English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0279-C01
Повишаване на енергийната ефектвиност в ТЕХНОПРОМСТРОЙ ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
31.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ловеч, гр.Ловеч

Описание

Фирма "Технопромстрой" ООД е регистрирана през Октомври.2008г. с предмет на дейност Строителство. Основната дейност на фирмата е насочена към промишлено строителство. В последните години компанията извършва специализирани строителни работи с обектова механизация. Услугите, които дружеството предлага на пазара, са главно: разкопаване на земни маси; трошачачно обработване на земни маси; пресяване на земни скални маси. Собственатa строителна механизация, която в годините са: камион, багер, тровашачка, сита и др., остарявайки се амортизира и към момента е сведена до останала работеща механизция за извършване на земни строителни работи. Наличните машини лимитират капацитета на производството и за по-нататъчното му разширение са необходими нови мощности. 
За постигане на устойчиво развитие дружеството е необходимо да предприеме обновление на част от съществуващото оборудване, тъй като е физически и морално остаряло, много по-слабо производително и много по-енергоемко. 
Именно чрез осъщесвяване на настоящия проект дружеството ще пристъпи към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за гориво, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието.
Инвестиционният проект предвижда подмяна на част от съществуващо оборудване, като бъде закупено следното ново оборудване с по-големи технологични възможности:
Мярка 1: Мобилен багер 1 бр.
Мярак 2: Пресевна машина- 1 бр.
Мярка 3: Мобилна трошачна машина- 1 бр.
Благодарение на тези мярки ще се осигури значително по-висока производителност на работния процес, така и особено поради това, че той ще бъде значително по-енергоефективно и енергоспестяващо и на тази основа ще осигури значително намаляването на емисиите CO2. 
Дейности
 • Дейност 1: Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване) : Дейността по изготвяне на енергийния одит в ТЕХНОПРОМСТРОЙ ООД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в работните процеси и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица услуга; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността. Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура.
 • Дейност 2: Закупуване на мобилен багер- Мярака 1: Една от основните строителни дейности на фирмата е свързана с строителство на жилищни и нежилишни сгради. При тази дейност изкопаната земна маса не може да се връща в изкопа, а трябва да се депонира. Към настоящият момент, за този вид дейност компанията използва морялно остаряло оборудване. То е силно амортизирано и съществува реален риск да бъде изведено в близко бъдеще извън експлоатация. Старият Багер е със скоростна кутия с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от постаро поколение, обемът на кофата му е 1 [m³] с коефициент на запълване едва 0,9 и степен на натоварване- 0,8, а маневреността не особено висока. Старото оборудване, която Фирмата-Бенефициент притежава и експлоатира, е стара техническа модификация. Твърде чести повреди съпътстват работата на старата машина, което пък води до нежелателни престои и неефективност, като цяло. Налагат се чести престои за ремонт, поради повреди в машината, което допълнително намалява използваемостта и по предназначение. Средната производителност на старата машина за 1 работен час е не повече от 89,4 [m3/h]. Средният разход на дизелово гориво за 1 работен час е не по-малко от 9,35 [l/h], отнесен разбира се към спецификата на дейността й и обвързан със средно-часовата й производителност посочена по-горе. Разходът на консумативи завишен. Разходи за енергия са изключително високи. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит и предвижда инвестиция в 1 бр. фабрично нов, високоефективен мобилен Багер с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 129 KW . Средната производителност на новия Багер за 1 час, по експертна оценка, ще бъде не помалка от 204,3 m³/h. При тези параметри Факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 64,41 %, а намалението на вредните eмисии СО2 ще бъде 80,54 t/год. Настоящата Дейност 1 предвижда закупуването нова машина, която да спомогне за разширяване периметъра на предлаганите от фирмата услуги и повишаване нейната конкурентоспособност на пазара. Новият багер се характеризира с много по-добри технически параметри, които ще осигурят увеличване многократно на работния процес. Техническите характеристики на мобилния багер са: 1.Дълбочина на изкопа-6.5 m. 2.Обем на кофата- 1.1 m3 3.Максимална инсталирана мощност- 129 KW. 4. Хидравлична линия за чук 5.Хидравлична линия за бързосменник 6. Булдозерна дъска и 2 бр.стабилизатори Предимства на новата машина: • По – висока производителност; • По – прецизeн работен процес и по - ефективен; • По – висока мощност; • По – нисък разход на гориво Със закупуването на новият багер ще бъде изведен от експлоатация старият такъв. Това ще доведе до значително понижаване на консумацията на дизелово гориво и отпадане на разходите за ремонт и резервни части.
 • Дейност 3: Замяна на „пресевна машина“- Мярка 2: Технологичния процес в преработката на инертни материали може да се раздели на трошене и пресяване. За пресяването, наричано още фракциониране, се използват мобилни пресевни машини, чрез които се постига „пренастройване“ на стари технологични режими и опростява производството на различни фракции, без необходимост от влагането на значителни допълнителни средства. Към момента дружеството разполага с подобен вид оборудване, което се характеризира с ниска производителност и значителни разходи за гориво. То е силно амортизирано и съществува реален риск да бъде изведено в близко бъдеще извън експлоатация. Техническото състоянието на машината, предвид сериозната експлоатация, е незадоволително, а разходите за консумативи завишени. Тя е поизведена преди над 10 години и е снабдена с двигатели от старо поколение. Средната прозиводителност на машината за 1 работен час е около – 57 [m3/h]. Средния разход на дизелово гориво за 1 работен час е 5,4[l/h], отнесен разбира се към производителността посочени по-горе. Годишни разходи за енергия от стара машина са 22332,7104 lv./yr. Годишните разходи за консумативи- 9400 лева. Предложената мярка е обвързана с извеждане от експлоатация на старото оборудване и доставяне на нова пресевна машина, която да спомогне за разширяване периметъра на предлаганите от фирмата услуги и повишаване нейната конкурентоспособност на пазара. Новото оборудване е със следните технически характеристики: Вместимост на приемния бункер 7 m3 Площ на пресевната повърхност- 6,3 m2 Максимална инсталирана мощност-74,4 kW Вместимости: Горивен резервоар – 330 л. Приемен бункер: Вместимост – 7 м³ - без удълженията Всички страници се сгъват с помощта на хидравлични цилиндри Пластинчат питател: Работна скорост – 0 – 7,8 м/мин Широчина на звената (траковете) – 1120 мм Пресевен механизъм – дву деков: Широчина на пресевните повърхности – 1500 мм Дължина на пресевните повърхности – 4200 мм Транспортна лента под пресевния механизъм: Дължина на лентата – 3340 мм Широчина на лентата – 1200 мм Транспортна лента – шевронна (над-ситова) фракция: Широчина на лентата – 1200 мм Дължина на лентата – 5000 мм Транспортна лента (фина фракция) – отляво: Широчина на лентата – 900 мм Дължина на лентата – 8350 мм Транспортна лента - шевронна (средна фракция) – отдясно: Широчина на лентата – 800 мм Дължина на лентата – 8280 мм Двигател: Макс. Мощност: 74,4 квт (102 к.с.)/1900 об/мин Управление: PLC – IP67 (прахо изолиран и вибро устойчив контролен панел) LCD екран – 4,3 инчов Стъпаловидни „гризли“ - усилени (горен дек – 120 мм) Магнитен сепаратор Дистанционно управление с 10 функции Автоматична система за смазване Помпа за пълнене на горивния резервоар с автоматичен стоп Предвижда се инвестиция в 1бр. новa, високоефективнa пресевна машина с мощност на двигателя 74,40 kW. Средната производителност на новата машина за 1 час ще бъде около 217, 1 m3/h. При тези параметри Факторът на енергийните спестявания ще бъде 81,10%, а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 97,49 t/год. Годишните разходи за енергия ще бъдат намалени с 6260,56 лв. годишно, а тези за ремонт и поддръжка с 8200,00 лева.
 • Дейност 4: Замяна на стара „трошачна машина“ с нова трошачна машина с висок енергийноефективен и производителен клас- Мярка 3: Трошенето е един от основните работни процеси в дружеството. Подборът на трошачка за преработка на добитите метални и неметални материали зависи от конкретното приложение и се базира на характеристики като желания размер на изходните късове, степента на раздробяване, структурата на материала. Към настоящият момент се използва трошачна машина, която е силно амортизирана и с ниски производствени характеристики. С оглед съсътоянието на оборудването в най-скорошни срокове, то може да бъде извадено от употреба. Поради ниската производителност и големи разходи за ремонт на чести повреди, машината не може да бъде използвана пълноценно с пълно работно време. Старата трошачка е едва с мощност- 165,00 kW. Средна производителност (за 1 час) е 60,0 t/h исреден разход на гориво- 19,8 l/h. Техническото състоянието на оборудването, предвид сериозната експлоатация, е незадоволително, а разходите за консумативи завишени. Тя е морално остареля и амортизируема и е снабдена с двигатели от старо поколение. Предвид гореизложените технически недостатъци и необходимостта от осигуряване на по висока производителност и понижаване на експлоатационните разходи е необходимо да се придобие нова съвременно техника, която да покрива високите изисквания на клиентите за качествени и бързи услуги. Предлага се извеждане от експлоатация на стара трошачка, доставка и въвеждане в експлоатация на нова роторна трошачка. Машината ще се използва за едро, средно и дребно трошене на крехки материали със сравнително малка твърдост и абразивност. Раздробяването на материала се дължи главно на ударното действие на въртящ се с голяма скорост трошачен модул. Допълнително раздробяване чрез стриване се извършва върху решетка. Тя има следните предимства: висока степен на раздробяване при значително по-нисък разход на енергия на единица продукция; простота и компактност на конструкцията; по-малки размери; възможност за автоматизиране; херметичност на конструкцията и др. Има висока степен на раздробяване на материала, което позволява използването им едновременно в няколко стадия на раздробяване. Също така, поради ударното разрушаване на материала, се получават кубовидни форми и при отсяването на раздробения материал преминават много малки зърна, което подобрява техните потребителски свойства. Машината е със следните технически характерситики: Вместимост на приемния бункер- 3,5 m3 Диаметър на ротора- 1093 m m Максимална инсталирана мощност-210 kW Вместимости: Горивен резервоар – 468 л. Резервоар за хидравлична течност – 386 л. Приемен бункер: Дължина – 3450 мм – отляво; 2750 мм отдясно Ширина – 2400 мм Вместимост – 3,5 м³ - без удълженията Вибрационен питател с отсек за предварително пресяване: Широчина на питателя – 920 мм Дължина на питателя – 3700 мм Странична лента (стерил): Широчина на лентата – 500 мм Задвижване – хидро-мотор 5,5 квт. Скорост на лентата – варио; 1,15 об/мин - станартно Фиксиран работен ъгъл - 22° Височина на насипване – 2880 мм Трошачен модул: Захранващ отвор – 770 мм х 960 мм Размери на ротора (Диам. х Шир.) –1093 мм х 920 мм Главна транспортна лента: Ширина на лентата – 1000 мм Задвижване – хидро-мотор 15 квт. Двигател: Макс. Мощност: 210 квт (285 к.с.)/1800 об/мин Управление: PLC – IP67 (прахо изолиран и вибро устойчив контролен панел) LCD екран – 7 инчов Едно-деков пресевен механизъм: Дължина на пресевната повърхност – 2800 мм Ширина на пресевната повърхност – 1200 мм Предвижда се инвестиция в 1бр. новa, високоефективнa трошачнамашина с мощност на двигателя 74,40 kW. Средната производителност на новата машина за 1 час ще бъде около 170 t/h. При тези параметри Факторът на енергийните спестявания ще бъде 80,04 %, а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 262,75 t/год. Енергийните спестявания ще достигнат до 984.086 kWh/год., а тези за единица продукция- 2,741 kWh/м3.
 • Дейност 5: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от предприетата политика на дружеството, а именно оптимизиране на най-съществените работни процеси, характеризиращи се към настоящия момент като изключително енергоемки, повишаващи оперативните разходите е и налагане на мерки, водещи до повишаване на енергийната ефективност. Дружетството отчита, че това може се постигне и чрез промяна на начина, по който енергията се управлява и поддържане на система за управление на енергията чрез интегриране на енергийната ефективност в съществуващите системи за управление. Това улеснява непрекъснатото повишаване на ефективността. Именно предвид това към настоящия проект се предвижда и дейност за въвеждане и сертифициране на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001. Стандартът най- вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Дейността по разработване на документацията, внедряването и подготовката за сертифициране на Система за управление на енергията по ISO 50001:2011, включва: Етап 1 - Разработване на необходимия пакет документи. • Първоначална диагностика на настоящите условия във фирмата; • Определяне на основния пакет документи; • Разработка на документацията; • Преглед и одобрение на документацията от ръководството. Етапът приключва след утвърждаване на документите. Етап 2 - Внедряване на разработената документация, считано от датата на приемане на документацията. • Провеждане на обучения на служителите, относно документацията на Система за управление на енергията и приложението й в дейността на всеки служител / работник; • Подготовка за сертификация – повеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството. Етапът приключва с Доклад от вътрешен одит и Протокол за преглед от ръководството. Етап 3 – Участие в одита за сертифициране на Система за управление на енергията. • Участие на консултанта в одита на сертифициращата фирма чрез оказване на методическа помощ; • Отстраняване на всички пропуски, констатирани по време на одита, по отношение на документацията. Сертифицирането на Система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните задължителни етапи при извършване на процедурата по сертифициране: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; • провеждане на сертификационен одит (същински одит II фаза) за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: издаване на оригинален сертификат на български и на английски език.

Партньори

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 450.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 440.78, Достигната стойност: 440.78
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 650.86, Достигната стойност: 1 650.86
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 715 805.00 BGN
1 209 058.50 BGN
1 208 517.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 027 699.73 181 358.77 506 746.50 1 715 805.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 027 699.73 181 358.77 506 746.50 1 715 805.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на мобилен багер 1 бр. Мярка 1, Стойност: 282 555.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на мобилен багер 1 бр. Мярка 1
Предмет на предвидената процедура: Доставка на пресевна машина- 1 бр. Мярка 2, Стойност: 446 355.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на пресевна машина- 1 бр. Мярка 2
Предмет на предвидената процедура: Доставка на мобилна трошачна машина 1 бр. Мярка 3 , Стойност: 946 920.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на мобилна трошачна машина 1 бр. Мярка 3
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец, Стойност: 19 975.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на ИСО 50001:2011, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане на ИСО 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране по ИСО 50001:2011, Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране по ИСО 50001:2011

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.