English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0512-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Рила - пътища" ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
05.06.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Кюстендил, Кюстендил, с.Копиловци

Описание

"Рила - пътища" ООД е създадено през април 2013 г. с основен предмет на дейност добив и преработка на инертни материали с приложение при производството на пътни настилки. След успешно модернизиране на асфалтовата си база в с. Копиловци, от 2014 г. дружеството се ангажира и с производството на асфалтобетонови смеси и други продукти за строителството. 
Във връзка с плановете си за разширяване на производствения си капацитет и повишаване на енергийната си ефективност, дружеството планира изпълнението на настоящия проект, който включва: 
1) Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (изпълнено преди подаването на проекта); 
2) Закупуване на енергоефективен челен товарач в съответствие с препоръките на енергийния одит.
3) Дейности за осигуряване на публичност и визуализация на проекта; 
Изпълнението на проекта ще допринесе за съществено подобряване на енергийната ефективност в предприятието, като съгласно енергийния одит енергийните спестявания ще възлязат на 20,20%, както и до намаляване на вредните емисии CO2 с 215 t/год., с което ще допринесе за опазване на околната среда. Освен с енергоспестяващия ефект, проектът ще допринесе за цялостно повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на дружеството и чрез създаването на технологична възможност за повторното използване на рециклирани строителни отпадъци от новия високоефективен челен товарач.
В производствено-технологичен план внедряването на предвиденото ново оборудване ще доведе до повишаване на производствения капацитет, както и подобряване на качеството на производствените процеси на дружеството. 
С изпълнението на проекта дружеството ще подобри цялостно дейността си в технологично, финансово-икономическо и екологично отношение, което ще доведе до траен тренд на увеличаване на приходите от продажби, печалбата и рентабилността на дейността, което ще гарантира устойчиво повишаване на конкурентоспособността му.
Дейности
 • Изпълнение на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) по проекта от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ : Дейността включва извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") по образец - Приложение Б към Условията за кандидатстване на инвестиционното намерение по проекта от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. В съответствие с изискванията по настоящата процедура за безвъзмездна помощ, обследването за енергийна ефективност има за цел да извърши преглед на предвидената по проекта енергоспестяващи инвестиции в "Рила - пътища” ООД и да представи обоснована оценка по приложимите технически и икономически критерии на ефектите от планираните енергоспестяващи инвестиции. Изборът на изпълнител на енергийното обследване бе извършен по реда на ПМС № 118/2014 г. без провеждане на процедура (по указание на УО), чрез събиране на 3 оферти за услугата по изготвяне на енергиен одит по образец - Приложение Б към Условията за кандидатстване. Събрани бяха три оферти от лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. За изпълнител на енергийния одит бе избрано "Ренова консулт" ООД, с което на 06.07.2016 г. бе сключен договор на стойност 5000 лв., без ДДС. Одитът бе изпълнен в периода юли -август 2016 г., като докладът от одита беше представен и приет от "Рила - пътища" ООД на 01.08.2016 г. Обследването за енергийна ефективност бе изпълнено като "енергиен одит" в обем и обхват съгласно Приложение Б към Условията за кандидатстване по процедурата за безвъзмедна помощ, при спазване на нормативните изисквания за обследване за енергийна ефективност и специфичните изисквания по процедурата. Докладът от енергийният одит определи прогнозните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта на 20,2%, при прогнозен фактор на енергийни спестявания (ESR) от 73,9% и прогнозно намаляване на вредните емисии CO2 с 215 t/год. В доклада от енергийния одит са определени и другите прогнозни параметри на проекта, вкл. очакваните му икономически ефекти, които се използват като показатели за оценка на допустимостта и качеството на проекта. Енергийният одит бе одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) със Становище за съответствие на енергиен одит № BG16RFOP-278/11.08.2016 г.
 • Извършване на инвестиция за изпълнение на мярката за енергийна ефективност, включена в енергийния одит (ще бъде изпълнена чрез закупуването на челен товарач - 1 бр.): В рамките на дейността ще бъде закупен и въведен в експлоатация нов, енергоефективен колесен челен товарач - 1 бр. Планираната инвестиция съответства на препоръките по Мярка 1 "Намаляване на разходите за енергия и оптимизиране производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нов, високоефективен челен товарач" от енергийния одит по проекта. Предвиденият по проекта нов челен товарач служи на зареждане с инертни материали и рециклирани строителни отпадъци в питателите (бункерите) за инертни материали при производството на асфалтобетонови смеси и други продукти за строителството. Съгласно енергийния одит предвиденият челен товарач ще е с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) от 168 kW, зареждаща кофа с обем 3,3 м3, средна производителност за 1 час (по експертна оценка) от 240 m³/h, и среден разход на дизелово гориво не повече от 12 l/h. Машината ще включва и вградена Hi-mate система за дистанционен мониторинг на енергопотреблението. Системата е свързана с компютъра на машината и дава постоянна информация за разхода на гориво (моментен, среден), работните параметри, нивата на охладителна и хидравлична течност, работна температура и др. Посоченото оборудване ще отговаря на най-добрите технологии, покриващи европейските стандарти по отношение двигателите с вътрешно горене. Съгласно енергийния одит закупуването на новия, високоефективен челен товарач ще спомогне за съществено подобряване на енергийната ефективност на производствената дейност на дружеството, повишаване на ресурсната ефективност, увеличаване на производствения капацитет на предприятието и цялостно повишаване на неговата конкурентоспособност. По-конкретно, внедряването на новия челен товарач оборудване ще доведе до следните ефекти: - Реализиране на енергийни спестявания от дружеството в размер на 20,2% вследствие от по-високата производителност и по-ниския специфичен разход за единица произведена продукция; - Реализиране на прогнозни годишни спестявания на стойност 805 392 kWh/год, като се постигане фактор на енергийни спестявания (ESR) от 73,9%; - Прогнозно намаление на отделяните вредни емисии СО2 с 215 t/год. - Допълнително намаляване на разхода на дизелово гориво, следствие от внедрената в оборудването Hi-mate система за дистанционен мониторинг на енергопотреблението; - Повишаване на производствения капацитет на предприятието следствие от съществено по-високата маневреност, бързина на работа и на по-големия обем на зареждащата кофа спрямо досега ползваното оборудване. От сравнителния анализ на техническите параметри на съществуващото и предвиденото по проекта ново оборудване, посочен в Мярка 1 в енергийния одит, е видно, че поради по-голямата маневреност, бързина на работа и по-големия обем на зареждащата кофа новият челен товарач е с над 5 пъти по-висока производителност (прогнозна годишна производителност 576 000 м3/год. на новия товарач спрямо 105 600 м3/год. производителност на съществуващия челен товарач). Повишената производителност на този производствен етап е пряко свързан с повишаване на производителността на цялостния производствен процес и съществено увеличаване на производствения капацитет на дружеството. - Принос за опазване на природната среда и повишаване на ресурсната ефективност чрез рециклиране на бракувана строителна продукция и използването на рециклирани строителни суровини, който процес е характерен за производствената дейност на "Рила - пътища" ООД и в който процес предвидения нов челен товарач има пряко участие. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Избор на доставчик (от 1-ви до 6-ти месец). 2. Сключване на договор с избрания доставчик (от 6-ти до 7-ми месец). 3. Доставка на оборудването в предприятието и подписване на приемо-предавателния протокол (от 7-ми до 17-ти месец). 4. Тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването, и подписване на финалния приемо-предавателен протокол (18-ти месец)
 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта (ще бъде изпълнена чрез изработване и поставяне на временна информационна табела - 1 бр., стикер върху закупеното оборудване - 1 бр. и постоянна информационна табела - 1 бр.): Предвидените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани сред широката общественост, като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на "Националната комуникационна стратегия" 2014-2020 г. и на "Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 г. В съответствие със задълженията си за осигуряване на визуализация и публичност, произтичащи от изпълнението на Договора за БФП, "Рила - пътища" ООД ще изпълни следните дейности, необходими за популяризиране на приноса на ЕС и на получената безвъзмездна финансова помощ по проекта: 1. Поставяне на временен информационен плакат (табела) - 1 бр. на видно място в производствената си база в с. Копиловци, общ. Кюстендил през времетраенето на изпълнението на проекта, включващ съществената информация относно проекта и приноса на ЕС за изпълнението му. 2. Поставяне на стикер за визуализация (1 бр.) върху новозакупеното по проекта оборудване; 3. Поставяне на постоянна информационна табела (1 бр.) на видно място в предприятието, съдържаща данните на проекта и включваща всички задължителни реквизити с цел оповестяване на приноса на ЕС за финансирането му.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 215.00, Достигната стойност: 215.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 805.39, Достигната стойност: 805.39
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

368 056.46 BGN
167 237.91 BGN
167 230.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 142 152.22 25 085.69 200 818.55 368 056.46
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 142 152.22 25 085.69 200 818.55 368 056.46

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") по образец - 1 бр. , Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") по образец - 1 бр. Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") по образец - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на колесен челен товарач, Стойност: 362 806.46
 • Обособена позиция 1: Доставка на колесен челен товарач
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на услуга по осигуряване на публичност и визуализация по проекта - 1 бр., Стойност: 250.00
 • Обособена позиция 1: Възлагане на услуга по осигуряване на публичност и визуализация по проекта - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.