English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0633-C01
Енергийна ефективност в АНСА БОРИМА ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, с.Борима

Описание

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности,чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност. Одиторът, фирма ЕНЕРКОН ЕООД е изложил резултатите в доклад, където са маркирани слабите места, предизвикващи енергийни загуби и водещи до ниска производителност. Определени са и 6 мерки, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на промишлената система на АНСА БОРИМА ООД и ще допринесат пряко до планирани енергийни спестявания от 40,27 % за предприятието в резултат от изпълнението на проекта. 
За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира в предвидените по проекта 8 дейности:
-Извършване на енергиен одит по образец;
­-Придобиване на ново производствено оборудване-Шприц машина за термореактивна пластмаса- 37,00 kW–1бр.;
-Придобиване на ново производствено оборудване-Шприц машина за термореактивна пластмаса- 30,00 kW – 1бр.;

-Придобиване на ново производствено оборудване-Шприц машина-15,00 kW–2бр.;
-Придобиване на ново производствено оборудване-Шприц машина- 37,00 kW–1бр.;
-Придобиване на ново производствено оборудване-CNC ВЕРТИКАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР–1бр.;
­-Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.
Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки.Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията за визуализация.По този начин фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на капацитета му.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ: Проектът се основава на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б). Дейността по изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на настоящето проектно предложение, след обявяване на процедурата и преди крайния срок за подаване на енергийни одити в АУЕР. За целта АНСА БОРИМА ООД използва услугите на фирма ЕНЕРКОН ЕООД вписана с идентификационен номер 0026 в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПИК, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, избора на енергиен одитор беше извършен чрез процедура по чл.7 т.2 от ПМС 118 (избор без провеждане на процедура) по събиране на три оферти от различни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Предварително бяха подготвени покани за предоставяне на оферти включващи описание на услугата, начини на плащане и всички други необходими реквизити спрямо ръководството за изпълнение на ДБФП. Беше определен краен срок за събирането на предложения до 25.05.2016г. като след това беше извършено класиране спрямо зададения в поканата критерии" Най-­ниска цена". С определения изпълнител ЕНЕРКОН ЕООД бе сключен договор за извършване на услуги с дата 30.05.2016г. В рамките на предоставената услуга, енергийния одитор: • Подготви и представи доклад, съдържащ мерки за повишаване на енергийната ефективност, анализ на енергийното потребление и обосновка на предложените мерки в съответствие с изискванията на процедура BG16RFOP0023.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и в съответствие с действащите наредби. • Детайлно енергийно обследване в производствен и енергиен аспект на инсталациите и машините. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на енергийно и инфраструктурно оборудване. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на ново производствено оборудване (ДМА) с повишена производителност и намалена специфична енергоконсумация. • Изготвяне на технико­икономически доклад, съгласно резултатите от енергийния одит по определена форма, утвърдена от АУЕР. При анализа на наличното, в производствената база на дружеството, технологично оборудване за изпълнение на производствените операции,бе установено, че то е морално остаряло, амортизирано,с голям енергиен разход и ниска производителност. За определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестициите по проекта се използва методологията за сравнение с „пазарната норма на енергопотребление”. Поради това са препоръчани 6 енергоспестяващи мярки за закупуване и инсталиране на нови мощности. Чрез изпълнението им АНСА БОРИМА ООД ще придобие енергийно ефективно и високопроизводително оборудване за производство на пластмасови изделия и метални детайли. Препоръчания пакет мерки има значителен енергоспестяващ потенциал (ESR фактор на енергийни спестявания)­ общо 67,68%. Чрез внедряване на оборудване с еквивалентни или по добри технически параметри от заложените в одита минимални характеристики, дружеството ще постигне и: -Планирани енергийни спестявания за предприятието (ПЕС):40,27 % -Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR):23,01% -Срок на откупуване на инвестицията: 4,06г. ЕНЕРКОН ЕООД изготви и предаде обследването в рамките на изискуемите по договор срокове и беше подписан приемо­ предавателен протокол. АНСА БОРИМА ООД подаде за оценка изготвения одит в АУЕР на 10.08.2016г. След корекции на одита, дейността приключи с получаване на одобрение и положително Становище за съответствие на енергиен одит от АУЕР с № BG16RFOP 753 / 11.10.2016 г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - ­Шприц машина за термореактивна пластмаса - 37,00 kW – 1бр.(МЯРКА 1 от Енергийния одит) : Команията има сключени дългогодишни рамкови договори с Ensto Novexia, Auxtel, поделенията на ABB, Tyco Electronics,Schneider Electric и др. за доставка на изделия от термореактивна (корпуси и капаци за разпределителни ел. табла и кутии) и термопластична (опори,крачета,скрепители и др. компоненти за ел.табла) пластмаса.Фирмата трябва да произведе и голямо количество сложни детайли за конструктивни сглобки на ел.табла. Спрямо договорите, през 2018г. АНСА БОРИМА ООД трябва да обезпечи доставките на: изделия от термореактивна пластмаса-поне 2 000 000бр.; изделия от термопластична пластмаса- поне 33 580 000бр. и сложни детайли от метал- поне 500 000бр. В началото на 2016г., поради разрастващия се пазар и постоянния недостиг на капацитет, АНСА БОРИМА ООД е разработила инвестиционна програма която да обезпечи рамковите договори, като изпълнението на дейностите по настоящето проектно предложение напълно съвпада с нея. Изделията от термореактивна пластмаса,наричана още ВМС/bulk molding compound/се получават чрез пресоване на тъй нар.преспрахове, приготвени в специални смесители при определена температура. Пресоването става в пресформи.Те се състоят от долна подвижна част матрица,чиято форма е в зависимост от вида на изделието и горна неподвижна част – поасон. Шприцмашината за ВМС има редица принципни различия на работа от класическите шприцове за термопластмаси. Тя работи не с гранулат, а с пластелино подобен винил-полиестерен материал с високо съдържание на стъкло, който се вкарва с под високо налягане в специален формообразуващ инструмент наречен шприцформа.В нея протича допълнително изпичане на материала при висока температура, при което протичат процеси на полимеризация, които са необратими за разлика от тези при термопластмасите. В матрицата термореактивния материал се изпича и запресова допълнително. За постигане на високо качество и прецизност се използва на вакуум за по-добро запълване на шприц формата с термореактивния материал (BMC ), който е с по-нисък визкозитет в сравнение с разтопените термопластмаси. Към днешна дата компанията разполага с 2 силно амортизирани самоделни пресмашини за ВМС с които може да произвежда само малки детайли. Въпреки,че те работят в режим на 100% натоварване на мощностите, компанията е произвела за 2015г. общо 1 713 175бр. малки ВМС изделия при наличие на ≈8%брак. Спрямо рамковите договори,фирмата се е ангажирала да достави през 2018г. 468 000бр. корпуса за разпределителни ел.табла и кутии от ВМС. Те са обемни изделия,чието производство изисква наличие на специализирана шприцмашина с мощност на мотора от поне 37kW,междуколонно разстояние от поне 680х680 мм за закачане на шприцформата и 2бр. единични инжекции на цикъл. Тъй като фирмата не разполага с аналог на такава машина, за определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията в енергийния одит е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След детайлен сравнителния анализ ен.одит препоръчва Мярка 1 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Шприц машина (Специализирана шприц машина за работа с ТЕРМОРЕАКТИВНА ПЛАСТМАСА, работеща на принципа шприцване със запресоване) 37,00 kW–1 бр. Закупуването на съоръжение,притежаващо подробно описаните в т 1.6. от одита минимални техн. и функ. характеристики ще увеличи производителността при ВМС детайлите с 468 000бр./год, а брака ще спадне до 0,5%. Планираната машина ще има висока производителност от поне 74бр./ч. при подобрена ен. ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия като специфичното потребление е в размер на 0,150kWh/бр. Компанията възнамерява да ангажирана новата машина с производството по рамковите договори,а старите пресмашини да обезпечават текущата дейност,като след приключване на проекта ще се изведат извън употреба.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - ­Шприц машина за термореактивна пластмаса - 30,00 kW – 1бр.(МЯРКА 2 от Енергийния одит): Изхождайки от залегналите в дългосрочните рамкови договори ангажименти на фирмата за обезпечаване на доставките на поне 2 000 000бр. изделия от термореактивна пластмаса през 2018г., АНСА БОРИМА ООД е разработила инвестиционна програма. Спрямо нея и в контекста на необходимостта от производство на общо поне 1 500 000бр. капаци (ляв и десен за ел.табла и стандартен за ел.кутии) за разпределителни ел. табла и кутии компанията планира да инвестира в допълнителни мощности. Към днешна дата компанията разполага с 2 силно амортизирани (пуснати в експлоатация през 1995г.) пресмашини за ВМС с които може да произвежда само малки детайли. Въпреки,че те работят в режим на 100% натоварване на мощностите, компанията е произвела за 2015г. общо 1 713 175бр. малки ВМС изделия при наличие на ≈ 8%брак. В тази връзка, внедряването на нови съоръжения е крайно наложително.Капаците за разпределителни ел. табла и кутии са обемни детайли с по-малък размер и тегло от корпуса на продукта, но въпреки това тяхното производство изисква наличието на наличие на специализирана шприцмашина с мощност на мотора от поне 30kW, междуколонно разстояние от поне 630х630 мм за закачане на шприцформата и 2бр. единични инжекции на цикъл. Тъй като фирмата не разполага с аналог на такава машина, за определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията в енергийния одит е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След детайлен сравнителния анализ ен.одит препоръчва Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Шприц машина (Специализирана шприц машина за работа с ТЕРМОРЕАКТИВНА ПЛАСТМАСА, работеща на принципа шприцване със запресоване) 30,00 kW – 1бр. Изхождайки от данните посочени в т.3.2 от енергийния одит,закупуването на съоръжение,притежаващо подробно описаните в т.1.6 от одита минимални технически и функционални характеристики ще увеличи производителността при ВМС детайлите с 1 537 200бр./год, а брака ще спадне до 0,5%. Планираната машина ще има висока производителност от поне 250бр./ч. при подобрена ен. ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия като специфичното потребление е в размер на 0,062kWh/бр. Компанията възнамерява новата машина да бъде ангажирана с производството по рамковите договори,а старите пресмашини да обезпечават текущата дейност,като след приключване на проекта се изведат извън употреба.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - ­Шприц машина 13,00 kW – 2 бр.(МЯРКА 3 от Енергийния одит): АНСА БОРИМА ООД има дългогодишни традиции в производството на пластмасови изделия от термопластична суровина(полимер). За целта се използват шприц машини предназначени за изработка на готови изделия (детайли от пластмаса) чрез шприцване (леене под налягане) в специално изработена за производството на даденото изделие шприц-форма,която може да бъде с едно или повече гнезда (от броя на гнездата зависи колко изделия наведнъж ще се произвеждат при едно шприцване). Машината за всеки цикъл автоматично дозира,разтопява,хомогенизира и шприцва пластмасата,от която се произвежда изделието,охлажда готовите изделия и леяци (технологичен отпадък),отваря шприц-формата и ги освобождава от нея,след което отново затваря шприц формата и цикъла се повтаря.Като цяло, пластмасовите детайли се делят на няколко групи в зависимост от обема и грамажа на изделието.Те са: *Малогабаритни(тапи,втулки уплътнения)- изработват се с машини с мощност до 8kW *Малки(капачки,опори,крачета и т.н.) - изработват се с машини с мощност от 8kW до 15kW *Средни (изделия с размер до 10см диаметър)- изработват се с машини с мощност от 15kW до 38kW *Обемни (с размер от 10 до 25 см)- изработват се с машини с мощност от 38kW до 50kW *Едрогабаритни (с размер над 25 см)-изработват се с машини с мощност над 50kW и затварящо усилие над 400т./4000kN Към днешна дата, дружеството разполага с 16 бр. морално и технологично остарели шприц машини с мощност от 50 до 750 тона.С тях се произвеждат обемни и едро габаритни детайли за телекомуникационната индустрия.Въпреки,че всички машини в шприцовия участък работят в режим на пълно натоварване на мощностите, за 2015г.фирмата е произвела общо 2 026 396бр. обемни и едрогабаритни детайли от термопластмаса при наличие на ≈ 8% брак (в резултат на постоянната експлоатация дебита на маслата в хидравличните възли намалява,а това редуцира шприцващото налягане и води до невъзможност за пълно изпълване на матрицата с термопласт).Тъй като тези категории детайли изискват по продължителен охлаждащ цикъл в сравнение с по-дребните изделия,а компанията не разполага със собствени щприцове с мощност под 50kW ,обективно погледнато АНСА БОРИМА ООД не разполага с аналогична машина от съответния клас която да се използва за сравнение при подготовка на ен.одит.Поради това за определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията в енергийния одит е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След детайлен сравнителния анализ, ен.одит препоръчва Мярка 3 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Шприц машина 13,00kW– 2бр. Предвидените за закупуване машини имат мощност от 13 kW и заключващо усилие от 90т.Това ги прави изключително подходящи за производството на големи серии от малки детайли с които да са обезпечи големия обем на доставките по рамковите договори. Машината ще има междуколонно разстояние от поне 360х360мм,което ще позволи на компанията да използва шприц форми с 16 пъти повече гнезда,като по този начин ще произвежда 16-пъти повече изделия за един работен цикъл при същия разход на енергия. Изхождайки от данните посочени в т.3.3 от енергийния одит,закупуването на съоръжение,притежаващо подробно описаните в т.1.6 от одита минимални технически и функционални характеристики ще увеличи производителността при малките термопластични детайли с 33 270 000бр./год, а брака ще спадне до 0,5%. Планираната машина ще има висока производителност от поне 2650бр./ч. при подобрена ен. ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия като ен. спестявания са в размер на 83 165,424kWh/год. Компанията възнамерява да ангажира новите машини производството на малки термопластични детайли по рамковите договори,а старите шприцмашини да обезпечат текущата дейност.След приключване на проекта те постепенно ще бъдат изведени извън употреба.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - ­Шприц машина - 15,00 kW – 2 бр.(МЯРКА 4 от Енергийния одит): Към днешна дата, дружеството разполага с 16 бр. морално и технологично остарели шприц машини с мощност от 50 до 750 тона.С тях се произвеждат обемни и едро габаритни детайли за телекомуникационната индустрия.Въпреки,че всички машини в шприцовия участък работят в режим на пълно натоварване на мощностите за 2015г.фирмата е произвела общо 2 026 396бр. детайли от термопластмаса (обемни и едрогабаритни) при наличие на ≈ 8% брак. В следствие на постоянната си експлоатация възлите в хидравликата на наличните машини са механично износени и се променят дебитите на маслата,като започват да загряват повече, което увеличава времето на производствения цикъл с около 40% и редуцира шприцващото налягане.Това води до невъзможност за 100% изпълване на формата с разтопен термопласт,което се отразява под формата на отклонения от изискуемата форма на изделието,което се бракува. Шприцмашините често аварират, което налага постоянни ремонти и спиране на производствения процес.Това от своя страна е свързано с допълнително разкачане и последващо закачане на щприцформата,охлаждане и пренастройка на машината,което значително увеличава времето за формоване на детайли и намалява цялостно производителността при термопластичните детайли с ≈50%. Изхождайки от тези факти и с оглед на нуждата от значително увеличение на капацитета при формоването на изделия от термопласт за обезпечаване на изискуемия общ обем от поне 33 580 000бр. изделия от термопластична пластмаса по рамковите договори с Ensto Novexia, Auxtel, ABB, Tyco Electronics,Schneider Electric, АНСА БОРИМА ООД смята да инвестира в ново високопроизводително енергоефективно оборудване за шприцване на подложки с опори и кабелни крепители влизащи в състава на различни кооперирани електро-технически крайни продукти.Това са прецизни, фини и сложни за изпълнение малки по размер изделия,чието производство се отличава с продължителност на работния цикъл поради необходимостта от бавно и постепенно изпълване на шприц формата. За целта е изготвен енергиен одит,като поради липсата на собствена аналогична машина от съответния клас, която да се използва за сравнение при определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията, е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След детайлен сравнителния анализ, ен.одит препоръчва Мярка 4 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Шприц машина 15,00kW– 2бр. В рамките на изчисленията при ен.анализ са дефинирани конкретни минимални технически и функ. характеристики, подробно описани т.1.6 от Приложение Б. Изхождайки от тях, внедряването на 2бр. нови машини със същите или по-добри параметри ще позволи на компанията увеличи допълнително капацитета си при малките изделия от термопластмаса и да произвежда с 83 324бр. повече детайли при 3,619kW по-нисък разход на енергия за единица продукция. Това е гарантирано от изискуемата в одита производителност-поне 7бр./ч. и общата инсталираната мощност -24,95kW.Брака ще спадне до 0,5%,а реализираните икономии на енергия са в размер на 301 577,760kWh/год. Компанията възнамерява да ангажира новите машини производството на малки термопластични детайли по рамковите договори,а старите шприцмашини да обезпечат текущата дейност.След приключване на проекта те постепенно ще бъдат изведени извън експлоатация.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - ­Шприц машина - 37,00 kW – 1 бр.(МЯРКА 5 от Енергийния одит): Изхождайки от описаните в предходните дейности причини и с оглед на нуждата от значително увеличение на капацитета при формоването на изделия от термопласмаса за обезпечаване на изискуемия общ обем от поне 33 580 000бр. изделия по рамковите договори с Ensto Novexia, Auxtel, ABB, Tyco Electronics,Schneider Electric, АНСА БОРИМА ООД смята да инвестира в ново високопроизводително енергоефективно оборудване за шприцване на различни по форма изолиращи капаци за контролна ел. кутия и влизащи в състава на различни кооперирани електро-технически крайни продукти. Това са изделия от групата на средните детайли,чието формоване изисква затварящо усилие/тонаж на заключване между 320т.и 330т и междуколонно разстояние не по-малко от 680х680мм за поставяне на щприцформата. За целта е изготвен енергиен одит,като поради липсата на собствен аналогична машина от съответния клас, която да се използва за сравнение при определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията, е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След детайлен сравнителния анализ, ен.одит препоръчва Мярка 5 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Шприц машина 37,00kW– 1бр. В рамките на изчисленията при ен.анализ са дефинирани конкретни минимални технически и функ. характеристики, подробно описани т.1.6 от Приложение Б. Изхождайки от тях, внедряването на една нова машина със същите или по-добри параметри ще позволи на компанията удвои капацитета си при средните изделия от термопластмаса и да произвежда с 234 234бр. повече детайли при 0,996kW по-нисък разход на енергия за единица продукция. Това е гарантирано от изискуемата в одита производителност-поне 40бр./ч. и общата инсталираната мощност -59,95kW. Брака ще спадне до 0,5%,а реализираните икономии на енергия са в размер на 233 332,360kWh/год. Компанията възнамерява да ангажира новите машини производството на средногабаритни термопластични детайли по рамковите договори,а старите шприцмашини да обезпечат текущата дейност.След приключване на проекта те постепенно ще бъдат изведени извън употреба.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - CNC Вертикален машинен център– 1 бр. (МЯРКА 6 от Енергийния одит): В рамките на сключените дългогодишни рамкови договори с Ensto Novexia, Auxtel, ABB, Tyco Electronics,Schneider Electric и др. освен доставката на изделия от термореактивна и термопластична пластмаса.АНСА БОРИМА ООД се е ангажирала да реализира 500 000бр. сложни детайли от метал (конструктивни сглобки за електрически табла) по задание на клиента. По своята същност,това са прецизни елементи влизащи в състава на други крайни продукти. Те се изработват от цели метални блокове,които се оформят в изискуемата по чертеж форма посредством поредица от сложни и изключително точни фрезови обработващи операции в различни работни равнини. Към настоящия момент фирмата използва Фрези за дейности, когато се налага фрезоване на части и материали за сложни детайли, като с наличните мощности и технология, АНСА БОРИМА ООД може да произвежда по не-повече от 100 000бр./год. сложни детайли.Те намират широко приложение в промишлеността, като за производството им се използват металообработващи машини с CNC (Цифрово програмно управление) което контролира изпълнението на поредица от работни екзекутиви по предварително зададена програма.Тъй като, към днешна дата АНСА БОРИМА ООД не разполага с такъв клас машина, компанията възнамерява да инвестира в CNC вертикален център. За целта е изготвен енергиен одит,като поради липсата на собствен аналогична машина от съответния клас, която да се използва за сравнение при определяне на енергоспестяващия потенциал на инвестицията, е използвано сравнението с „пазарната норма на енергопотребление” -между енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на планираните по проекта ДМА. След определяне на "базова линия" е изготвен детайлен сравнителния анализ,като в резултат на направените изчисления в ен.одит се препоръчва Мярка 6 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СNС вертикален машинен център-1бр. В рамките на калкулациите са дефинирани конкретни минимални технически и функ. характеристики на машината, подробно описани т.1.6 от Приложение Б. Изхождайки от тях, внедряването на нова машина със същите или по-добри параметри ще позволи производството на 500 000бр./год. сложни детайли от метал при по-нисък разход на енергия спрямо базовата линия,като енергийните спестявания са в размер на 29615,520kWh/год. Предвидения за закупуване СNС вертикален машинен център-1бр. ще е оборудван с така наречения „магазин за инструменти”,което позволява предварително зареждане и базиране на инструментите и автоматичната им смяна през цялото време на обработка на металната повърхност,без да се налага извършване на ръчни операции. Липсата на човешки фактор ще се отрази положително на прецизността на изработката и производителността на фрезовите операции. Спрямо получената оферта на етап кандидатстване СNС вертикален машинен център-1бр. има производителност от 240бр./час, като необходимия капацитет за обезпечаване на изискуемите 500 000бр. сложни детайли е 236,74 бр./час. Фирмата възнамерява да оползотвори оставащия капацитет на машината като натовари мощностите с металообработващи операции за подготовка на инструментална екипировка (шприцформи) за собствени нужди.Включването на новата високопроизводителна машина с CNC управление ще увеличи капацитета в направление "Изработка на шприцформи" с около 20%. Същевременно, поради технологична невъзможност на наличните фрези да обработват метали с наличие на феритни частици които се образуват при рециклиране,към момента,компанията изработва шприцформите си от метали без примеси. Предвидения за закупуване по проектаСNС вертикален машинен център-1бр. е специално пригоден за работа със заготовки и/или цели блокове от рециклирана стомана или алуминий имащи феритни частици в състава си. АНСА БОРИМА ООД възнамерява всички детайли,към които няма специални изисквания за чистота на метала или сплавта да се изработват от преработен в плочи,листи или блокове метален скрап.
 • Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 (Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: Въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му) : Компанията предвижда след доставката,монтажа и пускането в експлоатация на закупеното по проекта енергоефективно оборудване да въведе и сертифицира енергийната си система съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Дейността е пряко свързана както с подобряване на качеството, организационните и бизнес процесите в дружеството, така и с оптимизация на резултатите по отношение на енергийната ефективност и околната среда. Към момента липсва ясно разписан модел за наблюдение и действие, както по отношение на енергийната система на предприятието, така и във връзка с процесите свързани с околната среда,от гледна точка на оптималното потребление на енергия,горива и отделянето на емиисии. За целта и след провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуги ще бъде/ат избрана/и организация/и, която/ито да анализира/т процесите в предприятието и да разработи/ят наръчник/ ръководство ,процедури,методи и всички документи на системата за управление на качеството по ISO 50001. Стандарта ще определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията. Той ще дефинира и изискванията относно измерване, документиране и докладване на данните за потребление, както и относно проектирането на оптимални работни режими на производственото оборудване и ще оптимизира процесите за повишаване на енергийната ефективност. Ще бъдат посочени какви дейности е необходимо да бъдат извършени, за да се повиши енергийната ефективност в предприятието. На базата на тези указания ръководството на АНСА БОРИМА ООД ще може да изготви детайлна стратегия (политика) за иницииране и управление на необходимите мероприятия за намаляване на потреблението на енергия, ефективно управление на процесите и оптимизация на работата в дългосрочен план. Изпълнението на залегналите в стандарта мерки е условие за сертифициране на компанията по ISO50001. Самият сертификационен одит ще бъде извършен след провеждане на процедура за избор на изпълнител за услуги,с която ще бъде избран орган по сертификация. Въвеждането на ISO и сертифицирането му ще бъдат извършени от орган по сертификация, "акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии. Дейността приключва след успешното провеждане на сертификационен одит и издаване на 1бр. сертификат за съответствие спрямо ISO 50001.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 141.74, Достигната стойност: 1 141.74
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 935.08, Достигната стойност: 935.08
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 792 050.00 BGN
1 254 435.00 BGN
1 253 945.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 066 269.75 188 165.25 537 615.00 1 792 050.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 066 269.75 188 165.25 537 615.00 1 792 050.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ, Стойност: 19 200.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Шприц машина за термореактивна пластмаса - 37,00 kW – 1бр. 2. Шприц машина за термореактивна пластмаса - 30,00 kW – 1бр. 3. Шприц машина -15,00 kW – 2 бр. 4. Шприц машина - 37,00 kW – 1бр. Обособена позиция 2: CNC Вертикален машинен център –1бр., Стойност: 1 745 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: 1. Шприц машина за термореактивна пластмаса - 37,00 kW – 1бр. 2. Шприц машина за термореактивна пластмаса - 30,00 kW – 1бр. 3. Шприц машина -15,00 kW – 2 бр. 4. Шприц машина - 37,00 kW – 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2:CNC Вертикален машинен център –1бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001-1 бр., Стойност: 18 500.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001-1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за Сертифициране на ISO 50001-1 бр., Стойност: 9 350.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за Сертифициране на ISO 50001-1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.