English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0067-C03
Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора
ЕФРР ==> Региони в растеж
19.09.2016
19.09.2016
19.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Сливен, Нова Загора, гр.Нова Загора

Описание

Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в пет многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Нова Загора. Планираните дейности включват въвеждане на предписаните от консултанта извършил енергийно обследване на сградите енергоспестяващи мерки и прилагане на отразените в техническия паспорт указания и препоръки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата. По-добрите експлоатационни характеристики на сградата в обхвата на интервенция значително ще намалят експлоатационните разходи за сградата и ще допринесат за удължаването на нейния жизнен цикъл . Проектът е насочен към изпълнение на следните тематични цели съгласно Общия Регламент №1303/2013: Тематична цел 4 „Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори”. Интервенциите в рамките на проектното предложение ще допринесат за постигане на индикативните национални цели за спестяване на енергия за 2020 г. съгласно Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Чрез модернизиране и реконструкция на жилищния фонд се цели подобряване качеството на живот на територията на гр. Нова Загора. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места.
Дейности
 • Разработване на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта : Документациите за обществени поръчки ще бъдат изготвени по реда и условията на ЗОП и ППЗОП, изискванията към изпълнителите и условията за изпълнение на дейностите ще са съобразини с указанията и изискванията по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" В рамките на поректа ще бъдат проведени обществени поръчки за избор на изпълнител за: - "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"; - "Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора""; - "Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора""; - "Осъществяване на одит по проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"".
 • Изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора": В рамките на настоящата дейност ще бъде изпълнено следното: - Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; - Изпълнение на мерки по контруктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите (съгласно Техническите паспорти на сградите, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т. 2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение не неотложните мерки"); - Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и съгласно въпросите и отговорите по процедурата.
 • Осъществяване на дейностите по Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"": В рамките на настоящата дейност избраният Консултант по смисъла на чл. 168 от ЗУТ ще изпълни: 1. Доклад за оценка на съответствието на работния проект за "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора" 2. Независим строителен надзор при реализацията на проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", в това число ще изпълни следното: - ще контролира законосъобразното започване на строежа. - ще следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. - ще контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност. - ще контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време на строителството, като извършва контролно замерване на видовете СМР и проверка на изготвените от строителя подробни ведомости на извършените видове СМР за съответния период. - ще контролира количеството и качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, за да определи дали да се извърши плащане на изпълнителя на СМР, за което той претендира. Плащане на изпълнителя на СМР ще се извършва само ако количествено-стойностната сметка за изпълнените СМР (Акт обр. 19) е парафирана от изпълнителя на строителния надзор. - ще изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. - след проверка на място ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредбите към него. - съвместно с Изпълнителя на СМР ще подготви и завери екзекутивната документация за строежа съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ, както и да носи отговорност за правилното й комплектоване. - след приключване на строителството ще изготви Окончателен доклад относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и да го предаде на Възложителя. Както и ще изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на ОПРР 2014-2020.
 • Изпълнение на мерки по публичност и визуализация и провеждане на информационна кампания по проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора": Дейността ще бъде изпълнена съобразно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта проектното предложение предвижда пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му. Заедно с това проектното предложение предвижда и провеждане на официална церемония "Първа копка". Ще бъдат изготвени един временен билборд с големи размери по време на строителството и една постоянна информационна табела/билборд с големи размери след завършване на проекта. Предвид насочеността на проекта към обновяване на жилищни сгради, в настоящия договор се предвижда и провеждането на информационна кампания, с цел увеличаване на обхвата на влиянието на предвиденото за усвояване финансиране. С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността, относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта бенефициента се ангажира да качи информация на уеб-сайта на общината, включваща кратко описание на проекта, неговите цели и резултати, както и каква е финансовата подкрепа от ЕС.
 • Одит на проекта: Съгласно насоките за кандидатстване по обявени процедури за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от оперативната програма. Одитът на проекти следва да се извършва по ясно дефинирани стандарти. Приложимите стандарти, по които следва да бъдат извършвани одитите по проекти са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Общата компетентност на екипа или одитора, който ще извършва одита, следва да е достатъчна за качествено изпълнение на одиторските процедури. Одитът на проекти следва да бъде с ясно дефиниран обхват и да включва като минимум следните проверки: -дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление -проектът е реализиран с необходимите ресурси - всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз -първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни - напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо) - спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека - всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване - проверка на докладваните нередности - слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин - исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат,изискван от УО - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред - счетоводни системи и осчетоводявания - проверка за двойно финансиране - мерки за информация и публичност Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад
 • Дейности по организация и управление на проекта: Съгласно насоките за кандидатстване по обявени процедури за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова Дейностите на Екипът, отговарящ за организацията и управлението на проекта ще включват без да се ограничават до: • Организация и ръководене на дейностите па проекта • Организация и съдействие при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта • Изготвяне на документациите за провеждане на обществени поръчки • Координира и поддържа контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; • Координация и комуникация с партньорите по проекта ; • Разработване и спазване на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта • Организиция изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място • Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; • Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация: След приключване на строителството и представяне на: - документ за собственост (нотариален акт); -разрешение за строеж; - протокол за определяне на строителна линия и ниво, заедно с резултатите от проверките на достигнатите нива; -заверена заповедна книга на строежа; Акт 14 за приемане на конструкцията; Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа); -документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. -Окончателен доклад от консултанта, извършващ строителен надзор, относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ обектът ще въведен в експлоатация. Издаването на Акт 16 гарантира законосъобразността на извършените ремонтни дейности, както и безопасността на нейните обитатели.

Индикатори

Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 40.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 209.53, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 400 598.03 BGN
1 394 863.06 BGN
1 022 600.43 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 185 633.61 209 229.45 5 734.97 1 400 598.03
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 185 633.61 209 229.45 5 734.97 1 400 598.03

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Осъществяване на одит по проект "Подобряване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", Стойност: 23 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3: "Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит за многофамилни жилищни сгради с административен адрес град Нова Загора: ул. "Цар Освободител" № 76 А; ул."Проф. Минко Балкански" № 27; ул. "Родопи" № 2 А; ул. "Родопи" № 2 В; ул. "Родопи" № 2 Г"
Предмет на предвидената процедура: “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“, Стойност: 2 220 504.60
 • Обособена позиция 1: №1 "Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Цар Освободител № 76 А"
 • Обособена позиция 2: №2 "Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Проф. Минко Балкански № 27"
 • Обособена позиция 3: №3 "Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Родопи № 2 А"
 • Обособена позиция 4: №4 "Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Родопи № 2 В"
 • Обособена позиция 5: №5 "Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Родопи № 2 Г"
Предмет на предвидената процедура: "Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", Стойност: 105 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №2: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на независим строителен надзор - Многофамилни жилищни сгради с административен адрес град Нова Загора"
Предмет на предвидената процедура: "Изпълнение на мерки за публичност и визуализация и провеждане на иформационна кампания по проект "Подобряване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", Стойност: 46 400.00
 • Обособена позиция 1: №7: "Осигуряване на информираност, публичност и и визуализация за нуждите на община Нова Загора при изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №8: "Изготвяне на материали за провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция при изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.