English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0363-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност във "Вива 200" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване"
202506490 ВИВА 200 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Смолян, Смолян, с.Тикале

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда закупуване на нова високоефективна мобилна роторна трошачка (Мярка 1) и нов високоефективен верижен багер (Мярка 2). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление на единица продукция.  

Предвидената за закупуване в Мярка 1 от енергийния одит мобилна роторна трошачка е с дизелов двигател с мощност 310 kW и индикативен разход на гориво от 25 л/ч. Средната производителност на новата машина е 400 т/ч. Трошачката е оборудвана с бункер с обем 6 куб. м., който дава възможност за подаването на материал с багер или челен товарач. Вибропитателят е оборудван с 2 груби "гризли" решетки и хидравлично задвижване. Новата роторна трошачка ще извършва дейност по рециклиране на продукцията. Машината има възможност за претрошаване на строителни отпадъци, които да бъдат повторно използвани за производството на бетон и асфалтови смеси. Не на последно място, роторната трошачка е окомплектована със система за оросяване с помпа с високо налягане, за задържане на праха в трошачната камера.

Предвиденият за закупуване в Мярка 2 от енергийния одит верижен багер е с 6-цилиндров дизелов двигател с мощност 202 kW при разход на гориво не повече от 20 л/ч. Средната производителност на машината е 75 куб.м./ч. Багерът е оборудван с кофа с обем 2,16 куб.м.
Управлението му се осъществява посредством многофункционален джойстик.

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. 

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 1 446 639.36 лв. без ДДС.
Дейности
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност чрез закупуването на нова, високо ефективна Мобилна роторна трошачка (Мярка 1): Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова мобилна роторна трошачка (Мярка 1). Предвидената за закупуване трошачка включва пълно оборудване: рама, вериги, хидравлична система, електрическа система, контролни табла, горивен резервоар, платформа за обслужване, перила и стълби. Средната производителност на старата инсталация, която "Вива 200" ЕООД използва под наем от фирма "Иса 2000" ЕООД, е 200 т/ч. Мощността на дизеловия двигател е 224 kW, а средния разход на гориво 35 л./ч. Новата мобилна роторна трошачка ще е с обща инсталирана мощност 310 kW и средна производителност 400 т./ч.. Инсталацията се захранва от дизелов двигател с индикативен разход на гориво от 25 л/ч. Трошачката е оборудвана с бункер с обем 6 куб. м., който дава възможност за подаването на материал с багер или челен товарач. Вибропитателят е оборудван с 2 груби "гризли" решетки и хидравлично задвижване. Новата роторна трошачка ще извършва дейност по рециклиране на продукцията. Машината има възможност за претрошаване на строителни отпадъци, които да бъдат повторно използвани за производството на бетон и асфалтови смеси. Не на последно място, роторната трошачка е окомплектована със система за оросяване с помпа с високо налягане, за задържане на праха в трошачната камера. Новата трошачка е с единична производителност в пъти по-голяма от старата, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата мобилна роторна трошачка: 6-ти - 18-ти месец
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност чрез закупуването на нов, високоефективен Верижен багер (Мярка 2).: Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов верижен багер (Мярка 2). Предвиденият за закупуване верижен багер е с снабден с 6-цилиндров дизелов двигател с мощност 202 kW при разход на гориво не повече от 20 л/ч. Средната производителност на машината е 75 куб.м./ч. За сравнение, старият багер, който кандидатът използва под наем от фирма "Иса 2000" ЕООД, е с мощност 194 kW и средна производителност 45 куб.м./ч при среден разход на гориво 30 л./ч. Новият багер е оборудван с кофа с обем 2,16 куб.м. Управлението му е хидростатично с многофункционален джойстик. Хидравличната система на багера е с аксиално-бутална помпа и има възможност за 5 различни режима на работа. Новият верижен багер е с единична производителност в пъти по-голяма от стария, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новия верижен багер: 6-ти - 18-ти месец
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Двете мерки на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване (мобилна роторна трошачка и верижен багер), с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Очакванията от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на визуализация и публичност по проекта.: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Вива 200" ЕООД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 665.40, Достигната стойност: 665.40
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 492.27, Достигната стойност: 2 492.27

Финансова информация

1 446 639.36 BGN
1 020 227.55 BGN
1 019 936.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 867 193.42 153 034.13 426 411.81 1 446 639.36
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 867 193.42 153 034.13 426 411.81 1 446 639.36

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова мобилна роторна трошачка (Мярка 1) и нов верижен багер (Мярка 2), Стойност: 1 408 739.36
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова мобилна роторна трошачка (Мярка 1
 • Обособена позиция 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов верижен багер (Мярка 2)
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.