English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0715-C01
Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.05.2017
16.05.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение цели да подобри работната среда в "Ивкомплект" ЕООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. 
За изпълнението на целите на проекта, ще бъдат реализирани следните дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "Ивкомплект" ЕООД;
2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "Ивкомплект" ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "Ивкомплект" ЕООД, чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите и служителите;
4. Организация и управление на проекта;
5. Информиране и публичност по проекта.
Управлението, мониторинга и отчитането на проекта ще бъде изпълнено съгласно Ръководство за изпълнение на договори за БФП по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
Реализирането на проекта ще доведе до постигането на следните резултати:
Подобрени безопасни и здравословни условия на труд в "Ивкомплект" ЕООД, чрез осигурени колективни средства за защита, лични предпазни средства и специално работно облекло.
Въведени системи за развитие на човешките ресурси, която включва процеси по подбор, обучение и развитие на персонала и др.
Повишена производителността на труда, която се дължи на база подобрени условия на труд и увеличената мотивираност на служителите, породена от грижата, която полага за тях Работодателя. Това ще рефлектира върху конкурентоспособнастта и финансовите резултати на дружеството.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. С оглед изпълнение на проектните дейности и предвид постигане на заложените цели се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. С цел успешното реализиране на проекта, в рамките на дейността „Организация и управление на проекта“ ще бъде избран външен изпълнител, като при избора ще бъдат спазени всички разпоредби на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. С избраният изпълнител ще бъде подписан договор за услуга, в който конкретно, ясно и точно ще са описани конкретните задължения и отговорности свързани с изпълнението на дейностите по проекта. Непосредствено след стартирането на сключения договор с избрания изпълнител ще се проведе встъпителна среща. На срещата ще присъстват представители на фирмата изпълнител, ръководителя на проекта и служители на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД. С оглед успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели се предвижда провеждането на регулярни срещи, на които да се докладва напредъка на изпълнението на проекта, възникнали затруднения и намиране на решения за тяхното преодоляване, разпределянето на задачите и планирането на предстоящи дейности. Дейността ще включва още оперативното изпълнение, текущ мониторинг и отчетност, и финална отчетност по проекта. Избраният изпълнител за дейността ще отговаря за: - качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; - извършването на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Избора на изпълнителите ще бъде определен съгласно действащото законодателство, ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици. При избора на изпълнители ще бъдат спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация; - изготвянето и представянето на искане/искания за междинно плащане и за окончателно пращане, заедно с междинни доклади и заключителен доклад; - изготвянето на техническите доклади и финансови отчети за напредъка на проекта; - воденето на точна и редовна документация на проекта и за запазване поверителността на всички предоставени документи, информация и др. материали; - съхранението на документите съгласно нормативните изисквания; - предприемане на всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси при реализиране на проекта; - прилагането на мерки за информиране и публичност, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020"; - навременното и точно изпълнение на препоръките от проведени проверки на място и одити върху изпълнението на проекта; Проектът ще бъде управляван, администриран и отчитан според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД", както и според държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. За изпълнението на дейността по проекта ще бъдат закупени материали, консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта. В името на опазването на околната среда по проекта ще се закупи и използва 100 % рециклирана хартия. По-ниското й тегло представя идеята за по-ефективно използване на природните ресурси.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта; При изпълнение на заложените дейности за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020", публикуван на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. При всички мерки за информация и комуникация по проекта изрично ще се оказва съфинансирането от ЕС. Методите осигуряващи информиране и публичност, предвидени в проектното предложение са: * Публикации на Интернет сайта на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД – 3 бр. Първата публикация ще се направи в рамките на два дни от датата на сключвана на договора за безвъзмездна финансова помощ и ще отразява информация за проекта и стартирането му. Втората публикация ще отразява напредъка по изпълнението на проекта, а третата публикация ще бъде публикувана в края на проекта като тя ще отразява приключването на дейностите по проекта и постигнатите резултати. * Публикации в регонални вестници – 2 бр.: Първата публикация ще отрази информация за проекта и стартирането му. Втората публикация ще бъде направена в края на изпълнението на проекта, която ще отразява постигнатите резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. * Информационни брошури – 320 бр. Брошурите ще бъдат изготвени от рециклирана офсетова и хромова хартия. Тъй като са изработени от рециклирана хартия те няма да вредят на околната среда, подлежат на многократно рециклиране, използват се многократно и дългосрочно, поддържат честа атмосфера. Така изготвените брошури ще щадят не само природата, но и здравето на хората като не ги подлагат на вредно влияние. - 160 бр. информационни брошури ще бъдат изработени и отпечатани относно предстоящото изпълнение на дейностите по проекта. Брошурите ще бъдат разпространени в началото на проекта сред целевата група, клиенти на фирмата, обществеността и всички заинтересовани лица. - 160 бр. информационни брошури ще бъдат изработени и отпечатани с цел информиране на целевата група и обществеността за изпълнение на проекта, за неговата реализация и постигнатите резултати. * Плакат – 1 бр. Плакатът ще бъде поставен на видно за обществеността място в офиса на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД. В плакатът ще се споменава финансовата подкрепа от Европейският съюз съдържа информация за проекта; * Стикери за закупеното оборудване - 178 бр. Стикерите ще бъдат поставени на подходящо място на закупеното по проекта оборудване. На стикера ще бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването на "Европейският съюз", наименованието на съфинасиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. Всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще съдържат необходимите реквизити съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020" . Изпълнението на дейността се обуславя от задължителното изискване по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Бенефициентът да информира обществеността относно получената безвъзмездна финансова помощ. Чрез реализирането на дейността ще се осигури милтиплициращ ефект на резултатите от осъществяването на проекта.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита. : Целта на дейността е чрез закупуване на колективни предпазни средства да се подобри работната среда в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД. В проектното предложени е се предвижда да бъдат закупени и доставени следните колективни средства за защита: Бокс за укрепване на изкопи тип K-12-1 бр. Бокс за укрепване на изкопи тип K-13-1 бр. Бокс за укрепване на изкопи тип K-22-1 бр. Бокс за укрепване на изкопи тип K-24-1 бр. Ръспонки тип А-8 бр. Ръспонки тип В-8 бр. Комплекти за Временна организация на движение 1.Комплект 11–4бр. (съдържа:бариера тип хармоника с 2 пътни знака – А23 и Г9) 2.Комплект 3–2бр. (съдържа:PVC основа–2бр.; стълб–3бр.;пътен знак С3.1;пътен знак В2; сигнална лампа С16) 3.Комплект 25 –8бр. (съдържа:PVC основа; стълб; пътен знак С4.3–2бр.;пътен знак Г9/Г10 - 2бр.;сигнална лампа С16) 4. Комплект 34–8бр. (съдържа:PVC основа; стълб; пътен знак С4.3/С4.4; пътен знак Г9/Г10 - 2бр.; сигнална лампа С16) 5. Комплект 39–2бр. („Бягаща светлина“ съдържа: PVC основа–6бр.; PVC бализа С4–6бр.; бягащи светлини–6бр.; комплект кабели; акумулатор) Пътни знаци: А23–5бр, А39–5бр., А8–3бр., А9–3бр., А24–2бр., А39–5бр., Б2–3бр., Б6–5бр., В1–2бр., В2–2бр., В26 /40км/–4бр., В26 /30км/–4бр., Г4–2бр., Г5–2бр., Г9–2бр., Г10–2бр., Ж13–2бр., С3.2–6бр., С16–10бр., С2 /50см/–20бр., С27–1бр., С24–2бр., Стойки–PVC основа - 20 бр., Стълб 40/40 мм за РVС основа за 1 знак-10 бр., Стълб 40/40 мм за РVС основа за 2 знака-10 бр. , Ж14.1–1бр., Ж14.2–1бр., Ж15.1–1бр., Ж15.2–1бр. Основната дейност на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД е свързана с изграждане на водопроводни и канализационни мрежи. При изпълнение на дълбоки линейни изкопи за изграждане на инфраструктурни проводи укрепването на изкопите е неразделна част. Закупуване на боксове за укрепване е продиктувано от идентифицираните потребности на заетите във фирмата лица. Фактическото състояние на боксовете за укрепване в момента е задоволително, но са недостатъчно на брой и отчасти амортизирани, което налага необходимостта от закупуване на нови такива. Към настоящия момент фирмата разполага с боксовете за укрепване тип А-22 и А-12, които са с голяма обща маса, трудно преместваеми с комбиниран багер; подходящи за по-дълбоки и по-широки изкопи. Предвидените в настоящото проектно предложени боксове за укрепване тип-К са с по-подходящи размери–приложими при широки и тесни изкопи и са издръжливи на големи натоварвания. Също така са с по-малко общо тегло и възможност за вдигане и преместване с комбинирани багери. Необходимостта от закупуването е от изключително важно значение за обезопасяване на работниците при изпълнение на всекидневните им задължения. Със закупуването на средство за колективна защита – боксове за укрепване ще се бъдат осигурени условия за превенция на трудови злополуки в резултат на срутване на земни маси в изкопите в процеса на строителство на ВиК мрежи и съоръжения. При извършване на инфраструктурни проводи предопределя работниците да са постоянно на открито на улиците и да са поставени под непрекъснатата заплаха от бързо движещите се транспортни средства. За подобряване обезопасяването на работното място върху терена или на подходящо място се обозначава със знаци. До момента при работа безопасността на служителите се гарантира от обикновени пътни знаци и комплекти за временна организация на движение и голяма част от тях са амортизирани и негодни. С предвидените за закупуване светлинни обозначителни знаци с LED лампи ще се осигури много по-голяма видимост на пътния участък, който е в ремонт. В този случай ще се осигури нужната сигнализация, така че водачите на МПС да забелязват много по-отрано участъка в ремонт и да предприемат нужните действия, което ще допринесе за опазването на човешки животи и предотвратяване на трудови злополуки. С предвидените в проектното предложение комплекти за временна организация на движение и пътни знаци ще се улесни и организацията на работа имайки в предвид, че са лесно подвижни и много по-бързо ще могат да се инсталират и съответно премахнат от дадения участък.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите.: Целта на дейността е осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за целевата група по проекта. Основната дейност на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД е Строителство - В строителството, трудовата дейност в повечето случаи е на открити строителни обекти. Строителните работници са изложени на различни атмосферни влияния - през лятото на прегрявания, а през зимата на измръзване. В тази връзка е необходимо работното облекло в максимална степен да защитава човешкия организъм. Необходимо е да се доставят работни облекла от материи с нови технологични подобрения, така че да осигурят по-голям комфорт при работа, а също така да позволят свободна работа. Работещите в „Ивкомплект” ЕООД са изложени на непрекъснати физични въздействия, които са особено агресивни към специалното работното облекло и ЛПС. Поради не дотам качествените материали, от които са изработени настоящите специални работни облекла и лични предпазни средства, непрактичните кройки и лошата им ергономичност, те не осигуряват необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износване не съответства на интензивното им използване. Планираните за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще бъдат по-качествени – с повишена защита, по- съвременни и удобни, с по-добри технически характеристики от използваните, с по-дълъг срок на износване. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място- (работа на открито), ще осигури по-голяма защита при работа и съответно ще допринесе за здравословни условия на труд. В пълно съответствие с утвърдения списък на работните места и видовете работи при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло е предвидено по проекта да бъдат закупени: Каска ударозащитна - 35 бр., Ватенка (яке късо) студозащитна - 35 бр., Престилка противозамърсяваща - 3 бр., Ботуши водозащитни - 26 бр., Предпазни очила за компютър - 7 бр., Елек студозащитен - 37 бр., Работен костюм противозамърсяващ - 62 бр., Елек сигнален - 60 бр., Елек сигнализиращ 10 бр., Обувки ударозащитни - 58 бр., Антифони шумозащитни - 16 бр., Шапка студозащитна - 52 бр., Шапка противозамърсяваща - 52 бр., Ръкавици студозащитни - 48 бр., Ръкавици противозамърсяващи - 25 бр., Костюм студозащитен - 26 бр., Мушама водозащитна - 23 бр., Щит лицев/очила ударозащитен - 10 бр., Маска противопрахова - 10 бр., Обувки ударозащитни и противохлъзгащи с устойчиви на пробождане ходила - 1 бр., Очила лъчезащитни - 2 бр., Костюм огне-искроустойчив - 2 бр., Работен костюм за заварчици(яке и полугащеризон) - плат (100% памук) + велур ватенка /яке късо/ огне-искрозащитен - 4 бр., Обувки огне-искрозащитни - 2бр., Дихателна защита за заварчици ЗМ противопрахова - 2 бр., Шлем за заварчици с повдигащ визьор искро-лъчезащитен - 2 бр., Огнеустойчиво облекло - ръкавици за заварчици високи -- 100% векър- 2 бр., Кожена предна престилка за заваряване - 2 бр., Ръкавели и/или ръкавици; огне-искрозащитни - 2 бр. В изготвената оценка на риска на Ивкомплект ЕООД са оценени рисковете, свързани с безопасността при работа и са препоръчани действия за минимизиране на риска. Част от взетите мерки включват: • Да се закупят за работещите подходящо специално работно облекло и лични предпазни средства /ЛПС/, с оглед запазването на здравето и работоспособността им, съгласно утвърдения от работодателя списък на професиите и длъжностите, при които се използват работно, специално работно облекло и ЛПС. В съответствие с предписаните мерки дружеството ще осигури на работниците и служителите на предприятието специално работно облекло и лични предпазни средства Предвидените за закупуване в проектното предложение ЛПС и СРО напълно отговарят на утвърдения списък съгласно изискванията на Наредба №3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД : Целта на дейността е въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, която включва процеси по подбор, обучение и развитие на персонала и др. Дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси в предприятието. Чрез въвеждането на системата за развитие на човешките ресурси ще се оптимизират работните процеси, включително ще позволи въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.), което от своя страна ще улесни работниците във фирмата да съвместяват професионалния и личния живот; - Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години); По предходен проект е изготвен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Предприятието се стреми да използва модерни практики за оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, тъй като самата стратегия за развитие на предприятието изисква организационни промени от различен характер. Все пак в момента липсва разработена и приета система, която да е фокусирана към въвеждането на гъвкави форми на заетост за оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и за въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Считаме, че разработването, адаптирането и въвеждането на система за развитие на човешките ресурси в предприятието, която включва възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители ще ни подпомогне в привличането и задържането на квалифицирани млади работници и служители, както и в запазването на утвърдените професионалисти над 54 години. Дейността ще се изпълни по следния начин: -Оценка на актуалната система за управление на човешките ресурси - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии за управление на човешките ресурси, анализ на програмите за вътрешни обучения и развитие на човешкия капитал, анализ на статистиката за наети и напуснали лица, системи за безопасност и здраве. -Обосновка. След формулиране на изводи от събраната информация се разработват предложения за система за развитие на човешките ресурси в предприятието, която включва възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. -Разработване. Ще се разработят и предложат конкретни мерки съобразно анализираната и оценена информация, заедно с процедурни наръчници към тях, както и програма на необходимите обучения във връзка с въвеждането на новата система. Тези документи ще бъдат предоставени на ръководството на компанията за съгласуване преди да се оформят в окончателен вид. -Въвеждане. Избраният външен консултант ще проведе обучение на ръководството как да въвеждат в практиката новата система. -Приемане от ръководните органи и включване във вътрешни процедури на предприятието на разработените в дейността промени и нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси. След приключването на всички обучения, ръководството на предприятието ще издаде специфична разпоредба за официалното въвеждане на новата система за развитие на човешките ресурси в предприятието, целяща оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 38.00, Достигната стойност: 37.00

Финансова информация

102 212.53 BGN
102 212.53 BGN
100 385.60 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 15 331.88 0.00 86 880.65 102 212.53
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 331.88 0.00 86 880.65 102 212.53

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Организация и управление на проект: "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД" с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Организация и управление“. Обособена позиция 2 – „Закупуване на материали, консумативи и други материални активи, необходими за изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта“. , Стойност: 9 583.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – „Организация и управление“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – „Закупуване на материали, консумативи и други материални активи, необходими за изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта“
Предмет на предвидената процедура: „Информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.008-0715 "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД", Стойност: 1 878.00
 • Обособена позиция 1: „Информиране и публичност"
Предмет на предвидената процедура: „Информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.008-0715 "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД", Стойност: 1 878.00
 • Обособена позиция 1: „Информиране и публичност"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита.“, с две обособени позиции, Стойност: 36 449.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 • Бокс за укрепване на изкопи тип K-12-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-13-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-22-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-24-1 бр. • Разпонки тип А-8 бр. • Разпонки тип В-8 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 - 2.1 Комплекти за Временна организация на движение, 2.2. Пътни знаци
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита.“, Стойност: 24 019.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на средства за колективна защита - Бокс за укрепване на изкопи тип K-12-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-13-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-22-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-24-1 бр. • Разпонки тип А-8 бр. • Разпонки тип В-8 бр.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите, за изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.008-0715-С01: "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД", Стойност: 31 302.20
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите, за изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.008-0715-С01: "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита, Стойност: 24 019.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на средства за колективна защита - Бокс за укрепване на изкопи тип K-12-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-13-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-22-1 бр. • Бокс за укрепване на изкопи тип K-24-1 бр. • Разпонки тип А-8 бр. • Разпонки тип В-8 бр.
Предмет на предвидената процедура: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, Стойност: 23 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.