English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0112-C01
"Конкурентоспособност и устойчиво развитие чрез енергийна ефективност"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
28.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Перник, с.Студена

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на „АТМИКС БЕТОН“ ЕООД, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. 

Проектът включва дейности за реализиране на препоръчаните в енергийния доклад мерки за разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект за производство на бетонови разтвори и смеси чрез затваряне на производствения цикъл - от производството на фракции от инертни материали и полагане на произведения бетон, като  един от основните източници за подобрение на енергийната ефективност на предприятието. Автоматизирането на управлението на топлинните и енергийните съоръжения допринася към общия ефект за реализиране на енергийни спестявания в предприятието.
Енергийната ефективност в производствената площадка на „АТМИКС БЕТОН“ ЕООД ще бъде постигната, като се осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимален разход на енергия. В този контекст, управлението на разходите за енергия в едно производствено предприятие е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт. Прилагането му води до снижаване на разходите за енергия при конкретното производство и намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт или услуга, запазвайки неговото качество и конкурентоспособност. С проекта ще се въведе Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) по изискванията на Стандарт ISO 50001:2011.
Очакваните резултатите от реализиране на препоръчаните в енергийния доклад мерки се изразяват в постигане на енергийни спестявания в размер на 4 035 281 kWh/год. и Фактор на енергийни спестявания: 54,44 %. Приносът в опазване на околната среда е намаляване на отделяните емисии СО2 със 1462,01 т/годишно. Проектът има и социална насоченост - като резултат от реализирането му ще се открият две нови работни места.
Дейности
 • "Придобиване на ново оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност, включени в доклада от обследване на енергийна ефективност - Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-Пресевна Инсталация“: Дейност 1 включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-Пресевна Инсталация за производство на фракции от инертни материали, които ще се влагат в производството на бетонови смеси и разтвори. Трошачно пресевната инсталация, която ще се закупи по проекта ще бъде с възможности да преработва входящ материал 0-300 mm взривена скална маса и входящ капацитет 150 t/h. Материалът, предназначен за крайни фракции се насочва след първичното пресяване към междинен бункер, снабден с вибрационен питател, чрез който се подсигурява плавно и постоянно захранване на роторната трошачка за второ трошене. с Бункерът е снабден със сонда за мерене на нивото на запълване, който включва, съответно изключва роторната трошачка при празен/пълен бункер. Материалът-продукт на роторната трошачка се насочва към сито за крайни фракции с два пресевни етажа и полезна пресевна площ мин. 9 m2 с кръгово вибрационно задвижване и възможност за промяна на оборотите или откоса на вибрация в зависимост от материала и неговите характеристики. Валът е в маслена баня, напълно капсулован и без необходимост от обслужване - периодично смазване, и т.н. От гореспоменатото сито се разсяват 2 крайни фракции, както следва: 0-3; 3-11mm и една надситова фракция, която се връща за претрошаване на затворен цикъл в бункера преди второ трошене за производство на фракция 4 -22 мм. Оборудването е необходимо с оглед осигуряване на претрошаване на инертния материал с високотехнологично и енергоефективно оборудване, с цел производство на фракции с приложение в производството на бетонови смеси и разтвори. С актива ще се постигне разширяване капацитета на съществуващ стопански обект за производство на три нови за предприятието продукти. Към момента в предприятието се произвежда фракция след претрошаване на скалния материал с размери 0-63 мм, която се използва в производството на бетонови смеси, подходящи за пътни настилки. Технологията е неефективна, ниско производителна и се акумулира голямо количество надситов материал +63 мм, който се депонира. С новата Трошачно-Пресевна Инсталация ще се произвеждат 3 (три) нови за предприятието продукта като ще се използва надситовия материал отделян от роторната трошачка и ще се постигне безотпадно производство. Трошачно-Пресевната Инсталация ще претрошава и пресява инертния материал, произвеждайки три нови фракции:  Фракция 0-3 мм;  Фракция 3-11mm;  Фракция 4-22 мм. Предвижда се да се влагат като суровина за рециклиране до 5% строителни отпадъци. С новите фракции с висока чистота, предприятието ще може да произвежда бетон от високия клас С 28/35, с висока износоустойчивост, предназначен за обекти с голямо натоварване и възможност за работа през зимните месеци. Предвидената за закупуване Трошачно-Пресевна Инсталация ще бъде с инсталирана мощност до 170,00 kW, енергоносител – ел. енергия и производителност мин. 150 т/ч., обусловена от основните нейни съоръжения и компоненти. Трошачно-Пресевната Инсталация има фабрично инсталирана Сателитна, компютърна система за енергиен мониторинг на машината. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта, финансирана със собствени средства на кандидата - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата. Етап 5: Одит на проекта – 17-ти -18-ти месец, включително. Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Бетон смесител – 4 бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност : Бетоновите смеси и разтвори могат да се транспортират на разстояние до 50 км преди да започне процеса на втвърдяване. От особено значение е произведената продукция веднага да бъде транспортирана да обектите. Енергийният доклад препоръчва закупуване на Бетон-смесителите – 4 бр., които са част от технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори, защото ще осигуряват навременен транспорт на готовите бетонови смеси и разтвори до строителните обекти. Предвидените за закупуване смесители са четириосните Евро-5 с мощност до 295 kW и максимален въртящ момент 1900 Нм. Шаситата на тежкотоварните автомобили са специална разработка за бетон смесители. Осите са усилени, като товароносимостта на предните е по 9,5 тона, а на задните по 16 тона. Карданните валове са специално пригодени за тежки натоварвания, тристепенната моторна спирачка е подсилена, както и алтернатора. Изводът на изпускателната система е изведен над кабината, която е снабдена с климатична система. Бетон смесителните надстройки са с обем от 12 куб. м и система за автоматично управление на скоростта на въртене на бурето и воден резервоар за 1200 литра. Надстройката е снабдена с двойно електрохидравлично управление – едно табло в кабината и едно задно, което е подвижно, както и с аварийна сигнална светлина. Предвидените за закупуване и бетон-смесители са перфектна комбинация от мощност, надеждност, икономичност и комфорт за оператора. Притежават всокотехнологичен икономичен двигател - с много висок въртящ момент, с подобрена работа при ниски обороти и нисък разход на гориво. Дейност 2 ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа и Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа с пет секционна стрела, включена в обследването за енергийна ефективност : След транспортирането на готовите бетонови смеси и разтвори е необходимо незабавното им полагане на строителните обекти, за които са предназначени. Енергийният доклад препоръчва закупуване на Четириосно шаси за бетон помпа и Бетон помпа – 2 бр. В активите, които ще се закупят по проекта са вградени последните технически постижения в областта на техниката за бетон. Едната бетон помпа е основното доказателство за техническите иновации в бранша. Тя е с 5 секционна стрела с “RZ” образна система на разгъване, с диаметър на тръбите 125 mm и хидравлично задвижване. Максимален вертикален достъп 44,10 m Максимално хоризонтално разстояние 39,80 m. Секции I, II и III са изработени от високоустойчива стомана, а IV и V – от високоустойчив карбон дължина от.Тя е високопроизводителна и достига капацитет от 160 куб.м./ч. по отношение на скоростта на изпомпване. Междувременно, приложението на най-новите олекотени материали в помпата намаляват нейното тегло и най-вече това на стрелата, като така повишават стабилността на конструкцията. Бетон помпите са с авангардна система за управление на стрелите, позволяваща автоматично разтегяне или събиране за компенсиране на субективни грешки на оператора и гарантиране на безопасността. По време на работа движението на стрелите се контролира в работната зона, с цел оптимизиране на натоварването на опорните лагери и хидравличните цилиндри, което се отразява на увеличаването на срока на междуремонтните периоди. Шаситата ще са с инсталирана мощност до 300 kW и допустима обща маса (техническа! 42 000 кг. Бетон-помпите с шасита – 2 бр. са част от технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори, защото ще осигуряват навременено полагане на транспортираните на готовите продукти на предназначените строителни обекти. Предвидените за закупуване и бетон-помри на четириосни шасита са перфектна комбинация от мощност, надеждност, икономичност и комфорт за оператора. Притежават всокотехнологичен икономичен двигател - с много висок въртящ момент, с подобрена работа при ниски обороти и нисък разход на гориво. Дейност 3 ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект“ като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори, включваща производство на фракции от инертни материали, транспортиране и полагане но готовите продукти на предназначените строителни обекти. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори – фракции и техника за транспортиране и полагане на готовата продукция, и чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупнеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 215 565 kWh/год.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: С проекта в предприятието ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „АТМИКС БЕТОН“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-Пресевна Инсталация; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Бетон смесител – 4бр. 1. Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела); 2. Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „АТМИКС БЕТОН“ ЕООД ".

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 634.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 379.25, Достигната стойност: 1 379.25
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 819.62, Достигната стойност: 3 819.62
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 63 360.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 286 173.38 BGN
1 496 463.01 BGN
1 496 160.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 271 993.56 224 469.45 1 789 710.37 3 286 173.38
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 271 993.56 224 469.45 1 789 710.37 3 286 173.38

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.; Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр. , Стойност: 3 246 873.38
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпас бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 19 300.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр., Стойност: 1 740 688.70
 • Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.; Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр., Стойност: 3 246 873.38
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.; Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр., Стойност: 3 246 873.38
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Бетон смесител – 4 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. и Четириосно шаси за бетон помпа с бетон помпа (с пет секционна стрела) 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр., Стойност: 645 619.48
 • Обособена позиция 1: Трошачно-Пресевна Инсталация – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.