English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0068-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в „ПРЕДСЕДНИК“ ООД“
106593359 ПРЕДСЕДНИК ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, с.Бели извор

Описание

Настоящият проект ще бъде изпълнен от „ПРЕДСЕДНИК“ ООД - компания за обработка на естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва „Врачански варовик“, до следните продуктови групи: слабове, фаши, плочи, стъпала, колони, корнизи и други. 

Проектът предвижда реализирането на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване капацитета на предприятието:

1. Мярка 1 - Подмяна на 2 броя амортизирани и неефективни Машини за разкрояване с 1 брой Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление;

2. Мярка 2 - Подмяна на 2 броя амортизирани и неефективни Профилиращи машини с 2 броя Профилиращи машини, с диаметър на дисковете до 725 мм. и до 1000 мм.

Конкретните мерки са основани на препоръките от извършено Обследване за енергийна ефективност, одобрено от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране (АУЕР), чрез Становище № BG16RFOP-63/20.07.2016г.

Реализирането на проекта и предвидените мерки ще доведат до:
  * Годишни спестявания на енергия в размер на 392 982 kWh;
  * Планирани енергийни спестявания (ПЕС) в размер на 36.44 %;
  * Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 68.33%;
 
Срокът за откупуване на предвидените инвестиции е 5,02 години, при вътрешна норма на възвращаемост от 19,35%.


В рамките на проекта са предвидени дейности по:

Елемент А „Инвестиции“:
  * Инвестиции за изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност - избор на доставчик, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването. 

Елемент Б „Услуги“:
  * Извършване на обследване за енергийна ефективност;
  * Въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
  * Публичност и визуализация;
  * Одит на проекта;
 
Общата стойност на проекта е 2 352 582,50 лв., без ДДС. Планираната продължителност е 18 месеца.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на: Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление - 1 бр.): Реализирането на предвидените в Обследването за енергийна ефективност мерки изисква закупуване на следното оборудване: 1. Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление - 1 бр. (Мярка 1 от Обследването за енергийна ефективност); Многодисковата мостова режеща машина с цифрово управление ще е с минимум 3 броя режещи диамантени дискове. Инсталираната мощност на машината (без автоматичен робот за товарене и разтоварване на слабовете) ще е максимум 55 kW. Ще е оборудвана с автоматичен робот за товарене и разтоварване на слабовете с инсталирана мощност до 10.5 kW и ще има възможност за различни видове разрязвания - надлъжни, напречни, кръгови, наклонени. Консумацията на охлаждаща вода ще е максимум 3 000 литра на час, а тази на въздух с налягане 3 бара - 600 литра на час. Минималната производителност при слабове с дебелина 2 см ще е минимум 90 кв. метра, тази на слабове с дебелина 3 см. ще е поне 80 кв. м, а при дебелина от 4 см. - не по-малко от 70 кв. метра.
 • Дейности по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Дейностите по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 включват следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Диагностика: - Формиране съвместен екип по проекта; - Провеждане на обучение за запознаване със структурата и изискванията на стандарта ISO 50001; - Провеждане на първоначални интервюта; - Извършване на анализ на настоящото състояние на енергийните характеристики; - Анализ на документите и записите, свързани с енергийните характеристики, определяне на необходимата документация, средства (включително и за мониторинг), персонал и обучения, произтичащи от изискванията на стандарта. 2. Проектиране и разработка на СЕМ: - Извършване на енергиен преглед, в който: * ще се определят настоящите енергийни източници; * ще се оцени миналото и настоящото потребление на енергия; * ще се определят областите на значимо използване на енергия; * ще се идентифицират и определят приоритети на благоприятните възможности, водещи до подобряване на енергийните характеристики. - Изготвяне на детайлен план за разработване и внедряване на СЕМ; - Разработка на документите, свързани със СЕМ. 3. Внедряване на СЕМ: - Провеждане на обучение за запознаване на персонала с изискванията на стандарта ISO 50001; - Изменения и корекции на СЕМ; - Провеждане на вътрешни одити на СЕМ. Между внедряването на СЕМ и стартирането на сертификационния одит, СЕМ ще функционира минимум 6 месеца, като по този начин ще се осигури изискването на сертифициращите органи за наличие на минимална продължителност на работеща Система преди процедура по сертификация от 6 месеца.
 • Дейности по сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Дейностите по сертифициране на Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 в „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД ще включва следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Одит на първи етап: - Преглед и оценка на внедряването на СЕМ на място при „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД за адекватност с изискванията на стандарта; - Уточняване на обхвата, местоположения, процеси на СЕМ, оценка на готовността за провеждане на втори етап от одита. - Изготвяне на доклад от първи етап на одита, получаване и преглед от „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД, планиране на втори етап на сертификационния одит. 2. Одит на втори етап - оценка на внедрената СЕМ: - Събиране на доказателства и оценка на внедряването и ефикасността на СЕМ; - Анализиране на информацията от събраните доказателства от одита и оповестяване на констатациите и заключението от одита; - Документиране на несъответствията (ако бъдат установени); - Определяне на срок за отстраняване на несъответствията (ако бъдат установени); - Изготвяне на доклад от втори етап на одита, получаване и преглед от „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД. Времето между етап 1 и етап 2 зависи от това, дали са открити проблеми в прилагането на СЕМ, които трябва да бъдат отстранени до одита на етап 2. След преглед на документите от одита, при положителен резултат, се взема решение за сертификация и се издават сертификати, които се предават на „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД.
 • Дейности за визуализация: Дейността ще бъде извършена съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Целта е да се постигне широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на общността относно ролята на Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 в неговата успешна реализация. Осигуряването на предвидените в рамките на дейността средства за визуализация на проекта - 2 бр. информационни табели (временна и постоянна) и 3 бр. стикери бъде осъществено чрез външно възлагане. На мястото на изпълнението на проекта - на входа на административно-производствената сграда на предприятието, ще бъдат поставени, в съответствие с графичните стандарти, 2 бр. информационни табели (временна и постоянна), със следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС, упоменаването на „Европейския съюз", ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на финансиращата програма - ОПИК, наименованието на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева. На временната табела ще бъдат изписани също и началната и крайната дата на изпълнение на проекта. Временната табела ще бъде монтирана при стартиране на дейностите по проекта, а постоянната табела ще замени временната веднага след приключване на предвидените по проекта дейности. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за широката общественост, ще се посочва че се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейността ще бъде осъществявана по време на цялото изпълнение на проекта и ще продължи общо 18 месеца. Основните стъпки за реализацията й са следните: 1. Утвърждаване на образци на документи, съдържащи средствата за визуализация. 2. Прилагане на правилата за информираност и публичност във всички официални документи, свързани с изпълнението на проекта. 3. Сключване на договор за изработка на 2 информационни табели - временна и постоянна и 3 бр. стикери. 4. Доставка на средствата за визуализация. 5. Монтиране на временна информационна табела на входа на сградата. 6. Монтиране на постоянна информационна табела след края на проектните дейности.
 • Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност): В съответствие с Условията за кандидатстване по настоящата процедура, дейността е извършена в подготвителната фаза на проекта. Изпълнителят „ЕнЕфект - Консулт“ ЕООД е вписан в в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, с номер на Удостоверението за вписване 00025. Извършването на одита включва обследване на предприятието и производствената му дейност, идентифициране на „проблеми“ места и набелязване на мерки за подобряване на енергийната ефективност: * Мярка 1 - Подмяна на 2 броя амортизирани и неефективни Машини за разкрояване с 1 брой Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление; * Мярка 2 - Подмяна на 2 броя амортизирани и неефективни Профилиращи машини с 2 броя Профилиращи машини, с диаметър на дисковете до 725 мм. и до 1000 мм. Идентифицираните мерки са подробно анализирани, в резултат на което одитът доказва значителни спестявания, които ще се постигнат при реализацията на проекта: * Годишни спестявания на енергия в размер на 392 982 kWh; * Планирани енергийни спестявания (ПЕС) в размер на 36.44 %; * Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 68.33%; Освен енергийните спестявания, одитът доказва и икономическата обоснованост от реализацията на проекта: * Вътрешна норма на възвращаемост: 19,35% * Срок на откупуване на инвестицията: 5,02 години. Извършеното Обследване за енергийна ефективност е одобрено от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране (АУЕР), чрез Становище № BG16RFOP-63/20.07.2016 г.
 • Финансов одит на проекта: В съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) е задължително извършването на финансов одит на проекта, от регистриран одитор. Целта на одита ще бъде да се провери дали декларираните разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора. Ще се изготви доклад за заверка на разходите, съответстващ на образец, предоставен от Договарящия орган. За провеждане на одита ще бъде привлечен сертифициран одитор с богат практически опит, включително като одитор на проекти за безвъзмездно финансиране.

Партньори

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 206.20, Достигната стойност: 206.20
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 251.74, Достигната стойност: 251.74
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 517 582.50 BGN
966 883.00 BGN
966 866.40 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 821 850.55 145 032.45 550 699.50 1 517 582.50
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 821 850.55 145 032.45 550 699.50 1 517 582.50

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление - 1 бр.; , Стойност: 1 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Многодискова мостова режеща машина с цифрово управление - 1 бр.;
Предмет на предвидената процедура: Услуги по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Услуги по сертифициране Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, Стойност: 6 700.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по сертифициране Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Услуги по осигуряване на публичност и визуализация, Стойност: 82.50

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.