English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.004-0001-C02
Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящият проект цели укрепване на националната инфраструктура по качеството (с нейните основни елементи - надзор на пазара, законова метрология, технически надзор, оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива), което е предпоставка за формирането на капацитет за растеж на МПС и за създаване на благоприятна бизнес среда за икономическите оператори.
Проектът включва 3 основни дейности, свързани със създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри, подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности на ДАМТН и дейности по осигуряване на информация и комуникация. 
Чрез изпълнението на дейност 1 ще се постигне електронизиране на информацията, свързана с осъществяване на дейностите по надзор на пазара, метрологичен надзор и контрол на качеството на течните горива, което до момента не е осигурено електронно, а това ще допринесе за ефективното й използване; по-бърза комуникация и съгласуваност на експертно ниво при осъществяване на дейностите; адекватна реакция при инциденти и сигнали; икономия на ресурси и съкращаване на времето за осъществяването им. 
Чрез изпълнение на дейност 2 ще се надгради техническият капацитет на ДАМТН, а това ще гарантира независимост на инспекторите от външни фактори; преодоляване на конфликтни ситуации, свързани с предприетите законови мерки; обезпечаване на условия за извършване на дейността във всички региони на страната; повишаване на ефективността и предоставяне на по-качествени дейности в съкратени срокове.
Изпълнението на дейностите по информация и комуникация ще предостави важна информация на икономическите оператори и ще популяризира както дейността на ДАМТН, така и самия проект и оперативна програма ОПИК.
Реализирането на проекта ще повиши качеството на осъществяваните от ДАМТН надзорни и контролни дейности, ще подпомогне осигуряването на честна конкуренция и еднакви пазарни условия и ще способства за подобряването на бизнес средата.
Дейности
 • Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН Поддейност 1.1: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзора на пазара : За осъществяването на ефективен надзор на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, вкл. съоръжения с повишена опасност и средства за измерване, ДАМТН се нуждае от проследяване на цялостния процес по надзора на пазара. Повишаването на ефективността на надзорните органи гарантира, че пуснатите на пазара и/или в действие продукти, вкл. СПО и СИ, отговарят на съществените изисквания, обезпечаващи високо ниво на защита на здравето и безопасността на потребителите, както и защита на други обществени интереси, и едновременно с това се гарантира нормалното функциониране на вътрешния пазар. За да се осигури бърза и ефективна реакция на органите по надзора на пазара е необходимо да се постигне по-добра работа с митниците при вноса на продукти в страната и установяване произхода на тези продукти и на икономическия оператор, да се проследява движението на продуктите на пазара, да се подобри обменът на информация в рамките на ДАМТН, както и обменът на информация между ДАМТН и икономическите оператори, да се подобри сътрудничеството с икономическите оператори във връзка с извършването на дейности, които могат да предотвратят или намалят риска, породен от предоставяните от тях продукти, вкл. СПО и СИ. Освен това съгласно изискванията на нормативната база на ЕС и във връзка с политиката за укрепване и засилване на дейността по надзора на пазара в европейски мащаб, е необходимо да се създадат и условия за участие на ДАМТН в европейските системи за обмен на данни, които към настоящия момент липсват. Осъществяване на тези задачи и съхранението на наличните и необходимите данни ще се простигне чрез разработване и внедряване на информационна база данни за надзора на пазара (в три модула), която да осигурява наличие и анализ на съществуващите данни за продукти и иконимически оператори и за резултатите от проверките и изпитванията, да се гарантира избягване на повторни проверки и многократни изисквания на документи от изпитвания или сертификати, доказващи съответствие, но вече представени от икономическите оператори и т.н., което като резултат ще доведе и до намаляване на административната тежест за бизнеса. Реализирането на настоящата дейност по проекта ще осигури едновременен и удобен достъп до наличната информация за всички служители (експерти/ инспектори), както на работното им място, така и по време на проверки и ще се подобри обмена на информация между експертите/ инспекторите. Наличието на такава база данни ще спомогне за подобряване и на работата с митниците по уведомления за несъответстващи продукти, ще се избегне дублиране на информация и проверки и ще се повиши ефективността на надзорния орган. Освен това тя ще допринесе и за повишаване безопасността на пуснатите на пазара и или в действие продукти, вкл. СПО и СИ чрез получаване на статистически данни, които да подпомогнат изготвянето на годишните планове за проверки - насочени към проблемните групи продукти, за които най-често се получават жалби от потребители, нотификации по RAPEX, уведомления от митници, или към проверки, при които най-често се откриват несъответстващи продукти. Не на последно място ще се осигури бърза и ефективна реакция на органа по надзор на пазара към опасните продукти и бърз обмен на информация и ще се създадат условия за участие на ДАМТН в системите за информационен обмен на европейско ниво (напр. RAPEX - Система за бърз обмен на информация за опасни стоки на територията на европейската общност и ICSMS - Интернет-базирана информационна и комуникационна система за презграничен надзор на пазара на технически продукти на територията на Европа).
 • Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН Поддейност 1.2: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за метрологичния надзор : Изграждането електронен регистър с бази данни, съдържащ информация за осъществявания метрологичен надзор, надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и контрол на регистрираните сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи ще осигури повишаване на ефективността на действията на ДАМТН в тези области. Наличието на такъв регистър с база данни ще създаде възможност за по-добра оценка на риска и насочване на дейността към по-рискови области, лица и обекти, с което ще се повиши ефективността на действията на ДАМТН. Това ще гарантира в максимална степен съответствието на СИ и на предварително опакованите количества продукти (ПОП) със законовите изисквания към тях, респективно повишена защита на държавата и гражданите от неверни измервания. Едновременно с това ще се осигури лоялна конкуренция на вътрешния пазар между различните групи задължени лица - производители, вносители, търговци, ползватели на СИ, както и между регистрираните сервизи за тахографи и между оправомощените лица. Ще се осигури и възможност за получаване на статистически данни, отчети и различни справки, както на ниво регионални отдели, така и на ниво главна дирекция. Базата данни ще има 4 модула: Първият модул „Метрологичен надзор" ще създава възможност за регистриране по видове СИ на всички надзорни проверки, извършени на лица, които произвеждат, внасят, ремонтират или използват СИ и резултатите от тях. Вторият модул „Предварително опаковани количества продукти“ ще създаде възможност за регистриране на всички проверки, извършвани при производители и търговци на тези продукти и на резултатите от контрола им. Проследяването на резултатите ще даде възможност за насочване на контрола към продукти, при които най-често се среща несъответствие с обявеното върху опаковките им количество. Третият модул „Оправомощени лица за проверка на средства за измерване“ ще създаде възможност за регистриране на всички надзорни проверки, извършени на лица, които са оправомощени за проверка на СИ и резултатите от тях. Проследяването на процеса по извършването на проверки на СИ, за които съответните лица са оправомощени, ще повиши ефективността на извършвания метрологичен надзор и ще гарантира, че оправомощените лица спазват изискванията на Закона за измерванията и наредбите по неговото прилагане. Четвъртият модул „Лица, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи“ ще създаде възможност за регистриране на всички надзорни проверки, извършени на тези лица и на резултатите от тях. Проследяването на процеса по извършването на проверки на тахографи ще повиши ефективността на извършвания надзор и ще гарантира, че регистрираните лица спазват изискванията на Закона за автомобилните превози и наредбите по неговото прилагане.
 • Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН Поддейност 1.3.: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни в областта на контрола на качеството на течните горива: За да се гарантира осъществяването на ефективен контрол на качеството на течните горива, разпространявани в страната, е необходимо да се създаде и внедри информационна база данни, която да съдържа информация и да дава възможност за работа с данни за производители и разпространители на горива; информация относно характеристиките и качеството на пуснатите в страната течни горива, за наличните обекти и транспортни средства; да съдържа данни за извършените проверки; данни от нивомерните системи; данни за резултати от извършените изпитвания на пробите; данни за предприети принудителни административни мерки вследствие на несъответствие на течните горива с изискванията на нормативната уредба; данни за констатирани административни нарушения и приложени административни мерки и др. Базата ще осигурява: 1. Работа с еднотипни документи в електронен формат, които използват наличната информация от базата данни и възможност за нанасяне на променлива информация от изпълнителите, както и възможност за обмен на информация. 2. Планиране и обработване на данните за мониторинг на течни горива съгласно БДС EN ISO 14274 и Наредбата и документални проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) по критерии: • Планиране на тематични проверки: - по населени места, - по общини, - по тип обекти, - по зададени показатели, за които през предната година са констатирани несъответствия, - по маршрут за движение. • Планиране на документални проверки на обекти - избор на обекти, които не са проверявани през предходна и текуща година, както и такива с констатирани документални нарушения през предходната година. • Генериране на нареждане за проверка – определяне на кои обекти ще се извърши проверката, в зависимост от зададените критерии (съдържа информация за района на проверката и точното местонахождение на обекта / № на обекта, град, адрес, собственик и т.н.). 3. Издаване на протокол при извършване на проверката - №, дата, извършили проверката, присъствали на проверката, вид на проверените горива, количество взета проба, пломби №, номер на протокола и датата се задават от системата – единна номерация за дирекцията. 4. Сканиране и прикачване на взетите документи към протокола на проверката: декларация за съответствие/съставител, номер, дата, партида, количество на партидата/; нареждане за експедиция /№, дата,доставено количество/ или фактура /№, дата,доставено количество/; касов бон по горива / вид гориво, колонка №, количество на взетото гориво, № на к. бон /; данни от нивомерната система – налично количество, обем на резервоара – по горива. 5. Генериране на еднозначни кодови номера – за представяне пробата на стационарна (СЛ) и/или подвижна лаборатории (ПЛ). 6. Генериране № на заявка за изпитване на течни горива – СЛ/ПЛ със следната информация: вид гориво, кодов № на пробите; заявени показатели за изпитване; нормативният документ, съгласно който са изискванията към показателите; № на пломбите, брой съдове и количество на предоставената проба за изпитване; № на протокола за вземане на проба (след разкодиране). 7. Генериране на входящ № на пробата при приемане за изпитване в СЛ/ПЛ – вътрешно кодиране в лабораторията. 8. Осъществяване на вътрешен обмен на информацията в лабораторията (по вътрешен № и заявка за изпитване), който да включва: насочване на приета проба към конкретни изпълнители; изпитване; подаване на резултатите от проведени изпитвания; подготовка и издаване на протоколи от изпитване (ПИ). 9. Генериране на № и Издаване на Експертни заключения (ЕЗ), Констативни протоколи (КП) и Експертизи. 10. Издаване на Принудителни административни мерки (ПАМ), Актове за установени административни нарушения, Наказателни постановления, с автоматично прехвърляне на въведени данни за дадената проверка и обект. Базата данни ще бъде интегрирана с уеб портала на агенцията, за гарантиране на изискванията за мобилност, достъпност и сигурност на информацията.
 • Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН Поддейност 1.4.: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на електронни регистри : Дейността предвижда създаване и първоначално попълване на бази данни на ДАМТН, основани на разработените софтуерни модули с поддейности 1,2,3 на Дейност 1, както и създаване и попълване на база данни съдържаща информация за лицата, получили разрешения за извършване оценяване на съответствието и информация за уникалните кодове на производителите на плавателни съдове: 1. Базата данни за надзор на пазара ще съдържа информация за производители, вносители, търговци; досиета на проверени продукти; извършени проверки; взети проби; протоколи от изпитване на проби/продукти; резултати от проверки по подадени сигнали и жалби; съставени АУАН и издадени НП и др., като ще дава възможност за получаване на статистически данни, отчети и извършване на справки в реално време. 2. Базата данни за метрологичния надзор (СИ и ПОП) и за контрола на оправомощените лица и лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи ще съдържа информация и ще осигурява възможност за получаване на статистически данни, справки в реално време за лицата, подлежащи на метрологичен надзор; отчети за извършените проверки; инспектирани и подложени на контрол СИ и ПОП; установени несъответстви; приложени административни мерки - издадени АУАН и НП; проверки по жалби и сигнали, както и по искане на други контролни органи и др. 3. Базата данни за контрол на качеството на течните горива ще съдържа информация за производители, разпространители, обекти, транспортни средства; за извършени проверки; резултати от изпитвания на пробите в лабораториите; заключения от извършени анализи на горивата; предприети принудителни административни мерки; констатирани административни нарушения и приложени административни мерки АУАН и НП; досиета и съдържащи се в тях документи от проверките; постъпили искания за арбитражни изпитвания, възражения по АУАН и изготвени отговори и др. и ще дава възможност за получаване на статистически данни, отчети и справки в реално време. 4. Базата данни за а) лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието и б) уникалните кодове на производителите на плавателни съдове, определени от председателя на ДАМТН, ще съдържа информация и ще дава възможност за получаване на статистически данни, справки в реално време и отчети за дейността на нотифицираните органи; извършените надзорни проверки на тези органи, предприетите действия, приложимото законодателство и др., както и за изпълнението на функциите по определяне и администриране на уникалните кодове на производители на плавателни съдове.
 • Дейност 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства Поддейност 2.1: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване: Към момента специализираните дирекции на ДАМТН, осъществяващи надзор на пазара, технически и метрологичен надзор и контрол на качеството на течните горива не разполагат с някои видове оборудване или раполагат със старо контролно и измервателно оборудване за някои видове измервания и изпитвания, което се явява пречка за осъществяването на бърз и ефикасен контрол и за бързо и адекватно вземане на решение за предприемане на мерки с цел спиране разпространението на несъответстващи или опасни продукти и горива. 1. За нуждите на контрола на качеството на течните горива по проекта ще бъде закупено и доставено оборудване за: - автоматично определяне на плътност на течни горива и автоматично подаване на пробите, покриващо показателите съгласно изискванията на EN ISO 12185 „Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Осцилиращ метод с U-видна тръба”; - определяне на корозионна агресивност на течни горива спрямо мед чрез изпитване с медна пластина, покриващо изискванията на EN ISO 2160 „Нефтопродукти. Корозионна агресивност спряма мед. Изпитване с медна пластина”; - определяне на вода в горивa и пещ по метода на Карл-Фишер, покриващо изискванията на EN ISO 12937 „ Нефтопродукти. Определяне на вода. Метод на Карл-Фишер чрез кулометрично титруване”; - осъществяване на инфрачервен анализ (с фиксирани филтри) за определяне на FAME – метилови естери на мастните киселини в дизелови горивa, покриващо изискванията на EN 14078 „ Течни нефтопродукти. Определяне съдържанието на метилови естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена спектрометрия”; - лабораторно охлаждане на проби и сертифицирани референтни материали с камера за съхранение; - определяне съдържанието на пепел и сулфатна пепел в горива. Доставеното оборудване ще гарантира работата на акредитираната изпитвателна лаборатория на ДАМТН за изпитване на течни горива по определни показатели, както и ще осигури възможност за разширяване на нейния обхват, а така ще се гарантира по-добра защита на околната среда и недопускане разпорстранението на несъответстващи горива. 2. За нуждите на метрологичния надзор ще бъдат доставени: - еталонни мерки за обем, предназначени за контролни проверки на измервателни системи за течности различни от вода, използвани за измервания, свързани с търговски плащания, държавни и общински вземания в търговски обекти за продажба на горива, данъчни и акцизни складове; - еталонни теглилки, предназначени за контролни проверки на везни, използвани за търговски цели на пазари и търговски обекти, - еталон за контрол на нетните количества на предварително опаковани продукти по референтния статистически метод за предварително опаковани продукти с еднакви количества и измерване на действителното нетно количество на предварително опаковани продукти. Доставеното оборудване ще спомогне за осъществяването на ефективен метрологичен надзор и ще осигури по-добра защита на обществото от неверни измервания и финансово ощетяване на протребителите. 3. За нуждите на технически надзор ще бъде доставено контролно оборудване, чрез което ще се извършва ефективен надзор на съоръжения с повишена опасност, такива като тръбопроводи, газо- и нефтопроводи и др. с цел недопускане на утечки и замърсяване на околната среда, както и намаляване на опасността от експлозии и пожари. С изпълнението на настоящата дейност по доставка на измервателното и изпитвателно оборудване ще бъде доукрепен техническия капацитет на надзорните и контролни органи на ДАМТН с цел създаване на възможности за осъществяване на разширени или нови изпитвания и проверки, което от своя страна ще доведе до подобряване качеството на извършваните дейности и услуги от страна на ДАМТН в областта на метрологичния надзор, техническия надзор и контрола на качеството на течните горива и така ще се гарантира индиректно подобряване на бизнес средата.
 • Дейност 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства Поддейност 2.2: Доставка на специализирани моторни превозни средства: Едно от основните изисквания, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейксия съюз, е наличието на достатъчен и ефективно функциониращ технически капацитет на осъществяване на надзорните и контролни дейности в държавите-членки в областта на надзора на пазара, техническия и метрологичния надзор, както и по отношение контрола на качеството на течните горива. В тази връзка сериозен проблем пред ДАМТН представлява недостатъчният брой и/или амортизираността на наличните специализирани моторни превозни средства, необходими за ефективно и резултатно извършване на надзорните и контролни дейности. Специализираните моторни превозни средства са необходими за осигуряване на сигурно и безопасно транспортиране на изпитвателното и измервателното оборудване (както на предвиденото за доставка по настоящия проект, така и на наличното в ДАМТН оборудване, закупено с бюджетни средства или по други, изпълнени вече проекти с донорско финансиране). Доставката и използването на предвидените специализирани моторни превозни средства ще доведе до повишаване мобилността и оперативността на служителите в цялата страна, с което зависимостта им от външни за организацията фактори ще бъде редуцирана до минимум. Към настоящия момент, транспортирането на наличното техническо оборудване до обектите на проверка в много от случаите се оказва трудно осъществимо, тъй като много често обектите на проверка се намират в периферията или извън населените места, в които са офисите на служителите на ДАМТН, а недостига на специлаизрани МПС или тяхната амортизираност силно ограничават мобилността на инспекторите в страната. Доставката на специализираните моторни превозни средства ще съкрати и времето за проверка и ще подобри качеството на извършваните дейности и услуги от страна на ДАМТН и така ще доведе до намаляване на възможността за пускане на пазара на несъответстващи продукти, ще гарнира спирането от разпространение на несъответстващи средства за измерване по бензиностанции и газостанции, ще повиши защитата на обществото от неверни измервания, с което икономическите оператори ще бъдат поставени в среда на лоялна конкуренция. С доставката на специализираните МПС в значителна степен ще се повиши и ефективността на осъществявания котрол на качеството на течните горива, тъй като ще се създадат условия за бърза реакция и изпитване на проби от течни горива в цялата страна и така ще се ограничи възможността за разпространението на некачествени горива в страната. Изпълнението на планиранатата дейност (доставка) ще осигури безопасно транспортиране на изпитвателното и измервателното оборудване до местата за осъществяване на проверките, ще повиши мобилността и оперативността на служителите, ще се съкрати времето за проверка и ще се подобри качеството на извършваните дейности и услуги от страна на ДАМТН, като по този начин ще се гарантира на икономическите оператори лоялна конкурентна среда и възможност за икономически растеж.
 • Дейност 3: Дейности по информация и комуникация: Дейността е насочена към популяризиране, както изпълнението на проекта, източника на неговото финансиране, общите и специфичните цели на проекта и постигнатите резултати, така и извършваната от ДАМТН надзорна и контролна дейност в областта на метрологичния надзор, техническия надзор, надзора на пазара и контрола на качеството на течните горива. Дейността включва организиране на информационен ден, изработване и отпечатване на информационни брошури, информационни табели и плакати, отпечатване на стикери, публикуване на прессъобщения. Тя ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта и ДАМТН ще популяризира изпълнението на всички дейности, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“. В рамките на дейността ще бъдат изработени и разпространени: - информационни брошури, даващи информация относно контролната и надзорна дейност, осъществявана от ДАМТН - информационни табели и плакати, популяризиращи проекта и оперативната програма, които ще бъдат поставени на видимо място на фасадите и в сградите на ДАМТН в гр. София и страната - стикери, с логата на ОПИК, ЕС и ДАМТН (поставени върху доставеното измервателно и изпитвателно оборудване, IT оборудване и специализирани МПС). Отпечатаните в национален ежедневник прессъобщения ще популяризират осъществяването на отделни значими етапи от проекта (стартиране на проекта, разработване и внедряване на бази данни и електронни регистри, доставка на измервателно и изпитвателно оборудване, IT оборудване и специализирани МПС, приключване на проекта). На всички стикери, табели, брошури и плакати ще бъде отпечатано името на проекта, емблемата и името на Европейския съюз, името на Европейския фонд за регионално развитие, логото на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По отношение популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъде: • разработено графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на ДАМТН и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта • организиран информационен ден за оповестяване на постигнатите резулати по проекта с цел представяне на реализираните дейности пред целевите групи. Разработването на графичните изображения (интернет банери), които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДАМТН, както и материалите за прессъобщенията в медиите ще бъдат изготвени от ДАМТН. Изработените материали ще бъдат поставени и разпростанявани така, че да гарантират широка публичност и информация за дейността на ДАМТН, за проекта и за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Всички лога и емблемата на ЕС ще са представени в съответствие с графичните стандарти, определени в нормативните документи. Бенефициентът ще упоменава финансовият принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПИК в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, бенефициентът ще се оповестява, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. Предвидените в настоящата дейност средства за предоставяне на информация и публичност пряко ще допринесат за повишаване на авторитета и общественото доверие към ДАМТН, а оттам и към българската държавна администрация като цяло.
 • Дейност 4: Разработване на тръжни документации за предвидените по проекта обществени поръчки и изготвяне на анализи и оценки на техническите задания към тях: В рамките на дейността се предвижда да бъде извършено разработване на тръжни документации, които ще се използват при обявяването на предвидените обществени поръчки за провеждане на процедурите по избор на изпълнители и сключването на договори за изпълнение на заложените в проекта дейности, за които се изисква възлагане на обществени поръчки. Всички, планирани в проекта процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъдат извършени в съответствие с изискванията и реда на Закона за обществените поръчки. С оглед спецификата на конкретните дейности на проекта ще бъде необходимо да се привлекат експерти, работещи в структурата на ДАМТН от дирекциите, свързани с изпълнението на проекта, които да подпомагат процеса по разработването на техническите спецификации/задания към документациите. Разработването на техническото задание, необходимо за да се извърши избор на изпълнител по настоящата дейност ще бъде осъществено основно от експерти на ДАМТН, но тъй като ДАМТН не разполага с достатъчно опит по прилагането на новия ЗОП, то ще бъде необходима и външна специализирана експертна помощ с цел обективен анализ на изискванията и разработване на качествена документация. Предвижда се настоящата дейност да бъде изпълнявана от изпълнител, избран в съответствие с разпоредбите на ЗОП. По този начин подготовката на качествени документи ще бъде гаранция за осигуряване спазването на хоризонталните политики на ЕС и на прозрачност при избора на изпълнител на конкретните дейности по проекта, както и за ефективно изпълнение на проекта като цяло. Поради това настоящата дейност не само ще допринесе, но и е основна предпоставка за постигането на целите на настоящата процедура и на специфичните цели на проекта.
 • Дейност 5: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателнo оборудване и специлизирани МПС: Изпълнението на дейности 1 и 2 предвижда закупуване и доставка на измервателно и изпитвателнo оборудване и специлизирани МПС за нуждите на ДАМТН и за изпълнението на дейностите на проекта конктерно. С цел безопасната и ефективна работа и използване на доставентите по проекта ДМА се предвижда те да бъдат застраховани в рамките на срока за изпълнение на проекта. Застраховането е необходима дейност, тъй като тя ще гарантира възможността за безпроблемно функциониране на доставените ДМА, както и поемането на финансовите разходи при гаранционно и извън гаранционно обслужване на тези ДМА в срока на изпълнение на проекта, а това от своя страна ще гарантира ефективното използване на предоставените по проекта финансови средства, както и дългосрочна безаварийна работа на закупените ДМА.
 • Дейност 6: Финансов одит на проекта: Провеждането на финансов одит е задължително изискване, съгласно Условията за изпълнение на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Дейността включва: • Извършване на цялостен одит на разходваните финансови средства след приключване на основните дейности по проекта. • Изготвяне на одитен доклад. • Сертифициране на допустимите разходи по проекта. Осъществяването на тази дейност е задължителна предпоставка за установяване на законността и целесъобразността на направените по проекта разходи и е в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ. Независимият одит е гаранция за отговорното и ефективно разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ. Благодарение на него се намалява до минимум възможността за верифициране на недопустими разходи, направени при изпълнението на проекта. Чрез него се гарантира ефективното използване на предоставените по проекта финансови средства и недопускането на злоупотреби със средства на ЕС.

Индикатори

Извършени проверки и осъществен контрол на качеството на течните горива – брой извършени проверки, брой изпитани проби., Целева стойност: 2 400.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени проверки и осъществен надзор (брой проверени продукти) на пазара на продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход и на Регламент № 305/2011; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за енергопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него., Целева стойност: 4 800.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени проверки по подадени сигнали и по искане на други контролни органи – процент (%) извършени проверки., Целева стойност: 96.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени проверки и осъществен метрологичен контрол – брой проверени лица, брой проверени средства за измерване, брой проверени ПОКП., Целева стойност: 25 000.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени проверки и осъществен технически надзор на СПО – брой проверени СПО, брой проверени лица., Целева стойност: 15 000.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 999 953.82 BGN
1 999 953.82 BGN
652 144.60 BGN
85.00 %
 • [1] Институционален капацитет на публичните администрации и публичните служби, свързани с изпълнението на дейността на ЕФРР, или действия в подкрепа на инициативи на ЕСФ за институционален капацитет
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 699 960.74 299 993.08 0.00 1 999 953.82
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 699 960.74 299 993.08 0.00 1 999 953.82

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН , Стойност: 480 000.00
 • Обособена позиция 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН
Предмет на предвидената процедура: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване (в 4 обособени позиции), Стойност: 311 829.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ГД ККТГ
 • Обособена позиция 2: Доставка на измервателно оборудване на нуждите на ГД МН
 • Обособена позиция 3: Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите на ГД ИДТН и ГД МН
 • Обособена позиция 4: Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на ГД ККТГ
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани моторни превозни средства (в 4 обособени позиции) , Стойност: 815 318.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на специализирани високо-проходими автомобили
 • Обособена позиция 2: Доставка на минибус (8+1)
 • Обособена позиция 3: Доставка на специализирани лекотоварни автомобили
 • Обособена позиция 4: Доставка на специализирани леки автомобили
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на дейности по информация и комуникация по проект BG16RFOP002-2.004–0001: „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“., Стойност: 6 875.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на дейности по информация и комуникация по проект BG16RFOP002-2.004–0001: „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“
Предмет на предвидената процедура: Разработване на документации за обществени поръчки, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор", Стойност: 27 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на документации за обществени поръчки, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор"
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателнo оборудване и специализирани МПС, Стойност: 38 073.70
 • Обособена позиция 1: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателнo оборудване и специализирани МПС
Предмет на предвидената процедура: Финансов одит на проекта, Стойност: 7 500.00
 • Обособена позиция 1: Финансов одит на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.