English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0383-C02
Нов старт за професионална реализация във "Водстрой 98" АД
119081953 ВОДСТРОЙ 98 АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.07.2016
20.07.2016
20.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проект "Нов старт за професионална реализация във "Водстрой 98" АД" е насочен към интегрирането в работната среда и осигуряването на заетост на безработни и неактивни лица чрез създаването и оборудването на 10 нови работни места във фирмата. Проектът ще бъде с продължителност от 17 месеца и ще бъде управляван от сформиран екип от експерти, състоящ се от Ръководител проект, Координатор и Счетоводител. Дейностите, които ще бъдат реализирани са: 1. Организация и управление на проекта; 2. Наемане на безработни и неактивни лица във фирма „Водстрой 98“ АД за период от 12 месеца; 3. Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места във "Водстрой 98" АД; 4. Информиране и публичност на проекта.
Основният резултат от изпълнението на проекта ще се изразява в повишаване на икономическата активност и интеграция на 10 безработни и неактивни лица в работната среда и осигуряване на устойчиви работни места и бъдеща професионална реализация за представителите на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Ще се насърчат безработните и неактивни лица от целевата група да получат практически умения и да разширят своите знания и на тази база да се реализират чрез трудовата си заетост на новоразкритите работни места.
За нас реализацията на настоящия проект е дългосрочна инвестиция в хората, гарантираща придобиване на практически опит, пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд, за постигне по-високо качество на работната сила, която ще подпомогне и осъществяването на дългосрочните планове за развитие на фирмата.
Дейности
 • Дейност 1: Организация и управление на проекта: Целта на тази дейност е да се създаде необходимата управленска организация, административна подготовка и мобилизация на всички необходими ресурси за правилното, навременно, целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта. Необходимостта й се основава на желанието за качествено изпълнение на проекта и достигане на планираните цели, задачи и резултати. Чрез реализирането на тази дейност ще се гарантира както постигането на желаното състояние в проекта, така и ще се подпомогнат процесите за осъществяване на целите, заложени в настоящата процедура за набиране на проектни предложения. В рамките на Дейност 1 ще бъдат осъществени следните последователни и взаимообвързани активности за управление на проекта: 1) Формиране на екип за управление на проекта – За управлението на проектното предложение ще бъде формиран нарочен екип, състоящ се от трима експерти: 1 Ръководител на проекта, 1 Координатор и 1 Счетоводител.Основните (но неизчерпателни) дейности на членовете на екипа са: Ръководител: Осъществява цялостната организация, изпълнение, мониторинг и контрол на проекта. Координатор: Подпомага Ръководителя в цялостната организация и изпълнение на проектните дейности.Участва в подготовката на документите, свързани с реализацията на проекта. Подпомага Екипа при подготовката на отчетите за напредъка на проекта. Счетоводител: Организира и контролира цялостния счетоводен документооборот. Отговаря за създаването и функционирането на ефективна счетоводна система на проекта, съобразена с изискванията на Договора. Извършва разплащанията при изпълнение на проектните дейности и контролира разходите по дейностите на проекта. На базата на ежемесечните справки, отчита отработените часове от членовете на екипа 2) Административна подготовка за изпълнението на проекта – Планираме създаването на необходимата административна организация за изпълнение на проекта; мобилизиране на необходимите ресурси (финансови, човешки и материални); организиране на счетоводната отчетност; изготвянето на процедури на проследяване и мониторинг, правила за документооборот и архивиране, и др. 3) Избор на изпълнители на дейностите по проекта – Осъществяването на тази дейност произхожда от изискванията за разходване на публични средства, регламентирани в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Изборът на изпълнители на планираните дейности ще бъде осъществен съгласно изискванията на ПМС №118/2014 г. и при спазване на критериите за най-добра цена, гаранции за качество на работата и време за изпълнение. По този начин ще направим подбор на възможно най-добрите условия и изпълнители, респективно ще получим и желаните резултати. Дейността ще бъде осъществена в следната последователност: • Подготовка на тръжните досиета – Документацията ще бъда в пълно съответствие със изискванията на ПМС №118/2014 г., параметрите на настоящото проектно предложение и изискванията на възложителя. • Провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на следните проектни дейности на външни изпълнители: Планираме провеждането на 2 процедури, както следва: за доставка на оборудване и обзавеждане за новооткритите работни места на 10 представители от целевата група и за публичност. 4) Отчетност на проекта – В обхвата на тази мярка ще бъдат изготвяни необходимите технически и финансови отчети, справки и други документи по проекта изисквани от Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 или кандидата. Към нея причисляваме и осъществяването на счетоводната отчетност на проекта и вътрешния финансов контрол. 5) Провеждане на регулярни работни срещи на екип за управление на проекта – На срещите ще бъдат разпределяни оперативните задачи между членовете на екипа, определяни ролята, мястото и отговорностите на всеки един от тях. Като част от тази мярка предвиждаме: актуализация на графика за изпълнение на проектните дейности, уточняване на възможните рискове, които биха довели до забавяне изпълнението на проекта и набелязване на възможностите за тяхното преодоляване.
 • Дейност 2: Наемане на безработни и неактивни лица във фирма „Водстрой 98“ АД за период от 12 месеца : Целта на тази дейност е да се осигури устойчива заетост на 10 безработни и неактивни лица чрез наемането им на създадените нови работни места във фирмата за период от 12 месеца. Дейността на "Водстрой 98" АД се реализира в следните направления: проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти. Едновременно със строителството предприятието развива и производствена дейност. Във фирмата на постоянен щат работят 286 специалисти, но характерът на работата ни и увеличеното натоварване с проекти и нови обекти на територията на цялата страна изисква наемането на допълнителни специалисти, които да подпомогнат работните процеси и да поемат част от управлението, изпълнението и координирането на реализираните от нас проекти. Като постоянно развиваща се и с голямо пазарно присъствие компания пред нас стои предизвикателството винаги да предоставяме качествени услуги и продукти, което от своя страна означава по-голям обем работа и необходимост от повече кадри. Компанията има нужда да наеме лица в екипа си, които да са ангажирани с изготвянето на идейни проекти, скици и технически задания към проектантите, с анализа на техническите разчети и финансово икономическите показатели, с ръководството на изработката на техническата документация и др. За постигането на поставените цели пред "Водстрой 98" АД са ни необходими специалисти в областта на строителното инженерство, а именно: 10 строителни инженери. Нашата цел е с осъществяването на проекта да интегрираме в работната среда наетите от нас хора от уязвимите групи и те да станат трайна част от екипа ни и от трудовия пазар като цяло. Осъществяването на Дейност 2 ще протече в следната последователност: 1) Извършване на подбор на представители от целевата група за работа във компанията – Ще направим подбор по зададени от нас критерии и профил за новите длъжности на кандидатите. Ще изготвим обява за налични работни места, която ще публикуваме на интернет страницата на фирмата, както и на съответното за това място в ДБТ-София. Следваща стъпка ще е провеждане на интервюта с кандидатите, отзовали се на обявата и избор на 10 лица, на които да осигурим заетост и професионална реализация и които да включим в работния процес във фирмата. 2) Наемане на 10 безработни и неактивни лица във фирмата след извършения подбор. Във връзка с новоразкритите работни места се предвижда наемането на служители на длъжностите "строителен инженер", код по НКПД: 2142. В рамките на този етап ще бъдат изготвени всички необходими правни и счетоводни документи, необходими за разкриването на новите работни места и за назначаването на новите служители - сключване на договори, оформяне на трудови книжки, банкови сметки и др. 3) Обучение и интегриране на наетите лица в работния процес – нашите експерти ще обучат новите служители относно спецификата и дейността на работата във "Водстрой 98" АД, ще ги въведат в работната среда и ще им оказват постоянна подкрепа при изпълнението на техните задължения. По време на своята нова работа, лица ще имат възможност не само да практикуват новите знания и умения, но и да изградят трудови навици, които ще им помогнат при тяхната бъдеща професионална реализация. За нас реализирането на настоящия проект е инвестиция в хората с цел професионална им реализация и пълноценна роля на пазара на труда, постигане на по-високо качество на работната сила, а с това и повишаване на производителността и конкурентоспособността на компанията.
 • Дейност 3: Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане , необходими за създаването на нови работни места във "Водстрой 98" АД: Целта на тази дейност е да се създадат условия за ефективна и пълноценна работа на новонаетите лица във фирмата чрез обзавеждане и оборудване на новите работни места, открити по проекта за изпълнение на служебните им функции. За осигуряване необходимите условия за работа ще бъде осигурен минимално необходимия материален ресурс. Заложените за закупуване материални активи са необходими и основополагащи за изпълнение на функциите на новооткритите работни позиции и произтичащите от тях задължения. В рамките на Дейност 3 ще бъдат осъществени следните последователни и взаимообвързани активности: 1) Доставка на оборудване и обзавеждане за новите 10 работни места - За да се осигури непосредственото навлизане на новонаетите лица в процеса и организацията на работа, ще се достави минимално необходимото оборудване и обзавеждане за създаване на качествена работна среда, включващо: - Работно бюро - 10 бр. - Офис стол - 10 бр. - Компютър плюс монитор, мишка и клавиатура - по 7 бр. всяко. - Лаптоп плюс мишка - по 3 бр. всяко. - Лицензиран софтуер, предназначен за чертане, проектиране и работа в областта на строителното инженерство. Той е задължителен за изпълнението на задълженията и функциите на новонаетите служители. Ще се инсталира на седемте компютъра и трите лаптопа - 10 бр. - Лицензиран софтуер за подготовка на сметна документация. Той ще бъде неизменна част от работата на новонаетите строителните инженери. Ще се инсталира на седемте компютъра и трите лаптопа - 10 бр. - Операционна система, която ще се инсталира на седемте компютъра и трите лаптопа - 10 бр. 2) Монтиране на доставеното обзавеждане и инсталиране и конфигуриране на оборудването, необходимо за работата на новонаетите служители – след доставянето на оборудването и обзавеждането, новите работни места ще бъдат обособени и в пълна готовност за започване на работния процес. 3) Брандиране на доставеното обзавеждане и оборудване - ще бъдат поставени информационни стикери с информация за проекта на всички закупени материални активи. Стикерите ще съдържат информация и логата на ЕС, финансиращата програма, общото лого на програмния период и името и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. 4) Застраховка на придобитите активи - закупените по проекта материални активи ще бъдат застраховани за периода на изпълнение на проектните дейности. Фирма „Водстрой 98“ АД ще запази предназначението на закупеното оборудване за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад по проекта.
 • Дейност 4: Информиране и публичност на проекта: В обхвата на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за представяне на настоящия проект, неговата същност, цели и очаквани резултати, както и за осигуряване на публичност и информиране на обществеността и участниците в проекта, относно финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд и ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за неговата реализацията. Тези мерки ще се прилагат съгласно правилата на Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г. и задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация и популяризиране на проекта включват: 1) Провеждане на финална пресконференция - В последния месец на проекта ще бъде организирана заключителна пресконференция, на която да бъдат оповестени крайните резултати и ефекти пред местната общност, ще бъде споделено с участниците как е преминало изпълнението на проекта, срещнатите трудности и придобития опит. На събитието ще присъстват представители на различни местни и регионални медии. 2) Изготвяне на три публикации в местни или регионални медии, от които едната ще е под формата на обява за набиране на на безработни и неактивни лица за наемането им в дружеството и две свързани с напредъка и изпълнението на проекта. 3) Доставка и монтаж на постоянна обяснителна табела – Ще бъде монтирана в офиса за управление на проекта. Тази визуализационна мярка има за цел да информира обществеността за проекта, полученото финансиране и финансиращата организация. На табелата ще присъстват съответните задължителни реквизити и символика за оповестяване на помощта, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 4) Изготвяне и поставяне на информационни стикери с информация за проекта, предназначени за брандиране на доставеното оборудване и обзавеждане. Стикерите ще съдържат информация и логата на ЕС, финансиращата програма, общото лого на програмния период и името и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. 5) Публикации в интернет страницата на Бенефициента относно проекта - до два дни от сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъде публикувана подробна информация за одобрения за финансиране проект и периодично ще се публикува информация за напредъка на проекта, като в нея ще присъстват логата на ЕС, финансиращата програма, общото лого на програмния период и името и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. Всички средства за визуализация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с изискванията на ОР РЧР 2014-2020 г. и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Партньори

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 10.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 6.00

Финансова информация

144 252.00 BGN
115 401.60 BGN
93 641.63 BGN
85.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 17 310.24 28 850.40 98 091.36 144 252.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 17 310.24 28 850.40 98 091.36 144 252.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на информиране и публичност по проект, Стойност: 1 400.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нов старт за професионална реализация във "Водстрой" АД"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, обзавеждане, операционна система и софтуери необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД Обособена позиция 2: Доставка на операционна система и софтуери, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД, Стойност: 34 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка на операционна система и софтуери, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на придобитото обзавеждане и оборудване по проект „Нов старт за професионална реализация във „Водстрой 98” АД“, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на придобитото обзавеждане и оборудване по проект „Нов старт за професионална реализация във „Водстрой 98” АД“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.