English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-2191-C02
Подобряване на работната среда в "Планекс" ЕООД
813087785 ПЛАНЕКС ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
23.05.2017
23.05.2017
23.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Общата цел на настоящия проект е подобряване на работната среда и осигуряване на безопасни условия на труд за заетите лица в „Планекс" ООД. Осъществяването на проекта цели да доведе до поддържането и непрекъснато усъвършенстване на качеството, здравословната и безопасна работна среда. Целта ще бъде осъществена чрез оптимизация на работните процеси посредством въвеждането на гъвкави форми на заетост, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години), намаляване на риска от трудови злополуки чрез осигуряване на средства за колективна защита, лични предпазни средства и работно облекло и социални придобивки за представителите на целевата група. Целева група на проекта са 252 души, заети лица, от които 31 души лица над 54 години и 5 лица с увреждания. Осъществяването на проекта ще отговори на нуждата на целевата група от добра и безопасна работна среда, гъвкави форми на заетост, адаптиране към изискванията на съвременните работна среда и пазар на труда. В резултат от осъществяването на проекта ще бъде подобрена работната среда, осигурени добри и безопасни условия на труд и намален риска от трудови злополуки. Ще бъдат повишени работоспособността и подобрен здравният статус на представителите на целевата група.
Дейности
 • Дейности за организация и управление на проекта: Екип от 3 души (ръководител, координатор и счетоводител) ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите по проекта. С оглед точното и своевременно изпълнение на всички дейности, предвидени за осъществяване по проекта, екипът по управление включва лица, които са теоретично и практически подготвени в областта на управление на проекти. Основните под-дейности включват: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2.Провеждане на регулярни месечни срещи на екипа с цел разпределение на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на всички заинтересовани и пряко ангажирани с изпълнението на проекта лица. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Като част от дейността ще бъде извършен избор на изпълнители съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с цел осигуряване на прозрачно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата от безвъзмездната помощ и спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при избора на изпълнители по доставката на услуги и оборудване. Екипът на проекта ще организира избора на доставчици на стоки и услуги, необходими за осъществяването на настоящия проект и ще подготви цялата необходима документация за тази цел. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите. Доставките ще бъдат отчитани с първичен платежен документ. Доставчиците ще бъдат избрани по реда на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове през месеци 1-3 чрез избор без провеждане на процедура за за определяне на изпълнител, за доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, на стойност по-ниска от 30 000 лв и за СМР на стойност под 50 000 лв. и с процедура за избор с публична покана в останалите случаи.
 • Дейности по информиране и публичност: Общата цел на дейността е повишаване на прозрачността при изпълнението на проекта. Специфичните й цели са информиране на обществеността за ролята на ОПРЧР за съфинансирането на проекта и повишаване на информираността на широката общественост и медиите относно проекта, дейностите и резултатите от него и голямата социална полза от изпълнението му. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат стриктно изпълнени съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Дейността ще бъде ръководена от Кандидата в лицето на екипа за управление и възложена на външен изпълнител.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. : Дейността цели оптимизиране на фирменото управление в областта на човешкия фактор чрез въвеждане на иновативни модели и методи за организация и управление на труда. Тази система се основава на дългосрочната стратегия за развитие на предприятието и ще включва 2 елементa: 1.Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост. 2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси – Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години) 1. Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост - като част от тази под-дейност ще бъде въведено сумарно изчисляване на гъвкаво работно време на служителите. Спецификата на строителната дейност, която предполага сезонна работа и такава по проекти с ограничено времетраене и различна натовареност на различните длъжности, както и цялостната структура на работната сила в България, налагат осъвременяването и оптимизацията на работните процеси и системи за управление на човешките ресурси. Към настоящия момент в дружеството на практика не се прилагат гъвкави форми на заетост. Въвеждането на подобни форми на заетост посредством сумарно изчисляване на работното време би довело до по-висока продуктивност, по-ефективно използване на човешките и други ресурси, оптимизиране на разходите за труд и повишена мотивацията и намаляване на стреса сред служителите. Тези от тях, които могат да работят чрез гъвкава заетост, биха имали по-добра възможност за съвместяване на личния и професионалния си живот, както и за професионална диверсификация, което би ги направило по-адаптивни на пазара на труда в дългосрочен план. От друга страна, традиционната практика за работа на едно място за все повече специалности се прилага много трудно и струва скъпо. Гъвкавите форми на заетост могат да доставят нов ресурс на фирмата, ако успеят да се променят психологическите и процесните стереотипи. В областта на строителството, наемането на хора по конкретни проекти, за конкретни дейности или при повикване могат да помогнат за реализирането на много процеси и дейности, които в момента не се случват, защото липсва човек или наемането му на пълен работен ден не е рентабилно, както за работодателя, така и за самия него. За подходящи длъжности ще бъдат предприети конкретни стъпки за организиране на гъвкав работен процес с прилагане на сумарно изчисляване на отработеното време. С въвеждане на тези нетипични форми ще се обезпечи максимална заетост за работещите, което е от взаимен интерес както за компанията, така и за тях. Според изследване извършено от КНСБ разходите свързани с въвеждането на мерки за балансиране на семейния и трудовия живот са значително по-малки от тези свързани с назначаването на нов работник. Изчислените разходи от въвеждането на схеми за гъвкаво работно време са по-малки от разходите, свързани с текучество на персонала и отсъствия на служителите със семейни задължения. Техническото осъществяване изисква осигуряване на мобилна система за достъп, която да отчита отработеното време, както и софтуер за обработка на данните в централен офис. Мобилната система се състои се от терминали, които четат карти за достъп и сървър, който събира данните от транзакциите (преминаванията). Терминалите представляват неголеми правоъгълни кутии с индикатори и два бутона. Изискват захранване 220 волта и наличието на безжичен WiFi интернет. Всеки служител, при пристигане в зоната на строителния обект, доближава персоналния си идентификатор и натиска един от двата бутона „ВХОД“ или „ИЗХОД“. В продължение на няколко секунди информацията от терминалите се събира в сървъра във вид на текстов файл, който може да се експортира към други приложения. Едновременно могат да бъдат използвани неограничено количество терминали.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. : (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) През последните години фирмата се сблъсква със сериозни трудности при намирането на способни млади кадри - тенденция, която през 2016 г. пролича и по време на участието й в процедура "Mладежка заетост". Застаряването на населението като демографски проблем в национален мащаб формира една социална реалност, в която и през следващите години демографските процеси в страната ще продължат да бъдат фактор, оказващ силно въздействие върху функционирането на пазара на труда. Това ни води до извода, че при липсата на ефективна работна ръка (поради демографски, миграционни и образователни феномени), при необходимост на нова компетентност в организацията, е по-лесно да намерим нов човек вътре в организацията, който да бъде обучен отколкото нов човек, който да я прилага. Всичко това налага осъществяване на плавна промяна и приемственост между поколенията работници и служители като се запазят и развият вътре във фирмата, натрупаните от по-възрастните работници ценен опит и експертиза. Именно наставничеството или т.нар.”менторинг” е една от възможностите, които Кодексът на труда предоставя, и която следва да бъде допълнително развита в рамките на организацията. Чрез този тип менторство лицата могат да придобият професионална квалификация в процеса на работа за определени дейности под ръководството на опитен наставник, който да ги подготви с необходимите им знания и умения. В "Планекс" ООД такъв тип наставници са именно лицата над 54 годишна възраст, които са натрупали достатъчен опит за справяне с подобен род дейности. В тази връзка, като част от дейността ще бъде въведена наставническа програма, която ще бъде съобразена със структурата и фирмената култура на "Планекс" ООД. Наставничеството ще увеличи удовлетвореността на служителите и ще даде възможности за задържането им в компанията. То ще подобри периода на въвеждане на новите служители, ще направи компанията по-привлекателно работно място, ще създаде условия за удължаване на професионалния живот на работниците с опит над 54 г. възраст и ще може да тренира лидери. Програмата ще съдържа няколко основни елемента: 1. Разработени профили на подходящите наставници. 2. Определяне на дейностите, които ще извършва наставникът. 3. Определяне на честота на срещите наставник – новопостъпил работник. 4. Определяне на съдържание на срещите. 5. Интегриране на наставническата програма към разработвания по проекта софтуер за гъвкаво работно време и управление на човешките ресурси. 6. Развиване на уменията за наставничество (коучинг). Ползите за наставниците ще се състоят в съзнателна оценка на извървения професионален път, създаване на контакт с бъдещи млади професионалисти, удовлетвореност от това, че помагат на млади хора. Ползите за "Планекс" ООД ще са удължаване на живота на опитни служители и майстори, които поради напредналата си възраст не могат да се справят с по-тежък физически труд, а носят опита и корпоративната култура на фирмата и могат все още да й бъдат много полезни.
 • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.: Съгласно идентифицираните рискове и съгласно предписанията на програмата за минимизиране на риска, ще бъдат предприети мерки за осигуряване на колективни предпазни средства за защита от следните рискове: Защита от падане от височина: 1. Обезопасителен кош за работа на височини с парапет - окаченият обезопасителен кош за повдигане на хора с кран представлява решение, което изолира пространството при работа на височина и чрез обезопасителни парапети предпазва работещите от падане. В определени позиции на работещия спрямо строителния обект тази защита няма как да бъде предоставена по друг начин. На този риск са изложени 126 души, работещи като арматуристи и кофражисти. С цел да се минимизира риск от падане и да се направи от средно на ниско приоритетен, ще бъде закупен обезопасителен кош, който ще се използва на различните обекти при необходимост. 2. Обезопасителна площадка с предпазен парапет за разтоварване (2 бр.) - при разтоварване на височина над първа плоча към плочите трябва да се прикрепя платформа, от която работниците да ги разнесат по етажа. Липсата на подобна платформа създава опасност от падане от височина и в същото време елиминира необходимостта от пренасяне на тежести по стълбите, което създава допълнителни рискове за здравето. В момента работниците трябва да посягат към платформата на крана, за да разтоврват материлите и дори вързани с колан към неподвижна основа, могат да се подхлъзнат по ръба на плочата и да паднат, като с тази площадка ще се минимизира този риск при разтоварване на височина. Ще се използва от 105 души работещи като арматуристи и общи работници и ще намали риска от падане от височина от средно на ниско приоритетен. 3. Обезопасителен парапет тип пано за плоча с размер 1300х1100мм (100 бр.) и 2600х1100мм (100 бр.) - тези парапети обезопасяват плочи с различен размер като минимизират риска от падане. Ще предоставят защита на всички представители на целевата група, за които степента на риск от падане ще бъде намалена от висока на средна. Ще бъдат закупени два размера парапети за работа върху плочи с различен размер, като количеството е определено въз основа на среден за годината обем работа (за 20 кв.м. се използва едно предпазно пано с размер 1300х1100мм), като е отчетено необходимото допълнително количество парапети, необходими, за да се осигури защита на всички обекти и всички заети. 4. Предпазна и обезопасителна мрежа при работа на голяма височина - 100м2 - улавящата обезопасителната мрежа има отвори на мрежата 100 мм. Предпазва работещите от падане от височина, както и от падащи предмети, и ще минимизира тези рискове за здравето на 139 души, работещи като кофражисти, арматуристи и зидари. Количеството мрежа е определено въз основа на среден за годината обем работа и необходимото допълнително количество мрежа, необходимо, за да се осигури защита на всички обекти и заети. 5. Вътрешна стойка за парапет и шип с бордова дъска и парапет - комплект (2 бр.) - за обезопасяване на скелето от страната на фасадата, при монтаж на разстояния над 30 см от фасадата. Ще минимизира риска за всички работници по време на фасадни дейности. 6. Конзолни разширения за козирка от външната страна на скелето - комплект (1 бр.) - използва се за предпазване от падащи предмети на хора, преминаващи в близост до основата на скелето. Ще минимизира риска за всички работници по-време на фасадни дейности. 7. Завършваща стойка за парапети при дейности по скатен покрив с предпазен парапет - комплект (1 бр.) - монтира се на последния етаж от скелето и служи за покриване на скелето и предпазване на работещите от атмосферните условия, както и за подсигуряване от падане на работещите по покрива на сградата. Ще минимизира риска за всички работници по време на фасадни дейности. 8. Пешеходен проход за вход/изход от периметъра на сградата - комплект дължина 15м (2 бр.) - позволява безопасно преминаване под действаща конструкция скеле и защитава работещите от удар от падащи предмети. Ще минимизира риска за всички работници.
 • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд (ПРОДЪЛЖЕНИЕ).: (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) Защита от прах: 1. Система против запрашаване (2бр.) - системата против запрашаване ще се използва при изкопни дейности. По време на изкопни работи в околното пространство се отделят големи количества фини прахови частици, които при системно вдишване предизвикват сериозни респираторни и други заболявания сред работещите. На този риск са изложени 118 души, работещи като зидари, кофражисти и общи работници. С цел да се минимизира този риск за здравето им и да се промени от средно на ниско приоритетен, ще бъде закупена мобилна система против запрашаван, която посредством водни разпръсквачи редуцира на прахта от изкопни работи. Броят на системите е съобразен с средногодишния брой на изпълняваните едновременно обекти, за които не достигат системи против запрашаване. Обезопасяване на изкопи: 1. Боксово укрепване за обезопасяване и работа в траншейни изкопи (2 бр.) - ще се използва за колективна защита на работещите в изкопи с цел да ги предпази от травми причинени от свличане на земна маса. Това защитно средство може да се използва и при високи стойности на земния натиск и ще предостави защита на 105 души кофражисти и общи работници. Тези работници са разделени в 9 бригади (4 кофражисти и 5 общи работници), а броят на боксовото укрепване, който ще бъде закупен е съобразен с обичайната натовареност на извършване на изкопни работи, така че да има поне 1 бр. налично боксово укрепване за всяка бригада във всеки момент. 2. Мобилна предпазна ограда лек тип за обезопасяване на изкопи при бързи ремонти (12 бр.) - мобилната предпазна мрежеста ограда обезопасява изкопите и по този начин намалява риска от падане за 105 души кофражисти и общи работници. Защита от неблагоприятен микроклимат: 1. Климатична инсталация (25 бр.) Kъм настоящия момент дружеството притежава 25 фургона за почивка и хранене на работещите, в които няма инсталирани системи за поддръжка параметрите на микроклимата в санитарно- хигиенните норми. Поддържането на определена влажност и температура се осъществява чрез малки отоплителни уреди, а системи за изстудяване и поддържане на влажността не съществуват, което позволява поддържането на микроклиматичните параметри на границата на санитарния минимум. Предвид различната поносимост към температурни разлики и влажност, която притежава всеки индивид, за да се елиминира напълно риска за здравето на работещите и факторите водещи до простудни и респираторни проблеми, задух и трудно дишане, се налага инсталирането на климатици за отопление и поддържане на определена влажност и температура във фургоните, което ще доведе до подобрение на микроклимата в тях и от там до условията на труд за всички представители на целевата група. Защита от нараняване: 1. Предпазни капачки за арматура срещу нараняване (2000 бр.) - капачките се използват за обезопасяване на чакащите арматурни пръти, които при липсата на капачки създават висока опасност от наранявания и прободни и прорезни рани. Чрез използването на предпазни капачки този риск ще бъде сведен до средно приоритетен за 52 души, работещи на позиция "Арматурист". Риск от трудов травматизъм: 1. Акумулаторен инструмент за връзване на арматура (5 бр.) и Инструмент за връзане на арматура (5 бр.) - в момента арматурата се вързва на ръка с обикновени клещи, поради което арматуристите са в наведена позиция през цялото време и много често получават травми в кръста. С този инструмент се елиминира нуждата от постоянно навеждане и ще се минимизира риска от трудов травматизъм за 52 арматуристи. Ще бъдат закупени 5 бр. акумулаторни инструменти за случаите, в които арматуристите нямат достъп до електрическата мрежа.
 • Закупуване на ЛПС и специално работно облекло: Дейността предвижда закупуване на ЛПС и работно облекло за 252 представители на целевата група, съобразени с оценката на риска и съгласно приложения утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло. Както е видно от списъка, валиден и утвърден към 01.01.2016 г. към момента "Планекс" ООД е осигурило необходимите лични предпазни средства и работно облекло на своите служители. Предвид срока за оценка на проектното предложение и подписване на административен договор, се очаква проектът да започне да се изпълнява в периода декемри 2016-януари 2017 г. Предвид продължителността на проекта от 12 месеца е видно, че предвидените за закупуване ЛПС и работно облекло ще преминат срока си за износване по време на изпълнението на проекта, което налага и закупуването на нови с цел осигуряване на безопасността при работа. Ще бъдат закупени следните ЛПС и работно облекло по групи длъжности: - Кофражисти – 74 души - Сбруя с позициониращ колан, Въже с енергиен абсорбатор, Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Предпазен гащеризон, Ботуши за работа с бетон, Зимно работно облекло, Дъждобрани - Арматуристи – 52 души - Сбруя с позициониращ колан, Въже с енергиен абсорбатор, Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Ръкавици за работа с арматура, Зимно работно облекло, Дъждобрани - Зидари - 13 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Работник, замазки - 4 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Монтажист топлоизолации - 12 души - Сбруя с позициониращ колан, Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Антифони, Зимно работно облекло - Мазач - 10 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Шпакловчици - 7 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Работници, облицовки и настилки - 21 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Монтажник сухо строителство - 8 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Бояджии - 2 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Респиратор за бояджийски работи, Зимно работно облекло - Общи работници - 31 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Противопрахова маска, Анти вибрационни ръкавици, Зимно работно облекло, Дъждобрани - Складажии - 6 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Електротехници - 3 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло - Водопроводчици - 9 души - Защитна каска с визьор, Термо боне за носене под каска, Зимно работно облекло
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка: Към момента дружеството не разполага с достатъчен брой оборудвани санитарни фургони, за да осигури по-добра работна среда и условия на всички работещи. За да се осигурят добри условия за труд и почивка на всички работещи, както и безопасност и възможност за бърза реакция при травми се налага закупуването на 2 бр. санитарен фургон. Допълнително, за 25 бр. фургони, ще бъдат закупени по 25 бр. електрически кани за приготвяне на топли напитки, диспенсъри за минерална вода и хладилни витрини за съхранение на храна и напитки. Целта е да се осигурят социални придобивки за работещите и да се предоставят условия за пълноценна почивка чрез оборудването на места за хранене, краткотраен отдих и санитарни нужди.
 • Застраховане на закупеното оборудване и стопански инвентар: За застраховката на колективните предпазни средства и оборудването по Дейност 7, закупени със средства по проекта, е определена индикативен бюджет в размер на 1% от стойността му. Екипът по управление на проекта ще извърши съпоставка на условията, предлагани от различни застрахователи, и ще избере икономически най-изгодното. Застраховането ще се извършва успоредно с изпълнението на доставките на закупуваните по проекта активи.
 • Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси: Дейността предвижда разработването на софтуер, който да представлява инструмент за прилагане на мерките за развитие и управление на човешките ресурси и гъвкави форми на заетост, въведени в резултат на проекта. Към настоящия моментдружеството разполага единствено с базов счетоводен софтуер, който не разполага с функционалността необходима за управление на човешките ресурси. Като част от дейността ще бъде разработен софтуер, който да бъде проектиран според нуждите на дружеството. Въвеждането на софтуера ще оптимизира управлението на персонала, което пък ще доведе както до лично удовлетворение, така и до увеличаване на производителността в компанията. Системата ще обработва и съхранява различни видове документи, като софтуерът ще обхване целия управленски цикъл, свързан с набирането, оценката, управлението и развитието на човешкия капитал. Всички служители в компанията ще имат различно ниво на достъп до сиситемата, съобразено с отговорностите и задълженията им. Софтуерът ще има следните модули и функционалност: - Модул Личен състав/служители Съдържа информация за служителите, щатно разписание на служителите, досие за всеки служител (контактна информация, обучения, грамоти, сертификати, квалификации), както и длъжностни характеристики на служителите. - Модул Организационна структура на персонала Позволява изграждане на йерархична структура на длъжностите във фирмата с описание и предефинирани длъжностни характеристики към всяко ниво. Йерархично визуализиране на целия състав от служители. Обособяване на екипи/звена/отдели - Модул за удължаване на професионалния живот Позволява преназначаване на служители с натрупан опит/стаж, към други длъжностии предаване на натрупания опит, чрез обучения, надзор и контрол над служители с по-малко опит/стаж. В този модул ще се позволи динамично управление на работното време и място. Определени длъжности ще могат в реално време да преглеждат спиисък с подчинени/надзиравани служители и техния график. - Модул Контрол на достъпа Система за отчитане на присъствие Дефиниране на уникален електрон подпис за всеки служител, който включва специфична инфорация. В резултат всеки служител има собствен индивидуален код (цифров или буквено-цифров), който да се внедри в чип карти и или карти за достъп посредством QR кодове. - Модул за връзка към хардуерно оборудване - оборудването, което се ползва като електронни карти, чипове или визуални тернимали за сканиране, генерират уникален цифвор или буквено цифров код, който се подава по предварително изграден комункационнен канал към софтуерен модул за връзка /интерфейс/ - Модул Работно време - модулът позволява воденето на регистър по време на всеки служител по подадена информация за начало и край на работния процес, като отчита ниво на служителя, местоположение на обекта и дали е извън работен график. Гъвкаво работно време. - Модул Отчети и справки - позволява извеждане на справки за: • Отработено работно време на всеки служител, индивидуално; • Отработени общо човекочасове по въведени обекти; • Отработено работно време по длъжности; • Справка за надвишено работно време; - Модул Здравословни условия на труд В този модул се залагат аналитичните взаимовръкзки на служителите, работното време и местоположение. При превишаване на зададени лимити се изпраща съобщение на отговорните лица. Потребителят може да бъде информиран за предвидена почивка, за достигане на процент на планираните часове и др. - Модул Оценка на служители Модулът съдържа данни и функционалност за обработка на информацията, свързана с оценките на служителите. Данните, поддържани от модула включват реквизити за атестиране на служителите и oценка по вътрешните правила за работна заплата. - Модул Обучение Планиране и отчитане на обученията, които преминават служителите в организацията, тяхното ниво на успеваемост, периодично развитие и срок на валидност на придобитите квалификации.

Индикатори

Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 252.00, Достигната стойност: 252.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

428 936.10 BGN
343 148.88 BGN
214 542.95 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 51 472.33 85 787.22 291 676.55 428 936.10
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 51 472.33 85 787.22 291 676.55 428 936.10

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга „Подпомагане управлението на проекта от технически координатор” по проект BG05M9OP001-1.008-2191-C01 Подобряване на работната среда в "Планекс" ЕООД , Стойност: 9 495.36
 • Обособена позиция 1: Подпомагане управлението на проекта от технически координатор” по проект BG05M9OP001-1.008-2191-C01 Подобряване на работната среда в "Планекс" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга „Изработване на материали за информиране и публичност” по проект BG05M9OP001-1.008-2191-C01 Подобряване на работната среда в "Планекс" ЕООД, Стойност: 2 460.00
 • Обособена позиция 1: услуга „Изработване на материали за информиране и публичност”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на колективни средства за безопасност, траншейно укрепление и инструменти за арматура, Стойност: 213 440.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на колективни средства за безопасност
 • Обособена позиция 2: Доставка на колективни средства за безопасност за ограждане на опасни зони
 • Обособена позиция 3: Доставка на траншейно укрепление
 • Обособена позиция 4: Доставка на инструменти за арматура
Предмет на предвидената процедура: Доставка на санитарни фургони, климатици и електроуреди, Стойност: 76 425.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на санитарни фургони
 • Обособена позиция 2: Доставка на климатици
 • Обособена позиция 3: Доставка на електроуреди
Предмет на предвидената процедура: Доставка на лични предпазни средства и облекло, Стойност: 56 905.66
 • Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства и облекло

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.