English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0195-C01
Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД
127064882 ЕНЕВ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.12.2017
06.12.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, с.Дибич

Описание

  “ЕНЕВ” ООД е основана през 1991г. с основна икономическа дейност: 25.12 Производство на метална дограма. Фирмата произвежда алуминиева и PVC дограма, стъклопакети за дограмата и стъклопакети за окачени фасади.
  Проектът ще се изпълнява в сектор, който се характеризира с висока енергийна интензивност, с код на икономическа дейност: 23.12 - Формоване и обработване на плоско стъкло. С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата предвижда да замени старите и закупи нови машини за производство на стъклопакети за дограмата и стъклопакети за окачени фасади. Повишаването на конкурентоспособността на компанията ще се извърши посредством подобряване на енергийната ефективност, като се планира чрез проекта да се направят следните инвестиции:
  1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на изделия от стъкло и стъклопакети: маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло, праволинейна кантираща машина, камион с кран.
  2. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух.
  3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр.; Праволинейна кантираща машина - 1бр.; Камион с кран - 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр.; Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр.: Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи : 1. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр. Наличните сега 2 бр. електрически маси за рязане на стъкло са значително амортизирани, със сравнително ниска производителност и висок специфичен разход на електрическа енергия. Конкретната мярка включва закупуване на 1 бр. нова електрическа маса за рязане на стъкло с компютърно управление. Новото оборудване е с много по голяма производителност и е с по малък разход на електроенергия за еденица продукт. Качеството е по добро а разхода на плоско стъкло значително намалява, защото електрониката допринася за ефективното и икономично производство- разкрояване и рязане. Машината подобрява енергийната ефективност и позволява значителното разширяване на капацитета за обработката на плоско стъкло. 2. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на Праволинейна кантираща машина - 1бр. Ползваната налична кантираща машина е значително амортизирана, със сравнително ниска производителност и висок разход на ел.енергия. Новата придобита по проекта машина автоматизира процеса на работа и вместо, както в минало време да изисква 3-ма оператора, при реализиране на мярката с новата техника ще има нужда от само 1 оператор. Новото оборудване е с много по голяма производителност и е с по нисък специфичен разход на електроенергия. Автоматизираните процеси водят до подобряване на качеството и намаляват разхода на плоско стъкло. Машината подобрява енергийната ефективност и позволява значителното разширяване на капацитета за обработката на плоско стъкло. 3. Придобиване на нов камион с кран- 1 брой. Стария наличен камион е амортизиран и са необходими значителни разходи за експлоатацията му. Ново закупеният камион с кран ще бъде използван от фирмата за транспорт на готови стъклопакети от плоско стъкло, както и за товароразтоварни дейности. Машината ще транспортира необходими за дейността на фирмата суровини и материали, както и готова дограма и стъклопакети за монтаж по обектите. Новия камион е с по нисък разход на гориво и по малки разходи за експлоатация, което подобрява енергийната ефективност на фирмата . 4. Доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр. Придобитата по проекта система за мониторинг ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция (чрез въвеждане на стойността за специфичната енергоконсумация на всеки един отделен продукт), къде са най- големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа, Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци във фирмата.. 5. Придобиване на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр. Има 2 бр. винтови компресори, за сгъстен въздух за производствения процес.Мярката ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от охлаждащия въздух на 1 бр. винтов компресор за сгъстен въздух, намиращ се в близост до производствения цех. Инвестициите отнасящи се за мерки 1, 2 и 3 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Инвестициите отнасящи се за мерки 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Енергиен одит, Консултански услуги за въвеждане на ISO 50001, Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001 и Публичност и визуализация.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си.Избора на изпълнител е чрез външно възлагане по старите указания на УО-избор на изпълнител от 3 оферти.Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 184.09, Достигната стойност: 184.09
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 224.77, Достигната стойност: 224.77
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

439 096.00 BGN
314 153.20 BGN
314 054.20 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 267 030.22 47 122.98 124 942.80 439 096.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 267 030.22 47 122.98 124 942.80 439 096.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр. Обособена позиция 2: Праволинейна кантираща машина - 1бр. Обособена позиция 3: Камион с кран - 1бр., Стойност: 391 166.00
 • Обособена позиция 1: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Праволинейна кантираща машина - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Камион с кран - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енерго-потреблението (АСМЕ)-1бр., Стойност: 10 470.00
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр., Стойност: 3 530.00
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 430.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.