English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0276-C02
Грижа в домашна среда
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
14.06.2016
01.07.2016
01.05.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Тервел

Описание

Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица над 65г. със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Тервел. Изпълнението му ще допринесе за подобряване достъпа до нови интегрирани услуги на нуждаещите се лица с цел преодоляване на социалната изолация и бедност, като същевременно надгражда предлаганите към настоящия момент социални услуги в общината. Интегрираните услуги ще се реализират от новосъздадено функционално звено"Център за домашна грижа" за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, а именно социални и здравни.
В центъра ще работят здравен, социални работници, психолог, минимум 37 лица, наети за лични асистенти и домашни помощници. Дейностите ще се изпълняват за период от 18 месеца и ще обхванат най-малко 54 потребители. По този начин ще се осигури възможност на ползвателите да избират желаните услуги, да организират разпределението и продължителността им във времето, да определят обслужващо лице за обгрижването им, съобразно специфичните си потребности.Паралелно с това ще се осигури заетост на лица в трудоспособна възраст /включително безработни/. Близките на потребителите на интегрирани услуги ще имат възможност да се върнат на пазара на труда.
Подобряване качеството на комплекса от услуги и постигането на добри практики ще се осъществи посредством включените дейности за мотивационна или друг вид подкрепа за потребителите; консултиране на персонала, работещ в центъра.
В резултат на осъществените дейности ще се подобри качеството на живот на представителите на целевите групи чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на техния личен избор, съобразен с възможностите им и индивидуални потребности. Проектните дейности са организирани по начин, гарантиращ оптимално използване на човешки и финансови ресурси.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Управлението осъществява изпълнението и спазването на заложените в проекта срокове, контролира паричния поток и целевото изразходване на предвидените в бюджета средства, както и постигането на планираните резултати. Дейността осигурява навременно, компетентно координиране и изпълнение на планираните в проектното предложение дейности, чрез сформирания за целта екип, притежаващ експертен опит и необходимите компетенции за успешно реализиране на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител, администратор и счетоводител. Ангажираността на всеки член е до 80 часа месечно в рамките на срока на проекта. Основните задачи пред членовете на екипа са: 1.Разработване на методология за дейността на центъра за домашна грижа в Община Тервел (Центъра)- с детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят на потребителите, включени в проекта; 2.Организиране на ежемесечни работни срещи за разпределяне задълженията на всеки един член, проследяване напредъка по реализацията на отделните дейности, обсъждане на възникнали трудности, проблеми в работата, търсене на решения за преодоляването им. За документирането на срещите ще се изготвят присъствени листи. 3.Предприемане на мерки за осигуряване на публичност и информиране на обществеността непосредствено след одобрението на проектното предложение. 4.Текуща отчетност по време на цялостното изпълнение на проекта. Екипът подготвя отчетна документация за авансово, междинни и окончателно плащания, включваща технически и финансови доклади за степента на изпълнение на проектните дейности за съответния период. 5.Организиране на възлаганията и сключване на договори с външни изпълнители - за доставка на обзавеждане на Центъра и за осигуряване на мерки за публичност на дейностите по проекта; 6. Класиране на подалите заявления нуждаещи се лица, кандидати за лични асистенти и домашни помощници. 7.Осъществяване на мониторинг (наблюдение и вътрешна оценка)на дейностите по проекта посредством: - определяне на етапи за наблюдение на всяка отделна дейност, съгласно плана за изпълнение на дейността; - определяне на наблюдаващо лице, което извършва предварителна и оперативна работа по наблюдението - връзка с работещия екип в центъра, с изпълнителите, с външни експерти, служители на общинска администрация и т.н. - провеждане на вътрешен контрол на комплекса от услуги, предлагани в новосъздадения център; - оценка на изпълнението на всяка дейност и при необходимост предприемане на оперативни промени във връзка с изпълнението; - съгласуване на всички приключени етапи по изпълнението с ръководителя на проекта преди приемането на дейността; - комплектоване и проверка на документацията, кореспонденция, доклади, счетоводни документи, снимки; -изпълнение на специфични и възникващи в процеса на изпълнение на проекта дейности - съгласувано с УО на програмата и ръководния екип на Община Тервел.
 • Създаване на нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: Чрез създаването на Център за домашна грижа, включващ почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи услуги община Тервел ще осигури достъп до интегрирани услуги на хората в неравностойно положение въз основа на специфичните им потребности и индивидуална социална оценка. По своята същност Центъра за домашна грижа ще представлява функционално звено в общинска администрация Тервел за задоволяване специфичните и индивидуални потребности на нуждаещите се лица. За период от 18 месеца в центъра ще се предлага следния комплекс от почасови услуги, насочен към подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства: *социални услуги - "Личен асистент" и " Домашен помощник". *здравни услуги, включващи проследяване на някои показатели, характеризиращи общия здравен статус на обгрижваните лица; медицински манипулации, като промиване и обработка на рани, смяна на превръзки, поставяне на мускулни и подкожни инжекции; контролиране приема на лекарства, съгласно предписанията на лекуващия лекар; консултиране на личните асистенти относно прилагане на техники и дейности, водещи до подобряване здравната хигиена на лицата от целевите групи и други. Специалистите от центъра ще предоставят още мотивационна и/или психологическа подкрепа на потребителите, ще консултират персонала за изпълнение на социалните услуги, ще извършват насочване за включване в рехабиталиционни и терапевтични програми, за ползване на допълнителни подкрепящи услуги в общността, подходящи за конкретно лице, съобразно индивидуалните му потребности и т.н. Услугите предлагани в центъра за домашна грижа ще са достъпни за нуждаещите се лица в цялата селищна система на община Тервел.
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите личен асистент и домашен помощник : Изпълнението на дейността ще повиши теоретичните знания и подобри практическите умения на одобрените лица за предоставяне на почасовите услуги домашен помощник и личен асистент в домашна среда. В обучителният курс ще да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определените по настоящия проект дейности. Въвеждащото обучение е задължително за лицата, които не са обучени в предшестващи обучения за сходни дейности.
 • Консултиране на персонала : Психологическата интервенция се налага като система от неотложни грижи за лицата, които предоставят услуги за други лица, в конкретния случай за хора с увреждания и лица над 65 годишна възраст с ограничения и невъзможност за самообслужване. Лицата, чиято професия е свързана с грижа за други хора с времето изтощават своите ресурси на положителни чувства и не могат да се противопоставят на стреса. Това може да доведе до физическо и емоционално изтощаване.Поради тази причина е необходимо да се осигури консултиране на заетите лица, предоставящи социални услуги с психолог, за да получат адекватна помощ и подкрепа.Консултирането е процес на подкрепа на работещите в социалните услуги с цел подобряване на работата по отношение на качеството на услугите на професионалното развитие на персонала, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите.Консултирането на персонала, което е предвидено да се извърши в настоящото проектно предложение ще бъде: * индивидуално (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на потребителя; *групово за обсъждане на нестандартни прояви и рутинни ситуации в хода на предоставяне на социалните услуги; *екипно - насочено към взаимоотношенията и функционирането на наетите в центъра лица.
 • Мотивация и психологическа подкрепа на потребителите на Центъра за домашна грижа: Целта на проектното предложение е иновативна по своята същност.Възрастните хора и лицата с увреждания трябва да имат гарантирана възможност за избор на услуги и да бъдат подпомагани при вземане на решение за услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.Услугата "Мотивация и психологическа подкрепа на потребителите може да се предоставя и мобилно - в дома на потребителя или в сградата на Община Тервел (Община Тервел разполага със специализирано транспортно средство за лица с увреждания).Дейността ще бъде насочена към преодоляване на последиците от рисково преживяване, стрес или други обстоятелства.Психологическата интервенция се налага като допълваща система от неотложни грижи за лицата, които са преживели травма или друго.В частност психологическата помощ и подкрепа все повече се налага от естеството на преживяното на хората с увреждания и самотните възрастни хора над 65 години.Психологическата помощ съчетава теорията и практиката на успешните модели за поведение на хора с увреждания и хората над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.
 • Дейности по обзавеждане и оборудване на център за домашна грижа в Община Тервел: За навременното организиране, изпълнение и отчитане на дейностите по настоящото проектно предложение, както и за надеждното съхранение на архивираната документация след приключване на проекта ще е необходимо закупуване на следната техника: - три броя компютърни конфигурации - едно мулти-функционално сканиращо устройство - четири броя шкафове за съхранение на създадената документация на хартиен носител по време на реализация на проекта Община Тервел, от своя страна ще подсигури помещения за работа и срещи на наетите в центъра лица, както и за устройване на архив на проекта. Община Тервел изпълнява проекти в различни сфери на публичната инфраструктура и услуги.За изпълнението на тези проекти е ангажиран пълния обем от материални ресурси (обзавеждане /оборудване), налични в общинска администрация и звената към нея.За изпълнение на проект "Грижа в домашна среда" е необходимо да се осигури ползване на самостоятелни работни места, които да дават възможност за: подготовка на материали за провеждане и като средство за работа при провеждане на индивидуални и групови срещи с потребители; индивидуални и групови консултации на наетите в центъра експерти и предоставящи услугата лични асистенти и домашни помощници. По този начин ще се създаде подходяща среда, която да гарантира самостоятелност и дискретност при работата на експертите с ползвателите на услугите. Така ще се повиши ефективността на контакта между експертите и ползвателите и ще се идентифицират в по-пълна степен нуждите на ползвателите на услугите, с фокус върху комплекса от грижи, който ще бъде приложен върху всеки от тях.С оглед конфиденциалността на информацията за ползващите услугите на центъра лица, всички материали и документи , изготвяни в хода на предоставяне на социалните услуги ще се съхраняват в закупените по проекта метални шкафове с регламентиран достъп до тях.
 • Информиране и публичност : С оглед спазване на задълженията си съобразно условията на ДБФП и правилата на приложение ХII на Регламент/ЕС/ №1303/2013г. относно мерките за информация и комуникация община Тервел ще осъществява дейността по информиране и публичност през целият проект. Екипът за организация и управление ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране и публичност предвидени в настоящата процедура. Във всички документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта ще бъде упоменаван финансовият принос на ОП РЧР 2014-2020. При предприемането на мерки за информация и комуникация изрично ще се указва финансирането на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: * емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение приет от ЕК. * упоменаване на фонда или инициативата, които оказват подкрепа на проекта. * общото лого за програмен период 2014-2020г. и наименование на финансиращата програма ОП РЧР в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. На уеб-сайта на община Тервел ще бъде публикувана информация за проекта - кратко резюме с описание на целите и очакваните резултати, като се посочи финансовата подкрепа от ЕС. Поетапно информациите ще се актуализират, отразявайки напредъка по изпълнението. Всеки създаден документ ще съдържа визуализиращо лого, който удостоверява, че проектът е изпълняван с подкрепата на ОП РЧР 2014-2020. На видимо за обществеността място ще бъде поставена постоянна информационна табела, а в регионална медия ще се отпечатат четири публикации, отразяващи напредъка на дейностите по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 54.00, Достигната стойност: 95.00
Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 54.00, Достигната стойност: 95.00

Финансова информация

499 260.00 BGN
499 260.00 BGN
498 670.57 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 74 889.00 0.00 424 371.00 499 260.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 889.00 0.00 424 371.00 499 260.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуги по дейност "Информиране и публичност", Стойност: 1 500.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за Център за домашна грижа, Стойност: 6 600.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на работно облекло, Стойност: 1 200.00
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на здравни услуги на потребители на Център за домашна грижа по проект"Грижа в домашна среда" от медицински специалист., Стойност: 6 771.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.