English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-5.001-0054-C01
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2
ЕФРР ==> Региони в растеж
22.10.2018
22.10.2018
22.10.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура, чрез реализиране на инженеринг и доставка на обзавеждане и оборудване на Центрове предлагащи резидентни интегрирани здравно-социални услуги в общността, осигуряващи здравни грижи, медицинско наблюдение и социална работа в подкрепа на децата с увреждания и високорисково поведение и техните семейства. Реализацията на проекта е в унисон с процеса на деинституционализация, като се създават условия за замяна на институционалния модел на грижа за деца, с грижа в среда близка до семейната. В изпълнение на проекта ще се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата с увреждания от ДМСГД и общността, съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. По проекта ще се изградят 11 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи /ЦСЗСГД с ВРП/,където ще бъдат настанени деца с увреждания от закриващите се ДМСГД, с потребност от постоянни медицински грижи, за които не може да бъде осигурена семейна среда, а също така и за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и деца с високорисково поведение от вече съществуващите резидентни услуги и от общността. В 1 ЦСЗСГД с ВРП ще се предоставя и консултативна, терапевтична помощ и подкрепа за децата от общността с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Центровете ще осигурят възможност за отглеждането на 6-8 деца, макс. по 2 в стая, като обзавеждането и оборудването ще е съобразено с потребностите и здравословното състояние на децата, в среда близка до домашната.В проектното предложение са предвидени и всички дейности по организация, управление, инженеринг, контрол на СМР информация и публичност.
Дейности
 • Организация и управление: Целта на дейността е да се осигури качествено изпълнение и управление. В рамките на дейността ще бъде сформиран екип, който ще отговаря за управлението и изпълнението на проекта–административен екип. Екипът ще отговаря за цялостната координация и комуникация в рамките на дейностите по проекта. Екипът ще бъде определен след стартирането на проекта със заповед на министъра на здравеопазването и ще се състои от служители на МЗ. Екипът на проекта ще се състои от -ръководител; - координатор; - експерт СМР, - експерт оборудване/обзавеждане и публичност; - правен експерт; - финансист; - технически асистент; Организацията и управлението на проекта ще осигурят успешното осъществяване на всички дейности по проекта и доброто управление и планиране на необходимите ресурси. Екипът ще извършва дейностите с необходимата грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с добрите практики. Дейността, макар и да не допринася пряко за постигане на заложените в проекта цели, поставя основи за успешното осъществяване на дейностите, както и за доброто управление и планиране на необходимите ресурси чрез изпълнение на достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, за мониторинг на напредъка по проекта и предприемането на корективни мерки, при необходимост.
 • Инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) : Дейността инженеринг, цели да осигури качествено изпълнение при проектиране, строителство и авторски надзор на 11 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. В рамките на проекта ще бъдат извършени инженерингови дейности на: 11 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в следните населени места: - гр. Благоевград – 1бр.; гр. Бургас – 1бр.;гр. Видин– 1бр.; гр. Казанлък – 2бр.;гр. Разград– 1бр.; гр. Силистра – 1бр.;гр. Сливен – 1бр.; гр. Стара Загора – 2бр. гр. Ямбол -1 бр.; и 1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил; За предвидените в гр. Търговище и гр. Пловдив - Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца МЗ, ОУ и Общините - нямат налични свободни сгради и терени Местоположението и вида на центровете е съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализираният план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ и Насоките за кандидатстване. Имотите в които ще бъдат изградени 12 центъра са държавна и общинска собственост. Урегулираните поземлени имоти са разположени в достъпни и комуникативни места, съобразени с потребностите на децата и семействата, в жилищни райони, с добре изградена пътна инфраструктура достъпна за хора с увреждания, в т.ч. за превозни средства за хора с увреждания, в градска част, отдалечени от промишлени зони и зони с високо ниво на шум. Местоположението на имотите позволява безпрепятствена възможност за осигуряване на спешна медицинска помощ, пряк достъп до лечебни заведения за болнична помощ и възможност за ползване на други образователни и социални услуги на територията на населените места. Предвидено е проектирането и изграждането на самостоятелни едноетажни сграда с пряк достъп до улична мрежа с тротоари за пешеходци. При етажност на някой от сградите, между етажите ще се изгражда платформа или асансьор, предназначени да превозват деца в инвалидни колички с придружител. В имотите е предвидено прилежащо дворно пространство с пряк достъп до сградата с не по-малко от 50-80 кв.м. свободна дворна площ. Изграждането на инфраструктурата ще бъде в съответствие с разработените и утвърдени от МТСП функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. По време на проектирането е предвидено спазването на изискванията на всички нормативно регламентирани санитарно-хигиенни и екологични норми на действащото законодателство в Република България. При изготвяне на архитектурните и инсталационни решения ще се търси създаване на условия, осигуряващи качество на живот на децата, в среда близка до семейната. Пространството ще се организира по начин, който осигурява, от една страна, безопасността на децата и от друга страна, стимулира тяхната активност и развитието им в съответствие с конкретните здравно-социалните потребности. Необходимите места за провеждане на медицински манипулации ще са организирани като естествена част от домашната среда, без акцент върху тях. Ще бъдат спазени изискванията за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. По време на фазата на строителство е предвидено: ефективно изпълнение на мерките и условията по ЕО, ОВОС и ОС; ефективен контрол за прилагането на мерки за ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата (оросяване на площадката, товарене, разтоварване и превозване на генерираните строителни отпадъци и строителни материали; съхраняване на строителните материали и изхвърляне на отпадъци само на предназначените за това места, включително тяхното предаване за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване).
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане : Целта на дейността е доставка на съвременно и безопасно обзавеждане и оборудване (в т.ч. необходимото спално бельо, домашен текстил, кухненски прибори, домакински пособия, малки електроуреди и играчки за децата) на новосъздадените 11 (единадесет) Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 1 (един) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Оборудването е съобразено с разработените и утвърдени от МТСП функционални изисквания, в съответствие с европейските документи за деинституционализация и живот в общността. Оборудването ще бъде от висок клас енергийна ефективност, а обзавеждането ергономично, изработено предимно от естествени материали. От естествени материали ще бъдат изработени и спалното бельо и домашния текстил. Играчките ще отговарят на изискванията за безопасност, съгласно нормативните изисквания на ЕС и ще бъдат съобразени със здравословното състояние и индивидуалните потребности на всяко едно дете. След изпълнение на дейността ще бъдат осигурени условия за отглеждане на деца в среда уютна и близка до семейната. Ще се създадат условия за повишаване качеството на живот, което ще гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете. Ще бъде осигурена възможност за предоставяне грижа основана на индивидуален подход и подкрепа в безопасна и защитена среда. Необходимото оборудване и обзавеждане е съгласно приложен индикативен списък към проектното предложение Приложение Б1 - Списък на предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. След изготвяне на интериорен проект същото ще бъде прецизирано.
 • Строителен надзор : Тази дейност е задължителна, с оглед на качественото и законосъобразно изпълнение на обекта и въвеждането на ремонтираните обекти в експлоатация. Тя ще се извърши от лицензиран консултант, съгласно чл. 166 от ЗУТ. Дейността „строителен надзор” ще включва две основни дейности: - изготвяне на доклад за съответствие на работните проекти включени като част от изпълнението на инженеринга; - извършване на Строителен надзор по време на строителството; За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител, след провеждане на процедура по ЗОП. Строителният надзор ще осъществява контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от проектирането и откриването на строителните площадки до въвеждането на обектите в експлоатация. След приключване на строително-монтажните работи строителният надзор следва да изготви окончателен доклад за строежа, както и акт 15 и необходимите документи за издаване на разрешителното за ползване. В рамките на общата стойност на СН са предвидени и разходи за изготвяне на доклад за съответствие.
 • Информация и комуникация : Дейността цели да осигури публичност и информираност на целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Министерство на здравеопазването ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще се гарантира откритост и прозрачност при стартиране и изпълнение на проекта, включително и при изпълнението на дейностите и при провеждането на процедури за избор на изпълнители. Ще се използват целенасочени послания към представителите на целевите групи и обществеността, предавани чрез изготвяне на публикации в национални и регионални печатни медии, интернет сайта на МЗ, рекламните и информационни материали, пресконференции и организирани публични събития – официални церемонии др. През периода на изпълнение на проекта ще се осъществяват дейности, които да информират обществеността за постигнатите резултати по проекта. За информация за текущите дейности на проекта на електронната страница на МЗ ще бъдат публикувани новини и други документи. Предвижда се да се изработят и доставят и разпространят рекламни и информационни материали, включващи плакати, банер, рекламен пакет (папка, химикалка, листи, тефтер), информационни брошури, билбордове и постоянни обяснителни табели.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 116.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

6 000 000.00 BGN
6 000 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 5 100 000.00 900 000.00 0.00 6 000 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 100 000.00 900 000.00 0.00 6 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти: „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на СЗСГ за деца с увреждания” и „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на СЗСГ за деца с увреждания-2”, по ОПРР, Стойност: 57 640.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3: „Осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.001-0054-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., със следните дейности: изработка и доставка на информационни материали (банер, плакати, рекламен пакет (тефтер, химикалка и папка с пръстени за захващане на страниците с 20 листа), билбордове (и монтаж, и демонтаж), информационни табели(и монтаж)) и изготвяне и публикуване на публикации в национални и регионални печатни медии.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за Инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)-2, Стойност: 4 275 730.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0054-C01, включваща 4 обособени позиции. , Стойност: 64 800.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, Стойност: 526 464.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.