English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.019-0001-C01
Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
05.06.2019
01.07.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящият проект има за цел да подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качеството им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им.
Реализирането на подобен проект е в отговор на новите тенденции, предполагащи преосмисляне на досегашните подходи на работа в младежката сфера, които следва да бъдат адаптирани и гъвкави към непрекъснато променящата се младежка среда и нарастващата необходимост от воденето на единна, целенасочена и последователна младежка политика в България. 
Специфични цели на проекта са свързани със разработването на минимални стандарти, гарантиращи еднаквост на качеството при предоставянето на услугите, водещо до реални знания, умения и компетенции, изграждане на ефективна система за оценка и контрол на тяхното качество, създаване на дългосрочна и единна организация на финансирането на младежките услугите, въвеждането на гъвкави модели на финансиране и остойностяване на младежките услуги, утвърждаване на стандартите при финансиране на младежки дейности, регламентиращи услугите, които се предоставят на лицата на възраст 15-29 години, и подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките. 
Специфичните цели отразяват установената потребност от уеднаквяване и приемане на минимални изисквания при работата с младите хора в страната, което ще подобри капацитета на институциите по отношение на правилното планиране, прогнозиране и управление на политиките в областта на младежта. 
Изпълнението на планираните по проекта дейности ще допринесе за създаването на последователна държавна политика в сферата на младежта.
Дейности
 • Анализ и идентифициране на младежки услуги и практики: Дейността има за цел да анализира и идентифицира относими и приложими за нуждите на младите хора в България младежки услуги и практики. За изпълнението й ще бъдат осъществени няколко поддейности: 1. Анализ и идентифициране на младежки услуги и практики. 2. Изготвяне на задълбочено проучване на добрите практики в страните от Европейския съюз/ Европа и други, определяне на степента на съответствие с практиката в България. След представяне на проучването следва да се дадат конкретни предложения за това за кои 12 младежки услуги следва да се изготвят минимални стандарти за предоставяне на услугите в рамките на изпълнение на младежките политики на територията на Република България.
 • Разработване на стандарти за младежки услуги: Въз основа на проведения задълбочен анализ, изготвен в изпълнение на Дейност 1, ще се пристъпи към разработване на 12 (дванадесет) стандарта за младежки услуги, вкл. и по отношение на качеството, методиката на предоставяне на услугите, показатели за ефективност, финансови модели. Разработването на подобни стандарти ще подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги, чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качество им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им. Дейността ще се реализира със следните поддейности: 1. Разработване на стандарти за младежки услуги, вкл. и по отношение на качеството, методиката на предоставяне на услугите, показатели за ефективност, финансови модели 2. Разработване на методология и система за работа по въвеждането на стандартите.
 • Апробиране и предоставяне на разработените стандарти и модели на младежки услуги в подходяща среда: В рамките на дейността следва разработените стандарти в изпълнение на Дейност 2 от проекта да бъдат изпробвани за тяхната адекватност, ефективност и ефикасност на терен и в реална среда за срок от една година. В тази връзка се планира да бъдат създадени центрове , които на едно място да обединяват и предоставят поне пет от услугите, за които са разработени стандарти. Целта е младежите да имат лесен достъп до предоставяните услуги, като същите са достъпни за всеки от тях на едно единствено място - в едно обединено пространство. По този начин ще може да се наблюдават и анализират както нуждите на младите хора в страната, така и ефективността и ефикасността от предоставянето им. Същевременно ще бъде възможно да се наблюдава взаимодействието на всяка от услугите с останалите такива и съответно дали така разработените стандарти отговарят на очакванията и нуждите на младите хора или се нуждаят от доразвиване.
 • Обучение на служителите от съответните организации и/или институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на младежта за прилагането на разработените стандарти: Дейността включва организиране и провеждането на обучения, в които ще бъдат включени 300 представители на държавни институции и организации, ангажирани в прилагането и изпълнението на мерките и програмите в изпълнение на младежките политики в страната за работа и прилагане на стандартите за младежки услуги, разработени по Дейност 2 и апробирани в дейност 3 от проекта. Предпоставка за успешното прилагане на разработените по Дейност 2 и апробирани в дейност 3 стандарти за младежки услуги е надграждането на капацитета на служителите в институциите, работещи в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд, на които ще бъдат предоставени специализирани обучения. В обученията ще бъдат поканени/включени като наблюдатели и/или участници и представители на ръководството на ангажираните институции, вземащи решения с цел привличането и ангажирането им в процесите по планиране, мониторинг и отчитане на младежките политики. Очакваният ефект от специализираните обучения е осигуряване на надеждна и адекватна система от знания и умения за комуникация и обмен на данни между ангажираните институции и организации на национално ниво, както и за прилагане на разработените стандарти на територията на цялата страна Всички участници ще получат удостоверения за участието си в обученията и за придобитите специфични знания, свързани прилагане на разработените по проекта стандарти за младежки услуги.
 • Изготвяне на цялостна оценка на ефективността и ефикасността на реализираните услуги и дейности според стандартите: В рамките на дейността, съобразно получените резултати и наблюдаваните тенденции при апробирането на стандартите за младежки услуги екип от експерти от Министерството на младежта и спорта/координаторите – младежки центрове, взели участие в изпълнение на Дейност 4, ще продължат своята дейност в рамките на проекта и ще изготвят цялостна оценка на ефективността и ефикасността на реализираните услуги и дейности.
 • Предложения за промяна и дефиниране на стандартите в приложимата нормативна база : Една от специфичните цели по процедурата и проекта има за предназначение разработените, апробирани и анализирани в рамките на проекта стандарти да залегнат в нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките. В изпълнение на посоченото в рамките на проекта ще бъде разработено предложение за промяна в действащата нормативна уредба с цел утвърждаване на същите като нормативен минимум при предоставянето на младежки услуги. За целта следва в рамките на дейността да се анализират и всички нормативни документи, в които следва да се отразят планираните промени.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

4 997 200.00 BGN
4 997 200.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 749 580.00 0.00 4 247 620.00 4 997 200.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 749 580.00 0.00 4 247 620.00 4 997 200.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.