв. м./час, но поради големия брой ръчни операции постигането на тази производителност е невъзможно и в момента се работи с производителност 2 000 кв. м./час. Опитите да се увеличи скоростта при сегашното положение водят до рязко увеличение на технологичния брак, поради невъзможността работниците, обслужващи линиите да извършат ръчно споменатите операции толкова бързо и то с изискваното качество. След добавяне на новите модули линията вече може да работи със скорост 6 000 оборота / час, което е равно на производителност 6 000 кв.м./час. Тази производителност е три пъти по-висока от производителността при старото състояние ( 2 000 кв.м./час) т.е. едно и също количество продукция ще се произведе за три пъти по-малко време, което води до намаляване на разхода на електроенергия. Увеличението на скоростта на ротощанцата от 2 000 на 6 000 оборота /час се извършва със смяна на предавателното число на зъбната предавка между задвижващия асинхронен двигател с машината – променя се ъгловата скорост и въртящия момент на изхода на зъбната предавка, но потребната мощност се запазва. Разкъсващо - стифиращо устройство - 2бр са за линии 1 и 2, като мерки от енергийния одит: мярка 1 и мярка 2 Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез публична покана.(от 1 до 3 месец) 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 9 месец) 3. Инсталиране, тестване пускане в експлоатация(10 месец) Мярка 1 и 2. За линии 1 и 2 ще бъдат закупени флексопечатни секции - 2бр. Друг неблагоприятен момент се получава при необходимост от трицветен печат върху кашоните или опаковките, който в момента е най-търсен от клиентите на дружеството. При сегашното състояние линия 2, състояща се от ротощанца № 2, може да печата двуцветно, а линия № 1, състояща се от ротощанца № 1-едноцветно. Това налага демонтиране на печатащата секция на ротощанца 1 и поставянето и на ротощанца 2 - тогава тя да печата трицветно, но ротощанца № 1 става неизползваема. Това също води до понижаване на производителността. Със закупуването на флексопечатни секции 2бр. разширяваме производството на двете линии, като даваме възможност и на двете линии да работят непрекъснато при необходимост от продукти със трицветен печат. Флексопечатни секции - 2бр са за линии 1 и 2, като мерки от енергийния одит: мярка 1 и мярка 2 Стъпките за изпълнение на дейноста: 1. Избор на изпълнител - чрез публична покана.(от 1 до 3 месец) 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 9 месец) 3. Инсталиране, тестване пускане в експлоатация(10 месец) Дейностите по проекта съгласно енергийния одит( мерки 3, 4 и 5 ) за подобряване енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия включват: -доставка и въвеждане в експлоатация на система за за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия- Рекуператор към аспирационна система- 1 бр. ; -система Когенератор за комбинирано производство на електричество за осветлението и топлоенергия за БГВ- 1 бр.; - автоматична система за мониторинг на електропотреблението- 1 бр. Системата мери чрез хардуер и дава непрекъсната дистанционна електронна информация чрез софтуер за разхода на електроенергия от оборудването- 6 точки, с цел след анализ управлението да взема бързи и ефективни решения. Дейностите се препоръчва от енергийния одит - мерки 3, 4 и 5 Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнители - чрез съобщение за събиране на ценови предложения(от 2 до 4 месец) 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 5 до 6 месец) 3. Инсталиране, тестване пускане в експлоатация(от 7 до 8 месец)
 • Консултански услуги за: енергиен одит, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001 и Визуализация на проекта: Консултанските услуги за извършване на енергиен одит са задължителни за проекта и целят предписване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Предписаните мерки се реализират в проекта предлаган от бенефициента, като предварително мерките и резултатите от тях са проверени от АУЕР. Агенцията за усойчиво и енергийно развитие издава становище за съответствие на енергийния одит, което служи на бенефициента да кандидатства по процедурата за безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност за МСП". Енергийния одит е единствената услуга от проекта, която трябва да бъде извършена предварително и трябва да бъде регистрирана за стартиране в първия месец и да бъде с продължителност 2 месеца. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Разходи за публичност и визуализация - ще бъдат изготвени обозначителни табели 2бр., които ще се поставят на видно място в производственото предприятие. Стъпките за изпълнение на дейноста: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 1 до 3 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 1 до 6 месец)- не е винаги задължително; 3. Реализация (от1 до 8 месец).

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 25.26, Достигната стойност: 25.26
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 30.94, Достигната стойност: 30.94

Финансова информация

279 507.00 BGN
203 094.90 BGN
189 252.90 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 172 630.67 30 464.23 76 412.10 279 507.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 172 630.67 30 464.23 76 412.10 279 507.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Линии 1 и 2 Разкъсващо-стифиращи устройства - 2бр. Обособена позиция 2: Линии 1 и 2 Флексопечатни секции - 2бр., Стойност: 232 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Линии 1 и 2 Разкъсващо-стифиращи устройства - 2бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Линии 1 и 2 Флексопечатни секции - 2бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на система за за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез Рекуператор- 1 брой, Стойност: 3 550.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Когенератор- 1 брой, Стойност: 3 767.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за автоматичен мониторинг- 1 брой, Стойност: 2 790.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 16 800.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 10 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Стойност: 10 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 400.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.