English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP001-5.001-0019-C01
“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура”
ЕФРР ==> Транспорт и транспортна инфраструктура
09.04.2019
09.04.2019
31.03.2022
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Чрез реализацията на настоящия проект Агенция “Пътна инфраструктура“ има за цел да осъществи адекватно съхранение на документи, обезпечавайки оперативната работа с тях, запазването им в нормативно определените срокове и осигуряване на ясна и проследима одитна пътека. За осъществяването на тази основна задача се предвижда да бъдат изпълнени две основни дейности, чрез реализацията на които Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), като бенефициент по ОП “Транспорт” 2007–2013 /ОПТ ще осъществи поддържането и съхранението на проектната документация по тази програма, което е и основна нейна отговорност съгласно националното и европейско законодателство.
Проекта предвижда на първо място осъществяване на цялостен преглед на наличния архив на Агенция “Пътна инфраструктура” по Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 от служители на ресорната дирекция и подготовката му за дигитализиране. Непосредствено след това се предвижда да се осъществи сканирне и индексиране на сортираната вече документация и в резултат на това да се изпълни и дейност по популяризиране на проекта чрез мерки за информация и публичност. Времевия период на осъществяване на горепосочените дейности се предвижда да бъде 30 месеца, като същото ще бъде съобразено с нормативните изисквания за съхранение на проектната документация по програмите.

Дейности
  • Сканиране и индексиране на документите по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура”.: Изпълнението на настоящата дейност, включва: Подготовка на документите за сканиране – отделяне на документите от подвързията без да се нарушава целостта, отстраняване на джобове, пликове, папки, дела, телбоди и др. Същинско сканиране – операторите на документните скенери премахват ластиците от хартиеното тяло и го поставят на скенерите. След сканирането на съответния документ, ластиците се поставят отново и операторите преминават към цифрово възстановяване на електронното копие на документите; Цифрово възстановяване на електронното копие и поставяне на име на файла – проверява се името на файла, ако то е поставено автоматично от съответния софтуер и ако има грешка се коригира ръчно или се поставя такова, ако е необходимо ръчно въвеждане. Хартиеното тяло е фиксирано с ластици и все още не се връща за обратно комплектуване, защото може да се наложи пресканиране на документа. Това се налага в случай, че цифровото възстановяване не е дало абсолютно качествен резултат при обработката на електронното копие. За да се установи това, оператори, които са отговорни за контрола на качеството трябва да прегледат електронното копие на документа страница по страница за всеки сканиран документ; Връщане на документите за обратно комплектуване – този етап настъпва, когато съответния документ е преминал всички останали без забележка към крайния резултат. Хартиените тела на оригиналните документи, които са фиксирани с ластици се връщат към първоначалния етап на подготовка за сканиране, отстраняват се ластиците, които са осигурили запазване на последователността на страниците във всеки от документите и те се предават във вида, в който са били приети. При извършване на процесите на сканиране на документацията по ОПТ външният изпълнител ще извършва цялостен качествен контрол на 100% от обработените документи. Ще бъдат взети под внимание и документи, които могат да се сканират, но за целта са необходими допълнителни настройки. Такива документи са: Тези документи, при които текстът не е съвсем ясен и четлив, но с допълнителни настройки на скенера може да се получи качествено изображение на електронното копи Процесите на сканиране и индексиране ще се извършат в помещения в сградата на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Избраният изпълнител, който ще извърши сканирането и индексирането на документите на бенефициента АПИ по ОПТ ще осигури на място необходимото оборудване – скенери, с различни технически параметри и характеристики: нива на наситеност, оптична резолюция, скорост на сканиране, мащабиране и т.н. След сканирането на проектната документация, избраният изпълнител ще индексира и въведе информацията в общата база данни на Управленската информационна система (УИС, финансирана по ОПТ 2007 - 2013) на АПИ. Създадената електронна база данни ще се съхранява и управлява чрез УИС на Агенция “Пътна инфраструктура”. Избраният изпълнител е задължен да осигури необходимата техника и нейната поддръжка за осъществяване на дейностите по подреждане, подвързване, етикиране, опис и сканиране на документите.
  • Публичност и информация.: Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд , Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014г. С цел ефективно и ефикасно планиране и изпълнение на мерките за информация и публичност от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” ще бъде: 1. Проектиране, изработване и монтиране на постоянна информационна табела- 420 лв. 2. Доставка на брандирани пластмасови химикалки - 57 бр. - 80 лв.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 0.00
Доставени рекламни материали, Целева стойност: 58.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

284 571.60 BGN
284 571.60 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 241 885.86 42 685.74 0.00 284 571.60
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 241 885.86 42 685.74 0.00 284 571.60

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.