English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0035-C03
Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж
000530632 ОБЩИНА РУСЕ
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
01.08.2016
01.08.2016
04.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе

Описание

Проектното предложение е насочено към осигуряване на равен достъп до образователната среда на деца от етнически и / или маргинализирани групи. Основен акцент е поставен върху овладяването на българския език, социализация и интеркултурно образование на децата в детските градини, обект на проекта. Предмет на настоящата разработка е адаптацията на деца от етнически и/ или маргинализирани групи към образователната среда, чрез структурирани специални външни условия - обучителни методи и средства, организационни форми, задачи, дидактични игри и др. 
С реализиране на заложените дейности по проекта се цели постигането на следните резултати:
- утвърждаване на детската градина като привлекателно място;
- гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца в детските градини;
- осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота;
- подобряване на езиковата компетентност на децата от етнически и/или маргинализирани групи;
- превенция от отпадане от задължителната предучилищна подготовка и ранно/преждевременно напускане на образователната система;
- осигуряване на подходяща образователна среда за включване на деца от етнически произход в т.ч. ромски;
- приобщаване на родителите към условията на мултикултурна образователна среда;
- преодоляване на негативните нагласи основани на етнически произход и културна идентичност;
- осъзнаване на ползите от образователна интеграция и приемане на различното;
- постигане на баланс между социалното включване и устойчивото развитие на общността.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: За реализиране на дейността ще бъде сформиран екип състоящ се от: ръководител,администратор (координатор), юрист, счетоводител и асистент. Целия екип носи отговорност за законосъобразността и целесъобразността на дейността си по прилагането на нормативните актове. Всеки член взема самостоятелни решения по проблеми, свързани с преките си задължения, които съгласува с ръководителя на проекта. Ръководител екип има следните задължения и отговорности: -разпределя задачите на екипа по проекта и следи за качеството на тяхното изпълнение; -отговаря пряко за изпълнението и отчетността на дейностите по проекта до неговото приключване в съответствие с действащото национално законодателство и подзаконови нормативни актове; -в рамките на своите компетентности участва в конкурсните процедури за избор на изпълнители; -планира реализацията на предвидените дейности, като спазва законовите изисквания и определените срокове; -отговаря за неразпространяване на поверителна информация и документация, която създава и обработва; -отговаря за опазването и съхранението на документацията, зачислените дълготрайни активи и имущество, свързани с дейността по проекта; взема самостоятелни решения, а в случай на възникнали проблеми в процеса на управление на проекта–съгласува решенията с водещата организация; Администраторът (координатор) по проекта има следните задължения и отговорности: -подпомага работата на ръководител екип и изпълнява възложените му от него задачи; -координира проектните дейности; -подпомага подготвянето и изготвянето на административна, отчетна и друга документация; -участва в мониторингови посещения и информира ръководителя на проекта относно резултатите и ефекта по напредъка на проектите; -подпомага ръководител екип с информация, необходима за планирането и навременното отчитане на проекта; -информира своевременно ръководител екип за резултатите и напредъка по проекта. Юристът има следните задължения и отговорности: -изготвя всички документи/документации за избор на изпълнители; -участва в конкурсните процедури за избор на изпълнители и следи за тяхната законосъобразност; -изготвя всички договори по проекта; -следи заедно с ръководителя на проекта за законното им изпълнение в съответствие с действащото национално законодателство и подзаконови нормативни актове; -консултира членовете на екипа по юридически проблеми при реализацията на проекта. Счетоводителят на проекта има следните задължения и отговорности: -извършва всички разплащания по проекта съгласно сключените с изпълнителите договори; -отговаря за финансовата ефективност и графика за разходване на финансовите ресурси по време на проекта в съответствие с действащото национално законодателство и подзаконови нормативни актове; -изготвя междинни и финални финансови отчети и искания за възстановяване на средства; -участва в конкурсните процедури за избор на изпълнители; -отговаря за опазването и съхранението на финансовата документация, както и за съхраняване и неразпространяване на поверителна информация и документация, която създава и обработва; -следи за качеството и прозрачността на финансовото управление на проекта. Асистентът (технически) има следните задължения и отговорности: -подпомага ръководителя на проекта и членовете на екипа при оформяне и изготвяне на документацията, свързана с тяхната работа и с отчетността; -отговаря за логистиката и комуникациите; -подпомага техническата организация на проекта; -опазва и съхранява документацията, свързана с дейността по проекта. -изпълнява задачи, възложени от ръководителя на проекта и останалите членове на екипа за организация и управление; -самостоятелно планира извършваните дейности, като ги съгласува с ръководителя на проекта.
 • Информиране и публичност: Изпълнението на дейността е в пълно съответствие с изискванията на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Планът за публичност на проекта има за цел да увеличи прозрачността и да повиши обществената информираност за помощта и безвъзмездното финансиране, което се предоставя чрез ОП на НОИР 2014-2020 г. Основната цел на тази дейност е популяризиране на дейностите по проекта при стриктно спазване на инструкциите за публичност. В плана за публичност са предвидени следните дейности: На официалния уеб-сайт на Община Русе ще бъде създаден банер, носещ името на проекта. Той ще води към специално създадена статична страница на сайта на Бенефициента, посветена на проекта. На нея ще бъде поместена информация за същността и работата по проекта. Предвижда се да се обособи секция, в която ще бъдат публикувани новини, чиито заглавия ще представляват активен линк, насочен към новината/информацията, изготвена под формата на прессъобщение на бланка на проекта. Също, информация относно отговорните за изпълнението на мерките за информация и публичност, включително и лице за контакт. Предвидено е провеждането на информационни събития - три пресконференции и информиране на широката общественост относно напредъка по проекта чрез средствата за масова информация. За реализиране на дейността ще бъдат доставени следните печатно-информационни и промоционални материали, изцяло съобразени с изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.: - Плакати - 50 броя, - Винил за рол банер - 3 броя, - Текстилни чанти - 300 броя, - Флаш памет - 50 броя, - Външна батерия - 50 броя - Информационна табела 700/1000 ММ – 6 броя, /за всяка детска градина/, - Цветен печат 4+1 - Материал "Коматекс" 10 мм -Дипляна с обща информация – 400 бр. цветен печат, -Брошура постигнати резултати - 225/205 мм – 250 бр. , - Печат върху текстил (брандиране на тенис-фланелки, шапки, козирки) - 10 х 10 см х 600 бр. цвят.
 • Повишаване на образователния резултат по български език и природен свят: При изпълнението на дейност ще се реализират следните дейности, посочени като допустими в насоките за кандидатстване: допълнително обучение, по български език за деца, за които българският език не е майчин; осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход; подобряване на образователната среда в детските градини; насърчаване общуването и съвместни изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Тази дейност ще реализира комплекс от дейности като: "Допълнителни занимания по български език"-Предвижда се провеждането на допълнителни обучения по български език за деца, в т.ч. и за тези, за които българския език не е майчин. Причинно-следствени връзки и резултати от допълнителните дейност ще послужат за основа при социално-образователна работа с деца в неравностойно положение и деца от маргинализирани групи, както и с техните родители. Целите на дейността са постигане на по-добри резултати по БЕЛ чрез допълнителни занимания за деца; пълноценна подготовка за ограмотяване чрез използване на иновативни практики и интерактивни методи; създаване на успешна социализация при постъпване в първи клас; улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на деца от предучилищна възраст; обогатяване на речниковия запас на децата, практически и организационни умения. Задачи поставени при изпълнение на дейността са занимания за обогатяване на речниковия запас от думи с оглед постигане на конструктивно равнище на общуване чрез българския език; допълнителни упражнения за формиране на граматически правилна реч; практически упражнения по свързана реч; използване на интерактивни методи за решаване на логически задачи за развиване на наблюдателност и извеждане на изводи; допълнителна работа за насочване и устойчивост на вниманието. "Интерактивни дейности и практически занимания по природен и социален свят"-Предвижда се създаването на нестандартна образователна среда, където ще се изгради позитивни нагласи у децата и техните родители към опазването на околната среда и отношението към природните ресурси и биоразнообразието. Чрез въвеждане и популяризиране на неформалното образование и личностното развитие на децата в предучилищна възраст, се цели да се предизвика сближаване между различни социални и етнически групи и преди всичко да възпитава децата към приемане и разбиране на различията, в позитивно отношение към връстниците им от миноритарни общности и с по-нисък социален статус. "Еднодневни образователни екскурзии"-Цел е повишаване екологичната култура на децата, като се формират и затвърдят умения за опазване на околната среда в унисон със съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, провокиране на взаимната солидарност и позитивно възприемане между деца и родители от различни социални групи, чрез културни и образователни събития, с които различните етноси и социални общности да се запознават едни с други като възпитават и утвърждават толерантността, уважението и грижата за съхраняване на културната идентичност и самосъзнание на етносите. С образователните игри и обучения сред природата ще се провокира социално включване на родителите и обществена активност за опазване, подобряване и управление на природното богатство. Създават се условия за разширяване и задълбочаване обема на възприятията за външните и вътрешните особености на обектите. Представите за състоянието на растенията и поведението на животните от близките природни съобщества се допълват с представи за особеностите на неживата природа.
 • Работилници развиващи и съхраняващи културната идентичност на децата: При изпълнението на дейността ще се реализират следните дейности, посочени като допустими в насоките за кандидатстване: осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход; насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; подобряване на образователната среда в детските градини; насърчаване участието на родителите във възпитателния процес; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Целта на дейността е сближаване на деца от различен етнос, чрез откриване, подпомагане и развиване на таланта на деца в областта на културата. С опознаване на изкуството ще се осигури преноса му към следващите поколения, като се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на културното наследство. Дейността ще подпомага и съдейства за усъвършенстване на образователната система и методите на обучение в страната в областта на изкуството. За целите на тази дейност се предвижда организирането и изпълнението на разнообразни творчески ателиета и инициативи, целящи активно взаимодействие и социална адаптация на деца и родители, както и усъвършенстване на взаимоотношенията - самоуважение, партньорство, толерантност, солидарност. "Творчески ателиета за изработване на сувенири, пана и украшения"-децата, записани в детските градини, обект на проекта, ще имат възможността да се докоснат до разнообразни материали, а родителите ще могат да видят и изпробват неконвенционални и разнообразни методи за развиване на детското въображение, сензомоториката и сетивността. Ателиетата има за цел да са посланик на красотата, която може да се сътвори със собствени ръце и ум и да донесе положителни емоции, преодоляване на негативни обществени нагласи и отношение към опазване на природата, използването на рециклирани и естествени материали. "Четене и представяне на народни приказки"-при реализирането ще вземат участие студенти-доброволци от факултета "Природни науки и образование", катедра "Педагогика, психология и история" на РУ "Ангел Кънчев". "Историята на една песен"-всяка година ще се провеждат по 3 броя концерти и рецитали във всяка детска градина по отделно и общи. По този начин ще се постигне утвърждаване на социални норми и културни ценности. Тази дейност ще способства за преодоляване на различията, бариерите в общуването, недоверието и негативното отношение между хората с различен произход. "Училище по взаимност"-цели се формиране на интелектуална компетентност чрез организирането и провеждането на фолклорни вечери, кулинарни изложби и други. Тази дейност ще подчертае особената важност на мултикултурния диалог, съхраняването на етническата идентичност и уважение към миноритарните общности. Чрез дейност "Работилници развиващи и съхраняващи културната идентичност на децата" ще се постигне взаимно опознаване на културното многообразие, установяване и поддържане на успешни междуличностни контакти с представители на различни културни групи, разкриване на положителните страни на други култури и докосване до общочовешките ценности. В периода на изпълнение на дейност "Работилници развиващи и съхраняващи културната идентичност на децата" децата, записани в шестте детски градини, ще се запознаят с културните традиции, бит и занаяти на различните етнически групи в България, чрез използване на адекватни за възрастта им форми, методи и средства. Това ще спомогне за формиране на чувство за гордост и уважение към собствената култура у тази на другите.
 • Спорт с приятели и велосипед: Дейността е насочена към подобряване достъпа и участието на деца от ромски произход, деца в неравностойно положение и техните родители до дейности и работа в смесени групи. Ще се реализират следните допустими дейности, описани в насоките за кандидатстване: - осигуряване на подходяща образователна среда за включване на деца от ромски произход; - съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; - подобряване на образователната среда в детските градини; - насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси, обучаващи се в отделни детски градини; - преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Основни цели на дейността са: - създаване на реални условия за интегриране и равноправно участие на деца от малцинствените общности в извънкласни форми и дейности през свободното им време; - постигане на устойчиво партньорство между децата в смесени етнически групи за изпълнение на инициативи и дейности в обучителна среда, различна от семейната и училищната; - обмяна на институционални модели и практики за изяви и развитие на децата, в това число и на представители на различни етноси и малцинства; - социализация на децата от различни етнически малцинства и деца в неравностойно положение чрез спорт; - социално взаимодействие между родители и деца чрез участие в спортни дейности; - решаване на личностни и групови проблеми чрез съвместни спортни занимания и усвояване на техники за преодоляване на междуличностни конфликти; За реализирането на дейността ще се включат представители от Областна дирекция на МВР Русе, сектор "Пътна полиция" и областен съвет на Български червен кръст (БЧК), като осигурят лектори за различни обучителни модули. Темите, включени в обучението, са: "Пътищата и улиците, по които се движим. Участници в движението – пешеходци и велосипедисти”; "Преминаване през кръстовище, пътен възел, тунел, стеснен участък от пътя, ж.п. прелез"; "Оказване на първа помощ"; "Причини за произшествия с деца на пътя - тренинг"; "Моят велосипед – управление и поддръжка - практикум". Обученията ще дадат възможност на децата от шестте детски градини, и техните родители да придобият както знания и умения за правилата за движение по пътищата и спазването им от всички нас като пешеходци и велосипедисти, оказване на първа медицинска помощ, причини и превенция на произшествията с деца на пътя, така и ще се научат на работа в екип и участие в смесени етнически групи. По този начин ще се даде възможност на децата да прекарат част от свободното си време заедно, насърчавайки общуването между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини.
 • Осигуряване на експертна подкрепа: Тази дейност предвижда в рамките на проекта да се провеждат регулярни консултации и индивидуални срещи с деца в неравностойно положение и деца от маргинализирани групи, в т.ч. и роми, и техните родители (съвместно и отделно) за тяхната осведоменост и социално-икономическа подкрепа. В тази дейност са предвидени следните приоритети, посочени като допустими в насоките за кандидатстване: подобряване на образователната среда в детските градини; осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства; подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/ семейства в неравностойно положение; насърчаване участието на родителите във възпитателния процес; работа с родители от уязвими семейства/ семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства; работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Тази дейност предвижда в шестте детски градини, предмет на проекта, да бъдат създадени клубове на родители с цел провеждане на приобщаващи политики. Клубовете ще бъдат място за консултации, дискусии по отношение на отглеждането, възпитанието и обучението на децата в детските градини. Ще бъдат отворени структури и в тях ще могат да участват всички родители според своите интереси, свободно време и гражданска активност. Дейността ще се изпълнява през цялата година като се работи с деца, деца и техните родители и само с родители с цел постигане на образователните стандарти на предучилищната подготовка и подобряване тяхното отношение към ученето и училището. В сформираните шест клуба на родтелите ще се организират индивидуални и групови консултации - образователни, здравни и психологически, по предварително изработен план и след избор на специалисти. Дейността ще осигури назначаването на експертен персонал, които ще консултира и подпомага процеса на интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Също се предвижда организирането и провеждането на работни срещи, кръгли маси и други между представители, работещи в мултикултурна среда. Цел на дейността е: - изграждане на всестранно партньорство чрез тренинги, работа в общността и използване на различни ресурси; - подкрепата за семействата през формиращата ранна възраст на техните деца; - включване на родителите във възпитателно-образователния процес на децата им; Участието на родителите ще се осъществява в няколко различни насоки, които се преплитат и допълват: - програми, занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си; - насърчаване на родителите да се включват в възпитателно-образователния процес чрез съвместни занимания с децата; - участие на родителите в образователния процес като "помощник-учители" и организатори на извънкласни дейности; - консултиране с родителите относно процеса на учене с цел постигане на по добри резултати.

Индикатори

Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 84.00, Достигната стойност: 81.40
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 234.00, Достигната стойност: 605.00
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 282.00, Достигната стойност: 321.00

Финансова информация

500 000.00 BGN
500 000.00 BGN
418 853.43 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 75 000.00 0.00 425 000.00 500 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 75 000.00 0.00 425 000.00 500 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на озвучаване на събития, Стойност: 3 060.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на озвучаване на събития
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 271 666.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания
Предмет на предвидената процедура: Набиране, подбор и назначаване на експерти, Стойност: 16 818.00
 • Обособена позиция 1: Подбор на експерт етнолог
 • Обособена позиция 2: Подбор на експерт етнолог
 • Обособена позиция 3: Подбор на експерт зоолог
 • Обособена позиция 4: Подбор на експерт БЧК
 • Обособена позиция 5: Подбор на експерт БЧК
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 316 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж" по ОП НОИР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Доставка на дидактически материали за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;, Стойност: 116 461.25
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Доставка на дидактически материали за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка на спортни пособия за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Доставка на учебни пособия и помагала за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Доставка на материали съгласно списък на стоките и услугите, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5: Доставка на дидактически материали за нуждите на проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 6: Доставка на обучителни материали за нуждите на проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за информация и публичност и визуализация по Проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Стойност: 4 041.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Предмет на предвидената процедура: "Логистична услуга във връзка с пътувания в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 , Стойност: 14 775.00
 • Обособена позиция 1: „Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предметът на поръчката включва две дейности: Дейност 1: Осигуряване на транспорт; Дейност 2: Организиране на зелени училища;

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.