English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.018-0005-C02
"Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация"
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК
ЕФРР ==> Региони в растеж
20.03.2017
20.03.2017
31.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Перник, гр.Перник

Описание

Проектното предложение предвижда обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда, публична общинска собственост / с Акт за общинска собственост №978 от 09.06.1998 г./ и публична държавна собственост /с Акт за Държавна собственост №341 от 10.01.2001 г. /, с предназначение за делова и административна дейност. В сградата се помещават "Община Перник", "Областна администрация Перник", Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Перник, ''Областно управление пожарна безопасност и защита на населението - гр. Перник'', "Агенция по вписванията'', ''Регионална Дирекция Социално подпомагане - гр. Перник'', ''Министерство на Труда и Социалната политика''.
Обектът се намира в гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски" № 1 в Зона с публични функции с висок обществен интерес, съгласно ИПГВР и се състои от петнадесет административни етажа и един/шестнадесети/ технически етаж, с разгъната застроена площ 11 410,66 кв.м, построена е през 1976 г. 
Проектът цели привеждане на обекта в състояние, регламентирано от действащото законодателство, изпълнявайки задължителните мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и техническото обследване на сградата, ведно с други дейности, които ще удължат експлоатационната й годност, ще намалят енергийното потребление и ще подобрят архитектурният й облик.
Дейности
 • Създаване на екип. Организация и управление на проекта: Дейността предвижда сформиране на екип за управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Членовете на екипа за управление на проекта ще отговарят за прилагане на всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, като уведомяват незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт; носят отговорност за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали; отговарят и контролират воденето на точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство в съответствие с националното законодателство и вътрешните правила приложими в Община Перник; изготвят междинните и окончателният доклад /техническа и финансова част/ съгласно указаните образци; изготвят исканията за верифициране на разходи и плащания, които се представят на Управляващия орган. Отговарят за цялата документация, която се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни. С оглед на утвърдената и прилагана в Община Перник система по време на изпълнението на проекта, ЕУП създава и поддържа досие, съхранява и архивира документите, като след приключването му (краен срок за изпълнение на дейностите, изплащане на окончателното искане за плащане, счетоводното приключване и приключила проверка от представители на УО), ЕУП предава официално с приемо-предавателен протокол цялата налична окомплектована документация по проекта (съгласно изискванията на Оперативната програма) на оправомощен служител на общината за архивиране и съхранение, с което ангажиментите на ЕУП приключват. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Екипът ще се състои от: -Ръководител проекта; - Счетоводител; - Координатор; - Експерт строителство; - Експерт "Обществени поръчки";
 • Организация и възлагане на обществени поръчки: Изпълнението на дейността ще гарантира прилагане на законовите разпоредби по отношение на възлагането на дейности на външни изпълнители и ще допринесе за изпълнение на общата и специфичните цели на проекта. Настоящата дейност е избрана с цел: - Подбор на предложения за Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/. - Подбор на предложения за извършване на външни услуги за целите на проекта; - Сключване на договори с избраните изпълнители за Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/ и външни услуги; - Осигуряване на ефективно изпълнение на предвидените дейности.
 • Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР /: Проектното предложение включва обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация, заложени за изпълнение по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" от ИП на Община Перник. Тази дейност предвижда възлагане на външен изпълнител, дейността по проектиране и СМР, съобразявайки се с всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност, мерките предписани в техническото обследване, мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащото законодателство и др. мерки, които да доведат до изпълнение на заложените изисквания от УО на ОПРР. Авторският надзор ще гарантира спазването на изготвения и одобрен технически/работен проект. Ще бъде изпълняван съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Авторски надзор по проекта ще бъде осъществен от проектантите, изготвили техническата документация по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4. Целта му е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, както и спазването на параметрите на работния проект
 • Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на проекта: В съответствие с чл.166 (1) от ЗУТ ще бъде нает Консултант въз основа на писмен договор, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор по време на целия строителен процес. Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва: • упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството • координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация ; • извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект; • осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество и количество; • проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи; • разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване; • осъществяване на контрол на строителните продукти, влагани в обекта на интервенция, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях; • изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на обекта в експлоатация; • участие в държавната приемателна комисия да изисква сертификати за качеството на материалите, да одобрява заедно с Възложителя предложените образци и да разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях; • упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; • изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.
 • Публичност и визуализация: Тази проектна дейност включва всички мерки, които бенефициентът ще изпълни в съответствие с изискванията Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. при спазване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
 • Одит на проекта: Дейността ще бъде осъществена в края на проекта след приключване на останалите дейности, като има за цел да предостави допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните изисквания и нормативи на ЕС. Одитът по проекти трябва е дейност, регламентирана в специалните указания, издавани от ОПРР. Основната цел на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Дейността завършва с изразяване на независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети по проектите, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Формата на докладване е във формат, съобразен с образеца на Одит за фактически констатации и Указанията на ЕК.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 418.79, Достигната стойност: 418.79
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 798 217.00, Достигната стойност: 1 798 217.00

Финансова информация

2 853 505.74 BGN
2 853 505.74 BGN
2 648 530.61 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 2 425 479.88 428 025.86 0.00 2 853 505.74
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 425 479.88 428 025.86 0.00 2 853 505.74

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 , Стойност: 2 198 950.00
Предмет на предвидената процедура: „Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”., Стойност: 55 000.00
 • Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 22 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, официални церемонии, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса и национален ежедневник, радио и ТВ излъчвания, изработка и монтаж на билборд, временна и постоянна обяснителни табели, банер за пресконференциите“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали – плакати формат А3, брошури и информационни дипляни, промоционални материали от допустимите съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.
Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит на проекта
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: експерт строителство; счетоводител; експерт обществени поръчки, Стойност: 21 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: експерт строителство
 • Обособена позиция 2: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: счетоводител
 • Обособена позиция 3: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: експерт обществени поръчки
Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”., Стойност: 2 198 950.00
 • Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: ръководител и координатор., Стойност: 24 500.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: ръководител
 • Обособена позиция 2: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: ръководител
 • Обособена позиция 3: Избор на изпълнители за участие в Екип за управление на проекта за позиции: координатор.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на Обследване за енергийна ефективност, техническо обследване и изготвяне на технически паспорт на административна сграда на Община Перник и Областна администрация по две обособени позиции, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: "Обследване на енергийна ефективност на административна сграда на Община Перник и Областна администрация”
 • Обособена позиция 2: "Техническо обследване за изготвяне на технически паспорт на административна сграда на Община Перник и Областна администрация”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.