English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0172-C01
Предоставяне на социална услуга "личен асистент" в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район "Лозенец" Столична община
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
28.12.2015
01.02.2016
31.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Обща цел на настоящия проект се концентрира в:
Създаване на условия, възможности и умения на хората с увреждания за интеграция в обществото чрез набор от специализирани, медицински и професионални услуги.
Специфични цели: 
1. Предоставяне на възможност за социални услуги, обучения, информация и консултации, в ремонтиран, обурудван и обзаведен рехабилитационен център;
3. Предоставяне на възможност за ползване на социални услуги, адаптирани и тясно приложими в домашна среда;
2. Повишаване мобилността на хората с увреждания, чрез предлагане на специализиран транспорт към Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и тяхното социализиране чрез организиране на културно-масови мероприятия.
Дейности
 • Извършване на предварителен анализ на целевата група в района. За популяризиране на проекта ще бъдат посетени всички хора с увреждания, които имат право да се възползват от услугата и подробно ще им бъдат разяснени условията за участие в него. : Съвместна дейност с Дирекция "Социално подпомагане" за определяне на приблизителен процент на целевата група. Изготвяне на информационни флаери, съобщения, интернет за стартиране на проекта
 • Извършване на СМР дейности, на помещение частна общинска собственост, подходящо за нуждите на хора с увреждания за Дневен интегративен център.: Изготвяне на КСС от гл.архитект на район "Лозенец" за извършване на необходими дейности, материали и цени за извършване на ремонтните дейности. Избор на изпълнител
 • закупуване на автомобил, пригоден за хора с увреждания: Обявяване на процедура за доставка на автомобил, пригоден да обслужва хора с увреждания с цел тяхното транспортиране от дома им до дневния център и обратно. За да има процедура на равен достъп до услугата това би бил показател за постигане на тази цел, тъй като част от целевата група е в невъзможност или не разполага с моторно превозно средство за придвижване но центъра.
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за обзавеждане и оборудване на помещенията в дневен интегративен център.: Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури
 • Стартиране и функциониране на дейността на дневен център за интеграция на хора с увреждания район "Лозенец"и предоставяне на соц.услуга "личен асистент" респ. "домашен помощник": Стартирала дейност и функциониране
 • Извършване на дейности по процедура за подбор и назначаване на лични асистенти /домашни помощници: провеждане на процедура за кандидатстване и подбор за лични асистенти/домашни помощници
 • Организация и управление на проекта: Планиране и организиране на дейности по проекта на местно ниво. Следи и отговаря за изпълнението на договорните срокове и за постигане на заложените цели. Осъществява мониторингови дейности. Отговаря за отчитането на проекта в различните етапи от реализирането му
 • "Информация, публичност, равен достъп": осигуряване на информационни материали в рамките на дейността на проекта.
 • Обучение на персонала. Разработване на Вътрешни правила и регламенти: Организиране и провеждане на задължително обучение за предоставяне на социалните услуги и специализирана подкрепа, предмет на настоящия проект: -в дневен център за интеграция; -в домашна среда; Организиране на обучение в няколко етапа на всички одобрени лични асистенти /домашни помощници и на служителите в дневия център. Обучението ще се проведе в няколко етапа: 1. Въвеждащо; 2. Специализирано; За цялостното ефективно и ефикасно функциониране на ццентъра ще бъдат наети следните специалисти: - две медицински лица; - рехабилитатор; -психолог; -педагог; -логопед; -правен консултант; -медиатор; -помощен персонал, състоящ се от шофьор и 2 бр.хигиенисти; На всички описани по-горе специалисти ще бъде проведено въвеждащо обучение, а при установена необходимост и последващо.
 • Психологическа подкрепа и консултиране на персонала, ангажиран с изпълнение на дейностите в дневен център и домашна среда. Психологическа подкрепа на потребителите на услугата. Мотивационна програма чрез пакет от дейности и интереси;: За реализирането на тази дейност се предвижда предлагането на комплекс от услуги за лица с увреждания, необходими за тяхната социална интеграция, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, посреднически услуги повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на свободното време; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания; експертно – консултативна дейност. Чрез предоставяне на посочения по-горе пакет от дейности Центъра ще осигурява: -Комплексно въздействие, водещо до равни възможности за социално включване на лицата в неравностойно положение чрез предоставяне на психо – социални услуги, и реална интеграция за постигане на равни възможности. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: - Посреднически услуги; - Повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; - Създаване на умения за независим живот - Организиране на свободното време; - Работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания; - Експертно – консултативна дейност - Организиране на социално-културни мероприятия; Реализацията на тези дейности ще доведе до следните положителни резултати сред потребителите, а именно: 1. Засилване интереса към колективния живот и адаптирането в него; 2. Максимално задоволяване на потребности; 3. Подобряване на психическото равновесие; 4. Възстановяване интереса на потребителите към своето хоби; 5. Осигуряване на контакт за комуникация между хората с увреждания; 6. Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации; 7. В резултат на прилагане на услугите, потребителите са подобрили жизнената си среда, за по- голямата част е започнало преодоляване на социалната изолация; 8. Консултиране и работа със специалисти;

Индикатори

Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 40.00, Достигната стойност: 47.00
Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 33.00

Финансова информация

499 991.80 BGN
499 991.80 BGN
343 078.59 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 998.77 0.00 424 993.03 499 991.80
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 998.77 0.00 424 993.03 499 991.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на СМР -дейности на нежилищен обект-помещение общинска собственост, находящо се на ул. "Бунтовник" 50, в което ще се помещава Дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания-район "Лозенец", Стойност: 49 000.00
Предмет на предвидената процедура: закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания , Стойност: 24 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изработка, доставка, монтаж на обзавеждане в помещение "Дневен център за интеграция на хора с увреждания" ул. "Бунтовник" 50, район "Лозенец" СО, Стойност: 17 000.00
Предмет на предвидената процедура: договор за изработка на правилници, вътрешни процедури, инструкции, формуляри, наредби, Стойност: 850.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на климатични системи и телефонна централа в обект-Дневен център за интеграция на хора с увреждания - ул. "Бунтовник" № 50, район "Лозенец" СО, Стойност: 4 500.00
Предмет на предвидената процедура: доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника и изграждане на система за видеонаблюдение в обект-Дневен център за интеграция на хора с увреждания в район "Лозенец" -ул. "Бунтовник" № 50, Стойност: 1 300.00
Предмет на предвидената процедура: извършване на цялостна профилактика и диагностика на закупено специализирано транспортно средство, Стойност: 1 400.00
Предмет на предвидената процедура: по дейност "Закупуване на специализирано транспортно средство" , Стойност: 800.00
Предмет на предвидената процедура: супервизия обучения контрол качество на изпълнение и социални оценки, Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.