English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0058-C02
"СТИМУЛ за ранно детско развитие"
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.07.2016
01.07.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца

Описание

Проектното предложение на Община Враца има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и превенция на изоставянето и настаняването на деца в специализирани институции,както и за подкрепа и утвърждаване на създадените по Проект за социално включване, финансиран от Световна банка, интегрирани услуги за ранно детско развитие. Дейностите/Услугите, включени в проектното предложение са в съответствие с Таблицата на услугите (Вариант "А"), както следва: "Ранна интервенция на уврежданията"; "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"; "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"; "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"; "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" ;"Семеен център за деца от 0 до 3 г. "; "Управление и функциониране на услугите и издръжка на Общностния център";"Организация и управление на проекта";"Информиране и публичност".
Целевите групи, към които са насочени дейностите в проектното предложение са: семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; деца от 0 до 7 г., включително с увреждания, настатнени в специализирани институции и техните семейства; деца и възрастни в риск.
Дейности
 • "Ранна интервенция на уврежданията": Услугата е насочена към пряка работа и предоставяне на комплексна подкрепа на деца с увреждания от 0 до 7 години и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом. Целта на дейността е предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания и подкрепа на семействата им. Капацитет: 30 деца + 50 родители. Реализирането на дейността ще се извършва в изградения по Проект за социално включване (ПСВ) Общностен център за деца и семейства-гр. Враца, МБАЛ "Христо Ботев" АД-гр. Враца, както и чрез мобилна работа в селата на общината, чрез: -Посещения на кинезитерапевт в отделението за новородени и родилно отделение на МБАЛ (Посещението на кинезитерапевта и/или друг специалист от Центъра за ранна интервенция на уврежданията при майката и детето ще се прави възможно най-скоро в периода на престоя на майката в болницата след раждането.Специалистът ще запознава майката/родителите с основните положения, свързани с грижата за детето, като броя на посещенията 1 или 2 зависи от продължителността на престоя в болницата на новороденото и неговата майка); -Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията (Дейността е свързана с посещения на майката и/или друг член на семейството, заедно с детето, в Центъра за ранна интервенция на уврежданията два или три пъти седмично, за работа с кинезитерапевта или с друг специалист в областта на рехабилитацията с оглед увреждането и проблемите на детето.Работата включва индивидуални дейности за детето с участието на родителя и включването на детето в група от негови връстници - при достигане на определен етап от развитието, в съответствие с оценката на екипа на Центъра, детето се включва в група за арт терапия, психомоторни дейности, говорна терапия и др., включително и ориентация по мобилност при необходимост.В същото време ще се осъществяват и консултации на родителите на децата с увреждане и проблеми в развитието, относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето финансова подкрепа, родителските отговорности, справяне със семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане и др.); -Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата (Целта на дейността е мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата в домашни условия.При посещенията специалистите ще осъществяват консултиране на родителите за мрежата от услуги и достъпната за родителите и децата финансова подкрепа, консултации по проблеми, възникващи при ежедневните грижи за детето, отговорности и трудности на семейството по отношение осигуряване на адекватни грижи за детето с увреждане). Услугата изисква мултидисциплинарен и семейно-ориентиран подход, поради което ще бъде сформиран екип от специалисти, който включва: педиатър-960 часа за година, рехабилитатор/кинезитерапевт-1920 часа за година, социален работник-1920 часа за година, логопеди-1920 часа за година (2 лица по 960 часа за година), психолог-960 часа за година, медиатор (родител-експерт от опит)-1920 часа за година. Конкретния подход за всяко дете ще бъде определян индивидуално, съобразно оценката на потребностите и идентифициране на силните страни.Оценката ще се провежда от целия екип и на база на нея ще се изготвят индивидуални планове за работа с детето и семейството, график и честота на посещенията, специалистите, които ще работят.В хода на предоставяне на услугата ще се провеждат регулярно междинни оценки, на базата на които ще се ревизират плановете.В края на периода ще се изготви и изходяща оценка на постигнатите резултати от корекционната работа.Услугата ще се реализира в съответствие с Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията, създадено по Проекта за социално включване.
 • "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания": Целта на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" е подкрепа на деца с увреждания за успешната им интеграция в първи клас в масовото училище. Целевата група са децата с увреждания, подлежащи на записване в първи клас. Децата ще получат помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас. Услугата включва и наблюдение на адаптирането на детето и неговото развитие през първата година в училище. Дейностите обхващат: оценка на нуждите на децата от подкрепа; индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; ако предстои децата да бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях ще е необходимо провеждане и на групова работа, за да се запознаят децата със социалната среда и да им се окаже помощ да изградят социални умения. Услугата ще се изпълнява от специален педагог с 1920 часа за година, като при необходимост детето се насочва към Центъра за ранна интервенция на уврежданията за консултиране с други специалисти - психолог, логопед и др. За постигане на целите на услугата и осигуряване на качествена помощ и подкрепа ще бъдат изготвяни индивидуални програми за работа с всяко дете на 5/6 години, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти: развитие на комуникативни и комуникационни умения; развитие на умения за самостоятелна работа в клас и вкъщи; развитие на умения за самостоятелно учене; развитие на умения за работа в група; развитие на умения за решаване на проблеми и развитие на умения за критично и конструктивно мислене. В хода на предоставяне на услугата ще се осъществява взаимодействие с родителите на децата, бъдещите учители на децата и други. Освен това ще бъдат разработвани индивидуални програми и/или планове в детската градина или в предучилищната група, където децата са интегрирани, ще се провеждат индивидуални и групови занимания с деца с увреждане на 5/6 години, както в Общностния център за деца и семейства, изграден по ПСВ, така и в дома на детето. За успешно обучение на децата и постигане на ефективни резултати, както и за работата с родителите ще бъдат разработени обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и др., касаещи: - подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; - провеждането на консултации за работа с родители на деца с проблми; - принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни проблеми и консултиране на родителите; - форми и методи за самоподготовка вкъщи. Подборът на учебните средства и материали и учебните помагала ще се избират в съответствие с конкретната обучителна ситуация. Ще се провежда обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката вкъщи. Регулярно, съвместно с децата и родителите, ще бъдат осъществявани посещения в училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда. Поддържането на индивидуални досиета на децата, с които работи, ще бъде една от основните задачи на специалния педагог, а за постигане на максимална ефективност на корекционните мероприятия, ще оказва и съдействие и активно ще си взаимодейства с екипа за ранна интервенция на уврежданията.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.: Услугите целят: формиране и развитие на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата на семействата в грижите за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера, там където е констатирана и превенция на социалното изключване чрез методите за работа на детските градини. Целевите групи, към които са насочени услугите са както бъдещи родители, така и родители на деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, от уязвими етнически групи, в частност ромска общност; безработни родители; родители без или с ниско ниво на образование; самотни родители; родители, получаващи социални помощи; родители, живеещи в лоши жилищни условия; родители, при които е налице риск от изоставяне на детето; родители, които имат дете/деца в риск (регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане"); родители, при които има данни, че не полагат достатъчно грижи за децата си (злоупотреби със забранени вещества, насилие или неглижиране на децата, други нарушения на правата на децата) - регистрирани в полицията и ДСП; родители на деца със здравословни проблеми (тегло при раждане под нормата); родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.); Услугите ще се предоставят индивидуално и групово, съобразно конкретните потребности на ползвателите. Груповата работа ще се реализира чрез: Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители, Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца от 0 до 3 г., Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г., както и Групови сесии за семейно планиране. Основната насоченост е повишаването на знанията и уменията както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждането на детето (стандарти за ранно детско развитие), подобряване на уменията на родителите относно способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие, създаване на подкрепяща среда за споделяне на страхове, притеснения и въпроси, относно отговорното родителство и подпомагане на родителите да разбират по-добре способностите и интересите на техните деца, подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугите ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения - общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа до различни институции и услуги; засилване на мотивацията сред общностите в риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси на репродуктивното здраве, контрацепция, болести предавани по полов път и др. Груповите и индивидуалните консултации ще се осъществяват в кабинети за групово и индивидуално консултиране в Общностния център за деца и семейства, изграден по ПСВ. Индивидуално консултиране може да се извършва и на терен в домовете на ползвателите, с цел мониторинг на грижите за децата в домашна среда. Основен акцент в услугата ще бъде и работата по интегриране на децата в детски градини, с цел социализация и развиване на социални умения. Ще се работи с родителите на децата по посока мотивация за записване на детето в детска градина, а в същото време и с родителите на другите деца, посещаващи детски заведения за изграждане на толерантност и приемане. Предвиждат се съвместни масови мероприятия за всички деца и родители - "Децата на Враца спортуват", "Децата на Враца празнуват", "Мама, татко и аз", Коледни и новогодишни тържества и др.
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията : Целта на услугата е редовно наблюдение на здравето, физическото и психо-моторното развитие на бебетата и децата, превенция на детската заболяваемост, смъртност, неполагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Капацатитетът на услугата е 500 потребители (средно 2000 прегледа). Целевата група са уязвими семейства и техните деца на възраст от 0 до 7 години, отговарящи на следните критерии: общности от розличен етнически произход, по конкретно ромската общност; безработни с бебета и малки деца; семейства, живеещи в лоши битови условия; семейства с ниско ниво на образование; сематни родители; деца от семейства без здравни осигуровки; деца от семейства без общопрактикуващ лекар; деца от семейства, в които не се полагат достатъчно грижи; всички деца с увреждания; деца със здравословни проблеми (тегло при раждане под нормата и др.) Основните дейности залегнали в предоставянето на услугата са: измерване на височината и теглото на детето, главата, гръдния кош, проверяване на здравното състояние, следене на графика за имунизации и профилактични прегледи, преглед и диагностика на психомоторното развитие (ежемесечно през първата година, на тримесечие през втората, на полугодие през третата и т.н), консултации за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което бебето приема при хранене и др., обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето, консултация по отношения на съня, обучение на родителите за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето, предотвратяване на детските заболявания, съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар. Услугата ще се предоставя, както в Общностния център, така и в домовете на семействата и в общността чрез мобилна работа. Екипът, който ще осъществява дейностите включва: педиатър - 760 часа за година, медицинска сестра - 960 часа за година, стоматолог -200 часа за година, медиатор - 960 часа за година. Предвижда се стоматологът да бъде нает на договор за услуга. С децата и родителите ще се работи в посока усвояване на здравни и хигиенни навици, чрез предоставяне на хигиенизиращи средства и материали, като детски сапуни, шампоани, четки и пасти за зъби, памперси и др. Прегледите и проследяването на психомоторното развитие на децата няма да дублират дейности, предвидени за финансиране от НЗОК, тъй като целевата група в голямата си част е извън здравната система. Освен това акцентът в работата на специалистите е консултиране и обучение на родителите за повишаване здравната им култура и създаване на хигиенни навици и здравословен начин на живот, с цел превенция, а не лечение на заболявания.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 1 : Услугата цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. Капацитетът на услугата е 30 деца на 5, 6 или 7 години, завършили предучилищна подготовка, от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално от ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители и др. Целева група са и родителите на децата, които ще посещават лятното училище. В рамките на услугата ще се работи за преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др. и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Ще се провеждат игри в съответствие с предпочитанията на децата, кратки екскурзии в или околността на града, включването на родителите като придружители при провеждане на екскурзии и излети, организиране на състезания, викторини и др. Освен с децата активно ще се работи и с родителите им, с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище, включване на родителите в подготвителната работа и закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. Първото лятно училище ще се предоставя 2 месеца - юли и август, в рамките на лятната ваканция. Ще бъдат сформирани две групи, като всяка група ще бъде съставена от 15 деца, с продължителност на лятното училище 1 месец. Заниманията ще се провеждат пет дни в седмицата по 4 часа. За децата ще бъде осигурена подкрепителна закуска и вода за времето на престоя в училището. В началото и при завършването му ще бъдат провеждани ритуали по откриване и закриване на учебните занятия, като на всички завършващи ще бъдат раздавани дипломи/грамоти и поощряващи подаръци (ученически пособия и помагала). Услугата ще се предоставя в специално обзаведената и оборудвана по ПСВ за целта класна стая в Общностния център. Ще бъде осигурен и транспорт от домовете на децата до Центъра и обратно с автобус, закупен по Проекта за социално включване. За реализиране на услугата ще бъдат наети педагог и медиатор. Основни моменти в работата по предоставяне на услугата са проучване на целевата група, с която педагогът ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността, чрез използване на различни педагогически методи и похвати. В рамките на услугата ще бъдат разработени програма и обучителни материали за провеждане на образователния процес, учебен план за образователната дейност и прогноза на очакваните резултати, план-график за провеждане на педагогическия процес, план за работа с родителите и т.н. Услугата няма да дублира дейности по ОП НОИР, поради факта, че Община Враца не кандидатства с проектно предложение към въпросната ОП, касаеща възрастовата група 0 - 7 години, целева група по проекта, финансиран от ОП РЧР. Като партньори по проектно предложение на Фондация "Програма Стъпка по стъпка" към ОП НОИР са включени три детски заведения на територията на община Враца, но предвидените дейности в него не дублират и не припокриват дейности по настоящата схема.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 2: Услугата цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. Капацитетът на услугата е 30 деца на 5, 6 или 7 години, завършили предучилищна подготовка, от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално от ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители и др. Целева група са и родителите на децата, които ще посещават лятното училище. В рамките на услугата ще се работи за преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др. и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Ще се провеждат игри в съответствие с предпочитанията на децата, кратки екскурзии в или околността на града, включването на родителите като придружители при провеждане на екскурзии и излети, организиране на състезания, викторини и др. Освен с децата активно ще се работи и с родителите им, с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище, включване на родителите в подготвителната работа и закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. Второто лятно училище ще се предоставя 2 месеца - юли и август, в рамките на лятната ваканция. Ще бъдат сформирани две групи, като всяка група ще бъде съставена от 15 деца, с продължителност на лятното училище 1 месец. Заниманията ще се провеждат пет дни в седмицата по 4 часа. За децата ще бъде осигурена подкрепителна закуска и вода за времето на престоя в училището. В началото и при завършването му ще бъдат провеждани ритуали по откриване и закриване на учебните занятия, като на всички завършващи ще бъдат раздавани дипломи/грамоти и поощряващи подаръци (ученически пособия и помагала). Услугата ще се предоставя в специално обзаведената и оборудвана по ПСВ за целта класна стая в Общностния център. Ще бъде осигурен и транспорт от домовете на децата до Центъра и обратно с автобус, закупен по Проекта за социално включване. За реализиране на услугата ще бъдат наети педагог и медиатор. Основни моменти в работата по предоставяне на услугата са проучване на целевата група, с която педагогът ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността, чрез използване на различни педагогически методи и похвати. в рамките на услугата ще бъдат разработени програма и обучителни материали за провеждане на образователния процес, учебен план за образователната дейност и прогноза на очакваните резултати, план-график за провеждане на педагогическия процес, план за работа с родителите и т.н. Услугата няма да дублира дейности по ОП НОИР, поради факта, че Община Враца не кандидатства с проектно предложение към въпросната ОП, касаеща възрастовата група 0 - 7 години, целева група по проекта, финансиран от ОП РЧР. Като партньори по проектно предложение на Фондация "Програма Стъпка по стъпка" към ОП НОИР са включени три детски заведения на територията на община Враца, но предвидените дейности в него не дублират и не припокриват дейности по настоящата схема.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 3: Услугата цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. Капацитетът на услугата е 30 деца на 5, 6 или 7 години, завършили предучилищна подготовка, от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално от ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители и др. Целева група са и родителите на децата, които ще посещават лятното училище. В рамките на услугата ще се работи за преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др. и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Ще се провеждат игри в съответствие с предпочитанията на децата, кратки екскурзии в или околността на града, включването на родителите като придружители при провеждане на екскурзии и излети, организиране на състезания, викторини и др. Освен с децата активно ще се работи и с родителите им, с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище, включване на родителите в подготвителната работа и закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. Третото лятно училище ще се предоставя 2 месеца - юли и август, в рамките на лятната ваканция. Ще бъдат сформирани две групи, като всяка група ще бъде съставена от 15 деца, с продължителност на лятното училище 1 месец. Заниманията ще се провеждат пет дни в седмицата по 4 часа. За децата ще бъде осигурена подкрепителна закуска и вода за времето на престоя в училището. В началото и при завършването му ще бъдат провеждани ритуали по откриване и закриване на учебните занятия, като на всички завършващи ще бъдат раздавани дипломи/грамоти и поощряващи подаръци (ученически пособия и помагала). Услугата ще се предоставя в специално обзаведената и оборудвана по ПСВ за целта класна стая в Общностния център. Ще бъде осигурен и транспорт от домовете на децата до Центъра и обратно с автобус, закупен по Проекта за социално включване. За реализиране на услугата ще бъдат наети педагог и медиатор. Основни моменти в работата по предоставяне на услугата са проучване на целевата група, с която педагогът ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността, чрез използване на различни педагогически методи и похвати. в рамките на услугата ще бъдат разработени програма и обучителни материали за провеждане на образователния процес, учебен план за образователната дейност и прогноза на очакваните резултати, план-график за провеждане на педагогическия процес, план за работа с родителите и т.н. Услугата няма да дублира дейности по ОП НОИР, поради факта, че Община Враца не кандидатства с проектно предложение към въпросната ОП, касаеща възрастовата група 0 - 7 години, целева група по проекта, финансиран от ОП РЧР. Като партньори по проектно предложение на Фондация "Програма Стъпка по стъпка" към ОП НОИР са включени три детски заведения на територията на община Враца, но предвидените дейности в него не дублират и не припокриват дейности по настоящата схема.
 • Семеен център за деца от 0 до 3 г. : Семейният център ще предлага почасова услуга на 10 деца, на възраст от 0 до 3 години, с цел предотвратяване на разпадането на връзката майка-дете и трайното настаняване на детето извън семейството; подкрепа на родители в нужда; предоставяне на добри и адекватни грижи за детето. Целевата група са деца от 0 до 3 години от уязвими семейства с идентифициран риск за детето(семейства, които получават социални помощи, семейства в които и двамата родители са безработни, семейства с дете с увреждане, самотни родители). За да ползват тази услуга родителите задължително трябва да участват и в другите услуги по проекта, свързани с подобряване на родителските умения и предоставяне на подкрепа. Услугата ще се предоставя в специално обзаведения и оборудван по ПСВ "Семеен център". За децата ще се грижи персонал, включващ медицинска сестра и детегледачка. Услугата няма да дублира дейността на детските ясли и детските градини. Ще се предоставя на деца, непосещаващи такива заведения и които живеят в отдалечени райони или населени места от общината.
 • Управление и функциониране на услугите и издръжка на Общностния център: Дейността има за цел успешно реализиране на услугите по проекта, чрез създаване на оптимални условия и подходяща база за провеждане на работата с потребителите. Насочена е към добро организиране и координиране на различните услуги и екипите работещи в тях, ефективно изразходване на планираните средства. Дейността в Общностния център ще се осъществява от 4 наети на трудов договор лица, на следните длъжности: ръководител, домакин, хигиенист и шофьор. Ръководителят на Центъра изготвя и организира изпълнението на графика за предоставяне на услугите; координира и участва в изпълнението на дейностите по приемане на документи от кандидати за персонал на Общностния център и изпълнители на услугите за ранно детско развитие; отговаря за цялостната поддръжка и функциониране на Центъра; води присъствена форма на специалистите в услугите и на персонала в Общностния център, координира организирането и провеждането на работата в отделните услуги и др. Необходимостта от назначаване на шофьор е обусловена от предоставяне на услугите и чрез мобилни групи за работа на терен в домовете на потребителите не само в града, но и в села на общината, както и за осигуряване на достъп за ползване на услугите в Общностния център.
 • Организация и управление на проекта: Дейността има за цел успешно реализиране на проекта, ефективно изразходване на планираните средства, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, които да минимизират евентуални предпоставки за забавяне и/или неизпълнение на проектните дейности. Проектът ще се изпълнява от Екип от експерти, определен със заповед на кмета на Община Враца. Дейността включва определяне на екип за организация и управление на проекта, подготвяне на допълнителни трудови договори/допълнителни споразумения към основните трудови договори/заповеди, провеждане на заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати, управление на проектните дейности, провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП, водене на финансово-счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане възнагражденията и пътните разходи, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта, изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети. Предвидено е екипът за управление на проекта да се състои от ръководител, двама координатори и счетоводител проект. Ръководителят на проекта е експерт с опит в изпълнението и управлението на Проекта на Община Враца по ПСВ. Неговите основни отговорности са описани в секция 9. Екип. Координаторите на проекта: • контролират изпълнението на графика на проектните дейности, съобразно целевите групи 0-3 г. и 3-7 г.; • координират и участват в изпълнението на дейностите по приемане на документи от кандидати за персонал на Общностния център и изпълнители на услугите за ранно детско развитие; • участват в подбора на потребителите и на персонала на Общностния център; • координират взаимодействието с персонала на Общностния център във връзка с изпълнение на проектните дейности и събиране на информация за подготвяне на междинни технически доклади; •изготвят списъци с резултатите от подбора на кандидат-потребители и кандидати за персонал на Общностния център; • подготвят уведомителни писма за резултатите от подбора; • водят регистър на жалбите и сигналите. Счетоводител на проекта: • контролира правилното разходване на средствата по Проекта, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера; • подготвя съответните договори с екипа на проекта и с персонала, предоставящ услугите; • подготвя декларации за спазване на поверителност на личните данни и информацията; • поддържа личните досиета на назначения в Общностния център персонал и персонала предоставящ услугите; • води присъствена форма на персонала в Общностния център; • изработва ведомости за заплати и отчети за осигуровките; • изпълнява цялостната финансово-счетоводна дейност, свързана с изпълнението на проектните дейности в съответствие с действащото законодателство и изискванията на ОПРЧР 2014-2020. Дейността е необходима за ефективното реализиране на проектните дейности и за ефективното изразходване на средствата по проекта и ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е информиране на местната общност относно възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства, целите и дейностите на проекта, обхвата на интегрирани услуги за ранно детско развитие и целевите групи, към които те са насочени. Дейността включва: - организиране на пресконференция за обявяване стартиране на проекта; - изработване и монтиране на информационна табела; - изработване на банер; - изработване и разпространение на 500 брошури; - публикуване на 3 платени публикации в местни вестници; - подготовка и излъчване на 1 телевизионен репортаж; - публикуване на информации за проекта на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg); - изработване на 300 тениски с надпис и лого на проекта за изявилите се деца на организираните по проекта прояви; - представяне на резултатите от изпълнение на проекта на заключителна пресконференция. Първата пресконференцията ще има за цел да обяви стартирането на проекта. Пред представители на различни медии (електронни, печатни) от региона, вкл. и кореспондентите на национални медии, ще бъде представен проекта, неговите цели и планирани резултати. Предвижда се информационната табела да е с размери: 50 см х 70 см; материал: PVC 5мм; цвят – 4 цвята. Банерът (ролков банер със стойка и калъф за пренасяне) ще се използва при организиране на различни прояви по проекта. Предвижда се той да е с максималният размер на изображението 85 х 200 см, материалът за едностранен печат да е Винил 220 – 240 г/ м2, пълноцветен печат.Информационните брошури за популяризиране целите и дейностите по проекта ще бъдат формат А4 двустранно, с тройно сгъване; пълноцветен печат, тираж – 500 бр. По отношение на платените публикации две от тях ще популяризират целите на проекта и хода на неговото изпълнение, а една публикация ще отрази постигнатите резултати. В допълнение, за да стигнат посланията, свързани с целите на проекта до по-широка аудитория, ще се изготви и излъчи 1 телевизионен репортаж с продължителност до 3 минути. Предвижда се периодично на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg) да се публикуват информации за проекта. Чрез тях обществеността ще бъде информирана за целите и дейностите по проекта, за целевите групи, включени в проекта, за хода на изпълнение на проектните дейности и постигнатите резултати.Предвидените рекламни памучни тениски са предназначени за раздаване на децата, изявили се на организираните по проекта прояви – „Децата на Враца спортуват”, „Мама, татко и аз”, „Децата на Враца празнуват”, лятното училище. Те ще бъдат с детски размери, едноцветни – бели/сини/жълти с печат със съдържание–логото на ЕС и ОПРЧР, логото на Община Враца и име на проекта. Заключителната пресконференция ще има за цел да обобщи постигнатите резултати от реализацията на проекта. Ще бъдат обсъдени трудностите възникнали при реализацията му (ако има такива), както и ще се споделят добрите практики при неговото изпълнение. Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на заинтересованите от проекта страни и изграждане на доверие между тях. Чрез тях се цели да се засили разбирането на обществеността от община Враца за ролята на ЕС, на Европейския социален фонд и на българската държава за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 4: Услугата цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. Капацитетът на услугата е 30 деца на 5, 6 или 7 години, завършили предучилищна подготовка, от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално от ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители и др. Целева група са и родителите на децата, които ще посещават лятното училище. В рамките на услугата ще се работи за преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др. и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Ще се провеждат игри в съответствие с предпочитанията на децата, кратки екскурзии в или околността на града, включването на родителите като придружители при провеждане на екскурзии и излети, организиране на състезания, викторини и др. Освен с децата активно ще се работи и с родителите им, с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище, включване на родителите в подготвителната работа и закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. „Лятно училище 4“ ще се предоставя 2 месеца - юли и август 2019 г., в рамките на лятната ваканция. Ще бъдат сформирани две групи, като всяка група ще бъде съставена от 15 деца, с продължителност на лятното училище 1 месец. Заниманията ще се провеждат пет дни в седмицата по 4 часа. За децата ще бъде осигурена подкрепителна закуска и вода за времето на престоя в училището. В началото и при завършването му ще бъдат провеждани ритуали по откриване и закриване на учебните занятия, като на всички завършващи ще бъдат раздавани дипломи/грамоти и поощряващи подаръци (ученически пособия и помагала). Услугата ще се предоставя в специално обзаведената и оборудвана по ПСВ за целта класна стая в Общностния център. Ще бъде осигурен и транспорт от домовете на децата до Центъра и обратно с автобус, закупен по Проекта за социално включване. За реализиране на услугата ще бъдат наети педагог и медиатор. Основни моменти в работата по предоставяне на услугата са проучване на целевата група, с която педагогът ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността, чрез използване на различни педагогически методи и похвати. В рамките на услугата ще бъдат разработени програма и обучителни материали за провеждане на образователния процес, учебен план за образователната дейност и прогноза на очакваните резултати, план-график за провеждане на педагогическия процес, план за работа с родителите и т.н. Услугата няма да дублира дейности по ОП НОИР, поради факта, че Община Враца не кандидатства с проектно предложение към въпросната ОП, касаеща възрастовата група 0 - 7 години, целева група по проекта, финансиран от ОП РЧР. Като партньори по проектно предложение на Фондация "Програма Стъпка по стъпка" към ОП НОИР са включени три детски заведения на територията на община Враца, но предвидените дейности в него не дублират и не припокриват дейности по настоящата схема.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 600.00, Достигната стойност: 53.00
Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

825 125.58 BGN
825 125.58 BGN
424 716.37 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 123 768.83 0.00 701 356.75 825 125.58
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 123 768.83 0.00 701 356.75 825 125.58

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Общинска администрация Враца, по две обособени позиции, както следва: 1. Доставка на канцеларски материали; 2. Доставка на хартия., Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Доставка на канцеларски материали
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Доставка на хартия
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на дейности по информиране и публичност, по проект BG05М9ОР001-2.004-0058-С01 "СТИМУЛ за ранно детско развитие", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по 2 /две/ обособени позиции, Стойност: 3 310.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Доставка на щамповани рекламни детски тениски в рамките на проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Отпечатване на брошури, изработване на банер и информационна табела в рамките на проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие"
Предмет на предвидената процедура: "Периодични техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца", Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Автомобили на Община Враца - общинска администрация и звена на разпореждане на първостепенния разпоредител с бюджет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинско предприятие "Социални дейности", детски и социални заведения на територията на община Враца, по шест обособени позиции., Стойност: 5 400 000.00
 • Обособена позиция 1: 3. Доставка на хляб, хлебни и тестени и сладкарски изделия;
 • Обособена позиция 2: 5. Доставка на пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител-координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти на Община Враца и второстепенните разпоредители., Стойност: 667 000.00
 • Обособена позиция 1: доставка на нетна активна ел. енергия
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на сигнално-охранителна дейност (СОД) за обекти на Община Враца, Стойност: 45 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на сигнално-охранителна дейност на 20 обекти на Община Враца, находящи се на територията на гр. Враца
Предмет на предвидената процедура: Периодична доставка на течни горива за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Община Враца, Стойност: 196 416.00
 • Обособена позиция 1: Периодична доставка на течни горива за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Община Враца
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на сигнално-охранителна дейност за обекти на община Враца, Стойност: 17 640.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на сигнално-охранителна дейностза обекти на община Враца
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на електронни съобщителни услуги и чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца, Стойност: 69 900.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги и чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на пакет интернет базирани услуги на Община Враца, Стойност: 13 680.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на пакет интернет базирани услуги на Община Враца
Предмет на предвидената процедура: Периодични техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца" , Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Автомобили на Община Враца - общинска администрация и звена на разпореждане на първостепенния разпоредител с бюджет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца, Стойност: 182 330.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение за пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители, Стойност: 326 705.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на МПС, собственост на Община Враца със застраховски Пълно автокаско, Злополука на местата в МПС и Гражданска отговорност
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП "Социални дейности", детски и социални заведения на територията на община Враца по пет обособени позиции", Стойност: 1 830 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №5 "Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП "Социални дейности", детгски и социални заведения на територията на община Враца Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия", Стойност: 210 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на "Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия"
Предмет на предвидената процедура: Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, собственост на Община Враца, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед и други услуги по четири обособени позиции., Стойност: 190 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №4 "Автобус, собственост на Община Враца, стопанисван и управляван от Проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие"
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на денонощна (въоръжена и невъоръжена) физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим, видеонаблюдение и осигуряване на сигнално-охранителна дейност на обекти, собственост на Община Враца - по три обособени позиции", Стойност: 314 998.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №3 "Обекти, собственост на Община Враца и стопанисвани и управлявани от проектни дейности на ОбщинаВраца"
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, със застраховка - "Пълно автокаско", "Злополука на местата в МПС" и "Гражданска отговорност" по две обособени позиции, Стойност: 51 477.80
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 "Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, ползвани за нуждите на общинска администрация - Враца - застраховка - "Пълно автокаско", "Злополука на местата в МПС" и "Гражданска отговорност"на автомобилистите"
Предмет на предвидената процедура: Абонаментно поддържане и ремонт на пътнически асансьор в сградата на Общностен център за деца и семейства на бул. "Втори юни№ 60", Стойност: 480.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.